8. Emor 21–24,23

8. Emor 21–24,23

Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 21,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Halott miatt ne tisztátalanítsa meg magát népe között;Lev 21,2kivéve, ha vérrokona, aki közel van hozzá, anyja, atyja, fia, leánya és fivére miatt,Lev 21,3és hajadon nővére miatt, aki hozzá közel van, aki nem volt még férfié, miatta megtisztátalaníthatja magát.Lev 21,4Ne tisztátalanítsa meg magát, mert főember a népe között, hogy magát megszentségtelenítse.Lev 21,5Ne csináljanak kopaszságot fejükön és szakálluk szélét ne borotválják le, testükön ne csináljanak bevágást.Lev 21,6Szentek legyenek Istenüknek és meg ne szentségtelenítsék Istenük nevét; mert az Örökkévaló tűzáldozatait, Istenük kenyerét mutatják ők be, legyenek tehát szentek.Lev 21,7Parázna vagy nem méltó nőt el ne vegyenek és olyan nőt, aki elvált férjétől ne vegyenek el, mert szent ő az Istenének.Lev 21,8Szenteld meg őt, mert Istened kenyerét mutatja be; szent legyen ő neked, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, aki megszentel benneteket.Lev 21,9Papnak a leánya, ha paráználkodásra vetemedik, atyját szentségteleníti meg; tűzben égettessék meg.Lev 21,10És a pap, aki fölötte áll testvéreinek, akinek fejére öntik a kenőolajat és felszentelik, hogy felöltse a ruhákat, fejét meg ne meztelenítse és ruháit meg ne szaggassa.Lev 21,11Semmiféle holt személyhez ne menjen be; atyjával és anyjával se tisztátalanítsa meg magát.Lev 21,12És a szentélyből ki ne menjen, hogy meg ne szentségtelenítse Istennek szentélyét, mert Isten kenőolajának koronája van rajta. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 21,13Hajadon leányt vegyen el:Lev 21,14özvegyet, elváltat, nem méltót, paráznát, ezeket el ne vegye, hanem hajadont az ő népéből vegyen nőül,Lev 21,15hogy meg ne szentségtelenítse magzatát népe között, mert én vagyok az Örökkévaló, aki őt megszenteli.Lev 21,16És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 21,17Szólj Áronhoz, mondván: Senki magzataid közül nemzedékeiken át, akin hiba van, ne közeledjék bemutatni Istene kenyerét.Lev 21,18Mert az a férfi, akin hiba van, ne közeledjék; vak ember vagy sánta vagy csonka vagy hosszú tagú;Lev 21,19vagy az, akinek lába törött vagy keze törött;Lev 21,20vagy púpos vagy törpe vagy folt van szemében; vagy akin rüh vagy sömör van vagy összenyomott heréjű.Lev 21,21A férfi Áronnak, a papnak magzatai közül, akin hiba van, ne lépjen oda bemutatni az Örökkévaló tűzáldozatait; hiba van rajta, Isten kenyerét bemutatni ne lépjen oda.Lev 21,22Istene kenyerét eheti a legszentebből és a szentből.Lev 21,23Csak ne menjen a kárpithoz és az oltárhoz oda ne lépjen, mert hiba van rajta, hogy meg ne szentségtelenítse szentélyeimet, mert én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.Lev 21,24Így szólt Mózes Áronhoz és fiaihoz és Izráel minden fiához.Lev 22.Lev 22,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 22,2Szólj Áronhoz és fiaihoz, hogy különítsék el magukat Izráel fiainak szent dolgaitól, amelyeket azok szentelnek nekem, hogy meg ne szentségtelenítsék szent nevemet. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 22,3Mondd nekik: Az, aki magzataitok közül nemzedékeiteken át közeledik a szent dolgokhoz, melyeket Izráel fiai szentelnek az Örökkévalónak, ha tisztátalanság van rajta, irtassék ki az a személy színem elől. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 22,4Bárki Áron magzatai közül, amíg poklos vagy folyás van rajta, a szentségekből ne egyék, míg meg nem tisztul; és aki érint bárkit, halottól tisztátalant vagy az, akin magfolyás van,Lev 22,5vagy az, aki érint valamilyen csúszó-mászót, amely által tisztátalan lesz, vagy embert, aki által tisztátalan lesz, akármilyen tisztátalanság van rajta;Lev 22,6a személy, aki azt érinti, tisztátalan legyen estig; ne egyék a szentségekből, ha csak meg nem fürösztötte testét vízben.Lev 22,7És midőn lenyugodott a nap, tiszta lesz; és azután ehetik a szentségekből, mert az ő kenyere az.Lev 22,8Elhullott vagy vadtól széttépett állatból ne egyék, nehogy tisztátalan legyen általa. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 22,9Tartsák meg rendelkezéseimet és ne viseljenek miatta vétket, nehogy meghaljanak miatta, ha megszentségtelenítik azt. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.Lev 22,10Senki idegen ne egyék szent dolgot, a papnak zsellérje és bérese ne egyék szent dolgot.Lev 22,11De ha a pap vásárol egy személyt, pénzen szerzett szolgájául, az ehetik belőle; és azok, akik házában születtek, azok ehetnek kenyeréből.Lev 22,12És ha a papnak leánya idegen férfiúhoz megy feleségül, a szentségek adományaiból nem ehetik.Lev 22,13De ha a papnak leánya özvegy vagy elvált, de magzatja nincs és visszatér atyja házába mint leánykorában, ehetik atyja kenyeréből, de senki idegen ne egyék belőle.Lev 22,14És ha valaki tévedésből eszik szent dolgot, akkor toldja hozzá az ötödrészét és adja a papnak a szent dolgot.Lev 22,15És meg ne szentségtelenítsék Izráel fiainak szent dolgait, amit adnak az Örökkévalónak;Lev 22,16megterhelve magukat súlyos bűnnel, midőn eszik az ő szent dolgaikat, mert én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.Lev 22,17És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 22,18Szólj Áronhoz és fiaihoz és Izráel minden fiához és mondd nekik: Akárki Izráel házából és a jövevények közül Izráelben, aki bemutatja áldozatát, akár fogadalomból, akár önkéntes adományból, amit bemutatnak az Örökkévalónak égőáldozatul,Lev 22,19olyan legyen, hogy kedvezően fogadja: hímet áldozz, hibátlant a marhák, juhok vagy a kecskék közül.Lev 22,20De amin hiba van, ne mutassátok be, mert nem lesz elfogadható számotokra.Lev 22,21És ha valaki bemutat békeáldozatot az Örökkévalónak, hogy teljesítsen egy fogadalmat vagy önkéntes adományul a barmokból és a juhfélékből, hibátlan legyen, hogy kedvezően fogadtassék, semmi hiba ne legyen rajta.Lev 22,22Ami vak vagy sérült vagy csonkított vagy fekély vagy rüh vagy sömör van rajta, ne mutassátok azt be az Örökkévalónak és tűzáldozatot ne adjatok belőlük az oltárra az Örökkévalónak.Lev 22,23Ökröt vagy juhot, ami hosszabb vagy rövidebb tagú, önkéntes adományul adhatsz, de fogadalomul nem fogadtatik el.Lev 22,24Aminek heréje összenyomott, összezúzott, kiszakadt vagy kivágott, azt ne mutassátok be az Örökkévalónak és országotokban ilyet ne tegyetek.Lev 22,25Idegenek kezéből ne mutassátok be Istennek kenyerét mindezekből, mert romlás van bennük, hiba van rajtuk, nem fogadtatik el kedvezően számotokra.Lev 22,26És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 22,27Ökör vagy juh vagy kecske, midőn születik, hét napon át legyen anyja alatt és a nyolcaik napon túl elfogadható lesz tűzáldozatul az Örökkévalónak.Lev 22,28És akár ökör vagy bárány, ne vágjátok le egy napon azt meg kicsinyét.Lev 22,29És ha áldoztok hálaáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, hogy elfogadható legyen.Lev 22,30Azon a napon egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelig. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 22,31Tartsátok meg parancsolataimat és teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 22,32És meg ne szentségtelenítsétek szent Nevemet, hanem szenteltessem meg Izráel fiai között. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszentel benneteket,Lev 22,33aki kivezetett benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 23.Lev 23,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 23,2Szólj Izráél fiaihoz és mondd nekik: Az Örökkévaló ünnepnapjai, amelyeket hirdessetek, mint szent gyülekezéseket, íme ezek az én ünnepnapjaim.Lev 23,3Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik nap szombat nyugalomnapja; szent gyülekezés, semmi munkát ne végezzetek; szombat az az Örökkévalónak minden lakhelyeteken.Lev 23,4Ezek az Örökkévaló ünnepnapjai, szent gyülekezések, amelyeket hirdessetek meg idejükben:Lev 23,5Az első hónapban, a hónap tizennegyedikén este van az Örökkévaló peszachja.Lev 23,6És ugyanezen hónap tizenötödik napján van a kovásztalan kenyér ünnepe az Örökkévalónak; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.Lev 23,7Az első napon szent gyülekezés legyen számotokra, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Lev 23,8De mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak hét napon át; a hetedik napon szent gyülekezés van, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Lev 23,9És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 23,10Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn bementek az országba, melyet adok nektek és learatjátok aratását, akkor hozzátok az ómert, aratástok elsejét a paphoz.Lev 23,11És ő lengesse az ómert az Örökkévaló színe előtt, hogy elfogadtassék; az ünnep másnapján lengesse a pap.Lev 23,12És amely napon lengetik az ómert, áldozzatok egy hibátlan juhot, egyévest, égőáldozatul az Örökkévalónak,Lev 23,13és a lisztáldozat legyen két tized lángliszt, olajjal keverve, tűzáldozatul az Örökkévalónak, kellemes illatul; öntő-áldozatul pedig bort, egy hin negyed részét.Lev 23,14És ne egyetek se kenyeret, se megpörkölt, se nyers gabonaszemeket ugyancsak e napig, amíg nem hoztátok Istenetek áldozatát; örök törvény az nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.Lev 23,15És számláljátok magatoknak a napokat az ünnep másnapjától, attól a naptól, midőn hoztátok a lengetés ómerjét; hét teljes hét legyen.Lev 23,16A hetedik hét után való napig számláljatok ötven napot, akkor mutassatok be új lisztáldozatot az Örökkévalónak.Lev 23,17Lakhelyeitekből hozzátok a lengetés kenyerét, kettőt két tizedrészből, lánglisztből legyenek, kovászosan süssék, zsengékül az Örökkévalónak.Lev 23,18És mutassatok be a kenyérrel hét hibátlan juhot, egyéveseket és egy fiatal tulkot és két kost; égőáldozatul legyenek az Örökkévalónak, lisztáldozatukkal és öntőáldozatukkal, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.Lev 23,19És áldozzatok egy kecskebakot vétekáldozatul és két juhot, egyéveseket, békeáldozatul.Lev 23,20És lengesse ezeket a pap a zsengék kenyerével együtt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt és a két juh fölött; az Örökkévalónak legyenek szentelve a pap számára.Lev 23,21És hirdessetek ugyanazon a napon; szent gyülekezés legyen nektek, semmi nehéz munkát ne végezzetek; örök törvény ez minden lakhelyeteken, nemzedékeiteken át.Lev 23,22És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen meződ szélét aratásodkor, és ami elhullott, ne szedegesd fel; a szegénynek és jövevénynek hagyjad azt. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 23,23És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 23,24Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján legyen nektek szombati nyugalom, emlékeztető harsonamegszólaltatás, szent gyülekezés.Lev 23,25Semmi nehéz munkát ne végezzetek és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak.Lev 23,26És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 23,27Azonban e hetedik hónap tizedikén van az Engesztelés napja, szent gyülekezés legyen ez nektek és sanyargassátok lelketeket; és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak.Lev 23,28Semmi munkát ne végezzetek ugyanezen a napon, mert Engesztelés napja az, hogy engesztelést szerezzenek számotokra az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt.Lev 23,29Mert minden személy, aki nem sanyargatja magát ugyanezen a napon, irtassék ki népéből.Lev 23,30És minden személy, aki végez bármely munkát ugyanezen a napon, ki fogom pusztítani azt a személyt népe közül.Lev 23,31Semmi munkát ne végezzetek; örök törvény ez nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.Lev 23,32Szombat nyugalma legyen ez nektek és sanyargassátok lelketeket; a hónap kilencedikén este, estétől estig üljétek ünnepeteket.Lev 23,33És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 23,34Szólj Izráel fiaihoz, mondván: E hetedik hónap tizenötödik napján van a sátrak ünnepe hét napon át az Örökkévalónak.Lev 23,35Az első napon legyen szent gyülekezés, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Lev 23,36Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak, a nyolcadik napon szent gyülekezés legyen nektek, és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak, ünneplő gyülekezés az, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Lev 23,37Ezek az Örökkévaló ünnepnapjai, amelyeket hirdessetek szent gyülekezéseknek, bemutatva tűzáldozatot az Örökkévalónak: égőáldozatot, lisztáldozatot, vágóáldozatot és öntőáldozatokat, mindent a maga napján;Lev 23,38az Örökkévaló szombatjain kívül és ajándékaitokon és minden fogadalmaitokon kívül, melyeket adtok az Örökkévalónak.Lev 23,39Azonban a hetedik hónap tizenötödik napján, amikor begyüjtöttétek az ország termését, ünnepeljétek az Örökkévaló ünnepét hét napon át; az első napon szombati nyugalom legyen és a nyolcadik napon szombati nyugalom legyen.Lev 23,40És vegyetek magatokhoz az első napon dísz-fának gyümölcsét, pálmaágakat és sűrűlombú fának és fűzfának a gallyát és vigadjatok az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt hét napon át.Lev 23,41Ünnepeljétek azt mint ünnepet az Örökkévalónak hét napon át az évben; örök törvény ez nemzedékeiteken át, a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.Lev 23,42Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki, aki bennszülött Izráelben, lakjék sátrakban.Lev 23,43Azért, hogy tudják nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izráel fiait, midőn kivezettem őket Egyiptom országából. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 23,44És kihirdette Mózes az Örökkévaló ünnepnapjait Izráel fiainak.Lev 24.Lev 24,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 24,2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta törött olajat világítás számára, örökmécses gyujtására.Lev 24,3A bizonyságon levő kárpiton kívül, a találkozás sátorában rendezze el Áron estétől reggelig az Örökkévaló színe előtt, állandóan, örök törvény legyen ez nemzedékeiteken át.Lev 24,4A tiszta lámpáson rendezze el a mécseseket az Örökkévaló színe előtt, állandóan.Lev 24,5Végy lánglisztet, süss abból tizenkét kalácsot; két tized legyen minden kalács.Lev 24,6És helyezd el őket két sorban, hatot egy sorba, a tiszta asztalon, az Örökkévaló színe előtt.Lev 24,7És tégy mindegyik sorra tiszta tömjént, hogy legyen a kenyérnek illatrészül, tűzáldozatul az Örökkévalónak.Lev 24,8Minden szombatnapon hozza rendbe az Örökkévaló színe előtt állandóan, hogy Izráel fiai részére örök szövetség legyen.Lev 24,9És legyen Ároné és fiaié, hogy egyék szent helyen, mert a legszentebb ez neki az Örökkévaló tűzáldozatai közül, örök törvényül.Lev 24,10És egy izraelita nő fia, aki egyiptomi embernek volt a fia, kiment Izráel fiai közé és civódtak a táborban az izraelita nő fia és egy izraelita ember.Lev 24,11És az izraelita nő fia kiejtette a Nevet és átkozta; és akkor elvitték őt Mózeshez. És anyjának neve Selómith, Dibri leánya, Dán törzséből,Lev 24,12és őrizet alá vették őt, hogy döntést nyerjenek az Örökkévaló igéje szerint.Lev 24,13És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 24,14Vezesd ki az átkozót a táboron kívülre és mindazok, akik hallották, tegyék rá kezüket a fejére és kövezze őt meg az egész község.Lev 24,15És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Mindenki, aki átkozza Istenét, viselje vétkét;Lev 24,16aki pedig kiejti az Örökkévaló nevét, ölessék meg, kövezze meg őt az egész község; a jövevény, valamint az idevaló, ha kiejti a nevét, ölessék meg.Lev 24,17Ha valaki agyonüt egy embert, ölessék meg.Lev 24,18És aki agyonüt egy állatot, fizesse meg; lelket lélekért.Lev 24,19És ha valaki sebet ejt embertársán, amint ő tett, ugyan úgy tegyenek vele.Lev 24,20Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; amily sebet ejtett az emberen, ugyanolyat ejtsenek rajta.Lev 24,21Aki agyonüt barmot, fizesse meg; és aki agyonüt embert, ölessék meg.Lev 24,22Egyféle törvény legyen számotokra, a jövevény számára épúgy, mint az idevaló számára, mert Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 24,23És szólt Mózes Izráel fiaihoz és kivezették az átkozót a táboron kívülre és megkövezték kővel. És Izráel fiai úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek