11. Pekúdé 38,21–40,38

11. Pekúdé 38,21–40,38

Ex 38,21 Ez a hajléknak, a bizonyság hajlékának elszámolása, amint Mózes rendeletére el lett számolva a leviták munkájával, Itámár, Áron főpap fiai által.

Ex 38,22 Becalél, Úri fia, Húr unokája Jehuda törzséből elkészítette mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 38,23 És vele Oholiáb, Ahiszámák fia, Dán törzséből, kőfaragó-, szövő- és hímzőmester, kékbíborban, pirosbíborban, karmazsinban és bisszusban.

Ex 38,24 Mind az arany, ami fel lett dolgozva a műre az egész szent munkánál, a felajánlott arany huszonkilenc kikkar és hétszázharminc sekel volt a szent sekel szerint.

Ex 38,25 A gyülekezet megszámláltjainak ezüstje pedig száz kikkar és ezerhétszázhetvenöt sekel a szent sekel szerint.

Ex 38,26 Fejenként egy beka, vagyis egy fél sekel a szent sekel szerint, mindazoktól, akik átmentek a megszámláláson, húsz évestől fölfelé, megfelelően hatszázháromezerötszázötven személynek.

Ex 38,27 És száz kikkar ezüst szolgált a szentély talapzatainak és a függöny talapzatainak megöntésére; száz talapzat száz kikkarból, egy kikkar egy talapzatra.Ex 38,38És az ezerhétszázhetvenöt sekelből készítette a horgokat az oszlopok számára és bevonta tetejüket és összecsatolta őket.

Ex 38,29 A felajánlott réz pedig volt hetven kikkar és kétezernégyszáz sekel.

Ex 38,30 Ebből készítette a találkozás sátora bejáratának talapzatát, a rézoltárt és réz rácsozatát és az oltár összes edényeit.

Ex 38,31 És az udvar talapzatait köröskörül és az udvar kapujának talapzatait és a hajlék összes szögeit és az udvar összes szögeit köröskörül.

Ex 39,1 A kékbíborból és a pirosbíborból és a karmazsinból készítették a szolgálati ruhákat, szolgálatra a szentélyben; és elkészítették a szentély ruháit Áron számára, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,2És elkészítette az éfódot, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.

Ex 39,3 Kinyujtották ugyanis az aranylemezeket és abból vágtak fonalakat, hogy bedolgozzák a kékbíbor, a pirosbíbor és a karmazsin közé, meg a bisszus közé szövőmunkával.

Ex 39,4 Vállrészeket készítettek számára, amelyek összefűzhetők voltak, a két szélén fűzték össze.

Ex 39,5 És az átkötésre szolgáló kapcsoló, amely rajta volt, belőle magából volt szőve, munkája szerint aranyból, kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, amint meghagyta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,6 És földolgozták a ónix-köveket, körülvéve aranykeretekkel, bevésve pecsétgyűrűvéséssel Izráel fiainak neveivel.

Ex 39,7 És elhelyezte ezeket az éfód vállain emlékkövekül Izráel fiainak, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,8 És elkészítette a melldíszt szövőmunkával, az éfód munkája szerint aranyból, kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.

Ex 39,9 Négyzetalakú volt, kétrétűre készítették a melldíszt, arasznyi volt a hossza és arasznyi a szélessége, kétsorosan.

Ex 39,10 És belefoglaltak négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd.

Ex 39,11 A második sor karbunkulus, zafir és türkiz.

Ex 39,12 A harmadik sor opál, achát és ametiszt.

Ex 39,13 És a negyedik sor berill, onix és jáspis, körülvéve aranykeretekkel foglalatukban.

Ex 39,14 És a kövek Izráel fiainak nevei szerint voltak, tizenkettő, neveik szerint; pecsétgyűrűvéséssel, mindegyiknek a neve szerint, a tizenkét törzs után.

Ex 39,15 És készítettek a melldíszre egymásbaöltött művű láncokat kötélfonó munkával tiszta aranyból.

Ex 39,16 És készítettek két aranykeretet és két aranygyűrűt és elhelyezték a két gyűrűt a melldísz két szélére.

Ex 39,17 És tették a két aranyfonatot a két karikába a melldísz szélein.

