5. Jitró 18–20,23

5. Jitró 18–20,23

Ex 18,1 És meghallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten Mózessel és népével, Izráellel cselekedett, hogy kivezérelte az Örökkévaló Izráelt Egyiptomból.

Ex 18,2 És vette Jitró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, miután már hazaküldte őt.

Ex 18,3 És két fiát, akik közül egyiknek neve Gérsóm volt, mivelhogy mondta: Jövevény voltam idegen földön.

Ex 18,4 És a másiknak neve Eliezér volt, vagyis: Istenem segítsége, mert „Atyám Istene segítségemre volt és megmentett Fáraó kardjától”.

Ex 18,5 És ment Jitró, Mózes apósa Mózeshez, annak fiaival és feleségével a sivatagba, ahol táborozott, Isten hegyéhez.

Ex 18,6 És üzente Mózesnek: Én, apósod Jitró jövök hozzád és feleséged és két fia is vele.

Ex 18,7 És kiment Mózes apósa elé és meghajtotta magát és megcsókolta és tudakolták egymás jólétét. Azután bementek a sátorba.

Ex 18,8 És elbeszélte Mózes apósának mindazt, amit cselekedett az Örökkévaló Fáraóval és Egyiptommal Izráel javára, mind a viszontagságot, ami érte őket az úton és hogy megmentette őket az Örökkévaló.

Ex 18,9 És örvendett Jitró mind a jó miatt, amit az Örökkévaló művelt Izráellel, hogy megmentette az egyiptomiak kezéből.

Ex 18,10 És szólott Jitró: Legyen áldott az Örökkévaló, aki megmentett benneteket az egyiptomiak hatalmából és Fáraó kezéből, aki megmentette a népet az egyiptomiak hatalma alól.

Ex 18,11 Most tudom, hogy nagyobb az Örökkévaló mind az isteneknél, mert azzal sujtott rájuk, amiben konokul vétettek.

Ex 18,12 És vett Jitró, Mózes apósa égő és vágó áldozatokat Istennek és odaérkezett Áron és vele Izráel összes vénei, hogy kenyeret egyenek Mózes apósával Isten színe előtt.

Ex 18,13 És történt másodnap, hogy Mózes leült törvényt látni a nép fölött és állott a nép Mózes előtt reggeltől estig.

Ex 18,14 És látta Mózes ipja mindazt, amit ő végez a népnek és így szólott: Mi dolog ez, amit te cselekszel a néppel, miért ülsz te egyedül és az egész nép áll körülötted reggeltől estig?

Ex 18,15 És szólott Mózes apósának: Mivelhogy a nép eljön hozzám Istentől kérdezni.

Ex 18,16 Ha van nékik valamely ügyük, akkor eljönnek hozzám és ítéletet teszek ember és embertársa között és tudatom Isten törvényeit és tanait.

Ex 18,17 És szólott Mózes ipja hozzá: Nem helyes a dolog, amit te cselekszel.

Ex 18,18 Ki fogsz merülni te is és a nép is, amely veled van, mert erődet meghaladja e dolog súlya, nem végezheted ezt el egyedül.

Ex 18,19 Azért most hallgass hangomra, hadd adok tanácsot néked és legyen véled Isten; légy te tovább a nép helyett Isten előtt és vidd a dolgokat Isten elé.

Ex 18,20 És buzdítsd őket a törvényekre és tanokra és közöld velük az utat, amelyen járniok kell és a cselekedetet, amelyet végezniök kell.

Ex 18,21 Azonban szemelj ki magadnak az egész népből derék férfiakat, akik istenfélők, az igazság emberei és a haszonlesés ellenségei és helyezd őket föléjük ezrek tisztjeivé, százak tisztjeivé, ötvenek tisztjeivé és tizek tisztjeivé.

Ex 18,22 És ők hozzanak ítéletet a népnek minden időben, és úgy legyen, hogy minden nagy dolgot elébed vigyenek és minden kis dolgot ők döntsenek el ítélettel, és így könnyíts magadon és ők viseljék a terhet véled együtt.

Ex 18,23 Ha ezt a dolgot megteszed és Isten is így hagyja meg neked, akkor megállhatsz és az egész nép is a maga helyére jut békességben.

Ex 18,24 És hallgatott Mózes apósa hangjára és megcselekedte mindazt, amit mondott.

Ex 18,25 És kiválasztott Mózes derék férfiakat egész Izráelből és azokat adta főemberekül a nép fölé, mint ezrek tisztjeit, százak tisztjeit, ötvenek tisztjeit és tizek tisztjeit.

Ex 18,26 És ítélkeztek a nép felett minden időben; a súlyos dolgot Mózes elé vitték, a kisebb dolgokban pedig ők hoztak ítéletet.

Ex 18,27 És Mózes távozni engedte apósát és az elment saját országába.

Ex 19,1 A harmadik hónapban Izráel fiainak kivonulása után Egyiptom országából, ezen a napon elérkeztek Szinaj sivatagába.

Ex 19,2 Elindultak Refidimből és eljutottak Szinaj sivatagába és táboroztak a sivatagban és tábort ütött ott Izráel szemközt a heggyel.

Ex 19,3 És Mózes fölment az Istenhez és szólította őt az Örökkévaló a hegyről, mondván: Ekként szólj Jákób házához és hirdesd Izráel fiainak:

Ex 19,4 Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal és hogy felemeltelek benneteket sasszárnyokon és elhoztalak benneteket magamhoz.

Ex 19,5 Most tehát, ha hallgatva hallgattok hangomra és megtartjátok szövetségemet, akkor értékes kincs lesztek számomra az összes népek közül, mert enyém az egész föld.

Ex 19,6 És ti lesztek számomra papok birodalma és megszentelt nép! – Ezek azok a szavak, amelyeket el kell mondanod Izráel fiainak!

Ex 19,7 És ment Mózes és összehívta a nép véneit és eléjük tárta mindazokat a szavakat, amelyeket az Örökkévaló meghagyott neki.

Ex 19,8 És felelt az egész nép együttesen és szóltak: Mindazt, amit az Örökkévaló mondott, meg fogjuk cselekedni! – És Mózes visszavitte a nép szavait az Örökkévalóhoz.

Ex 19,9 És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Íme én elébed jövök felhőborulatban, hogy a nép hallja midőn veled beszélek és benned is higyjenek örökké! – és Mózes elmondta a nép szavait az Örökkévaló előtt.

Ex 19,10 És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Menj el a néphez és szenteld meg őket ma és holnap és mossák meg ruháikat.

Ex 19,11 És legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Örökkévaló az egész nép szeme előtt Szinaj hegyére.

Ex 19,12 Te pedig vedd körül a népet határsorompóval, megmondván nékik: őrizkedjetek fölmenni a hegyre, vagy annak csak szélét érinteni, mert aki megérinti a hegyet, halállal vész.

Ex 19,13 Kéz ne érje, hanem vagy kövezzék meg, vagy nyíllal lőjjék le, akár barom, akár ember, ne maradjon életben; mikor hosszasan szól a kürt, akkor felmehettek a hegyre.

Ex 19,14 És leszállott Mózes a hegyről a néphez és megszentelte a népet és ők megmosták ruháikat.

Ex 19,15 Aztán szólott a néphez: Legyetek készen a harmadik napra, nőhöz ne közeledjetek.

Ex 19,16 És történt a harmadik napon, midőn felkelt a reggel, voltak mennydörgések és villámlások és nehéz felhő volt a hegyen és a harsona hangja igen erős volt és megdöbbent az egész nép, amely a táborban volt.

Ex 19,17 És kivezérelte Mózes a népet Isten elébe a táborból és megállottak a hegy tövében.

Ex 19,18 És Szinaj hegye füstölgött egészében, mivel leszállott reá az Örökkévaló tűzben és felszállott füstgomolya, mint a tűzhely füstje és rengett az egész hegy igen nagyon.

Ex 19,19 És midőn a harsona hangja egyre erősebb lett, Mózes beszélt, az Isten pedig felelt neki hangosan.

Ex 19,20 És leszállott az Örökkévaló Szinaj hegyére, a hegy ormára és hívta az Örökkévaló Mózest a hegy ormára és felment Mózes.

Ex 19,21 Majd szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szállj le, intsd meg a népet, ne rontsanak előre az Örökkévaló felé, hogy lássanak, nehogy elpusztuljanak közülük számosan.

Ex 19,22 Még a papok is, akik közel lépnek az Örökkévalóhoz, szenteljék meg magukat, nehogy rájuk törjön az Örökkévaló.

Ex 19,23 És szólott Mózes az Örökkévalóhoz: A nép nem mehet fel Szinaj hegyére, mivel Te megintettél bennünket, mondván: Zárd körül határral a hegyet és szenteld meg azt.

Ex 19,24 És mondta az Örökkévaló neki: Mégis menj, szállj le és azután jöjj föl, te és Áron veled, a papok és a nép pedig ne rontsanak előre, hogy felmenjenek az Örökkévalóhoz, nehogy rajtuk törjön.

Ex 19,25 Erre lement Mózes a néphez és közölte vélük.Ex 20.Ex 20,1És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen:

Ex 20,2 Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából.

Ex 20,3 Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt.

Ex 20,4 Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van.

Ex 20,5 Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadiziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek.

Ex 20,6 És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.

Ex 20,7 Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő Nevét.

Ex 20,8 Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed.Ex 20,9Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat.

Ex 20,10 A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van.

Ex 20,11 Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind ami benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.

Ex 20,12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.

Ex 20,13 Ne ölj. Ne légy házasságtörő. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.

Ex 20,14 Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!

Ex 20,15 És mind a nép látta a mennydörgést és a villanó lángokat, a harsona hangját és a füstölgő hegyet. És látta a nép és megrendült és megállott a távolban.

Ex 20,16 És szólottak Mózeshez: Beszélj hozzánk te és meg fogjuk hallgatni; és ne szóljon hozzánk Isten, nehogy meghaljunk.

Ex 20,17 És szólott Mózes a néphez: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket és hogy az Ő félelme legyen arcotokon és ne vétkezzetek.

Ex 20,18 És megállott a nép távolabb és Mózes odalépett a felleghez, ahol Isten volt.

Ex 20,19 És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Így beszélj Izráel fiaihoz: Ti láttátok, hogy az égből szólottam hozzátok.

Ex 20,20 Ne készítsetek mellettem ezüstisteneket és aranyisteneket ne készítsetek magatoknak.

Ex 20,21 Földből oltárt készíts nekem, azon áldozd égő- és békeáldozataidat, juhodat és szarvasmarhádat; mindazokon a helyeken, ahol nevemet említeni engedem, eljövök hozzád és megáldalak.

Ex 20,22 Ha pedig kőoltárt készítesz nekem, ne építsd faragott kövekből, mert kardodat emelted reá és ezzel megszentségtelenítetted azt.

Ex 20,23 És ne menj fel lépcsőkön oltáromra, nehogy pőreséged fel legyen fedve rajta.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek