4. Reé 11,26–16,17

4. Reé 11,26–16,17

Deut 11,26 Íme lásd, én elétek helyezek a mai napon áldást és átkot.

Deut 11,27 Az áldást, ha hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolataira, amelyeket meghagyok nektek a mai napon;

Deut 11,28 és az átkot, ha nem hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolataira és eltértek az útról, amelyet a mai napon meghagyok nektek, és jártok más istenek után, amelyeket nem ismertetek.

Deut 11,29 És lészen, ha bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, ahova bemégy, hogy elfoglaljad, akkor add az áldást a Gerizzim hegyére és az átkot az Ébál hegyére.

Deut 11,30 Nemde azok a Jordánon túl vannak, a napnyugat felé vezető út mögött, a Kanaáni országában, aki a síkságon lakik, szemben Gilgállal, Móre terebintusai mellett.

Deut 11,31 Mert ti átmentek a Jordánon, hogy bemenjetek elfoglalni az országot, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek ad nektek; elfoglaljátok azt és laktok benne,

Deut 11,32 és akkor vigyázzatok, hogy megtartsátok mind a törvényeket és rendeleteket, amelyeket én ma elétek teszek.

Deut 12,1 Ezek a törvények és rendeletek, amelyeket meg kell tartanotok, hogy teljesítsétek az országban, amelyet adott neked az Örökkévaló, őseid Istene, hogy elfoglaljad, minden időben, amíg éltek a földön,

Deut 12,2 Pusztítsátok el egészen mindazokat a helyeket, ahol a népek, amelyeket ti elűztök, az ő isteneiket szolgálták a magas hegyeken és a dombokon és minden zöldelő fa alatt.

Deut 12,3 Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze oszlopaikat, szent ligeteiket égessétek el tűzben és isteneik faragott képeit romboljátok le; és tüntessétek el nevöket is arról a helyről.

Deut 12,4 Ne tegyetek így az Örökkévalóval, a ti Istenetekkel.

Deut 12,5 Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a ti Istenetek a törzseitek közül, hogy odahelyezze nevét, az Ő székhelyét, keressétek föl és oda menj.

Deut 12,6 És oda vigyétek égő- és vágóáldozataitokat, tizedeiteket és kezetek adományát, fogadalmi és önkéntes fölajánlásaitokat és marhátok és apró jószágtok elsőszülöttjeit.

Deut 12,7 És egyetek ott az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt és örüljetek kezetek minden szerzeményének, ti és házatok népe, amivel megáldott téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 12,8 Ne cselekedjetek aszerint, amint cselekszünk ma itt; mindenki azt, ami az ő szemében helyes,

Deut 12,9 mert még nem jutottatok ahhoz a nyugalomhoz és birtokhoz, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 12,10 De majd, ha átmentek a Jordánon és laktok az országban, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek birtokul ad nektek, és nyugalmat szerez nektek minden ellenségetektől köröskörül, úgyhogy biztonságban lakhattok;

Deut 12,11 akkor lészen egy hely, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek kiválaszt, hogy ott lakozzék a neve, oda vigyétek mindazt, amit parancsolok nektek: égő- és vágóáldozataitokat, tizedeiteket és kezetek adományát és minden fogadalmaitok színjavát, amelyeket fogadtok az Örökkévalónak.

Deut 12,12 És örüljetek az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt, ti, fiaitok és leányaitok, szolgáitok, és a levita, aki kapuitokban van, mert neki nincs része, sem birtokba veletek.

Deut 12,13 Óvakodjál, nehogy bemutasd égőáldozataidat akármely helyen, amelyet látsz;

Deut 12,14 hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló törzseitek egyikében, ott mutasd be égőáldozataidat és ott tedd meg mindazt, amit neked parancsolok.

Deut 12,15 Mindazonáltal lelked egész kívánsága szerint vághatsz és ehetsz húst az Örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amit adott neked minden kapuidban; a tisztátalan és a tiszta egyformán eheti, mint a szarvast és az őzet.

Deut 12,16 Csak a vért ne egyétek, öntsd azt a földre, mint a vizet.

Deut 12,17 Nem szabad enned kapuidban gabonád, mustod és olajod tizedét, sem marhád és apró jószágod elsőszülöttjeit, sem bármit, amit fogadalomban fölajánlottál, sem önkéntes adományaidat és kezed áldozatát,

Deut 12,18 hanem az Örökkévaló, a te Istened színe előtt egyed azt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, te, fiaid és leányod, szolgád és szolgálód, és a levita, ki kapuidban van; és örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt kezed minden szerzeményének.

Deut 12,19 Vigyázz, nehogy elhagyjad a levitát, amíg élsz a te földeden.

Deut 12,20 Ha majd kitágítja az Örökkévaló, a te Istened határodat, amint mondta neked és azt mondod: húst szeretnék enni, mert a lelked vágyik húst enni: lelked egész kívánsága szerint ehetel húst.

Deut 12,21 Ha a hely, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt, hogy odahelyezze a nevét, messze lesz tőled, akkor levághatsz marhádból és apró jószágodból, amelyet az Örökkévaló adott neked, úgy, amint parancsoltam néked, és egyél kapuidban lelked egész kívánsága szerint.

Deut 12,22 Úgy egyed azt, amint eszik a szarvast és az őzet, a tisztátalan és a tiszta mind egyformán ehet belőle.

Deut 12,23 De óvakodjál: ne edd a vért, mert a vér a lélek, és ne edd a lelket a hússal.

Deut 12,24 Ne edd azt; öntsd ki a földre, mint a vizet.

Deut 12,25 Ne edd azt, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad, ha azt teszed, ami helyes az Örökkévaló szemében.

Deut 12,26 Csak szent dolgaidat, amik lesznek neked, és fogadalmi adományaidat vidd oda és menj arra a helyre, amelyet kiválaszt az Örökkévaló.

Deut 12,27 És készítsd el égőáldozataidat, a húst és a vért az Örökkévaló, a te Istenednek oltárán; és égőáldozataidnak vére öntessék az Örökkévaló, a te Istenednek oltárára, és a húst edd meg.

Deut 12,28 Gondosan ügyelj és hallgass mind e szavakra, amelyeket én neked parancsolok, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad mindörökké, ha azt teszed, ami jó és helyes az Örökkévaló, a te Istened szemében.

Deut 12,29 Midőn az Örökkévaló, a te Istened kiirtja a népeket, ahova bemégy, hogy elűzzed őket magad elől, és te elűzöd őket és lakol az ő országukban:

Deut 12,30 óvakodjál, nehogy tőrbe juss utánuk, miután kipusztultak előled. Nehogy tudakozódjál az ő isteneik után, mondván: Hogyan is szolgálják ezek a népek isteneiket? Úgy akarok cselekedni én is.

Deut 12,31 Ne tégy úgy az Örökkévaló, a te Istened előtt; mert az Örökkévaló minden utálatát, amit gyűlöl, tették azok isteneiknek, mert még fiaikat és leányaikat is elégették tűzben isteneik előtt.

Deut 13,1 Mindazt a dolgot, amit parancsolok nektek, tartsátok meg, hogy megtegyétek; ne tégy hozzá és ne végy el belőle.

Deut 13,2 Ha majd támad közötted próféta vagy álomlátó és mutat neked jelet vagy csodát,

Deut 13,3 és bekövetkezik a jel és a csoda, amelyről szólt neked, mondván: járjunk más istenek után, amelyeket nem ismersz és szolgáljuk őket;

Deut 13,4 ne hallgass e prófétának szavára vagy az álomlátóra, mert próbára tesz benneteket az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy tudva legyen, vajon szeretitek-e az Örökkévalót, a ti Isteneteket egész szívetekkel és egész lelketekkel.

Deut 13,5 Az Örökkévaló, a ti Istenetek után járjatok, Őt féljétek, az Ő parancsolatait tartsátok meg, szavára hallgassatok, Őt szolgáljátok és Hozzá ragaszkodjatok.

Deut 13,6 És az a próféta vagy az az álomlátó ölessék meg, mert elpártolást hirdetett az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen, aki kivezetett benneteket Egyiptom országából és aki kiváltott téged a rabszolgaság házából, – hogy eltántorítson téged az útról, amelyről megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy azon járj. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.

Deut 13,7 Ha fivéred, anyád fia vagy fiad vagy leányod vagy kebledre ölelt hitvesed vagy lelked szerint való jóbarátod titokban csábít téged, mondván: Menjünk és szolgáljunk más isteneket, amelyeket nem ismersz sem te, sem őseid,

Deut 13,8 azon népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak, amelyek közel vannak hozzád vagy távol vannak tőled, a föld egyik végétől a föld másik végéig,

Deut 13,9 ne hajolj szavára és ne hallgass reá és ne szánja meg őt a szemed, ne kíméld és ne leplezgesd őt;

Deut 13,10 hanem meg kell ölnöd őt; a te kezed legyen az első rajta, hogy megöld, és azután az egész nép keze.

Deut 13,11 Kövezd meg kövekkel, hogy meghaljon, mert arra törekedett, hogy eltántorítson téged az Örökkévalótól, a te Istenedtől, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.

Deut 13,12 És egész Izráel hallja és féljen, és ne műveljenek többé ily gonosz dolgot közötted.

Deut 13,13 Ha majd hallod városaid egyikéről, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, hogy ott lakjál, mondván:

Deut 13,14 alávaló emberek kiindultak közüled és eltántorították városuk lakóit, mondván: menjünk és szolgáljunk más isteneket, amelyeket ti nem ismertek;

Deut 13,15 te nyomozz, vizsgálódjál és gondosan kérdezősködjél; és íme ha igaz, bebizonyult dolog, megtörtént ez az undokság közötted,

Deut 13,16 sújtsd karddal annak a városnak lakóit, vesd tilalom alá azt és mindazt, ami benne van, és a barmát is kard élére szánva.

Deut 13,17 És gyüjtsd össze egész zsákmányát a piacára és hamvaszd el tűzben azt a várost és egész zsákmányát tökéletesen az Örökkévaló, a te Istened előtt, és maradjon örök időkre romhalom, ne építtessék föl újra többé.

Deut 13,18 És ne tapadjon a te kezedhez semmi a tilalom alá vetett dolgokból, azért, hogy álljon el az Örökkévaló föllobbant haragjától, és adjon neked irgalmat és könyörüljön rajtad és sokasítson meg téged, amint megesküdött őseidnek,

Deut 13,19 hogyha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, megtartod minden parancsolatát, amelyet én neked a mai napon parancsolok, hogy azt tedd, ami helyes az Örökkévaló, a te Istened szemében.

Deut 14,1 Fiai vagytok ti az Örökkévalónak, a ti Isteneteknek. Ne vagdaljátok meg magatokat és ne tegyetek kopaszságot szemetek közé halott miatt.

Deut 14,2 Mert szent népe vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek, és téged választott ki az Örökkévaló, hogy légy az ő tulajdon népe minden nép közül, amely a föld színén van.

Deut 14,3 Ne egyél semmi útálatosat.

Deut 14,4 Ezek azok a barmok, amelyeket ehettek: ökör, juh és kecske;

Deut 14,5 őz, szarvas, dámvad, vadkecske, antilop, teó és zemer.

Deut 14,6 Minden barmot, amely hasított patájú, amelynek kettős hasított patái vannak a kérődző barmok között, azt ehetitek.

Deut 14,7 Azonban ezeket ne egyétek, akár a kérődzők vagy a hasadt patájúak közül: a tevét, a nyulat és a hegyi nyulat, mert kérődzők ugyan, de patájuk nem hasadt; ezek tisztátalanok nektek;

Deut 14,8 és a sertést, mert hasadt patájú ugyan, de nem kérődző; ez tisztátalan nektek, húsukból ne egyetek és hullájukat se érintsétek.

Deut 14,9 Ezt ehetitek mindabból, ami a vízben van: mindazokat, amelyeknek úszószárnyuk és pikkelyük van, ehetitek;

Deut 14,10 de mindazokat, amelyeknek nincs úszószárnyuk és pikkelyük, ne egyétek, ez tisztátalan nektek.

Deut 14,11 Minden tiszta madarat szabad ennetek.

Deut 14,12 És ezek azok, amelyeket nem szabad ennetek közülök: a sas, az ölyv és a keselyű;

Deut 14,13 a ráa, a sólyom és a kánya, faja szerint;

Deut 14,14 minden holló, faja szerint;

Deut 14,15 a struccmadár, a fecske, a sirály és a karvaly, faja szerint;

Deut 14,16 a kuvik, a bagoly és a suholy;

Deut 14,17 a pelikán, a héja és a búvár;

Deut 14,18 a gólya, a gém, faja szerint; a banka és a denevér.

Deut 14,19 És minden szárnyas csúszómászó tisztátalan nektek, ne egyétek.

Deut 14,20 Minden tiszta szárnyast szabad ennetek.

Deut 14,21 Ne egyetek semmi dögöt; a jövevénynek adjad, aki kapuidban van, hogy egye, vagy add el az idegennek, mert szent nép vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek. Ne főzd meg a gödölyét anyja tejében.

Deut 14,22 Tizedet adj vetésed minden terméséből, amely terem a mezőn évről-évre.

Deut 14,23 És edd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt, azon a helyen, amelyet majd kiválaszt, hogy ott lakjon neve, gabonádnak, mustodnak és olajodnak tizedét, marhádnak és apró jószágodnak elsőszülöttjeit, hogy megtanuljad félni az Örökkévalót, a te Istenedet, minden időben.

Deut 14,24 És ha hosszú neked az út, úgyhogy nem bírod elvinni, mert nagyon is távol van a hely, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy odahelyezze nevét, midőn meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened:

Deut 14,25 Akkor tedd pénzzé, kösd csomóba a pénzt a kezedben és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 14,26 És add ki a pénzt mindarra, amit a lelked kíván: marhára, juhokra, borra és részegítő italra, mindenre, amit kér tőled a lelked: és egyél ott az Örökkévaló, a te Istened színe előtt és örülj, te és házad népe.

Deut 14,27 És a levitát, aki kapuidban van, ne hagyd el, mert nincs neki része és birtoka nálad.

Deut 14,28 Minden harmadik év végével vidd ki minden tizedét termésednek abban az évben és add le kapuidban;

Deut 14,29 és jöjjön a levita, mert neki nincs része és birtoka nálad, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik kapuidban vannak, hogy egyenek és jóllakjanak, azért, hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened, kezed minden munkájában, amit végzel.

Deut 15,1 Minden hetedik év végén tégy elengedést.

Deut 15,2 Ez az elengedés módja: Engedje el minden hitelező az ő követelését, amit követelhet felebarátján; és ne hajtsa be felebarátján és testvérén, mert kihirdették az elengedést az Örökkévaló előtt.

Deut 15,3 Az idegenen behajthatod, de ami testvérednél van, azt engedje el kezed.

Deut 15,4 Bizony nem lesz közötted szűkölködő, mert meg fog téged áldani az Örökkévaló az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfoglaljad,

Deut 15,5 hogy ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad és megtegyed mindezeket a parancsolatokat, amelyeket neked ma parancsolok.

Deut 15,6 Mert az Örökkévaló, a te Istened megáld téged, amint megígérte neked; kölcsön adsz majd számos népnek, de te nem fogsz kölcsön venni, uralkodol számos népen, de rajtad nem uralkodnak.

Deut 15,7 Ha lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike, bármelyik kapudban, országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, ne keményítsd meg szívedet és ne zárd be kezedet szűkölködő testvéred elől,

Deut 15,8 hanem meg kell nyitnod kezedet számára és kölcsönt kell neki adnod szükségéhez képest, ami hiányzik neki.

Deut 15,9 Óvakodjál, nehogy szívedben alávaló gondolat legyen, mondván: közeledik a hetedik év, az elengedés éve; és szemed könyörtelen volna szűkölködő testvéreddel szemben, és nem adnál neki semmit és ő ellened kiált az Örökkévalóhoz és vétek lesz rajtad.

Deut 15,10 Adnod kell neki és ne legyen irígy a szíved, amikor adsz neki, mert ezért megáld téged az Örökkévaló, a te Istened minden munkádban és kezed minden vállalkozásában.

Deut 15,11 Mert nem fog kifogyni a szűkölködő az országból; azért parancsolom neked, mondván: meg kell nyitnod kezedet testvéred, szegényed és szűkölködőd számára az országban.

Deut 15,12 Ha eladja magát neked testvéred, egy héber ember vagy héber nő, akkor szolgáljon téged hat évig és a hetedik évben bocsásd el magadtól szabadon.

Deut 15,13 És midőn elbocsátod szabadon magadtól, ne bocsásd el üresen.

Deut 15,14 Juttass neki juhodból, szérűdből és présházadból; mindabból, amivel megáldott téged az Örökkévaló, a te Istened, adj neki.

Deut 15,15 És emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában és megváltott téged az Örökkévaló, a te Istened, azért parancsolom én ma neked ezt a dolgot.

Deut 15,16 És lészen, ha ő így szól hozzád: Nem megyek el tőled; mert szeret téged és házadat, mert jó dolga van nálad,

Deut 15,17 akkor végy egy árt és szúrd át fülén és az ajtón és legyen örökös szolgád. Szolgálóddal is így tégy.

Deut 15,18 Ne legyen nehéz számodra, hogy elbocsátod őt szabadon magadtól, mert egy béresnek kétszeres béridejét szolgálta le nálad hat éven át; és meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened mindenben, amit teszel.

Deut 15,19 Minden elsőszülöttet, amely születik marhád és juhaid közül, a hímet szenteld az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne dolgoztasd szarvasmarhád elsőszülöttjét és ne nyírd meg juhod elsőszülöttjét.

Deut 15,20Az Örökkévaló, a te Istened színe előtt fogyaszd el azt évről-évre azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló; te és házad népe.

Deut 15,21 És ha hiba van rajta, sánta vagy vak, bármily rossz hiba, ne áldozd az Örökkévalónak, a te Istenednek.

Deut 15,22 Kapuidban eheted; a tisztátalan és a tiszta együtt; mint a szarvast és az őzet.

Deut 15,23 Csak vérét ne edd; a földre öntsd ki, mint a vizet.

Deut 16,1 Figyeld meg a kalászérés hónapját és tartsd meg a peszáchot az Örökkévalónak, a te Istenednek, mert a kalászérés hónapjában vezetett ki téged az Örökkévaló, a te Istened Egyiptomból, éjnek idején.

Deut 16,2 És áldozd a peszáchot az Örökkévalónak, a te Istenednek, juhot és szarvasmarhát, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, hogy ott lakoztassa nevét.

Deut 16,3 Ne egyél mellette kovászosat, hét napon át egyél mellette kovásztalant, a sanyarúság kenyerét, mert sietséggel jöttél ki Egyiptom országából; azért, hogy megemlékezzél arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptom országából, egész életedben.

Deut 16,4 És ne lássanak nálad kovászt egész határodban hét napon át; és ne maradjon éjjelen át semmi a húsból, amelyet az előző napon este áldozol, reggelig.

Deut 16,5 Nem szabad áldoznod a peszachot kapuid egyikében, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked;

Deut 16,6 hanem azon a helyen, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt, hogy ott honoljon a neve, ott áldozd a peszachot este, naplementekor, abban az időben, amelyben kijöttél Egyiptomból.

Deut 16,7 Süsd meg azt és edd azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened; és reggel fordulj meg és menj haza sátraidba.

Deut 16,8 Hat napon át egyél kovásztalant és a hetedik napon ünneplő gyülekezés legyen az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz munkát.

Deut 16,9 Hét hetet számlálj magadnak; attól fogva, hogy kezdenek sarlót vinni az álló gabonába, kezdj el számlálni hét hetet.

Deut 16,10 És tartsd meg a hetek ünnepét az Örökkévalónak, a te Istenednek, kezed tehetségéhez mért önkéntes felajánlással, amelyet adsz, aszerint, amint megáld téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 16,11 És örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt, te, fiad és leányod, szolgád és szolgálód és a levita, aki kapuidban van és a jövevény, az árva és az özvegy, akik közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy ott honoljon a neve.

Deut 16,12 Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, tartsd meg és teljesítsd e törvényeket.

Deut 16,13 A sátrak ünnepét tartsd meg hét napon át, midőn betakarítottál szérűdből és présházadból.

Deut 16,14 És örülj ezen az ünnepen, te, fiad és leányod, szolgád és szolgálód és a levita és az idegen, az árva és az özvegy, akik kapuidban vannak.

Deut 16,15 Hét napon át ünnepet ülj az Örökkévalónak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló; mert meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened minden termésedben és kezed minden munkájában; és légy mindig vidám.

Deut 16,16 Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi közüled az Örökkévaló, a te Istened színe előtt azon a helyen amelyet kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátrak ünnepén és ne jelenjenek meg az Örökkévaló színe előtt üresen;

Deut 16,17 ki-ki keze adománya szerint, az Örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amit neked adott.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek