A Goldberger Alapítvány és a tatai zsidó temető

2024. Február 20. / 12:23


A Goldberger Alapítvány és a tatai zsidó temető

Mint  beszámoltunk  róla: a héten tartották a tatai zsidó temető történetéről és évszázados sírköveiről szóló, Legyen lelke Isten árnyékában című e-könyv bemutatóját Tatán. (A könyv ingyenesen innen letölthető.) A rendezvényen Kerti Katalin volt tatai polgármester a tatai és Tata környéki zsidó hagyományok felkutatására létrejött Goldberger Alapítvány tevékenységéről tartott előadást. Ennek szövegét közöljük az alábbiakban.

A tatai zsidóság emlékeit felkutató, a zsidó temető gondozásában feladatokat vállaló alapítvány létrehozásának ötletét 1999-ben Lendik József, a Városgazda Kht. akkori vezetője vetette fel. Végül a Goldberger Izidor nevét viselő Alapítványt 2000-ben 9 magánszemély hozta létre, élére 3 tagú kuratóriumot választott. 

Kurátorok Lendik József és jómagam, a kuratórium elnöki pozícióját – haláláig – Vámosi András, Balázs Béla díjas operatőr, filmes szakember töltötte be. Vámosi András annak a Vámosi Miklósnak a fia, aki – túlélve a holokauszt borzalmait – hazatért szülővárosába és a háború után újjáalakult zsidó hitközség utolsó elnökeinek egyike, a temető gondozásával kapcsolatos feladatokat is ellátó zsidó vezető volt. Vámosi András lánya, Eszter neve az alapító tagok között szerepel. Szintén alapító tag dr. Korda György pszichiáter, aki Korda Lászlónak, a tatai hitközség utolsó vezetőjének a fia. 

A tatai zsidó temető 

A tatai zsidó temető hazánk egyik legrégebbi, máig is működő sírkertje, amelyet a 18. század közepén alapítottak a tatai és a Tata környéki települések izraelita felekezetű lakosai. A magyarországi zsidó temetők közül itt található a legtöbb 18. században keletkezett síremlék, valamint az ország legrégebbi (1740), még eredeti helyén álló sírköve is.
Forrás: városi könyvtár/Tata

Az említettek részvétele az alapítvány munkájában meghatározó, hiszen emlékeikkel, megőrzött és alapítványuknak átadott dokumentumaikkal nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a háború előtti és utáni zsidó közösség életének megismeréséhez, rávilágítottak a zsinagóga sorsának alakulását befolyásoló körülményekre, a temető fenntartásának nehézségeire, az évről- évre fogyatkozó zsidó közösség hitéletének ellehetetlenülésére. 

Az 1980-as évek elején megszűnt a hitközség és ezzel Komárom-Esztergom megye lett az ország egyetlen közigazgatási egysége, ahol nincs a zsidó vallású lakosokat összefogó, a helyi hagyományokat őrző hitközség. Ez utóbbi feladat tekintetében gondolom hiánypótlónak az alapítvány működését. 

Az alapító okiratban megjelölt célok között szerepel a Tatán élt zsidó közösség kulturális, hitéleti, történeti emlékeinek felkutatása, azok megörökítése, a holokauszt helyi eseményeinek dokumentálása, az évenkénti megemlékezések megszervezése. 

 Az alapítvány a megfogalmazott célok közül elsőként emléktáblát helyezett el a városi gettó (nagygettó) Táncsics Mihály úti bejáratánál. A holokauszt 70. évfordulója során emléktáblával jelöltük meg a volt zsidó iskola épületét, a vasútállomást és botlatókövet helyeztünk el a volt Katolikus Fiúiskola (ma zeneiskola) előtti járdán.

A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata című, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati támogatásával 2022-23-ban megvalósított projekt a temető és annak síremlékei vallás-, hely-, művelődés-, társadalom- és művészettörténeti értékeinek tudományos igényű feltárására, megörökítésére és közzétételére vállalkozott a témában jártas szakértők bevonásával. A kutatás eredményeit a Legyen lelke Isten árnyékában című könyv, valamint az ehhez tartozó tudományos adattár és helyszínrajz tartalmazza. (Forrás: városi könyvtár/Tata)

Alapítványunk helyi szervezőként segítette az Élet Menete Alapítvány országos vándorkiállításának, a Vagonkiállításnak a tatai Vasútállomáson történő bemutatását. Több ízben szerveztünk helyi élet menete sétákat azon az útvonalon, amelyet a tatai zsidó lakosok jártak be 1944 sötét napjaiban. 

Az Alapítvány részt vállalt a holokauszt 60. évfordulóján a volt zsinagóga kertjének felújításában, Megyei Holokauszt Emlékkert kialakításában, Lugossy Mária: Minden idők mártírjainak emlékére c. szoborcsoportjának elhelyezési munkálataiban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal és Tata város önkormányzatával együttműködve. 

Megalakulása óta az Alapítvány segíti majd önállóan szervezi a holokauszt városi megemlékezéseit a zsidó temetőben (2004-2013. között a Megyei Holokauszt Emlékkertben is tartottunk rendezvényt ezeken az alkalmakon). 

Alapítványunk szoros kapcsolatot alakított ki az Észak-Komáromi Hitközséggel. A megyében élő, vallásukat tartó zsidó polgárok rendszeresen részt vesznek a határon túli gyülekezet istentiszteletein, rendezvényein.

A tatai zsidó temető 2002-től műemléki védettséget élvez, ennek elérésében Alapítványunk jelentős lobbi tevékenységet végzett az illetékes fórumok megkeresésével, a kompetens személyek meghívásával, a temető értékeinek bemutatásával. 

Az e-könyvhöz készült tudományos adattár és helyszínrajz a városi könyvtár honlapján,
ezen az oldalon található. 

A tatai zsidó temetőt érintően a legjelentősebb eseményként a holokauszt 70. évfordulójára 2014-ben kiírt országos pályázatra összeállított és központi, továbbá városi forrásból megvalósított, „A tatai zsidó temető emlékhellyé alakítása, a „mártírfal” megvalósítása” című programot kell megemlítenem.

Ahhoz, hogy e történeti és művészettörténeti értékekben gazdag sírkert valóban méltó emlékhelyévé váljon, jelentős felújítási és karbantartási munkát kellett elvégezni. A sírkövek több mint harmadának javítását, felújítását a Mazsihisz felügyelte és finanszírozta. 

Az unikális, porcelánbetétes kerámia-síremlékek plexi védőburkolatot kaptak (cseréjük az elmúlt év végén valósult meg.) Megtörtént az 1947-ben állított holokauszt-emlékmű részbeni felújítása is. Megépült a rakott kőkerítés a halottas házig, és a balesetveszélyessé vált szakaszainak javítására is sor került. A temetőkert kitakarítása az elburjánzott növényzettől, a betemetett sírok megtisztítása a földhordaléktól (egyes sorokban a síremlékek megközelítése szinte lehetetlen volt) nagyon sok munkát jelentett a Városgazda Kht. munkatársainak. 

ta.jpgSzimbólumok a tatai zsidó temető sírkövein. Forrás: Legyen lelke Isten árnyékában e-könyv

A ravatalozó védett épületének külső-belső felújítása, állagmegóvása, festése szintén indokolt volt. Az 1960-as években leszakadt mennyezet visszaépítése, a cserépfedés részbeni cseréje, az elektromos hálózat kiépítése elengedhetetlenné vált. Itt helyeztük el az ezer tatai és Tata környéki zsidó mártír nevét megörökítő táblákat. A halottasház oszlopfőinek javítása, oromdíszeinek restaurálása, vízelvezetésnek megoldása 2023-ban megtörtént.

Egy, a temetőtérképet bemutató táblát is állítottunk a temető bejáratánál 2014-ben. Ennek a pályázatnak a keretében a sírkert ún. temetőkönyvét a Tatai Református Gimnázium diákjai digitalizálták. Excel táblázatba foglalták a temetőkönyv kinyerhető adatait és elkészült két táblázat: egy névsor szerinti és egy parcella, sor, szám szerinti táblázat. Ez utóbbi kimutatás alapján később néhai Csákány József gondnok úr segítségével összeállítottam egy temető nyilvántartást. Ez a nyilvántartás a pontatlanságai és hiányosságai ellenére is segítette a mostani tudományos igényű felmérés elkészítését.

Alapítványunk kezdeményezésére 2022-ben a MAZSÖK segítségével talajradar vizsgálat zajlott a temetőben, amely egyrészt 29 sírhelyet mutatott ki a gyermekparcella területén, másrészt igazolta azt a feltételezést, hogy az A parcella közepén megbomlott sorokat a II. világháborús bombatalálat okozhatta (a vizsgálat ugyanis nem csak sírokat, hanem 2,5 m mélységben fém jelenlétét is kimutatta). Az így feltárt névtelen sírokat „Lelke legyen bekötve az élet kötelékébe" feliratú fejkövek jelzik. 

 Közreműködtünk a dr. Dávidházi Péter professzor úr által szervezett, a tatai zsidó temető sírfeliratairól szóló tudományos konferencia megrendezésében. A „Lelked legyen bekötve az élet kötésébe” című rendezvény szorosan kapcsolódott ahhoz a munkához, amelyet a jelen kötet szerzői végeztek és amelynek eredményéről most adnak számot. 

Hálás vagyok a megtiszteltetésért, hogy a terület legkiválóbb képviselőivel, Bányai Viktória, Mislovics Erzsébet, Balogh István és Simonik Péter „tudós társaságával” dolgozhattam együtt a temető alapkutatásában. 

 És sok-sok embernek tartozom köszönettel.

Köszönet elsősorban Michl József polgármesternek, Rigó Balázs alpolgármesternek, hogy a terv felmerülésétől a megvalósításig támogatták, anyagilag is segítették ennek a kötetnek a létrejöttét. Köszönöm, hogy az elmúlt években és most is partnerként tekintettek alapítványukra és remélem, a jövőben is számíthatunk Önökre. 

 Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, elsőként is Osgyáni Zsuzsának, aki a különböző pályázati elképzeléseinknek formát adott és sikerre vitte azokat. Köszönettel tartozom a Mazsihisz munkatársainak és tisztségviselőinek – Tamás Péternek, Paszternák Tamásnak, Kunos Péternek –, hogy kiemelt figyelmet fordítottak és fordítanak a tatai zsidó temető értékeinek megőrzésére. 

 Köszönöm a támogatást a MAZSÖK kurátorának, dr. Feldmajer Péternek, a megyei önkormányzat elnökének, alelnökének, Tatabánya város alpolgármesterének, a Tatai Helytörténeti Egyesület vezetőinek, tagjainak és sorolhatnám. 

 De külön is köszönöm a Városgazda Kht. mindenkori vezetőinek (a jelen lévő Lendik Józsefnek és Jungwirt Erzsikének), munkatársainak, hogy sokszor erejüket és lehetőségeiket is meghaladóan dolgoztak azért, hogy a temető történeti, művészettörténeti jelentőségéhez méltó állapban legyen. 

És személyesen nagy-nagy köszönettel tartozom Csákányné Piroskának, a temető gondnokának, akihez sok-sok év alatt kialakult munkakapcsolat és barátság fűz. Ő évtizedek óta szívvel-lélekkel azért dolgozik, hogy erről a temetőről csak a dicséret hangján szólhassunk.

KERTI KATALIN

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek