3. Semini 9–11,47

3. Semini 9–11,47

Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 9,1 És történt a nyolcadik napon, Mózes szólította Áront és fiait és Izráel véneit.Lev 9,2És mondta Áronnak: Végy egy fiatal borjút vétekáldozatnak és egy kost égőáldozatnak, hibátlanokat, és áldozd az Örökkévaló színe előtt.Lev 9,3És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Vegyetek egy kecskebakot vétekáldozatnak és egy borjút és egy juhot, egyéveseket, hibátlanokat égőáldozatnak;Lev 9,4és egy ökröt és egy kost békeáldozatnak, hogy áldozzátok az Örökkévaló színe előtt, és lisztáldozatot, olajjal keverve, mert ma megjelenik az örökkévaló nektek.Lev 9,5És odavitték azt, amit megparancsolt Mózes, a találkozás sátra elé; és közelebb jött az egész község és megállottak az Örökkévaló színe előtt.Lev 9,6És szólt Mózes: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy cselekedjétek; és megjelenik nektek az Örökkévaló dicsősége.Lev 9,7És mondta Mózes Áronnak: Jöjj közelebb az oltárhoz és készítsd el vétekáldozatodat és égőáldozatodat, hogy engesztelést szerezz magadnak és a népnek; és készítsd el a nép áldozatát, hogy engesztelést szerezz számukra, amint megparancsolta az Örökkévaló.Lev 9,8Erre közelebb jött Áron az oltárhoz és levágta a vétekáldozat borjúját, amely az övé volt.Lev 9,9És odavitték hozzá Áron fiai a vért és ő bemártotta ujját a vérbe és tett belőle az oltár szarvaira; és a vért kiöntötte az oltár talapzatára,Lev 9,10de a zsírt, a veséket, a hártyát a májról a vétekáldozatból elfüstölögtette az oltáron, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 9,11És a húst és a bőrt elégette a tűzben, a táboron kívül.Lev 9,12És levágta az égőáldozatot és Áron fiai odanyujtották néki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül.Lev 9,13És odanyujtották neki az égőáldozatot darabjai szerint és a fejet és elfüstölögtette az oltáron.Lev 9,14És megmosta a beleket és a lábszárakat és elfüstölögtette az égőáldozattal az oltáron.Lev 9,15És bemutatta a nép áldozatát és vette a vétekáldozat bakját, amely a népé volt, levágta és bemutatta vétekáldozatnak, mint az előbbit.Lev 9,16És bemutatta az égőáldozatot és elkészítette a törvény szerint.Lev 9,17És bemutatta a lisztáldozatot, megtöltötte tenyerét belőle és elfüstölögtette az oltáron, a reggeli égőáldozaton kívül.Lev 9,18És levágta az ökröt is meg a kost a nép számára való békeáldozatul; és Áron fiai odanyujtották neki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül;Lev 9,19és az ökör zsírját és a kosból a farkát és a betakaró hájat, a veséket és a májnak hártyáját.Lev 9,20És rátették a zsírt a szegyekre és elfüstölögtették a zsírt az oltáron.Lev 9,21És a szegyeket és a jobb combot lengette Áron lengetéssel az Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta Mózes.Lev 9,22És Áron fölemelte két kezét a nép felé és megáldotta őket és leszállt, elkészítvén a vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot.Lev 9,23És bement Mózes és Áron a találkozás sátrába, és midőn kijöttek, megáldották a népet, és megjelent az Örökkévaló dicsősége az egész népnek.Lev 9,24És tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és fölemésztette az oltáron az égőáldozatot és a zsírt; és látta az egész nép, ujjongtak és leborultak arcukra.Lev 10.Lev 10,1És Áron fiai, Nádáb és Ábíhu, vette mindegyik a maga serpenyőjét és tett bele tüzet, tett reá füstölőszert és bevitt az Örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik.Lev 10,2És ekkor tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és megemésztette őket és meghaltak az Örökkévaló színe előtt.Lev 10,3És mondta Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt az Örökkévaló, mondván: a Hozzám közelállók által megszenteltetem és az egész nép előtt megdicsőíttetem. És Áron hallgatott.Lev 10,4És szólította Mózes Misáélt és Elcáfánt, Uzziélnek, Áron nagybátyjának fiait és mondta nekik: Jöjjetek közelebb, vigyétek el testvéreiteket a szentély elől a táboron kívülre.Lev 10,5Közelebb jöttek és elvitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint Mózes mondta.Lev 10,6És szólt Mózes Áronnak és Eleázárnak és Itámárnak, az ő fiainak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek és ruhátokat meg ne szaggasátok, hogy meg ne haljatok és meg ne haragudjék az egész községre; de testvéreitek, egész Izráel háza, sirassák meg a tüzet, melyet kigyujtott az Örökkévaló.Lev 10,7És a találkozás sátrának bejáratából ki ne menjetek, nehogy meghaljatok, mert rajtatok van az Örökkévaló felkenésének olaja. És cselekedtek Mózes szava szerint.Lev 10,8És szólt az Örökkévaló Áronhoz, mondván:Lev 10,9Bort és részegítő italt ne igyál se te, se fiaid veled, midőn bementek a találkozás sátrába, hogy meg ne haljatok; örök törvény legyen ez nemzedékeiteken át,Lev 10,10és hogy különbséget tegyetek a szent és a nem szent között, a tisztátalan és a tiszta között;Lev 10,11és hogy tanítsátok Izráel fiait mindazokra a törvényekre, melyeket mondott nekik az Örökkévaló Mózes által.Lev 10,12És szólt Mózes Áronhoz és Eleázárhoz és Itámárhoz, az ő megmaradt fiaihoz: Vegyétek a lisztáldozatot, ami megmaradt az Örökkévaló tűzáldozataiból és egyétek meg azt kovásztalanul az oltár mellett, mert legszentebb ez.Lev 10,13Egyétek meg szent helyen, mert a te részed és fiaid része ez az Örökkévaló tűzáldozataiból, mert ezt parancsolták nekem.Lev 10,14És a lengetés szegyét és az adomány combját egyétek meg tiszta helyen, te és fiaid és leányaid is veled; mert részedül és fiaid részéül adattak Izráel fiainak békeáldozataiból.Lev 10,15Az adomány combját és a lengetés szegyét a zsír tűzáldozataival együtt hozzák el, hogy lengessék lengetéssel az Örökkévaló színe előtt és legyen ez neked és fiaidnak te veled örök részül, amint megparancsolta az Örökkévaló.Lev 10,16A vétekáldozat bakját keresve kereste Mózes és íme elégették és megharagudott Eleázárra és Itámárra, Áron megmaradt fiaira, mondván:Lev 10,17Miért nem ettétek meg a vétekáldozatot szent helyen, tudva, hogy legszentebb az; hisz azt adta nektek, hogy viseljétek a község bűnét és engesztelést szerezzetek neki az Örökkévaló színe előtt.Lev 10,18Íme, nem vitték be vérét a szentélybe; meg kellett volna ennetek azt a szentélyben, amint megparancsoltam.Lev 10,19És szólt Áron Mózesnek: Íme, ma mutatták be vétekáldozatukat és égőáldozatukat az Örökkévaló színe előtt és ott értek engem ilyesmik; ha én eszem ma a vétekáldozatból, vajjon jónak tetszett volna-e ez az Örökkévaló szemében?Lev 10,20Hallotta ezt Mózes és jónak tetszett szemében.Lev 11.Lev 11,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván nekik:Lev 11,2Szóljatok Izráel fiaihoz, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket ehettek minden barom közül, amely a földön van.Lev 11,3Mindazt, ami hasadt patájú, aminek kettéhasítottak a patái, ami kérődző a barmok között, azt ehetitek.Lev 11,4De ne egyétek a kérődzők és a hasadt patájúak közül ezeket: a tevét, mert kérődző ugyan, de patája nem hasadt, tisztátalan az nektek.Lev 11,5És a hegyi nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nincs meghasadva, tisztátalan az nektek.Lev 11,6És a nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nem hasított, tisztátalan az nektek.Lev 11,7És a sertést, mert hasadt patájú ugyan és kettéhasított a patája, de nem kérődzik, tisztátalan az nektek.Lev 11,8Húsukból ne egyetek és dögüket ne érintsétek, tisztátalanok azok nektek.Lev 11,9Ezeket ehetitek mindabból, ami a vízben van: mindazt, aminek úszószárnya van és pikkelye a vízben, a tengerekben és a folyókban, azokat ehetitek.Lev 11,10De mindazt, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyókban, a vizek minden csúszó-mászója közül és minden élő állat közül, mely a vízben van, undokság az nektek.Lev 11,11Undokság legyen az nektek; húsukból ne egyetek és dögüket útáljátok.Lev 11,12Mindaz, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vízben, undokság az nektek.Lev 11,13És ezeket útáljátok a madarak közül, nem ehetők azok, undokságok: a sas, az ölyv és a keselyű;Lev 11,14a kánya és a sólyom faja szerint;Lev 11,15minden holló faja szerint;Lev 11,16a strucc-madár, a fecske, a sirály, a karvaly faja szerint;Lev 11,17a kuvik, a búvár és