9. Vájéleh 31,1–31,30

9. Vájéleh 31,1–31,30

Deut 31,1 És ment Mózes és elmondta ezeket a szavakat egész Izráelnek.

Deut 31,2 És szólt hozzájuk: Százhúszéves vagyok én a mai napon, nem bírom többé a járás-kelést, és az Örökkévaló azt mondta nekem: Nem fogsz átmenni ezen a Jordánon.

Deut 31,3 Az Örökkévaló, a te Istened, Ő vonul előtted, Ő semmisíti meg ezeket a népeket előled és te örökükbe lépsz; Józsua lesz az, aki előtted vonul, amint szólt az Örökkévaló.

Deut 31,4 És az Örökkévaló úgy cselekszik velük, amint tett Szihónnal és Óggal, az Emóri királyaival és országukkal, hogy megsemmisítette őket.

Deut 31,5 És elétek fogja őket adni az Örökkévaló és tegyetek velük mindazon parancsolatok szerint, amelyeket parancsoltam nektek.

Deut 31,6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és meg ne rettenjetek tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened, Ő az, aki jár veled, nem enged el és nem hagy el téged.

Deut 31,7 És szólította Mózes Józsuát és mondta neki egész Izráel szeme előtt: Légy erős és bátor, mert te mégy be ezzel a néppel az országba, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiknek, hogy nekik adja, és te adod nekik birtokul.

Deut 31,8 És az Örökkévaló, Ő az, aki előtted jár, Ő lesz veled, nem enged el és nem hagy el téged; ne félj és ne rettegj.

Deut 31,9 És Mózes felírta ezt a tanítást és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik vitték az Örökkévaló szövetségének ládáját, és Izráel összes véneinek.

Deut 31,10 És Mózes megparancsolta nekik, mondván: Minden hét év végével, az elengedés évének idején, a sátrak ünnepén,

Deut 31,11 midőn egész Izráel eljön, hogy megjelenjék az Örökkévaló, a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvasd fel ezt a törvényt egész Izráel előtt, füleik hallatára.

Deut 31,12 Gyülekeztesd egybe a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket és a te jövevényedet, aki kapuidban van, hogy hallják és hogy megtanulják és féljék az Örökkévalót, a ti Isteneteket, és gondjuk legyen rá, hogy megtegyék e törvénynek minden igéjét.

Deut 31,13 És gyermekeik is, akik nem ismerték, hallják és tanulják meg félni az Örökkévalót, a ti Isteneteket, minden időben, amíg éltek a földön, ahova átkeltek a Jordánon, hogy elfoglaljátok.

Deut 31,14 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Íme, közelednek napjaid, hogy meg kell halnod; szólítsd Józsuát és álljatok meg a találkozás sátrában, hogy parancsot adjak neki. És ment Mózes és Józsua és megállottak a találkozás sátrában.

Deut 31,15 És megjelent az Örökkévaló a sátorban felhőoszlopban és állott a felhőoszlop a sátor bejáratánál.

Deut 31,16 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Íme, te pihenni fogsz őseidnél és fölkel ez a nép és hűtlenül átpártol az ország idegen isteneihez, amelyek közé eljut, és elhagy Engem és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem.

Deut 31,17 Akkor fellobban haragom ellene azon a napon és elhagyom őket és elrejtem előlük arcomat és pusztulássá lesz és sok szerencsétlenség és szenvedés éri utól őt és szól majd azon a napon: Nemde, mivel Istenem nincs közöttem, azért értek engem ezek a bajok!

Deut 31,18 És én bizony elrejtem arcomat azon a napon mindama bűnök miatt, amelyeket elkövetett, hogy más istenekhez fordult.

Deut 31,19 Most tehát írjátok föl magatoknak ezt az éneket és tanítsd meg arra Izráel fiait, tedd a szájukba, hogy legyen ez az ének számomra tanú Izráel fiai ellen.

Deut 31,20 Mert Én beviszem őket arra a földre, amelyet odaesküdtem őseinek, amely tejjel-mézzel folyó; és enni fog és jóllakik és meghízik és akkor más istenek felé fordul és azokat szolgálja, Engem pedig káromol és megszegi szövetségemet.

Deut 31,21 És lesz, ha majd sok baj és szenvedés éri, akkor legyen ez az ének előtte tanú, mivelhogy nem fog ivadéka ajkáról feledésbe menni, mert ismerem hajlamát, abból amit ma cselekszik, mielőtt bevittem abba az országba, amelyet odaesküdtem.

Deut 31,22 És felírta Mózes ezt az éneket azon a napon és megtanította reá Izráel fiait.

Deut 31,23 És parancsot adott Józsuának, Nún fiának és mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait az országba, amelyet odaesküdtem nekik, és Én veled leszek.

Deut 31,24 És történt, midőn Mózes befejezte, hogy könyvbe írja e törvény igéit mindvégig,

Deut 31,25 megparancsolta Mózes a levitáknak, akik vitték az Örökkévaló szövetségének ládáját, mondván:

Deut 31,26 Vegyétek a törvénynek e könyvét és helyezzétek el az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetsége ládájának oldalára, hogy ott legyen tanúul ellened.

Deut 31,27 Mert ismerem én pártos voltodat és kemény nyakadat; íme, amíg még életben vagyok itt veletek a mai napon, pártütők voltatok az Örökkévaló ellen, hát még halálom után.

Deut 31,28 Gyüjtsétek össze hozzám törzseitek véneit mind és tisztviselőiteket, hadd mondom el fülükbe ezeket a szavakat és hadd hívom fel tanúul ellenük az eget és a földet.

Deut 31,29 Mert tudom, hogy halálom után megromoltok és letértek az útról, amelyet megparancsoltam nektek, és elér benneteket a balsors a későbbi időben, midőn azt teszitek, ami helytelen az Örökkévaló szeme előtt, haragra indítva Őt kezetek művével.

Deut 31,30 És elmondta Mózes Izráel egész gyülekezetének füle hallatára ez éneknek szavait, egészen végig.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek