2. Nászó  4,21–7,89

2. Nászó 4,21–7,89

Szerző: Kácsor Zsolt

Num 4,21 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 4,22Vedd föl Gérsón fiainak számát is atyáik háza szerint, családjaik szerint.Num 4,23Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket; mindenkit, aki szolgálatba lép, hogy a találkozás sátrában tisztségét ellássa.Num 4,24Ez a gérsóniak családjainak szolgálata munkára és teherviselésre.Num 4,25Ők vigyék a hajlék szőnyegeit és a találkozás sátrát, borítóját és a táhásborítót, amely fölül rajta van és a találkozás sátra bejáratának takaróját;Num 4,26és az udvar vásznait, az udvar kapubejáratának takaróját, amely az oltáron és a hajlék körül van és köteleiket és minden szolgálati edényeiket és minden munkát, amit velük tenni kell, végezzenek el.Num 4,27Áron és fiainak parancsa szerint legyen a Gérsón fiainak egész szolgálata, minden vinnivalójuk és minden szolgálatuk; és bízzátok rájuk őrizetre minden vinnivalójukat.Num 4,28Ez a Gérsón fiai családjainak szolgálata a találkozás sátrában; munkájuk legyen Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt.Num 4,29Merári fiait is családjaik, atyáik házai szerint számláld meg.Num 4,30Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket, mindenkit, aki szolgálatba lép, hogy végezze a találkozás sátrában tisztségét.Num 4,31És ez az ő vinnivalójuknak feladta egész szolgálatuk szerint a találkozás sátrában: a hajlék deszkái, reteszei, oszlopai és talpai;Num 4,32az udvar oszlopai köröskörül, talpaik, szögeik és köteleik, minden edényükkel és minden szolgálatuk szerint; névszerint bízzátok reájuk a vinnivalójuk feladatának edényeit.Num 4,33Ez Merári fiai családjainak szolgálata minden szolgálatuk szerint a találkozás sátrában; Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt.Num 4,34És megszámlálták Mózes és Áron és a község fejedelmei Kehát fiait családjaik szerint és atyáik házai szerint,Num 4,35harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig, aki szolgálatba lépett munkára a találkozás sátrában.Num 4,36És voltak azok, akiket megszámláltak családjaik szerint: kétezerhétszázötven.Num 4,37Ezek azok, akiket megszámláltak a kehátiak családjaiban, mindazok, akik szolgáltak a találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsa szerint Mózes által.Num 4,38És akiket megszámláltak Gérsón fiai közül családjaik szerint és atyáik házai szerint,Num 4,39harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba lép munkára a találkozás sátrában,Num 4,40azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, atyáik házai szerint, voltak: kétezer és hatszázharminc.Num 4,41Ezek, akik megszámláltattak Gérsón fiainak családjaiból, mindazok, akik szolgáltak a találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsára.Num 4,42És akiket megszámláltak Merári fiai családjai közül, családjaik szerint, atyáik házai szerint,Num 4,43harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba lép munkára a találkozás sátrában,Num 4,44azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, voltak: háromezer és kétszáz.Num 4,45Ezek, akik megszámláltattak Merári fiainak családjaiból, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsára Mózes által.Num 4,46Mindazok, akiket Mózes és Áron és Izráel fejedelmei megszámláltak a leviták családjai szerint és atyáik házai szerint,Num 4,47harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki jött, hogy végezze a szolgálat munkáját és a teherviselés munkáját a találkozás sátrában,Num 4,48azok, akik megszámláltattak közülök, voltak: nyolcezer és ötszáznyolcvan.Num 4,49Az Örökkévaló parancsára megszámláltattak Mózes által, mindegyiket a maga szolgálata és teherviselése szerint, úgy számláltattak meg, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Num 5.Num 5,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 5,2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy küldjenek ki a táborból minden poklost és mindenkit, akinek folyása van és aki halott által tisztátalan.Num 5,3Mind a férfiakat, mind a nőket küldjétek ki, a táboron kívülre küldjétek ki őket, hogy meg ne tisztátalanítsák táborukat, ahol én lakozom közöttük.Num 5,4És így cselekedtek Izráel fiai; kiküldték őket a táboron kívülre; amint az Örökkévaló szólt Mózeshez, úgy cselekedtek Izráel fiai.Num 5,5És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 5,6Szólj Izráel fiaihoz: Ha egy férfi vagy nő elkövet valamely vétket, amit az emberek elkövetnek, hűtlenséget követve el az Örökkévaló ellen és így bűnbeesik az a személy,Num 5,7akkor vallják be vétküket, amelyet elkövettek és térítse meg bűntettének tárgyát teljes összegben és toldja hozzá ötödét és adja annak, aki ellen a bűntettet elkövette.Num 5,8De ha nincs rokona a férfiúnak, akinek megtérítheti bűntette tárgyát, a bűntett tárgya, amely megtéríttetik, az Örökkévalóé, a papé legyen az engesztelés kosán kívül, amellyel engesztelést szereznek számára.Num 5,9És minden adomány Izráel fiainak minden szentségéből, amit odavisznek a papnak, az övé legyen.Num 5,10És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek; amit valaki a papnak ad, azé legyen.Num 5,11És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 5,12Szólj Izráel fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely férfiúnak a felesége rossz útra tér és elkövet ellene hűtlenséget,Num 5,13valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve maradt férje szeme előtt és titkon maradt és ő tisztátalanná lett, de tanú nincs ellene és nem is érték rajta;Num 5,14és reászáll a féltékenység szelleme és féltékenykedik feleségére és az tisztátalanná lett; vagy ha reászáll a féltékenység szelleme és féltékenykedik feleségére és az nem lett tisztátalanná:Num 5,15akkor vezesse a férfi feleségét a paphoz és hozza áldozatát őérette, egy tized éfa árpalisztet; ne öntsön rá olajat és ne tegyen rá tömjént, mert a féltékenység lisztáldozata az, az emlékeztetés lisztáldozata, bűnre emlékeztető.Num 5,16És a pap engedje őt közelebb és állítsa az Örökkévaló színe elé.Num 5,17És vegyen a pap szent vizet cserépedényben és a porból, amely a hajlék talaján van, vegyen a pap és tegye be a vízbe.Num 5,18És állítsa a pap az asszonyt az Örökkévaló színe elé, bontsa ki az asszony haját, tegye tenyereire az emlékeztetés lisztáldozatát, a féltékenység lisztáldozata az; a pap kezében pedig legyen a keserűség átokhozó vize.Num 5,19És eskesse meg őt a pap és mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki és ha nem lettél hűtlenné tisztátalansággal férjed mellett, akkor légy ment a keserűség ezen átokhozó vizétől;Num 5,20de ha te hűtlenné lettél férjed mellett és tisztátalanná lettél és ha közösült valaki veled férjeden kívül,Num 5,21és eskesse meg a pap az asszonyt az átok esküjével és mondja a pap az asszonynak: Tegyen az Örökkévaló téged átokká és esküvé néped között, az által, hogy az Örökkévaló ágyékodat beesetté és hasadat földagadttá teszi;Num 5,22az átokhozó víz menjen beleidbe, hasadat dagassza meg és ágyékodat tegye beesetté. És mondja az asszony: Ámen, Ámen!Num 5,23És írja fel a pap az átkokat egy lapra és törülje bele a keserűség vizébe.Num 5,24És itassa meg az asszonnyal a keserűség átokhozó vizét és a víz, amely az átkot okozza, beléje megy és keserűvé válik.Num 5,25És vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenység lisztáldozatát és lengesse a lisztáldozatot az Örökkévaló színe előtt és vigye oda az oltárhoz;Num 5,26és vegyen a pap egy maroknyit a lisztáldozatból annak illatrészét és füstölögtesse el az oltáron és azután itassa meg az asszonnyal a vizet.Num 5,27És midőn megitatta vele a vizet, akkor lesz, hogyha tisztátalanná lett és hűtlenséget követett el férje ellen, belé megy az átokhozó víz és keserűvé válik, hasa földagad és ágyéka beesik és az asszony átokká lesz népe között.Num 5,28És ha az asszony nem lett tisztátalanná, hanem tiszta, akkor ártatlan marad és nyer magzatot.Num 5,29Ez a törvény a féltékenységről, midőn hűtlenné lesz egy asszony férje mellett és tisztátalanná lesz;Num 5,30vagy ha egy férfiúra rájön a féltékenység gondolata és féltékenykedik feleségére, akkor állítsa oda az asszonyt az Örökkévaló színe elé és teljesítse rajta a pap egészen ezt a törvényt.Num 5,31Akkor ment lesz a férfiú a bűntől, az asszony pedig viseli bűnét.Num 6.Num 6,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 6,2Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, názir-fogadalmat, megtartóztatást fogadva az Örökkévalónak,Num 6,3tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék borból való ecetet és részegítő italból való ecetet, semmi szőlőlevet ne igyék és friss vagy szárított szőlőt ne egyék.Num 6,4Názirsága egész ideje alatt ne egyék semmit, amit a szőlőtő terem, se magját, se héját.Num 6,5Názir-fogadalma egész ideje alatt borotva ne kerüljön fejére, amíg le nem telnek a napok, amelyekre megtartózkodást fogad az Örökkévalónak, szent legyen; hosszúra növessze fejének haját.Num 6,6Mindazon napok alatt, amelyekre az Örökkévalónak szentelte magát, holt személyhez ne menjen be.Num 6,7Ne tisztátalanítsa meg magát atyjáért, anyjáért, fivéréért, nővéréért, ha meghalnak, mert Istenének názirsága van a fején.Num 6,8Názirsága egész ideje alatt szent ő az Örökkévalónak.Num 6,9És ha valaki meghal mellette váratlanul, úgyhogy megtisztátalanította názirfejét, akkor borotválja le haját, megtisztulása napján, a hetedik napon borotválja le azt.Num 6,10És a nyolcadik napon vigyen két gerlicét vagy két galambfiat a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához.Num 6,11És áldozza a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen engesztelést számára, amiért vétkezett a halott által és szentelje meg fejét azon a napon.Num 6,12És megtartózkodást fogadjon az Örökkévalónak názirsága napjaira és vegyen egy egyéves juhot bűnáldozatul; de az előző napok elesnek, mert tisztátalanná lett a názirsága.Num 6,13És ez a törvény a názirról: Amely napon betelnek názirsága napjai, hozzák őt a találkozás sátrának bejáratához;Num 6,14mutassa be áldozatát az Örökkévalónak, egy egyéves juhot, hibanélkülit, égőáldozatul és egy nőstény juhot, egyéveset, hibanélkülit, vétekáldozatul és egy kost, hibanélkülit, békeáldozatul;Num 6,15és egy kosár kovásztalan kenyeret lánglisztből, kalácsokat megkeverve olajjal és kovásztalan lepényeket, megkenve olajjal, és lisztáldozatukat és öntőáldozataikat.Num 6,16És vigye oda a pap az Örökkévaló színe elé és készítse el vétekáldozatát és égőáldozatát.Num 6,17És a kost készítse el békeáldozatul az Örökkévalónak a kovásztalan kenyerek kosarával, és készítse el a pap az ő lisztáldozatát és öntőáldozatát.Num 6,18És borotválja le a názir a találkozás sátrának bejáratánál názir-fejét, vegye názir-fejének haját és tegye a tűzre, amely a békeáldozat alatt van.Num 6,19És a pap vegye a kos lapockáját megfőzve és egy kovásztalan kalácsot a kosárból és egy kovásztalan lepényt és tegye ezeket a názir tenyereire, miután leborotválta názir-haját.Num 6,20És lengesse azokat a pap lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; szentség az a pap számára, a lengetés szegyével és az adomány combjával együtt; és azután ihatik a názir bort.Num 6,21Ez a törvény a názirról, aki fogadalmat tesz; és az ő áldozatáról az Örökkévalónak názirságáért, azonkívül, ami vagyonából kerül. Fogadalmának megfelelően, amelyet fogadott, így cselekedjék názirsága törvénye szerint.Num 6,22És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 6,23Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nekik:Num 6,24Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrködjék fölötted.Num 6,25Ragyogtassa az Örökkévaló az Ő arcát reád és legyen hozzád kegyelmes.Num 6,26Fordítsa az Örökkévaló az Ő arcát feléd és szerezzen neked békét.Num 6,27És helyezzék nevemet Izráel fiaira és én megáldom őket.Num 7.Num 7,1És történt azon a napon, amelyen Mózes elvégezte a hajlék fölállítását, fölkente és megszentelte azt és minden edényét és az oltárt és minden edényét és fölkente és megszentelte azokat;Num 7,2és áldozatot vittek Izráel fejedelmei, atyáik házának fejei, ők a törzsek fejedelmei, ők, akik azok fölött állottak, akik megszámláltattak;Num 7,3és elhozták áldozatukat az Örökkévaló színe elé, hat födött szekeret és tizenkét marhát; egy-egy szekeret két fejedelemért és mindegyikért egy-egy ökröt. És elvitték azokat a hajlék elé.Num 7,4És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 7,5Vedd át tőlük és ezek arra valók legyenek, hogy velük végezzék a találkozás sátrának szolgálatát; és add át azokat a levitáknak, kinek-kinek szolgálatához mérten.Num 7,6És elvette Mózes a szekereket és a marhát és odaadta azokat a levitáknak.Num 7,7Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak szolgálatukhoz mérten;Num 7,8négy szekeret és nyolc marhát adott Merári fiainak szolgálatukhoz mérten, Itámárnak, Áron, a pap fiának kezébe,Num 7,9De Kehát fiainak nem adott, mert a szentély szolgálata rajtuk volt, vállon kellett vinniök.Num 7,10És a fejedelmek odavitték az oltár felavatására valót azon a napon, amelyen fölkenték és odavitték a fejedelmek áldozatukat az oltár elé.Num 7,11És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Mutassák be áldozatukat, mindegyik fejedelem a maga napján az oltár fölavatására.Num 7,12És aki bemutatta az első napon az áldozatát, volt Nahsón, Ammínádáb fia, Jehúda törzséből.Num 7,13És áldozata volt: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint, mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.Num 7,14Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,15Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,16Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,17És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Nahsón, Ammínádáb fiának áldozata.Num 7,18A második nap áldozott Netanél, Cúár fia, Jisszákár fejedelme,Num 7,19bemutatta áldozatát: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,20Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,21Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,22Egy kecsekebak vétekáldozatnak.Num 7,23És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Netanél, Cúár fiának áldozata.Num 7,24A harmadik napon Zebúlon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélón fia.Num 7,25Áldozata volt: Egy ezüst tál százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.Num 7,26Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,27Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,28Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,29És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Eliáb, Hélón fiának áldozata.Num 7,30A negyedik napon Reúbén fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia.Num 7,31Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,32Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,33Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,34Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,35És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Elicúr, Sedéúr fiának áldozata.Num 7,36Az ötödik napon Simeón fiainak fejedelme, Selúmiél, Cúrísaddaj fia.Num 7,37Áldozata volt: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.Num 7,38Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,39Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,40Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,41És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Selúmiél, Cúrísaddaj fiának áldozata.Num 7,42A hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eljászáf, Deúél fia.Num 7,43Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindkettő tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,44Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,45Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,46Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,47És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Eljászáf, Deúél fiának áldozata.Num 7,48A hetedik napon Efráim fiainak fejedelme, Elisámá, Ammíhúd fia.Num 7,49Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint, mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,50Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,51Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,52Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,53És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Elisámá, Ammíhúd fiának áldozata.Num 7,54A nyolcadik napon Menasse fiainak fejedelme, Gamliél, Pedácúr fia.Num 7,55Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,56Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,57Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,58Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,59És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Gamliél, Pedácúr fiának áldozata.Num 7,60A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Abídán, Gideóni fia.Num 7,61Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,62Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,63Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,64Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,65És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Ábidán, Gideóni fiának áldozata.Num 7,66A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahíézer, Ammisaddaj fia.Num 7,67Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,68Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,69Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,70Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,71És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Áhíézer, Ammisaddaj fiának áldozata.Num 7,72A tizenegyedik napon Ásér fiainak fejedelme, Pageíél, Okrán fia.Num 7,73Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,74Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,75Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,76Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,77És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Pageíél, Okrán fiának áldozata.Num 7,78A tizenkettedik napon Naftáli fiainak fejedelme, Ahírá, Énán fia.Num 7,79Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.Num 7,80Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.Num 7,81Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.Num 7,82Egy kecskebak vétekáldozatnak.Num 7,83És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Ahírá, Énán fiának áldozata.Num 7,84Ez volt az oltáravatás ajándéka Izráel fejedelmei részéről azon a napon, amelyen fölkenték: Ezüst tál tizenkettő, ezüst medence tizenkettő, arany kanál tizenkettő.Num 7,85Mindegyik ezüst tál súlya százharminc sékel és mindegyik medence hetven; az összes edényeknek ezüstje kétezer és négyszáz a szent sékel szerint.Num 7,86A tizenkét arany kanál tele füstölőszerrel, mindegyik tíz sékel, a szent sékel szerint; a kanalaknak összes aranya százhúsz sékel.Num 7,87Mind az égőáldozatra szánt barom volt összesen: tizenkét tulok, kos tizenkettő, egyéves juh tizenkettő és lisztáldozatuk; és kecskebak tizenkettő vétekáldozatnak.Num 7,88És a békeáldozatnak való barom volt: huszonnégy tulok; kos hatvan, bak hatvan, egyéves juh hatvan. Ez az oltáravatás ajándéka, miután fölkenték azt.Num 7,89És amikor bement Mózes a találkozás sátrába, hogy beszéljen Vele, akkor hallotta a hangot, amint szót intézett hozzá a födél felől, amely a bizonyság ládáján volt, a két kerúb közül és beszélt vele.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek