11. Pekúdé 38,21–40,38

11. Pekúdé 38,21–40,38

Szerző: Kácsor Zsolt

Ex 38,21Ez a hajléknak, a bizonyság hajlékának elszámolása, amint Mózes rendeletére el lett számolva a leviták munkájával, Itámár, Áron főpap fiai által.Ex 38,22Becalél, Úri fia, Húr unokája Jehuda törzséből elkészítette mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek.Ex 38,23És vele Oholiáb, Ahiszámák fia, Dán törzséből, kőfaragó-, szövő- és hímzőmester, kékbíborban, pirosbíborban, karmazsinban és bisszusban.Ex 38,24Mind az arany, ami fel lett dolgozva a műre az egész szent munkánál, a felajánlott arany huszonkilenc kikkar és hétszázharminc sekel volt a szent sekel szerint.Ex 38,25A gyülekezet megszámláltjainak ezüstje pedig száz kikkar és ezerhétszázhetvenöt sekel a szent sekel szerint.Ex 38,26Fejenként egy beka, vagyis egy fél sekel a szent sekel szerint, mindazoktól, akik átmentek a megszámláláson, húsz évestől fölfelé, megfelelően hatszázháromezerötszázötven személynek.Ex 38,27És száz kikkar ezüst szolgált a szentély talapzatainak és a függöny talapzatainak megöntésére; száz talapzat száz kikkarból, egy kikkar egy talapzatra.Ex 38,38És az ezerhétszázhetvenöt sekelből készítette a horgokat az oszlopok számára és bevonta tetejüket és összecsatolta őket.Ex 38,29A felajánlott réz pedig volt hetven kikkar és kétezernégyszáz sekel.Ex 38,30Ebből készítette a találkozás sátora bejáratának talapzatát, a rézoltárt és réz rácsozatát és az oltár összes edényeit.Ex 38,31És az udvar talapzatait köröskörül és az udvar kapujának talapzatait és a hajlék összes szögeit és az udvar összes szögeit köröskörül.Ex 39.Ex 39,1A kékbíborból és a pirosbíborból és a karmazsinból készítették a szolgálati ruhákat, szolgálatra a szentélyben; és elkészítették a szentély ruháit Áron számára, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,2És elkészítette az éfódot, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.Ex 39,3Kinyujtották ugyanis az aranylemezeket és abból vágtak fonalakat, hogy bedolgozzák a kékbíbor, a pirosbíbor és a karmazsin közé, meg a bisszus közé szövőmunkával.Ex 39,4Vállrészeket készítettek számára, amelyek összefűzhetők voltak, a két szélén fűzték össze.Ex 39,5És az átkötésre szolgáló kapcsoló, amely rajta volt, belőle magából volt szőve, munkája szerint aranyból, kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, amint meghagyta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,6És földolgozták a ónix-köveket, körülvéve aranykeretekkel, bevésve pecsétgyűrűvéséssel Izráel fiainak neveivel.Ex 39,7És elhelyezte ezeket az éfód vállain emlékkövekül Izráel fiainak, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,8És elkészítette a melldíszt szövőmunkával, az éfód munkája szerint aranyból, kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.Ex 39,9Négyzetalakú volt, kétrétűre készítették a melldíszt, arasznyi volt a hossza és arasznyi a szélessége, kétsorosan.Ex 39,10És belefoglaltak négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd.Ex 39,11A második sor karbunkulus, zafir és türkiz.Ex 39,12A harmadik sor opál, achát és ametiszt.Ex 39,13És a negyedik sor berill, onix és jáspis, körülvéve aranykeretekkel foglalatukban.Ex 39,14És a kövek Izráel fiainak nevei szerint voltak, tizenkettő, neveik szerint; pecsétgyűrűvéséssel, mindegyiknek a neve szerint, a tizenkét törzs után.Ex 39,15És készítettek a melldíszre egymásbaöltött művű láncokat kötélfonó munkával tiszta aranyból.Ex 39,16És készítettek két aranykeretet és két aranygyűrűt és elhelyezték a két gyűrűt a melldísz két szélére.Ex 39,17És tették a két aranyfonatot a két karikába a melldísz szélein.Ex 39,18És a két fonatnak két végét megerősítették a két kereten és hozzáillesztették az éfód vállrészéhez előrésze felől.Ex 39,19És készítettek még két aranykarikát és elhelyezték a melldísz két végére azon a szélen, amely az éfód oldalán van belül.Ex 39,20És készítettek ismét két aranykarikát és megerősítették az éfód két vállrészén alulról az előrész irányában, szemben az összefűzéssel és éfód kapcsolója fölé.Ex 39,21És hozzákapcsolták a melldíszt gyűrűinél fogva az éfód gyűrűihez kékbíbor zsinórral, hogy maradjon az éfód kapcsolója fölött és ne mozduljon el a melldísz az éfódról, amint meghagyta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,22És elkészítette az éfód köpenyét takácsmunkával, teljesen kékbíborból.Ex 39,23És a palást nyílása közepén olyan volt, mint a páncéling nyílása, szegélye volt köröskörül nyílásának, nehogy elszakadjon.Ex 39,24És készítettek a palást alsó széleire gránátalmákat kék- és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.Ex 39,25És készítettek tiszta aranycsöngetyűket és elhelyezték a csöngetyűket a gránátalmák között a palást alsó szélén köröskörül a gránátalmák közé.Ex 39,26Csengetyű és gránátalma, csengetyű és gránátalma a palást alsó szélén köröskörül a szolgálathoz, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,27És készítették a köntösöket bisszusból, takácsmunkával Áron és fiai számára.Ex 39,28És a süveget bisszusból és a magas díszsüvegeket bisszusból és a len alsóruhákat sodrott bisszusból.Ex 39,29És az övet sodrott bisszusból, kékbíborból, pirosbíborból és karmazsinból hímzőmunkával, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,30És elkészítették a szentség koronájának lemezét tiszta aranyból és reávésték pecsétgyűrűvéset írásával: Szent az Örökkévalónak.Ex 39,31És adtak reá kékbíbor zsinórt, hogy megerősítsék a süvegen felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 39,32És befejeződött a találkozás sátora hajlékának minden munkája. És Izráel fiai teljesen úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, akként cselekedtek.Ex 39,33És elhozták a hajlékot Mózeshez, a sátort és összes edényeit, kapcsait, deszkáit, reteszrudait, oszlopait és talapzatait.Ex 39,34És a pirosra festett kosbőrtakarót és a táhásbőr-takarót és a takarófüggönyt.Ex 39,35A bizonyság ládáját és rudait és a födelet.Ex 39,36Az asztalt és összes felszereléseit és a színkenyeret.Ex 39,37A tiszta menórát, mécseseit, a felszerelés mécseseit és összes edényeit és a világítóolajat.Ex 39,38És az aranyoltárt és a kenetolajat és a füstölőfűszerszámot és a sátor bejáratának takaróját.Ex 39,39A rézoltárt és a rézrácsozatát, rudait és összes edényeit, a medencét és alapzatát.Ex 39,40Az udvar vásznait, oszlopait és talapzatait, a takarót az udvar kapujához, köteleit és szögeit és a hajlék szolgálatának összes felszereléseit a találkozás sátora részére.Ex 39,41A szolgálati ruhákat szolgálat végzésére a szentélyben, a szentség ruháit Áron a pap számára és fiai ruháit papi szolgálatra.Ex 39,42Egészen úgy, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy végezték el Izráel fiai az egész munkát.Ex 39,43És látta Mózes a teljes művet és íme úgy készítették el azt, amint megparancsolta az Örökkévaló, akként készítették el és megáldotta őket Mózes.Ex 40.Ex 40,1És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Ex 40,2Az első Újhold-napon, a hónap első napján állítsd föl a találkozás sátorának hajlékát.Ex 40,3És helyezd el ott a bizonyság ládáját és függeszd föl a láda elé a függönyt.Ex 40,4És vidd be az asztalt és rendezd el felszerelését és vidd be a menórát és rakd föl mécseseit.Ex 40,5És helyezd el a füstölőszernek szolgáló aranyoltárt a bizonyság ládája elé és helyezd el a bejárat takaróját a hajlékhoz.Ex 40,6És helyezd el az égőáldozati oltárt a találkozás sátora hajlékának ajtaja elé.Ex 40,7És tedd a medencét a találkozás sátora és az oltár közé és önts bele vizet.Ex 40,8És helyezd el az udvart köröskörül és tedd föl az udvar bejáratának takaróját.Ex 40,9És vedd a kenet olaját és kend föl a hajlékot és mindazt, ami benne van és szenteld föl és összes edényeit és legyen szent.Ex 40,10És kend föl az égőáldozati oltárt és összes felszereléseit és szenteld föl az oltárt és legyen az oltár szentségek szentsége.Ex 40,11És kend föl a medencét és alapzatát és szenteld föl.Ex 40,12És vezesd Áront és fiait a találkozás sátorának kapujához és füröszd őket vízben.Ex 40,13És öltöztesd föl Áront a szentség ruháiba és kend föl őt és szenteld föl őt és teljesítsen papi szolgálatot nekem.Ex 40,14És fiait vezesd oda és öltöztesd föl őket köntösökbe.Ex 40,15És kend föl őket, amint fölkented atyjukat és teljesítsenek előttem papi szolgálatot és arra szolgáljon fölkenetésük, hogy legyen örök papi tisztségük nemzedékeiken át.Ex 40,16És Mózes mindenben akként cselekedett, amint megparancsolta az Örökkévaló neki, akként cselekedett.Ex 40,17És volt a második év első hónapjában, a hónap első napján, fel lett állítva a hajlék.Ex 40,18És felállította Mózes a hajlékot és lerakta talapzatait és elhelyezte deszkáit és beillesztette reteszrudait és fölállította oszlopait.Ex 40,19És kiterjesztette a sátort a hajlék fölé és reátette a sátor borítóját felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,20És vette és elhelyezte a bizonyságot a ládába és elhelyezte a rudakat a ládán és reátette a födelet a ládára fölülről.Ex 40,21És bevitte a ládát a hajlékba és elhelyezte a takarófüggönyt és eltakarta véle a bizonyság ládáját, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,22És elhelyezte az asztalt a találkozás sátorába a hajlék oldalán észak felől, kívül a függönyön.Ex 40,23És elrendezte rajta a kenyérfölszerelést az Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,24És elhelyezte a menórát a találkozás sátorában szemben az asztallal, a hajlék oldalán dél felől.Ex 40,25És fölrakta a mécseseket az Örökkévaló előtt, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,26És elhelyezte az aranyoltárt a találkozás sátorában a függöny előtt.Ex 40,27És füstölögtetett rajta füstölő fűszerszámot, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,28És helyére tette a bejárat takaróját a hajlékon.Ex 40,29És az égőáldozati oltárt elhelyezte a találkozás sátora hajlékának bejáratánál és bemutatta rajta az égőáldozatot és a lisztáldozatot, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,30És elhelyezte a medencét a találkozás sátora és az oltár közé és adott oda vizet mosdásra.Ex 40,31És abból mosták Mózes és Áron és fiai kezüket és lábukat.Ex 40,32Midőn beléptek a találkozás sátorába és midőn közeledtek az oltárhoz, mosdást kellett végezniök, amint megparancoslta az Örökkévaló Mózesnek.Ex 40,33És felállította az udvart a hajlék és az oltár körül és elhelyezte az udvar kapujának takaróját és ezzel befejezte Mózes a teljes művet.Ex 40,34És betakarta a borulat a találkozás sátorát és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot.Ex 40,35És Mózes nem volt képes bemenni a találkozás sátorába, mert fölötte honolt a borulat és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot.Ex 40,36És mikor felemelkedett a borulat a hajlékról, akkor útnak indultak Izráel fiai minden vándorútjukon,Ex 40,37de ha nem emelkedett föl a borulat, akkor nem indultak el addig a napig, amíg föl nem emelkedett.Ex 40,38Mert az Örökkévaló felhőborulata volt a hajlék fölött nappal és tűz volt fölötte éjjel, Izráel egész házának szemei előtt minden vándorútjukon.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek