3. Semini 9–11,47

3. Semini 9–11,47

Lev 9,1 És történt a nyolcadik napon, Mózes szólította Áront és fiait és Izráel véneit.

Lev 9,2 És mondta Áronnak: Végy egy fiatal borjút vétekáldozatnak és egy kost égőáldozatnak, hibátlanokat, és áldozd az Örökkévaló színe előtt.

Lev 9,3 És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Vegyetek egy kecskebakot vétekáldozatnak és egy borjút és egy juhot, egyéveseket, hibátlanokat égőáldozatnak;

Lev 9,4 és egy ökröt és egy kost békeáldozatnak, hogy áldozzátok az Örökkévaló színe előtt, és lisztáldozatot, olajjal keverve, mert ma megjelenik az örökkévaló nektek.

Lev 9,5 És odavitték azt, amit megparancsolt Mózes, a találkozás sátra elé; és közelebb jött az egész község és megállottak az Örökkévaló színe előtt.

Lev 9,6 És szólt Mózes: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy cselekedjétek; és megjelenik nektek az Örökkévaló dicsősége.

Lev 9,7 És mondta Mózes Áronnak: Jöjj közelebb az oltárhoz és készítsd el vétekáldozatodat és égőáldozatodat, hogy engesztelést szerezz magadnak és a népnek; és készítsd el a nép áldozatát, hogy engesztelést szerezz számukra, amint megparancsolta az Örökkévaló.

Lev 9,8 Erre közelebb jött Áron az oltárhoz és levágta a vétekáldozat borjúját, amely az övé volt.

Lev 9,9 És odavitték hozzá Áron fiai a vért és ő bemártotta ujját a vérbe és tett belőle az oltár szarvaira; és a vért kiöntötte az oltár talapzatára,

Lev 9,10 de a zsírt, a veséket, a hártyát a májról a vétekáldozatból elfüstölögtette az oltáron, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 9,11 És a húst és a bőrt elégette a tűzben, a táboron kívül.Lev 9,12És levágta az égőáldozatot és Áron fiai odanyujtották néki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül.

Lev 9,13 És odanyujtották neki az égőáldozatot darabjai szerint és a fejet és elfüstölögtette az oltáron.

Lev 9,14 És megmosta a beleket és a lábszárakat és elfüstölögtette az égőáldozattal az oltáron.

Lev 9,15 És bemutatta a nép áldozatát és vette a vétekáldozat bakját, amely a népé volt, levágta és bemutatta vétekáldozatnak, mint az előbbit.

Lev 9,16 És bemutatta az égőáldozatot és elkészítette a törvény szerint.

Lev 9,17 És bemutatta a lisztáldozatot, megtöltötte tenyerét belőle és elfüstölögtette az oltáron, a reggeli égőáldozaton kívül.

Lev 9,18 És levágta az ökröt is meg a kost a nép számára való békeáldozatul; és Áron fiai odanyujtották neki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül;

Lev 9,19 és az ökör zsírját és a kosból a farkát és a betakaró hájat, a veséket és a májnak hártyáját.

Lev 9,20 És rátették a zsírt a szegyekre és elfüstölögtették a zsírt az oltáron.

Lev 9,21 És a szegyeket és a jobb combot lengette Áron lengetéssel az Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta Mózes.

Lev 9,22 És Áron fölemelte két kezét a nép felé és megáldotta őket és leszállt, elkészítvén a vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot.

Lev 9,23 És bement Mózes és Áron a találkozás sátrába, és midőn kijöttek, megáldották a népet, és megjelent az Örökkévaló dicsősége az egész népnek.

Lev 9,24 És tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és fölemésztette az oltáron az égőáldozatot és a zsírt; és látta az egész nép, ujjongtak és leborultak arcukra.

Lev 10,1 És Áron fiai, Nádáb és Ábíhu, vette mindegyik a maga serpenyőjét és tett bele tüzet, tett reá füstölőszert és bevitt az Örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik.

Lev 10,2 És ekkor tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és megemésztette őket és meghaltak az Örökkévaló színe előtt.

Lev 10,3 És mondta Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt az Örökkévaló, mondván: a Hozzám közelállók által megszenteltetem és az egész nép előtt megdicsőíttetem. És Áron hallgatott.

Lev 10,4 És szólította Mózes Misáélt és Elcáfánt, Uzziélnek, Áron nagybátyjának fiait és mondta nekik: Jöjjetek közelebb, vigyétek el testvéreiteket a szentély elől a táboron kívülre.

Lev 10,5 Közelebb jöttek és elvitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint Mózes mondta.

Lev 10,6 És szólt Mózes Áronnak és Eleázárnak és Itámárnak, az ő fiainak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek és ruhátokat meg ne szaggasátok, hogy meg ne haljatok és meg ne haragudjék az egész községre; de testvéreitek, egész Izráel háza, sirassák meg a tüzet, melyet kigyujtott az Örökkévaló.

Lev 10,7 És a találkozás sátrának bejáratából ki ne menjetek, nehogy meghaljatok, mert rajtatok van az Örökkévaló felkenésének olaja. És cselekedtek Mózes szava szerint.

Lev 10,8 És szólt az Örökkévaló Áronhoz, mondván:

Lev 10,9 Bort és részegítő italt ne igyál se te, se fiaid veled, midőn bementek a találkozás sátrába, hogy meg ne haljatok; örök törvény legyen ez nemzedékeiteken át,

Lev 10,10 és hogy különbséget tegyetek a szent és a nem szent között, a tisztátalan és a tiszta között;

Lev 10,11 és hogy tanítsátok Izráel fiait mindazokra a törvényekre, melyeket mondott nekik az Örökkévaló Mózes által.

Lev 10,12 És szólt Mózes Áronhoz és Eleázárhoz és Itámárhoz, az ő megmaradt fiaihoz: Vegyétek a lisztáldozatot, ami megmaradt az Örökkévaló tűzáldozataiból és egyétek meg azt kovásztalanul az oltár mellett, mert legszentebb ez.

Lev 10,13 Egyétek meg szent helyen, mert a te részed és fiaid része ez az Örökkévaló tűzáldozataiból, mert ezt parancsolták nekem.

Lev 10,14 És a lengetés szegyét és az adomány combját egyétek meg tiszta helyen, te és fiaid és leányaid is veled; mert részedül és fiaid részéül adattak Izráel fiainak békeáldozataiból.

Lev 10,15 Az adomány combját és a lengetés szegyét a zsír tűzáldozataival együtt hozzák el, hogy lengessék lengetéssel az Örökkévaló színe előtt és legyen ez neked és fiaidnak te veled örök részül, amint megparancsolta az Örökkévaló.

Lev 10,16 A vétekáldozat bakját keresve kereste Mózes és íme elégették és megharagudott Eleázárra és Itámárra, Áron megmaradt fiaira, mondván:

Lev 10,17 Miért nem ettétek meg a vétekáldozatot szent helyen, tudva, hogy legszentebb az; hisz azt adta nektek, hogy viseljétek a község bűnét és engesztelést szerezzetek neki az Örökkévaló színe előtt.

Lev 10,18 Íme, nem vitték be vérét a szentélybe; meg kellett volna ennetek azt a szentélyben, amint megparancsoltam.

Lev 10,19 És szólt Áron Mózesnek: Íme, ma mutatták be vétekáldozatukat és égőáldozatukat az Örökkévaló színe előtt és ott értek engem ilyesmik; ha én eszem ma a vétekáldozatból, vajjon jónak tetszett volna-e ez az Örökkévaló szemében?

Lev 10,20 Hallotta ezt Mózes és jónak tetszett szemében.

Lev 11,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván nekik:

Lev 11,2 Szóljatok Izráel fiaihoz, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket ehettek minden barom közül, amely a földön van.

Lev 11,3 Mindazt, ami hasadt patájú, aminek kettéhasítottak a patái, ami kérődző a barmok között, azt ehetitek.

Lev 11,4 De ne egyétek a kérődzők és a hasadt patájúak közül ezeket: a tevét, mert kérődző ugyan, de patája nem hasadt, tisztátalan az nektek.

Lev 11,5 És a hegyi nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nincs meghasadva, tisztátalan az nektek.

Lev 11,6 És a nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nem hasított, tisztátalan az nektek.

Lev 11,7 És a sertést, mert hasadt patájú ugyan és kettéhasított a patája, de nem kérődzik, tisztátalan az nektek.

Lev 11,8 Húsukból ne egyetek és dögüket ne érintsétek, tisztátalanok azok nektek.

Lev 11,9 Ezeket ehetitek mindabból, ami a vízben van: mindazt, aminek úszószárnya van és pikkelye a vízben, a tengerekben és a folyókban, azokat ehetitek.

Lev 11,10 De mindazt, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyókban, a vizek minden csúszó-mászója közül és minden élő állat közül, mely a vízben van, undokság az nektek.

Lev 11,11 Undokság legyen az nektek; húsukból ne egyetek és dögüket útáljátok.

Lev 11,12 Mindaz, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vízben, undokság az nektek.

Lev 11,13 És ezeket útáljátok a madarak közül, nem ehetők azok, undokságok: a sas, az ölyv és a keselyű;

Lev 11,14 a kánya és a sólyom faja szerint;

Lev 11,15 minden holló faja szerint;

Lev 11,16 a strucc-madár, a fecske, a sirály, a karvaly faja szerint;

Lev 11,17 a kuvik, a búvár és a bagoly,

Lev 11,18 a hattyú, a pelikán és a héja;

Lev 11,19 a gólya, a gém faja szerint, a banka és a denevér.

Lev 11,20 Minden szárnyas csúszó-mászó, amely négy lábon jár, undokság az nektek.

Lev 11,21 De ezeket ehetitek mindazon szárnyas csúszó-mászók közül, amelyek négy lábon járnak, amelyeknek szökőszáraik vannak a lábuk fölött, hogy szökdécseljenek velük a földön;

Lev 11,22 ezeket ehetitek közülük: a sáskát faja szerint, a szoleámot faja szerint, a chargólt faja szerint és a chágábot faja szerint.

Lev 11,23 De minden szárnyas csúszó-mászó, amelynek négy lába van, undokság az nektek.

Lev 11,24 Ezek által tisztátalanokká lesztek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig,

Lev 11,25 és bárki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.

Lev 11,26 Minden barom, amely hasadt patájú, de nem kettéhasadt és nem kérődző tisztátalan az nektek, bárki érinti azt, tisztátalan legyen.

Lev 11,27 És mindaz, ami talpán jár, a négy lábon járó állatok közül, tisztátalan az nektek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig;

Lev 11,28 és aki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig. Tisztátalanok azok nektek.

Lev 11,29 És ezek a tisztátalanok nektek a csúszó-mászók között, amelyek a földön mozognak: a menyét, az egér, a gyík faja szerint;

Lev 11,30 a cickány, a tűzgyík, a csillaggyík, a csiga és a kaméleón.

Lev 11,31 Ezek a tisztátalanok nektek minden csúszó-mászó közül; bárki megérinti őket holtuk után, tisztátalan legyen estig.

Lev 11,32 És mindaz, amire hull valami közülök holtuk után, tisztátalan legyen: akár faedény vagy ruha vagy bőr vagy zsák, bármely edény, amivel munkát végeznek, vízbe tétessék és tisztátalan legyen estig, azután tiszta.

Lev 11,33 És minden cserépedény, amelybe azokból valami beleesik, minden, ami benne van, tisztátalan legyen, az edényt pedig törjétek el.

Lev 11,34 Minden étel benne, ami ennivaló, amire víz kerül, tisztátalan legyen, és minden ital, amely innivaló, bármilyen edényben, tisztátalan legyen.

Lev 11,35 És mindaz, amire dögükből valami hull, tisztátalan legyen; a kemencét, a tűzhelyet döntsétek le, tisztátalanok azok, és tisztátalanok legyenek nektek.

Lev 11,36 Azonban a forrás és a kút, amelyben víz gyűl össze, tiszta marad, de aki érinti dögüket, tisztátalan legyen.

Lev 11,37 És ha dögükből hull valami a vetőmagra, amely vetni való, az tiszta.

Lev 11,38 De ha vizet tesznek a magra és hull reá a dögükből, tisztátalan az nektek.

Lev 11,39 És ha elhull valamely barom, amely nektek eledelül szolgál, aki megérinti dögét, tisztátalan legyen estig.

Lev 11,40 És aki eszik dögéből, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig és, aki viszi dögét, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.

Lev 11,41 És minden csúszó-mászó, amely mozog a földön, undokság az, nem ehető.

Lev 11,42 Mindazt, ami hasán jár és mindazt, ami négy lábon jár, mind a soklábúakat, minden csúszó-mászót, amely mozog a földön, ne egyétek meg, mert undokságok azok.

Lev 11,43 Ne tegyétek lelketeket undokká semmiféle csúszó-mászó által és meg ne tisztátalanítsátok magatokat általuk, nehogy tisztátalanok legyetek általuk.

Lev 11,44 Mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, szenteljétek tehát meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert szent vagyok Én; meg ne tisztátalanítsátok lelketeket semmi csúszó-mászó által, amely mászik a földön.

Lev 11,45 Mert én vagyok az Örökkévaló, aki fölhozott benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek; legyetek tehát szentek, mert szent vagyok én.

Lev 11,46 Ez a törvény a baromról, a madárról és minden élő lényről, amely mozog a vízben és minden lényről, amely csúszik-mászik a földön;

Lev 11,47 hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és a tiszta között, az állat között, amelyet szabad enni és az állat között, melyet nem szabad enni.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Élet + forma
Nyári kaland a Bálint Házban amerikai fiatalokkal
Zsidó világ
Igen izgalmas előadások ma is a Hunyadi téren