a bagoly,Lev 11,18a hattyú, a pelikán és a héja;Lev 11,19a gólya, a gém faja szerint, a banka és a denevér.Lev 11,20Minden szárnyas csúszó-mászó, amely négy lábon jár, undokság az nektek.Lev 11,21De ezeket ehetitek mindazon szárnyas csúszó-mászók közül, amelyek négy lábon járnak, amelyeknek szökőszáraik vannak a lábuk fölött, hogy szökdécseljenek velük a földön;Lev 11,22ezeket ehetitek közülük: a sáskát faja szerint, a szoleámot faja szerint, a chargólt faja szerint és a chágábot faja szerint.Lev 11,23De minden szárnyas csúszó-mászó, amelynek négy lába van, undokság az nektek.Lev 11,24Ezek által tisztátalanokká lesztek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig,Lev 11,25és bárki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.Lev 11,26Minden barom, amely hasadt patájú, de nem kettéhasadt és nem kérődző tisztátalan az nektek, bárki érinti azt, tisztátalan legyen.Lev 11,27És mindaz, ami talpán jár, a négy lábon járó állatok közül, tisztátalan az nektek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig;Lev 11,28és aki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig. Tisztátalanok azok nektek.Lev 11,29És ezek a tisztátalanok nektek a csúszó-mászók között, amelyek a földön mozognak: a menyét, az egér, a gyík faja szerint;Lev 11,30a cickány, a tűzgyík, a csillaggyík, a csiga és a kaméleón.Lev 11,31Ezek a tisztátalanok nektek minden csúszó-mászó közül; bárki megérinti őket holtuk után, tisztátalan legyen estig.Lev 11,32És mindaz, amire hull valami közülök holtuk után, tisztátalan legyen: akár faedény vagy ruha vagy bőr vagy zsák, bármely edény, amivel munkát végeznek, vízbe tétessék és tisztátalan legyen estig, azután tiszta.Lev 11,33És minden cserépedény, amelybe azokból valami beleesik, minden, ami benne van, tisztátalan legyen, az edényt pedig törjétek el.Lev 11,34Minden étel benne, ami ennivaló, amire víz kerül, tisztátalan legyen, és minden ital, amely innivaló, bármilyen edényben, tisztátalan legyen.Lev 11,35És mindaz, amire dögükből valami hull, tisztátalan legyen; a kemencét, a tűzhelyet döntsétek le, tisztátalanok azok, és tisztátalanok legyenek nektek.Lev 11,36Azonban a forrás és a kút, amelyben víz gyűl össze, tiszta marad, de aki érinti dögüket, tisztátalan legyen.Lev 11,37És ha dögükből hull valami a vetőmagra, amely vetni való, az tiszta.Lev 11,38De ha vizet tesznek a magra és hull reá a dögükből, tisztátalan az nektek.Lev 11,39És ha elhull valamely barom, amely nektek eledelül szolgál, aki megérinti dögét, tisztátalan legyen estig.Lev 11,40És aki eszik dögéből, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig és, aki viszi dögét, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.Lev 11,41És minden csúszó-mászó, amely mozog a földön, undokság az, nem ehető.Lev 11,42Mindazt, ami hasán jár és mindazt, ami négy lábon jár, mind a soklábúakat, minden csúszó-mászót, amely mozog a földön, ne egyétek meg, mert undokságok azok.Lev 11,43Ne tegyétek lelketeket undokká semmiféle csúszó-mászó által és meg ne tisztátalanítsátok magatokat általuk, nehogy tisztátalanok legyetek általuk.Lev 11,44Mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, szenteljétek tehát meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert szent vagyok Én; meg ne tisztátalanítsátok lelketeket semmi csúszó-mászó által, amely mászik a földön.Lev 11,45Mert én vagyok az Örökkévaló, aki fölhozott benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek; legyetek tehát szentek, mert szent vagyok én.Lev 11,46Ez a törvény a baromról, a madárról és minden élő lényről, amely mozog a vízben és minden lényről, amely csúszik-mászik a földön;Lev 11,47hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és a tiszta között, az állat között, amelyet szabad enni és az állat között, melyet nem szabad enni.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Élet + forma
Sáná tová 5784! – Alma és méz
2023. Szeptember 15. / 13:12

Sáná tová 5784! – Alma és méz

Zsidó világ
Pápán kulturális rendezvényekkel ünneplik a zsidó újévet
Megemlékezések
Fahidi Éva temetése október 9-én lesz a Farkasréti temetőben