8. Tecávé 27,20–30,10

8. Tecávé 27,20–30,10

Szerző: Kácsor Zsolt

Ex 27,20 És te hagyd meg Izráel fiainak, hogy hozzanak eléd világítás céljára tört, tiszta olajat, hogy örökmécsest gyújtsanak vele.Ex 27,21A találkozás sátorában, kívül a függönyön, mely a bizonyságot takarja, rendezzék el azt Áron és fiai; estétől reggelig legyen az Örökkévaló színe előtt; örök szabály legyen ez nemzedékeik számára Izráel fiai részéről.Ex 28.Ex 28,1És te engedd magad elé járulni fivéredet Áront és fiait vele, Izráel fiainak köréből, hogy pappá avasd nékem őket, Áront, Nádábot és Abihút, Eleázárt és Itámárt, Áron fiait.Ex 28,2És készíts szent ruhákat fivérednek, Áronnak méltóságra és fényes díszül.Ex 28,3És te szólj mind a bölcs szívűekhez, akiket megtöltöttem a bölcsesség szellemével és azok készítsék Áron ruháit, hogy föl legyen szentelve és pappá legyen avatva nékem.Ex 28,4Ezek a ruhák, amelyeket készítsenek: Melldísz, éfód, köpeny és szegélyes szövésű köntös, süveg és öv és készítsék el a szent ruhákat fivéred, Áron és fiai számára, hogy papokká legyenek avatva nekem.Ex 28,5És ők vegyék át az aranyat, a kékbíbort, a pirosbíbort, a karmazsint és a bisszust.Ex 28,6És készítsék az éfódot aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból szövött munkával.Ex 28,7Két összeilleszthető vállrésze legyen a két szélén, hogy összekapcsoltassék.Ex 28,8És kapcsolórészének szövése, mely rajta van, hasonló művű és belőle magából legyen, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.Ex 28,9És végy két ónixkövet és vésd rájuk Izráel fiainak neveit.Ex 28,10Hat nevet az egyik kőre és a többi hat nevet a másik kőre, születésük szerint.Ex 28,11Kőmetsző munkával, pecsétvéséssel vésd ki a két követ Izráel fiainak neveivel, körülvéve aranyszegéllyel készítsd azokat.Ex 28,12És helyezd a két követ az éfód vállrészeire emlékkövekül Izráel fiainak és viselje Áron az ő neveiket az Örökkévaló színe előtt két vállán emlékezetül.Ex 28,13És készíts aranyfoglalatokat.Ex 28,14És két láncot tiszta aranyból, egymásba öltve készítsd azokat kötélfonás munkájával és erősítsd a kötélszerű láncokat a foglalatokra.Ex 28,15És készítsd a törvénytevő melldíszt szövőmunkával, az éfód készítése szerint készítsed, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból készítsed el azt.Ex 28,16Négyzetalakú legyen és kétrétű, arasznyi hosszú és arasznyi szélességű.Ex 28,17És foglalj bele kitöltő köveket, négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd.Ex 28,18A második sor karbunkulus, zafír és türkiz.Ex 28,19A harmadik sor opál, achát és ametiszt.Ex 28,20És a negyedik sor berill, onix és jáspis; arannyal keretelve legyenek foglalataikban.Ex 28,21És a kövek legyenek Izráel fiainak neve szerint tizenkettő, neveik szerint, pecsétvéséssel mindegyiknek a nevére a tizenkét törzs számára.Ex 28,22És készíts a melldíszre egymásba öltött láncokat kötélfonó munkával, tiszta aranyból.Ex 28,23És készíts a melldíszre két aranygyűrűt és erősítsd a két gyűrűt a melldísz két szélére.Ex 28,24És illeszd a két aranyfonatot a két gyűrűbe a melldísz szélen.Ex 28,25A két fonatnak két végét pedig erősítsd a két szegélyre és csatold az éfód két vállrészére annak előrészén.Ex 28,26Ugyancsak készíts két aranygyűrűt és erősítsd azokat a melldísz két végének szélére, amely az éfód irányában van befelé.Ex 28,27És készíts még két aranygyűrűt és erősítsd azokat az éfód két vállrészére alulról, előrésze felől, kapcsolásával szemben, az éfód összefűzése fölött.Ex 28,28És hurkolják a melldíszt gyűrűinél fogva az éfód gyűrűibe kékbíbor zsinórral, hogy nyugodjék az éfód összefűzésén és ne mozduljon el a melldísz az éfódról.Ex 28,29És viselje Áron Izráel fiainak neveit a törvénytevő melldíszben szíve fölött, midőn belép a szentélybe, emlékezetül az Örökkévaló előtt mindenkor.Ex 28,30És helyezd a törvénytevő melldíszbe az Úrim-ot és a Tummim-ot és legyenek Áron szíve fölött, midőn az Örökkévaló színe elé lép, viselje Áron Izráel fiainak ügyét az Örökkévaló előtt állandóan szíve fölött.Ex 28,31És készítsd az éfódnak köpenyét teljesen kékbíborból.Ex 28,32És legyen fejének nyílása középütt, nyílásának szegélye legyen köröskörül takácsmunkával, olyan legyen rajta, mint a páncéling pereme, hogy el ne szakadjon.Ex 28,33És készíts alsó szegélyeire kékbíbor, pirosbíbor és karmazsin gránátalmákat, alsó szegélyein köröskörül és aranycsengetyűk legyenek közöttük köröskörül.Ex 28,34Aranycsengetyű és gránátalma, aranycsengetyű és gránátalma legyen a köpeny alsó szegélyein köröskörül.Ex 28,35És legyen Áronon szolgálattevés alkalmára és hallassék hangja, midőn belép a szentélybe, az Örökkévaló színe elé és midőn távozik, hogy meg ne haljon.Ex 28,36És készíts aranylemezt tiszta színaranyból és vésd rá pecsétgyűrűvéséssel: „Szent az Örökkévalónak!”Ex 28,37És erősítsd kékbíbor szalagra és legyen a süvegen, a süveg előoldalán legyen.Ex 28,38És legyen Áron homloka fölött és viselje Áron a felelősséget a szentségekért, melyeket Izráel fiai szentelnek mind az ő szent adományaik felajánlásával és legyen az ő homlokán állandóan, hogy kegyet nyerjen számukra az Örökkévaló előtt.Ex 28,39És szegélyezd a köntöst bisszussal és készíts bisszus-süveget és övet is készíts hímzőmunkával.Ex 28,40És Áron fiainak készíts köntösöket és készíts nekik öveket és magas süvegeket készíts számukra méltóságra és dísz gyanánt.Ex 28,41És öltöztesd be azokba testvéredet Áront és fiait vele és kend föl őket és töltsd meg kezüket és szentelt meg őket, hogy pap szolgálatot teljesítsenek előttem.Ex 28,42És készíts számukra gyolcs alsóruhákat, hogy eltakarják csupaszságukat, ágyékuktól combjukig érjenek.Ex 28,43És legyenek Áronon és fiain, midőn belépnek a találkozás sátorába vagy midőn odalépnek az oltárhoz, hogy szolgálatot teljesítsenek a szentélyben és ne vegyenek bűnt magukra, nehogy meghaljanak; örök törvény ez számára és ivadékai számára utána.Ex 29.Ex 29,1És ez az eljárás, amit végezz velük, hogy fölszenteld őket papi szolgálatra előttem: Végy egy fiatal tulkot és két hibátlan kost.Ex 29,2Továbbá kovásztalan kenyeret és kovásztalan lepényeket olajjal keverve és kovásztalan kalácsokat megkenve olajjal, tiszta búza lánglisztből készítsd azokat.Ex 29,3És helyezd azokat egy kosárba és mutasd be azokat a kosárban és a tulkot és a két kost.Ex 29,4És Áront és fiait léptesd a találkozás sátorának ajtajához és fürösztesd meg őket vízben.Ex 29,5Azután vedd a ruhákat és öltöztesd Áront a köntösbe és az éfód köpenyébe és add rá az éfódot és melldíszt és övezd őt át az éfód fűzőjével.Ex 29,6És helyezd a süveget fejére és illeszd a szent koronát a süvegre.Ex 29,7És vedd a kenet olaját és öntsd fejére és kend föl őt.Ex 29,8És léptesd közelebb fiait és öltöztesd őket köntösökbe.Ex 29,9És csatolj rájuk övet, Áronra és fiaira és erősíts fejükre magas süvegeket és legyen papságuk örök törvényül nekik és avasd fel hivatásukra Áron kezét és fiainak kezét.Ex 29,10És vezettesd a tulkot a találkozás sátora elé és támasszák Áron és fiai kezüket a tulok fejére.Ex 29,11És vágd le a tulkot az Örökkévaló előtt a találkozás sátorának bejáratánál.Ex 29,12És végy a tulok véréből és adj az oltár szarvaira ujjaddal és mind a vért öntsd az oltár aljára.Ex 29,13És vedd az egész zsírt, amely takarja a belső részeket és a hártyát a májon és a két vesét és a hájat, amely rajtuk van és hagyd füstben felszállani az oltáron.Ex 29,14A tuloknak húsát pedig és bőrét és hulladékát hamvasszad el tűzben a táboron kívül; vétekáldozat az.Ex 29,15És az egyik kost vedd és Áron és fiai támasszák kezüket a kos fejére.Ex 29,16És vágd le a kost és vegyed vérét és hintsd azt az oltáron köröskörül.Ex 29,17És a kost tagold fel tagjaira, füröszd meg belső részeit és lábszárait és helyezd ezeket tagjaira és fejére.Ex 29,18És égesd el az egész kost az oltáron, égőáldozatul az Örökkévalónak; kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.Ex 29,19És vedd a másik kost és támasszák Áron és fiai kezüket a kos fejére.Ex 29,20És vágd le a kost és végy véréből és adj belőle Áronnak és fiainak jobbfülük cimpájára és jobbkezük hüvelykujjára és jobblábuk hüvelykujjára és hintsd a vért az oltárra köröskörül.Ex 29,21És végy az oltáron levő vérből és a kenet olajából és hints Áronra és ruháira, fiaira és fiainak ruháira véle, hogy szentté legyen ő és ruhái és fiai és fiainak ruhái véle.Ex 29,22És vedd a kosból a kövérséget és a farkrészt és a beleket borító zsírt és a máj hártyáját és a két vesét és a hájat, ami rajtuk van és a jobb lapockát, mivelhogy beiktatásnak kosáldozata az,Ex 29,23és egy egész kenyeret, egy olajos kalácsot és egy lepényt a kovásztalan kenyerek kosarából, mely az Örökkévaló előtt van.Ex 29,24És helyezd mindazt Áron tenyerére és fiainak tenyerére és lengesd szertartásos lengetéssel az Örökkévaló előtt.Ex 29,25És vedd át ezeket kezükből és égesd el az oltáron az égőáldozat fölött kellemes illatul az Örökkévaló színe előtt, tűzáldozat ez az Örökkévalónak.Ex 29,26És vedd a szegyet az iktatás kosából, amely Ároné és lengesd azt az Örökkévaló előtt és legyen az neked osztályrészül.Ex 29,27És szenteld meg a lengetésre szolgáló szegyet és a fölajánlásra szolgáló lapockát, amelyet lengettek és fölajánlottak az iktatás kosából, abból, amely Ároné és abból, amely fiaié.Ex 29,28És legyen az Áronnak és fiainak örök osztályrészeül Izráel fiaitól, mert felajánlott adomány az; és felajánlott adomány legyen mindenkor Izráel fiaitól békeáldozatok után, felajánlott adományuk az Örökkévalónak.Ex 29,29És a szent ruhák, amelyek Áronéi, fiait illessék utána, hogy fölkenjék őket és beiktassák őket azokban.Ex 29,30Hét napon át öltse fel őket a pap, aki helyébe lép fiai közül, midőn belép a találkozás sátorába, hogy szolgálatot teljesítsen a szentélyben.Ex 29,31Az iktatás kosát pedig vedd és főzd meg húsát szent helyen.Ex 29,32És fogyasszák el Áron és fiai a kos húsát és a kenyeret, mely a kosárban van a találkozás sátorának kapujában.Ex 29,33És egyék meg azt, amivel