Ex 39,18 És a két fonatnak két végét megerősítették a két kereten és hozzáillesztették az éfód vállrészéhez előrésze felől.

Ex 39,19 És készítettek még két aranykarikát és elhelyezték a melldísz két végére azon a szélen, amely az éfód oldalán van belül.

Ex 39,20 És készítettek ismét két aranykarikát és megerősítették az éfód két vállrészén alulról az előrész irányában, szemben az összefűzéssel és éfód kapcsolója fölé.

Ex 39,21 És hozzákapcsolták a melldíszt gyűrűinél fogva az éfód gyűrűihez kékbíbor zsinórral, hogy maradjon az éfód kapcsolója fölött és ne mozduljon el a melldísz az éfódról, amint meghagyta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,22 És elkészítette az éfód köpenyét takácsmunkával, teljesen kékbíborból.

Ex 39,23 És a palást nyílása közepén olyan volt, mint a páncéling nyílása, szegélye volt köröskörül nyílásának, nehogy elszakadjon.

Ex 39,24 És készítettek a palást alsó széleire gránátalmákat kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.

Ex 39,25 És készítettek tiszta aranycsöngetyűket és elhelyezték a csöngetyűket a gránátalmák között a palást alsó szélén köröskörül a gránátalmák közé.

Ex 39,26 Csengetyű és gránátalma, csengetyű és gránátalma a palást alsó szélén köröskörül a szolgálathoz, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,27 És készítették a köntösöket bisszusból, takácsmunkával Áron és fiai számára.

Ex 39,28 És a süveget bisszusból és a magas díszsüvegeket bisszusból és a len alsóruhákat sodrott bisszusból.

Ex 39,29 És az övet sodrott bisszusból, kékbíborból, pirosbíborból és karmazsinból hímzőmunkával, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,30 És elkészítették a szentség koronájának lemezét tiszta aranyból és reávésték pecsétgyűrűvéset írásával: Szent az Örökkévalónak.

Ex 39,31 És adtak reá kékbíbor zsinórt, hogy megerősítsék a süvegen felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 39,32 És befejeződött a találkozás sátora hajlékának minden munkája. És Izráel fiai teljesen úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, akként cselekedtek.Ex 39,33És elhozták a hajlékot Mózeshez, a sátort és összes edényeit, kapcsait, deszkáit, reteszrudait, oszlopait és talapzatait.

Ex 39,34 És a pirosra festett kosbőrtakarót és a táhásbőr-takarót és a takarófüggönyt.

Ex 39,35A bizonyság ládáját és rudait és a födelet.

Ex 39,36 Az asztalt és összes felszereléseit és a színkenyeret.

Ex 39,37 A tiszta menórát, mécseseit, a felszerelés mécseseit és összes edényeit és a világítóolajat.Ex 39,38És az aranyoltárt és a kenetolajat és a füstölőfűszerszámot és a sátor bejáratának takaróját.

Ex 39,39 A rézoltárt és a rézrácsozatát, rudait és összes edényeit, a medencét és alapzatát.

Ex 39,40 Az udvar vásznait, oszlopait és talapzatait, a takarót az udvar kapujához, köteleit és szögeit és a hajlék szolgálatának összes felszereléseit a találkozás sátora részére.

Ex 39,41 A szolgálati ruhákat szolgálat végzésére a szentélyben, a szentség ruháit Áron a pap számára és fiai ruháit papi szolgálatra.

Ex 39,42 Egészen úgy, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy végezték el Izráel fiai az egész munkát.

Ex 39,43 És látta Mózes a teljes művet és íme úgy készítették el azt, amint megparancsolta az Örökkévaló, akként készítették el és megáldotta őket Mózes.

Ex 40,1 És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Ex 40,2 Az első Újhold-napon, a hónap első napján állítsd föl a találkozás sátorának hajlékát.

Ex 40,3 És helyezd el ott a bizonyság ládáját és függeszd föl a láda elé a függönyt.

Ex 40,4 És vidd be az asztalt és rendezd el felszerelését és vidd be a menórát és rakd föl mécseseit.

Ex 40,5 És helyezd el a füstölőszernek szolgáló aranyoltárt a bizonyság ládája elé és helyezd el a bejárat takaróját a hajlékhoz.

Ex 40,6 És helyezd el az égőáldozati oltárt a találkozás sátora hajlékának ajtaja elé.

Ex 40,7 És tedd a medencét a találkozás sátora és az oltár közé és önts bele vizet.

Ex 40,8 És helyezd el az udvart köröskörül és tedd föl az udvar bejáratának takaróját.

Ex 40,9 És vedd a kenet olaját és kend föl a hajlékot és mindazt, ami benne van és szenteld föl és összes edényeit és legyen szent.

Ex 40,10 És kend föl az égőáldozati oltárt és összes felszereléseit és szenteld föl az oltárt és legyen az oltár szentségek szentsége.

Ex 40,11 És kend föl a medencét és alapzatát és szenteld föl.

Ex 40,12 És vezesd Áront és fiait a találkozás sátorának kapujához és füröszd őket vízben.

Ex 40,13 És öltöztesd föl Áront a szentség ruháiba és kend föl őt és szenteld föl őt és teljesítsen papi szolgálatot nekem.

Ex 40,14 És fiait vezesd oda és öltöztesd föl őket köntösökbe.

Ex 40,15 És kend föl őket, amint fölkented atyjukat és teljesítsenek előttem papi szolgálatot és arra szolgáljon fölkenetésük, hogy legyen örök papi tisztségük nemzedékeiken át.

Ex 40,16 És Mózes mindenben akként cselekedett, amint megparancsolta az Örökkévaló neki, akként cselekedett.

Ex 40,17 És volt a második év első hónapjában, a hónap első napján, fel lett állítva a hajlék.

Ex 40,18 És felállította Mózes a hajlékot és lerakta talapzatait és elhelyezte deszkáit és beillesztette reteszrudait és fölállította oszlopait.

Ex 40,19 És kiterjesztette a sátort a hajlék fölé és reátette a sátor borítóját felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,20 És vette és elhelyezte a bizonyságot a ládába és elhelyezte a rudakat a ládán és reátette a födelet a ládára fölülről.

Ex 40,21 És bevitte a ládát a hajlékba és elhelyezte a takarófüggönyt és eltakarta véle a bizonyság ládáját, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,22 És elhelyezte az asztalt a találkozás sátorába a hajlék oldalán észak felől, kívül a függönyön.

Ex 40,23 És elrendezte rajta a kenyérfölszerelést az Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,24 És elhelyezte a menórát a találkozás sátorában szemben az asztallal, a hajlék oldalán dél felől.

Ex 40,25 És fölrakta a mécseseket az Örökkévaló előtt, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,26 És elhelyezte az aranyoltárt a találkozás sátorában a függöny előtt.

Ex 40,27 És füstölögtetett rajta füstölő fűszerszámot, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,28 És helyére tette a bejárat takaróját a hajlékon.

Ex 40,29 És az égőáldozati oltárt elhelyezte a találkozás sátora hajlékának bejáratánál és bemutatta rajta az égőáldozatot és a lisztáldozatot, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,30 És elhelyezte a medencét a találkozás sátora és az oltár közé és adott oda vizet mosdásra.

Ex 40,31 És abból mosták Mózes és Áron és fiai kezüket és lábukat.

Ex 40,32 Midőn beléptek a találkozás sátorába és midőn közeledtek az oltárhoz, mosdást kellett végezniök, amint megparancoslta az Örökkévaló Mózesnek.

Ex 40,33 És felállította az udvart a hajlék és az oltár körül és elhelyezte az udvar kapujának takaróját és ezzel befejezte Mózes a teljes művet.

Ex 40,34 És betakarta a borulat a találkozás sátorát és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot.

Ex 40,35 És Mózes nem volt képes bemenni a találkozás sátorába, mert fölötte honolt a borulat és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot.

Ex 40,36 És mikor felemelkedett a borulat a hajlékról, akkor útnak indultak Izráel fiai minden vándorútjukon,

Ex 40,37 de ha nem emelkedett föl a borulat, akkor nem indultak el addig a napig, amíg föl nem emelkedett.

Ex 40,38 Mert az Örökkévaló felhőborulata volt a hajlék fölött nappal és tűz volt fölötte éjjel, Izráel egész házának szemei előtt minden vándorútjukon.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek