10. Vájákhél 35–38,20

10. Vájákhél 35–38,20

Ex 35,1 És egybegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetét és szólt hozzájuk: Ezek a szavak, amelyeket meghagyott az Örökkévaló, hogy teljesítsétek.

Ex 35,2 Hat napon át legyen munkának végzése és a hetedik napon legyen néktek szent nap, a nyugalom szombatja az Örökkévaló tiszteletére; aki ezen a napon munkát végez, ölessék meg.

Ex 35,3 Ne gyújtsatok tüzet a ti lakóhelyeiteken sehol szombatnak napján.

Ex 35,4 És szólott Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetéhez következőképpen: Ez a dolog, amit megparancsolt az Örökkévaló, mondván:

Ex 35,5 Vegyetek a magatokéból áldozatadományt az Örökkévalónak, mindenki, akinek szíve áldozatkész, hozza el azt az Örökkévaló ajándékául, aranyat, ezüstöt és rezet,

Ex 35,6 és a kékbíbort és pirosbíbort és karmazsint és bisszust és kecskebőrt,

Ex 35,7 és pirosra festett kosbőröket és táhásbőrt és sittimfát,

Ex 35,8 és olajat világításra és illatszereket a kenet olajához és a füstölő fűszerekhez,

Ex 35,9 és sóham-köveket és foglalni való köveket az éfód és a melldísz számára.

Ex 35,10 És mindenki, aki bölcsszívű köztetek, jöjjön el és készítse el mindazt, amit az Örökkévaló elrendelt.

Ex 35,11 A hajlékot, annak sátrát és borítóját, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talapzatait.

Ex 35,12 A szent ládát és rudait, a födelet és a takarófüggönyt.

Ex 35,13 Az asztalt és rúdjait és összes felszereléseit és a színkenyeret.

Ex 35,14 És a világító menórát, edényeit és mécseseit és a világító olajat.

Ex 35,15 És a füstölőszer oltárát és rúdjait és a kenet olaját és a füstölőszereket és a bejárat függönyét a hajlék kapujához.

Ex 35,16 Az égőáldozati oltárt és annak rézrostélyzatát, rúdjait és összes felszereléseit, a medencét és alapzatát.

Ex 35,17 Az udvar vászonfalait, oszlopait, talapzatait és az udvar kapujának takaróját.Ex 35,18A hajlék szögeit és az udvar szögeit és köteleiket.

Ex 35,19 A szolgálati ruhákat, szolgálatvégzésre a szentélyben, a szent ruhákat Áronnak a papnak és fiai ruháit papi szolgálatra.

Ex 35,20 És Izráel egész gyülekezete elvonult Mózes színe elől.

Ex 35,21 És jöttek mindazok, akiket erre indított a szívük és akiket áldozatkészségre bírt lelkük, elhozták a Örökkévaló ajándékát a találkozás sátrának munkájára és minden szolgálatának céljára és a szent ruhákra.

Ex 35,22 És eljöttek a férfiak és nők egymás után, minden áldozatrakész szívű ember, elhoztak ékszercsatot, gyűrűt és pecsétgyűrűt és öveket, mindenféle aranytárgyat; és minden férfi azt, amit felajánlott, mint aranyajándékot az Örökkévalónak.

Ex 35,23 És minden férfi, akinek birtokában volt kékbíbor, pirosbíbor és karmazsin és bisszus és kecskebőr és pirosra festett kosbőr és táhásbőr, mind elhozta.

Ex 35,24 Aki ezüst- és rézadományt ajánlott fel, azt hozta el az Örökkévaló ajándékául és mindenki, akinek birtokában volt sittimfa a szolgálat minden munkájának céljára, azt hozta.

Ex 35,25 És minden bölcsszívű asszony font a kezeivel és elhozta a fonottat, a kékbíbort és a pirosbíbort, a karmazsint és a bisszust.

Ex 35,26 És minden nő, akit szíve késztetett bölcsességgel, megfonta a kecskeszőrt.

Ex 35,27 És a fejedelmek elhozták a ónix-köveket és a foglalatba való köveket az éfód és a melldísz számára.

Ex 35,28 És az illatszert és az olajat világításra és a kenetolaj céljára és a füstölő szerekhez.

Ex 35,29 Minden férfi és nő, akiket a szívük buzdított, hogy hozzanak valamit az egész mű számára, amelynek elkészítését Isten megparancsolta Mózes által, azt elhozták Izráel gyermekei ajándékul az Örökkévalónak.

Ex 35,30 És szólott Mózes Izráel fiaihoz: Lássátok, az Örökkévaló elhívta nevén Becalélt, Úri fiát, Húr unokáját Jehuda törzséből.

Ex 35,31 És eltöltötte őt isteni szellemmel, bölcsességgel, értelemmel és tudással minden munkára,

Ex 35,32 hogy terveljen terveket és alkosson aranyban, ezüstben és rézben,

Ex 35,33 és foglalásra való kövek metszésében és fametszésben, hogy alkosson minden tervező munkában.

Ex 35,34 És szívébe adta, hogy másokat is tanítson, ő és Oholiáb, Ahiszámák fia Dán törzséből.

Ex 35,35 Eltöltötte őket szívbéli bölcsességgel, hogy elkészítsék mindenféle munkáját a kőfaragásnak, a szövőnek és a hímzőnek kék- és pirosbíborban, karmazsinban és bisszusban és a takácsnak, mindenféle munka mesterének és tervezőjének művében.

Ex 36,1 És munkába fogott Becalél és Oholiáb és minden bölcsszívű férfiú, akikbe az Örökkévaló bölcsességet és hozzáértést adott, hogy legyen tudásuk elkészíteni a szent szolgálat minden művét teljesen úgy, ahogy az Örökkévaló megparancsolta.

Ex 36,2 És Mózes szólította Becálélt és Oholiábot és mind a bölcs férfiút, akinek szívébe az Örökkévaló bölcsességet adott, mindazokat, akiket szívük buzdított, hogy közeledjenek a munkához, hogy elvégezzék azt.

Ex 36,3 És átvették Mózestől mind a felajánlott adományt, amelyet elhoztak Izráel gyermekei a szent szolgálat művére, hogy elkészítsék azt és még hoztak eléje minden reggel adományokat.

Ex 36,4 És jöttek a bölcsek mind, akik végezték a szentély munkáját, mindegyik a maga munkájától, amit végzett,

Ex 36,5 és szólottak Mózeshez, mondván: Sokkal többet hoz a nép, mint amennyi arany elegendő a munka elvégzésére, amelyet elrendelt az Örökkévaló, hogy elkészítsék.

Ex 36,6 És parancsot adott Mózes és ők hírt vittek a táborba, mondván: Férfi vagy nő ne fejtsen ki több munkát a szent adomány hozásában. És a nép abbahagyta az ajándékozást.

Ex 36,7 És az eredmény elég volt az egész munkára, hogy elvégezzék és még maradjon is.

Ex 36,8 És mind a bölcsszívűek a munkavégzők között elkészítették a hajlékot, tíz szőnyeget sodrott bisszusból, kék- és pirosbíborból és karmazsinból, kerúbokkal, szövőmunkával készítették azokat.

Ex 36,9 Egy-egy szőnyeg hossza huszonnyolc könyök és szélessége négy könyök, egy méretük volt az összes szőnyegeknek.

Ex 36,10 És összefűzte az öt szőnyeget, egyikét a másikához és hasonlóképpen összefűzte a másik öt szőnyeget, egyikét a másikához.

Ex 36,11 És készített kékbíbor hurkokat az egyik szőnyeg szegélyére a szélén az összefűzés vonalán, hasonlókép cselekedett a szőnyeg túlsó szegélyével a másik összefűzés vonalán.

Ex 36,12 Ötven hurkot készített az egyik szőnyegre és ötven hurkot készített a szőnyegnek arra a szélére, amely a másik összefűzés vonalán volt; átellenesek voltak a hurkok egymással szemben.

Ex 36,13 És készített ötven aranykapcsot és egymáshoz fűzte a szőnyegeket a kapcsokkal és eggyé vált a hajlék.

Ex 36,14 És készített kecskeszőr szőnyegeket sátorfödélnek a hajlék fölé, tizenegy szőnyegből készítette azt.

Ex 36,15 Egy szőnyeg hossza harminc könyök és négy könyök egy szőnyeg szélessége; egy mérete volt a tizenegy szőnyegnek.

Ex 36,16 És összekapcsolta az öt szőnyeget külön és a hat szőnyeget külön.

Ex 36,17 És készített ötven hurkot annak a szőnyegnek a szegélyére, amely szélső volt az összefűzésben és ötven hurkot készített a szőnyeg szélén a másik összefűzés vonalán.

Ex 36,18 És készített ötven rézkapcsot, hogy összekapcsolja a sátort és eggyé váljon.Ex 36,19És a sátor fölé takarót készített pirosra festett kosbőrökből és táhásbőrből takarót legfölülre.

Ex 36,20 És elkészítette a deszkákat a hajlék számára sittimfából, felállítva.

Ex 36,21 Tíz könyök egy deszka hossza és másfél könyök egy deszka szélessége.

Ex 36,22 Két csapja volt egy deszkának egymáshoz illeszkedve; hasonlókép járt el a hajlék összes deszkáival.

Ex 36,23 És elkészítette a deszkákat a hajlék számára, mégpedig húsz deszkát a déli oldalon déli irányban,

Ex 36,24 és negyven ezüsttalapzatot készített a húsz deszka alá; két talapzatot egy deszka alá a két csap számára és két talapzatot a másik deszka alá a két csap számára.

Ex 36,25 És a hajlék másik oldalfalára, észak felé készített húsz deszkát.

Ex 36,26 És talapzatot ezüstből negyvenet, két talapzat egy deszka alá és két talapzat a másik deszka alá.

Ex 36,27 És a hajlék hátsó fala számára nyugat felé készített hat deszkát.

Ex 36,28 És két deszkát készített a hajlék sarkaira a hátsó fal két szögletén.

Ex 36,29 És ezek kettősek voltak alant, de együttesen teljesen eggyé váltak a tetején az egyik karikában; így cselekedett mindkettővel a két szögleten.

Ex 36,30 Így volt nyolc deszka és talapzataik ezüstből tizenhat talapzat; két-két talapzat egy-egy deszka alatt.

Ex 36,31 És készített reteszeket sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalfalának deszkáihoz,

Ex 36,32 és öt reteszt a hajlék másik oldalfalának deszkáihoz és végül öt reteszt a hajlék deszkái számára a hátsó falon nyugat felől.

Ex 36,33 És elkészítette a középreteszt, hogy átfusson a deszkák közepén egyik végétől a másikig.

Ex 36,34 És a deszkákat bevonta arannyal és karikáikat készítette aranyból, hüvelyül a reteszeknek és bevonta a reteszrudakat arannyal.

Ex 36,35 És elkészítette a függönyt kékbíborból és pirosbíborból és karmazsinból és sodrott bisszusból, szövőmunkával készítette azokat kerúbokkal.

Ex 36,36 És készített számára négy sittimfaoszlopot és bevonta azokat arannyal, horgaikat is aranyból és öntött számukra négy ezüsttalapzatot.

Ex 36,37 És készített takarót a sátor ajtajára számára kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból hímzőmunkával.

Ex 36,38 És oszlopait, számszerint ötöt és horgait elkészítette és bevonta csúcsaikat és pántjaikat arannyal és talapzataikat, ötöt, rézből.

Ex 37,1 És elkészítette Becalél a szent ládát sittimfából, két könyök és fél volt a hosszúsága, másfél könyök a szélessége és másfél könyök a magassága.

Ex 37,2 És bevonta tiszta arannyal kívül és belül és készített számára aranypárkányt köröskörül.

Ex 37,3 És öntött számára négy aranykarikát a négy lába fölött, mégpedig két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon.

Ex 37,4 És készített rudakat sittimfából és bevonta azokat arannyal.

Ex 37,5 És elhelyezte a rudakat a karikákban a láda oldalain, hogy hordozható legyen a láda.

Ex 37,6 És készített tiszta aranyfödelet, két és fél könyök volt a hossza, egy és fél a szélessége.

Ex 37,7 És készített két kerúbot aranyból, kovácsolt munkával készítette azokat, a födél két széle felől.

Ex 37,8 Az egyik kerúb az egyik szélről és a másik kerúb a másik szélről; a födéllel egy darabból készítette a kerúbokat a két széle felől.

Ex 37,9 És a kerúbok fölfelé kiterjesztett szárnyakkal voltak, betakarva szárnyaikkal a földet és arcuk egymás felé, de egyúttal a födél felé is volt a kerúbok arca.

Ex 37,10 És elkészítette az asztalt sittimfából, két könyök a hossza, egy könyök a szélessége és másfél könyök a magassága.

Ex 37,11 És bevonta tiszta arannyal és készített rája aranypárkányt köröskörül.

Ex 37,12 És készített föléje tenyérnyi keretet köröskörül és a keret számára ismét aranypárkányt köröskörül.

Ex 37,13 És öntött számára négy aranykarikát és megerősítette a karikákat a négy lábnak megfelelő négy sarkon.

Ex 37,14 A keret mellett voltak a karikák hüvelyül a rudak számára, hogy vihessék az asztalt.

Ex 37,15 És készítette a rudakat sittimfából és bevonta őket arannyal, hogy így vigyék az asztalt.

Ex 37,16 És elkészíté az edényeket, amelyek az asztalra valók, tálait, csészéit, kannáit és korsóit, amelyekkel italáldozatot öntenek, tiszta aranyból.

Ex 37,17 És készítette a menórát tiszta aranyból, kovácsolva készítette a menórát, törzse, csövei, kelyhei, bimbói és virágai mind önmagából valók voltak.

Ex 37,18 És hat cső indult ki oldalaiból, három lámpatartó cső az egyik oldalából, három lámpatartó cső a másik oldalából.

Ex 37,19 Három mandulavirág-formájú kehely volt az egyik száron, bimbó meg virág és három mandulavirág-formájú kehely volt a másik száron, bimbó és virág; így volt mind a hat száron, amely kiindult a menórából.

Ex 37,20 És magán a menóra törzsén négy mandulavirág-formájú kehely, bimbóival és virágaival.

Ex 37,21 És belőle magából bimbó a két szár alatt és bimbó a két szár alatt belőle magából és bimbó a két szár alatt belőle magából, megfelelően mind a hat szárnak, mely kiindult belőle.

Ex 37,22 Bimbói és szárai mind belőle voltak, az egész egy kovácsolás volt tiszta aranyból.

Ex 37,23 És elkészítette mécseseit, számszerint hetet, hamvszedőit meg serpenyőit tiszta aranyból.

Ex 37,24 Egy kikkar tiszta aranyból készítette azt és összes edényeit.

Ex 37,25 És elkészítette a füstölőszer oltárát sittimfából, egy könyök a hossza, egy a szélessége, négyzetalakú és két könyök a magassága. Belőle magából voltak sarokszarvai.

Ex 37,26 És bevonta tiszta arannyal, tetejét és falait köröskörül és sarokszarvait és készített számára aranypárkányt köröskörül.

Ex 37,27 És két aranykarikát készített számára párkányán alul a két oldalfalon mind a két oldalon a rudak hüvelyéül, hogy vigyék azokon.

Ex 37,28 És elkészítette a rudakat sittimfából és bevonta őket arannyal.

Ex 37,29 És elkészítette a kenet olaját, szentségként és az illatos fűszerszámot tisztán illatszerkészítő munkával.

Ex 38,1 És elkészítette az égőáldozati oltárt sittimfából, öt könyök a hossza és öt könyök a szélessége, négyzetalakúra; és három könyök volt a magassága.

Ex 38,2 És készítette szögletszarvait a négy sarkára; belőle magából voltak szarvai és bevonta rézzel.

Ex 38,3 És elkészítette az oltár összes edényeit, a fazekakat, a lapátokat, a medencéket, a villákat és a serpenyőket; összes felszereléseit rézből alkotta.

Ex 38,4 És készített az oltárra hálóművű rácsozatot rézből, pártázata alá alulról a feléig.

Ex 38,5 És öntött négy karikát a négy végére a rézrácsozatnak, hüvelyül a rudak számára.

Ex 38,6 És készítette a rudakat sittimfából és bevonta őket rézzel.

Ex 38,7 És elhelyezte a rudakat a karikákban az oltár oldalain, hogy ezekkel hordhassák; belül üregesen, táblákból készítette.

Ex 38,8 És elkészítette a rézmedencét és talapzatát rézből, a táborba gyűlt nők tükreiből, akik ott összesereglettek a találkozás sátorának bejáratánál.

Ex 38,9 És elkészítette az udvart a déli oldalon; az udvar vásznai sodrott bisszusból voltak, száz könyök.

Ex 38,10 Oszlopaik száma húsz és talapzataik száma húsz, rézből; az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.

Ex 38,11 És az északi oldalon száz könyök, oszlopaik húsz és talapzataik húsz, rézből, az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.

Ex 38,12 És a nyugati oldalon ötven könyök vászonfal, oszlopaik tíz és talapzataik tíz; az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.

Ex 38,13 És a napkeleti oldalon ötven könyök.

Ex 38,14 Tizenöt könyök vászon az egyik vállrészre, három oszloppal és három talapzattal.

Ex 38,15 És a másik vállrészre innen is és túlnan is az udvar bejáratától tizenöt könyök vászon három oszloppal és három talapzattal.

Ex 38,16 Az udvar minden vászonkerítése körös-körül sodrott bisszusból.

Ex 38,17 És a talapzatok az oszlopok számára rézből voltak, az oszlopok horgai és pántjai ezüstből és tetejük bevonata ezüstből és mind ezüsttel voltak összekapcsolva az udvar oszlopai.

Ex 38,18 És az udvar bejáratának takarója hímzőmunka volt, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból és húsz könyök volt a hossza és magassága, szélességben öt könyök, megfelelően az udvar vásznainak.

Ex 38,19 És oszlopaik száma négy és talapzataik négy, rézből; horgaik ezüstből és tetejük bevonata és pántjaik ezüstből.

Ex 38,20 És az összes szögek a szentély és az udvar számára körös-körül rézből voltak.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Élet + forma
Fábián Sára Ráhel ma letette az olimpiai esküt
Zsidó világ
A szorongás átka és a hit – Jó szombatot!