engesztelés végeztetett, hogy beiktassák és fölszenteljék őket, de idegen ne igyék belőle, mert szentség az.Ex 29,34És ha reggelig megmarad valami az iktatás húsából és a kenyérből, égesd el a maradékot tűzben, ne egyék azt, mivel szentség az.Ex 29,35És cselekedj Áronnal és fiaival eképpen mindenben úgy, amint meghagytam neked, hét napon át iktasd őket.Ex 29,36És vétekáldozati tulkot is mutass be naponta engesztelés céljára, ezzel tisztísd az oltárt, midőn engesztelést hozol reá és kend föl, hogy megszenteljed.Ex 29,37Hét napon át végezz engesztelő szertartást az oltáron és szenteld föl és legyen az oltár a legszentebb; mindenki, aki az oltárt érinti, legyen szent.Ex 29,38És ez legyen, amit bemutatsz az oltáron: esztendős bárány, kettő naponta, állandóan.Ex 29,39Az egyik bárányt mutasd be reggel és a másik bárányt mutasd be alkonyatkor.Ex 29,40És egy tized lánglisztet megkeverve egy negyed hin tört olajjal, öntőáldozatul pedig negyed hin bort egy bárány után.Ex 29,41A másik bárányt készítsd el alkonyatkor, a reggeli lisztáldozat és annak öntőáldozata szerint járj el vele, kellemes illatul tűzáldozatként az Örökkévalónak.Ex 29,42Állandó égőáldozat legyen nemzedékeiteknek a találkozás sátorának bejáratában az Örökkévaló előtt, ahol találkozom veletek, hogy beszéljek hozzád ott.Ex 29,43És találkozásom lesz ott Izráel fiaival, hogy megszenteltessék a sátor dicsfényem által.Ex 29,44És megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt; és Áront és fiait megszentelem, hogy papi szolgálatot teljesítsenek nekem.Ex 29,45És lakozni fogok Izráel fiai között és Istenük leszek.Ex 29,46És megtudják, hogy én az Örökkévaló vagyok az ő Istenük, aki kivezettem őket Egyiptom országából, hogy lakozzam közöttük, én, az Örökkévaló, az ő Istenük.Ex 30.Ex 30,1És készíts oltárt füstölőszer elégetésére, sittimfából készítsd azt.Ex 30,2Egy könyök legyen hossza, egy könyök szélessége, négyzetalakú legyen és két könyök a magassága; oltárszarvai egy darabból legyenek vele.Ex 30,3És vond be azt tiszta arannyal, tetőfelületét és oldalait köröskörül és oltárszarvait és készíts reá aranypárkányt köröskörül.Ex 30,4És két aranygyűrűt készíts reá párkányán alul, két oldalfalára készítsd kétfelől és szolgáljanak hüvelyül a rudaknak, hogy szállíthassák velük.Ex 30,5És készítsd a rudakat sittimfából és vond be arannyal.Ex 30,6És helyezd a függöny elé, amely a bizonyság ládájánál van, a födél előtt, mely a bizonyság fölött van, ahol találkozom veled.Ex 30,7És füstölögtessen azon Áron füstölő fűszerszámot reggelenként, midőn rendbehozza a mécseket, füstölögtesse azt.Ex 30,8És midőn estefelé meggyújtja Áron a mécseket, engedje füstjét felszállani; állandó füstölőszer legyen az az Örökkévaló előtt, nemzedékeiteken át.Ex 30,9Ne mutassatok be rajta idegen füstölőszert és égő- vagy lisztáldozatot, és italáldozatot ne öntsetek reá.Ex 30,10És Áron végezzen az oltár szarvainál engesztelést egyszer az évben, az engesztelő vétekáldozat vérével, egyszer az évben szerezzen engesztelést nemzedékeitek számára; Szentségek szentsége az Örökkévalónak az!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Mazsihisz hírek
Dr. Grósz Andor az FTC elnökénél
2023. Október 02. / 16:12

Dr. Grósz Andor az FTC elnökénél

Mazsihisz hírek
Beni Ganz látogatása a Dohány utcai zsinagógában