10. Vájákhél 35–38,20

10. Vájákhél 35–38,20

Szerző: Kácsor Zsolt

Ex 35,1És egybegyüjtötte Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetét és szólt hozzájuk: Ezek a szavak, amelyeket meghagyott az Örökkévaló, hogy teljesítsétek.Ex 35,2Hat napon át legyen munkának végzése és a hetedik napon legyen néktek szent nap, a nyugalom szombatja az Örökkévaló tiszteletére; aki ezen a napon munkát végez, ölessék meg.Ex 35,3Ne gyujtsatok tüzet a ti lakóhelyeiteken sehol szombatnak napján.Ex 35,4És szólott Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetéhez következőképpen: Ez a dolog, amit megparancsolt az Örökkévaló, mondván:Ex 35,5Vegyetek a magatokéból áldozatadományt az Örökkévalónak, mindenki, akinek szíve áldozatkész, hozza el azt az Örökkévaló ajándékául, aranyat, ezüstöt és rezet,Ex 35,6és a kékbíbort és pirosbíbort és karmazsint és bisszust és kecskebőrt,Ex 35,7és pirosra festett kosbőröket és táhásbőrt és sittimfát,Ex 35,8és olajat világításra és illatszereket a kenet olajához és a füstölő fűszerekhez,Ex 35,9és sóham-köveket és foglalni való köveket az éfód és a melldísz számára.Ex 35,10És mindenki, aki bölcsszívű köztetek, jöjjön el és készítse el mindazt, amit az Örökkévaló elrendelt.Ex 35,11A hajlékot, annak sátrát és borítóját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talapzatait.Ex 35,12A szent ládát és rudait, a födelet és a takarófüggönyt.Ex 35,13Az asztalt és rúdjait és összes felszereléseit és a színkenyeret.Ex 35,14És a világító menórát, edényeit és mécseseit és a világító olajat.Ex 35,15És a füstölőszer oltárát és rúdjait és a kenet olaját és a füstölőszereket és a bejárat függönyét a hajlék kapujához.Ex 35,16Az égőáldozati oltárt és annak rézrostélyzatát, rúdjait és összes felszereléseit, a medencét és alapzatát.Ex 35,17Az udvar vászonfalait, oszlopait, talapzatait és az udvar kapujának takaróját.Ex 35,18A hajlék szögeit és az udvar szögeit és köteleiket.Ex 35,19A szolgálati ruhákat, szolgálatvégzésre a szentélyben, a szent ruhákat Áronnak a papnak és fiai ruháit papi szolgálatra.Ex 35,20És Izráel egész gyülekezete elvonult Mózes színe elől.Ex 35,21És jöttek mindazok, akiket erre indított a szívük és akiket áldozatkészségre bírt lelkük, elhozták a Örökkévaló ajándékát a találkozás sátrának munkájára és minden szolgálatának céljára és a szent ruhákra.Ex 35,22És eljöttek a férfiak és nők egymásután, minden áldozatrakész szívű ember, elhoztak ékszercsattot, gyűrűt és pecsétgyűrűt és öveket, mindenféle aranytárgyat; és minden férfi azt, amit felajánlott, mint aranyajándékot az Örökkévalónak.Ex 35,23És minden férfi, akinek birtokában volt kékbíbor, pirosbíbor és karmazsin és bisszus és kecskebőr és pirosra festett kosbőr és táhásbőr, mind elhozta.Ex 35,24Aki ezüst- és rézadományt ajánlott fel, azt hozta el az Örökkévaló ajándékául és mindenki, akinek birtokában volt sittimfa a szolgálat minden munkájának céljára, azt hozta.Ex 35,25És minden bölcsszívű asszony font a kezeivel és elhozta a fonottat, a kékbíbort és a pirosbíbort, a karmazsint és a bisszust.Ex 35,26És minden nő, akit szíve késztetett bölcsességgel, megfonta a kecskeszőrt.Ex 35,27És a fejedelmek elhozták a ónix-köveket és a foglalatba való köveket az éfód és a melldísz számára.Ex 35,28És az illatszert és az olajat világításra és a kenetolaj céljára és a füstölő szerekhez.Ex 35,29Minden férfi és nő, akiket a szívük buzdított, hogy hozzanak valamit az egész mű számára, amelynek elkészítését Isten megparancsolta Mózes által, azt elhozták Izráel gyermekei ajándékul az Örökkévalónak.Ex 35,30És szólott Mózes Izráel fiaihoz: Lássátok, az Örökkévaló elhívta nevén Becalélt, Úri fiát, Húr unokáját Jehuda törzséből.Ex 35,31És etöltötte őt isteni szellemmel, bölcsességgel, értelemmel és tudással minden munkára,Ex 35,32hogy terveljen terveket és alkosson aranyban, ezüstben és rézben,Ex 35,33és foglalásra való kövek metszésében és fametszésben, hogy alkosson minden tervező munkában.Ex 35,34És szívébe adta, hogy másokat is tanítson, ő és Oholiáb, Ahiszámák fia Dán törzséből.Ex 35,35Eltöltötte őket szívbéli bölcsességgel, hogy elkészítsék mindenféle munkáját a kőfaragásnak, a szövőnek és a hímzőnek kék- és pirosbíborban, karmazsinban és bisszusban és a takácsnak, mindenféle munka mesterének és tervezőjének művében.Ex 36.Ex 36,1És munkába fogott Becalél és Oholiáb és minden bölcsszívű férfiú, akikbe az Örökkévaló bölcsességet és hozzáértést adott, hogy legyen tudásuk elkészíteni a szent szolgálat minden művét teljesen úgy, ahogy az Örökkévaló megparancsolta.Ex 36,2És Mózes szólította Becálélt és Oholiábot és mind a bölcs férfiút, akinek szívébe az Örökkévaló bölcsességet adott, mindazokat, akiket szívük buzdított, hogy közeledjenek a munkához, hogy elvégezzék azt.Ex 36,3És átvették Mózestől mind a felajánlott adományt, amelyet elhoztak Izráel gyermekei a szent szolgálat művére, hogy elkészítsék azt és még hoztak eléje minden reggel adományokat.Ex 36,4És jöttek a bölcsek mind, akik végezték a szentély munkáját, mindegyik a maga munkájától, amelyet végzett,Ex 36,5és szólottak Mózeshez, mondván: Sokkal többet hoz a nép, mint amennyi arany elegendő a munka elvégzésére, amelyet elrendelt az Örökkévaló, hogy elkészítsék.Ex 36,6És parancsot adott Mózes és ők hírt vittek a táborba, mondván: Férfi vagy nő ne fejtsen ki több munkát a szent adomány hozásában. És a nép abbahagyta az ajándékozást.Ex 36,7És az eredmény elég volt az egész munkára, hogy elvégezzék és még maradjon is.Ex 36,8És mind a bölcsszívűek a munkavégzők között elkészítették a hajlékot, tíz szőnyeget sodrott bisszusból, kék- és pirosbíborból és karmazsinból, kerúbokkal, szövőmunkával készítették azokat.Ex 36,9Egy-egy szőnyeg hossza huszonnyolc könyök és szélessége négy könyök, egy méretük volt az összes szőnyegeknek.Ex 36,10És összefűzte az öt szőnyeget, egyikét a másikához és hasonlóképpen összefűzte a másik öt szőnyeget, egyikét a másikához.Ex 36,11És készített kékbíbor hurkokat az egyik szőnyeg szegélyére a szélén az összefűzés vonalán, hasonlókép cselekedett a szőnyeg túlsó szegélyével a másik összefűzés vonalán.Ex 36,12Ötven hurkot készített az egyik szőnyegre és ötven hurkot készített a szőnyegnek arra a szélére, amely a másik összefűzés vonalán volt; átellenesek voltak a hurkok egymással szemben.Ex 36,13És készített ötven aranykapcsot és egymáshoz fűzte a szőnyegeket a kapcsokkal és eggyé vált a hajlék.Ex 36,14És készített kecskeszőr szőnyegeket sátorfödélnek a hajlék fölé, tizenegy szőnyegből készítette azt.Ex 36,15Egy szőnyeg hossza harminc könyök és négy könyök egy szőnyeg szélessége; egy mérete volt a tizenegy szőnyegnek.Ex 36,16És összekapcsolta az öt szőnyeget külön és a hat szőnyeget külön.Ex 36,17És készített ötven hurkot annak a szőnyegnek a szegélyére, amely szélső volt az összefűzésben és ötven hurkot készített a szőnyeg szélén a másik összefűzés vonalán.Ex 36,18És készített ötven rézkapcsot, hogy összekapcsolja a sátort és eggyé váljon.Ex 36,19És a sátor fölé takarót készített pirosra festett kosbőrökből és táhásbőrből takarót legfölülre.Ex 36,20És elkészítette a deszkákat a hajlék számára sittimfából, felállítva.Ex 36,21Tíz könyök egy deszka hossza és másfél könyök egy deszka szélessége.Ex 36,22Két csapja volt egy deszkának egymáshoz illeszkedve; hasonlókép járt el a hajlék összes deszkáival.Ex 36,23És elkészítette a deszkákat a hajlék számára, mégpedig húsz deszkát a déli oldalon déli irányban,Ex 36,24és negyven ezüsttalapzatot készített a húsz deszka alá; két talapzatot egy deszka alá a két csap számára és két talapzatot a másik deszka alá a két csap számára.Ex 36,25És a hajlék másik oldalfalára, észak felé készített húsz deszkát.Ex 36,26És talapzatot ezüstből negyvenet, két talapzat egy deszka alá és két talapzat a másik deszka alá.Ex 36,27És a hajlék hátsó fala számára nyugat felé készített hat deszkát.Ex 36,28És két deszkát készített a hajlék sarkaira a hátsó fal két szögletén.Ex 36,29És ezek kettősek voltak alant, de együttesen teljesen eggyé váltak a tetején az egyik karikában; így cselekedett mindkettővel a két szögleten.Ex 36,30Így volt nyolc deszka és talapzataik ezüstből tizenhat talapzat; két-két talapzat egy-egy deszka alatt.Ex 36,31És készített reteszeket sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalfalának deszkáihoz,Ex 36,32és öt reteszt a hajlék másik oldalfalának deszkáihoz és végül öt reteszt a hajlék deszkái számára a hátsó falon nyugat felől.Ex 36,33És elkészítette a középreteszt, hogy átfusson a deszkák közepén egyik végétől a másikig.Ex 36,34És a deszkákat bevonta arannyal és karikáikat készítette aranyból, hüvelyül a reteszeknek és bevonta a reteszrudakat arannyal.Ex 36,35És elkészítette a függönyt kékbíborból és pirosbíborból és karmazsinból és sodrott bisszusból, szövőmunkával készítette azokat kerúbokkal.Ex 36,36És készített számára négy sittimfaoszlopot és bevonta azokat arannyal, horgaikat is aranyból és öntött számukra négy ezüsttalapzatot.Ex 36,37És készített takarót a sátor ajtajára számára kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból hímzőmunkával.Ex 36,38És oszlopait, számszerint ötöt és horgait elkészítette és bevonta csúcsaikat és pántjaikat arannyal és talapzataikat, ötöt, rézből.Ex 37.Ex 37,1És elkészítette Becalél a szent ládát sittimfából, két könyök és fél volt a hosszúsága, másfél könyök a szélessége és másfél könyök a magassága.Ex 37,2És bevonta tiszta arannyal kívül és belül és készített számára aranypárkányt köröskörül.Ex 37,3És öntött számára négy aranykarikát a négy lába fölött, mégpedig két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon.Ex 37,4És készített rudakat sittimfából és bevonta azokat arannyal.Ex 37,5És elhelyezte a rudakat a karikákban a láda oldalain, hogy hordozható legyen a láda.Ex 37,6És készített tiszta aranyfödelet, két és fél könyök volt a hossza, egy és fél a szélessége.Ex 37,7És készített két kerúbot aranyból, kovácsolt munkával készítette azokat, a födél két széle felől.Ex 37,8Az egyik kerúb az egyik szélről és a másik kerúb a másik szélről; a födéllel egy darabból készítette a kerúbokat a két széle felől.Ex 37,9És a kerúbok fölfelé kiterjesztett szárnyakkal voltak, betakarva szárnyaikkal a földet és arcuk egymás felé, de egyúttal a födél felé is volt a kerúbok arca.Ex 37,10És elkészítette az asztalt sittimfából, két könyök a hossza, egy könyök a szélessége és másfél könyök a magassága.Ex 37,11És bevonta tiszta arannyal és készített rája aranypárkányt köröskörül.Ex 37,12És készített föléje tenyérnyi keretet köröskörül és a keret számára ismét aranypárkányt köröskörül.Ex 37,13És öntött számára négy aranykarikát és megerősítette a karikákat a négy lábnak megfelelő négy sarkon.Ex 37,14A keret mellett voltak a karikák hüvelyül a rudak számára, hogy vihessék az asztalt.Ex 37,15És készítette a rudakat sittimfából és bevonta őket arannyal, hogy így vigyék az asztalt.Ex 37,16És elkészíté az edényeket, amelyek az asztalra valók, tálait, csészéit, kannáit és korsóit, amelyekkel italáldozatot öntenek, tiszta aranyból.Ex 37,17És készítette a menórát tiszta aranyból, kovácsolva készítette a menórát, törzse, csövei, kelyhei, bimbói és virágai mind önmagából valók voltak.Ex 37,18És hat cső indult ki oldalaiból, három lámpatartó cső az egyik oldalából, három lámpatartó cső a másik oldalából.Ex 37,19Három mandulavirág-formájú kehely volt az egyik száron, bimbó meg virág és három mandulavirág-formájú kehely volt a másik száron, bimbó és virág; így volt mind a hat száron, amely kiindult a menórából.Ex 37,20És magán a menóra törzsén négy mandulavirág-formájú kehely, bimbóival és virágaival.Ex 37,21És belőle magából bimbó a két szár alatt és bimbó a két szár alatt belőle magából és bimbó a két szár alatt belőle magából, megfelelően mind a hat szárnak, mely kiindult belőle.Ex 37,22Bimbói és szárai mind belőle voltak, az egész egy kovácsolás volt tiszta aranyból.Ex 37,23És elkészítette mécseseit, számszerint hetet, hamvszedőit meg serpenyőit tiszta aranyból.Ex 37,24Egy kikkar tiszta aranyból készítette azt és összes edényeit.Ex 37,25És elkészítette a füstölőszer oltárát sittimfából, egy könyök a hossza, egy a szélessége, négyzetalakú és két könyök a magassága. Belőle magából voltak sarokszarvai.Ex 37,26És bevonta tiszta arannyal, tetejét és falait köröskörül és sarokszarvait és készített számára aranypárkányt köröskörül.Ex 37,27És két aranykarikát készített számára párkányán alul a két oldalfalon mind a két oldalon a rudak hüvelyéül, hogy vigyék azokon.Ex 37,28És elkészítette a rudakat sittimfából és bevonta őket arannyal.Ex 37,29És elkészítette a kenet olaját, szentségként és az illatos fűszerszámot tisztán illatszerkészítő munkával.Ex 38.Ex 38,1És elkészítette az égőáldozati oltárt sittimfából, öt könyök a hossza és öt könyök a szélessége, négyzetalakúra; és három könyök volt a magassága.Ex 38,2És készítette szögletszarvait a négy sarkára; belőle magából voltak szarvai és bevonta rézzel.Ex 38,3És elkészítette az oltár összes edényeit, a fazekakat, a lapátokat, a medencéket, a villákat és a serpenyőket; összes felszereléseit rézből alkotta.Ex 38,4És készített az oltárra hálóművű rácsozatot rézből, pártázata alá alulról a feléig.Ex 38,5És öntött négy karikát a négy végére a rézrácsozatnak, hüvelyül a rudak számára.Ex 38,6És készítette a rudakat sittimfából és bevonta őket rézzel.Ex 38,7És elhelyezte a rudakat a karikákban az oltár oldalain, hogy ezekkel hordhassák; belül üregesen, táblákból készítette.Ex 38,8És elkészítette a rézmedencét és talapzatát rézből, a táborba gyűlt nők tükreiből, akik ott összesereglettek a találkozás sátorának bejáratánál.Ex 38,9És elkészítette az udvart a déli oldalon; az udvar vásznai sodrott bisszusból voltak, száz könyök.Ex 38,10Oszlopaik száma húsz és talapzataik száma húsz, rézből; az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.Ex 38,11És az északi oldalon száz könyök, oszlopaik húsz és talapzataik húsz, rézből, az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.Ex 38,12És a nyugati oldalon ötven könyök vászonfal, oszlopaik tíz és talapzataik tíz; az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.Ex 38,13És a napkeleti oldalon ötven könyök.Ex 38,14Tizenöt könyök vászon az egyik vállrészre, három oszloppal és három talapzattal.Ex 38,15És a másik vállrészre innen is és túlnan is az udvar bejáratától tizenöt könyök vászon három oszloppal és három talapzattal.Ex 38,16Az udvar minden vászonkerítése körös-körül sodrott bisszusból.Ex 38,17És a talapzatok az oszlopok számára rézből voltak, az oszlopok horgai és pántjai ezüstből és tetejük bevonata ezüstből és mind ezüsttel voltak összekapcsolva az udvar oszlopai.Ex 38,18És az udvar bejáratának takarója hímzőmunka volt, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból és húsz könyök volt a hossza és magassága, szélességben öt könyök, megfelelően az udvar vásznainak.Ex 38,19És oszlopaik száma négy és talapzataik négy, rézből; horgaik ezüstből és tetejük bevonata és pántjaik ezüstből.Ex 38,20És az összes szögek a szentély és az udvar számára körös-körül rézből voltak.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Megemlékezések
Gyász: 97 éves korában elhunyt Fahidi Éva, holokauszttúlélő
Élet + forma
Sáná tová 5784! – Alma és méz
2023. Szeptember 15. / 13:12

Sáná tová 5784! – Alma és méz