7. Ki távó  26–29,8

7. Ki távó 26–29,8

Deut 26,1És lesz, midőn bemégy az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és lakni fogsz benne;

Deut 26,2 akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, amelyet betakarítasz országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad; és tedd kosárba és menj arra a helyre, amelyet majd kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy ott honoljon a neve.

Deut 26,3 Menj oda a paphoz, aki abban az időben lesz és szólj hozzá: Vallomást teszek ma az Örökkévaló, a te Istened előtt, hogy eljutottam az országba, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk adja.

Deut 26,4 És vegye el a pap a kosarat kezedből és tegye le az Örökkévaló, a te Istened oltára elé.

Deut 26,5 És te szólalj meg és mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Vándor arámi volt az atyám, lement Egyiptomba, mint jövevény élt ott csekély számmal és ott nagy, hatalmas és nagyszámú néppé lett.

Deut 26,6 És rosszul bántak velünk az egyiptomiak és sanyargattak bennünket és kemény munkát róttak reánk;

Deut 26,7 és mi felkiáltottunk az Örökkévalóhoz, őseink Istenéhez és meghallotta az Örökkévaló szavunkat és látta nyomorúságunkat, szenvedésünket és szorongattatásunkat,

Deut 26,8 és kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyujtott karral, nagy félelmetes tettekkel, jelekkel és csodákkal;

Deut 26,9 és elhozott bennünket erre a helyre és adta nekünk ezt az országot, tejjel-mézzel folyó országot.

Deut 26,10 És íme, most elhoztam a föld gyümölcsének zsengéjét, amelyet adtál nekem, ó Örökkévaló! És tedd le azt az Örökkévaló, a te Istened színe elé és borulj le az Örökkévaló, a te Istened színe előtt,

Deut 26,11 és örülj mindannak a jónak, amit adott az Örökkévaló, a te Istened neked és házadnak, te és a levita meg a jövevény, aki közötted van.

Deut 26,12 Midőn elvégezted termésed minden tizedének megadását a harmadik évben, a tizednek évében, és adtad a levitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek kapuidban és jóllakjanak;

Deut 26,13 és akkor szólj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Kitakarítottam a házamból, ami megszentelt volt, oda is adtam a levitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nekem; nem szegtem meg egyet sem parancsolataid közül és nem felejtettem el.

Deut 26,14 Nem ettem belőle gyászomban és nem takarítottam ki belőle, midőn tisztátalan voltam és nem adtam belőle halott számára; hallgattam az Örökkévaló, az én Istenem szavára, mind aszerint cselekedtem, amit nekem parancsoltál.

Deut 26,15 Tekints le Szentséged hajlékából, az égből, és áldd meg népedet, Izráelt és a földet, amelyet adtál nekünk, amint megesküdtél őseinknek, a tejjel mézzel folyó országot.

Deut 26,16 Ezen a napon megparancsolja neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd e törvényeket és rendeleteket; tartsd meg és tedd meg ezeket egész szíveddel és egész lelkeddel.

Deut 26,17 Ma megígértetted az Örökkévalóval, hogy Ő lesz a te Istened és hogy te jársz az Ő útjain, hogy megtartod törvényeit, parancsolatait és rendeleteit és hogy hallgatsz szavára;

Deut 26,18 és az Örökkévaló megígértette veled ma, hogy te leszel az Ő tulajdon népe, amint megigérte neked, és hogy megtartod minden parancsolatát;

Deut 26,19 és hogy tegyen téged magasan föléje minden népnek, amelyet alkotott, kiválóságra, hírnévre és dicsőségre, és hogy te légy szent népe az Örökkévalónak, a te Istenednek, amint Ő megmondotta.

Deut 27.

Deut 27,1 És Mózes és Izráel vénei megparancsolták a népnek, mondván: Tartsátok meg mind a parancsolatot, amelyet nektek a mai napon parancsolok.

Deut 27,2 És lesz azon a napon, amelyen majd átvonultok a Jordánon az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, állíts magadnak nagy köveket és meszeld be azokat mésszel,

Deut 27,3 és írd reájuk ennek a tannak minden szavát, mihelyt átkeltél, hogy bemenj az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, a tejjel mézzel folyó országba, amint megigérte neked az Örökkévaló, őseid Istene.

Deut 27,4 És lesz, midőn átkeltetek a Jordánon, állítsátok fel ezeket a köveket, amint nektek a mai napon parancsolom, az Ébál hegyén és meszeld be azokat mésszel.

Deut 27,5 És építs ott oltárt az Örökkévalónak, a te Istenednek, terméskövekből való oltárt, ne suhints fölöttük vasat.

Deut 27,6 Ép kövekből építsd az Örökkévaló, a te Istened oltárát és mutass be rajta égőáldozatokat az Örökkévalónak, a te Istenednek,

Deut 27,7 vágj le békeáldozatokat és költsd el ott; és örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt.

Deut 27,8 És írd a kövekre e tannak minden szavát egész világosan.

Deut 27,9 És Mózes és a levita papok szóltak egész Izráelhez, mondván: Figyelj és halljad Izráel! Ezen a napon lettél az Örökkévalónak, a te Istenednek népe.

Deut 27,10 Hallgass tehát az örökkévaló, a te Istened szavára és tedd meg parancsolatait és törvényeit, amelyeket a mai napon neked parancsolok.

Deut 27,11 És megparancsolta Mózes a népnek azon a napon, mondván:

Deut 27,12 Ezek álljanak ott a nép megáldására a Gerizzim hegyén, midőn átvonultok a Jordánon: Simeón, Lévi, Jehúda, Jisszákár, József és Benjámin;

Deut 27,13 és ezek álljanak az átkozásnál az Ébál hegyén: Reúbén, Gád, Ásér, Zebúlon, Dán és Naftáli.

Deut 27,14 És szólaljanak meg a leviták és mondják Izráel minden emberének fennhangon:

Deut 27,15 Átkozott legyen a férfi, aki faragott vagy öntött képet készít az Örökkévalónak útálatára, mesternek kezeművét és felállítja titokban! És feleljen az egész nép, mondván: Ámen.

Deut 27,16 Átkozott legyen, aki becsmérli atyját és anyját! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,17 Átkozott legyen, aki elmozdítja felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,18 Átkozott legyen, aki a vakot tévútra viszi! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,19 Átkozott legyen, aki elferdíti a jövevénynek, árvának és özvegynek jogát! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,20 Átkozott legyen, aki atyja feleségével hál, mert felfedte atyjának leplét! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,21 Átkozott legyen, aki bármely barommal hál! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,22 Átkozott legyen, aki leánytestvérével hál, atyjának leányával vagy anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,23 Átkozott legyen, aki anyósával hál! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,24 Átkozott legyen, aki agyonveri felebarátját titokban! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,25 Átkozott legyen, aki elfogad megvesztegetést, hogy ártatlan vért halállal sújtson! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,26 Átkozott legyen, aki nem tartja meg ennek a tannak szavait, hogy teljesítse azokat! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 28.

Deut 28,1És lesz, hogyha hallgatva hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatát, amelyet neked a mai napon parancsolok; akkor az Örökkévaló, a te Istened magasan föléje helyez téged a föld minden népének.

Deut 28, 2És reád szállnak mindezek az áldások és elérnek téged, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára.

Deut 28,3 Áldott leszel a városban és áldott leszel a mezőn.

Deut 28,4 Áldott lesz méhednek gyümölcse, földed gyümölcse és marhádnak gyümölcse, barmaid fajzása és juhaid szaporodása;

Deut 28,5 Áldott lesz kosarad és sütőteknőd.

Deut 28,6 Áldott leszel jöveteledkor és áldott leszel elmeneteledkor.

Deut 28,7 Az Örökkévaló megvertekké teszi előtted ellenségeidet, kik ellened támadnak; egy úton vonulnak ki ellened és hét úton futamodnak meg előled.

Deut 28,8 Az Örökkévaló reád rendeli az áldást, csűreidbe és kezed minden munkájára; és megáld téged az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 28,9 És szent népévé állít téged magának az Örökkévaló, amint megesküdött neked, ha megtartod az Örökkévaló, a te Istened parancsolatait és az Ő útjain jársz.

Deut 28,10 És látja majd a föld minden népe, hogy az Örökkévaló nevéről neveztetel és félni fognak tőled.

Deut 28,11 És fönntart téged az Örökkévaló jóra, méhed gyümölcsében, marhád gyümölcsében és földed gyümölcsében, azon a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, hogy neked adja.

Deut 28,12 Megnyitja számodra az örökkévaló az Ő dús kincsestárát, az eget, hogy megadja országodnak esőjét a maga idejében és hogy megáldja kezednek minden munkáját; és kölcsön adsz majd sok népnek, de te nem kérsz kölcsön.

Deut 28,13 És tesz téged az Örökkévaló fejnek és nem faroknak, csak felül leszel és nem leszel alul, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket a mai napon parancsolok, hogy megtartsad és megtegyed;

Deut 28,14 és ne térj el mindazoktól az igéktől, amelyeket ma nektek parancsolok, se jobbra, se balra, járva más istenek után, hogy szolgáld őket.

Deut 28,15 És lesz, hogy ha nem hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad és megtegyed minden parancsolatát és törvényét, amelyeket ma neked parancsolok: akkor reád szállnak mindezek az átkok és elérnek téged.

Deut 28,16 Átkozott leszel a városban és átkozott leszel a mezőn.

Deut 28,17 Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd;

Deut 28,18 Átkozott lesz méhednek gyümölcse és földed gyümölcse, barmaid fajzása és juhaid szaporodása.

Deut 28,19 Átkozott leszel jöveteledkor és átkozott leszel elmeneteledkor.

Deut 28,20 Reád küldi az Örökkévaló az átkot, a zavart és a kárhozatot mindabban, amihez kezed hozzáfog, amivel foglalkozol, míg gyorsan el nem pusztulsz és el nem veszel cselekedeteid gonoszsága miatt, hogy elhagytál Engem.

Deut 28,21 Hozzád tapasztja az Örökkévaló a dögvészt, míg ki nem pusztít téged a földről, ahova bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 28,22 Megver téged az Örökkévaló sorvadással, forró lázzal, gyulladással, forrósággal és szárazbetegséggel és üszökkel és ragyával; és üldöznek téged, míg el nem pusztulsz.

Deut 28,23 És eged, amely fejed fölött van, érccé lesz és a föld alattad vassá.

Deut 28,24 Adni fog az Örökkévaló országod esője helyébe homokot és port; az égből száll le reád, amíg el nem pusztulsz.

Deut 28,25 Megvertté tesz az Örökkévaló ellenségeid előtt; egy úton indulsz ki ellene és hét úton futamodol meg előle; és a föld minden birodalmának borzadálya leszel.

Deut 28,26 Holttested eledele lesz az ég minden madarának és a föld vadjainak és nem lesz senki, aki elriasztja őket.

Deut 28,27 Megver téged az Örökkévaló Egyiptom fekélyével, tályogokkal, ótvarral és viszketegséggel, hogy nem tudsz meggyógyulni.

Deut 28,28 Megver téged az Örökkévaló tébolyodással, vaksággal és a szív bódulatával.

Deut 28,29 Tapogatózni fogsz délben, mint a vak tapogat a sötétben és nem jársz szerencsével utaidon; csak kifosztott és kirabolt leszel minden időben és nem lesz senki, aki rajtad segítsen.

Deut 28,30 Asszonyt fogsz eljegyezni és más férfi veszi el, házat fogsz építeni és nem fogsz lakni benne; szőlőt fogsz ültetni és nem fogod élvezni gyümölcsét.

Deut 28,31 Ökrödet levágják szemed előtt és nem eszel belőle; szamaradat elrabolják tőled és nem kerül vissza hozzád; juhaidat átadják ellenségeidnek és nem lesz, aki segítsen neked.

Deut 28,32 Fiaidat és leányaidat átadják más népnek és szemed látja és eleped utánuk egész nap, de nincs hatalom kezedben.

Deut 28,33 Földed gyümölcsét és minden vesződségedet fölemészti egy nép, amelyet nem ismersz és csakis kifosztott és elnyomott leszel minden időben,

Deut 28,34 úgyhogy tébolyodott leszel szemed látványától, amit látsz.

Deut 28,35 Az Örökkévaló meg fog verni téged gonosz fekéllyel térdeden és a combodon, úgyhogy nem gyógyulhatsz meg, lábad talpától egész fejed búbjáig.

Deut 28,36 Elvisz az Örökkévaló téged és királyodat, akit föléd állítasz, egy néphez, amelyet nem ismersz, sem te, sem őseid, és szolgálni fogsz ott más isteneket, fát és követ.

Deut 28,37 És iszonyattá leszel, példázattá és gúnnyá minden nép között, ahova elvezet téged az Örökkévaló.

Deut 28,38 Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert fölfalja a sáska.

Deut 28,39 Szőlőkerteket ültetsz és megmunkálod, de bort nem iszol és nem gyüjtöd be a szőlőt, mert megeszi a féreg.

Deut 28,40 Lesznek olajfáid egész határodban, de olajjal nem kened magadat, mert az olajfa lehullatja bogyóit.

Deut 28,41 Fiúkat és leányokat fogsz nemzeni, de nem lesznek a tieid, mert elmennek fogságba.

Deut 28,42 Minden fádat és földed gyümölcsét elpusztítja a sáska.

Deut 28,43 A jövevény, ki közötted lesz, föléd emelkedik, följebb-följebb, te pedig alászállasz lejebb-lejebb.

Deut 28,44 Ő ad majd kölcsön neked, de te nem adsz neki kölcsön, ő lesz a fej és te leszel a farok.

Deut 28,45 És reád szállnak mindezek az átkok, üldöznek téged és utolérnek, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad parancsolatait és törvényeit, amelyeket neked parancsolt,

Deut 28,46 és jegyként lesznek és csodajelül ellened és magzataid ellen örökké,

Deut 28,47 azért, mert nem szolgáltad az Örökkévalót, a te Istenedet örömmel és vidám szívvel, mindennek bőségében;

Deut 28,48 emiatt szolgálsz majd ellenségednek, akit az Örökkévaló rád bocsát, éhségben, szomjúságban, mezítelenségben és mindennek szűkében és vasjármot tesz nyakadra, amíg el nem pusztít téged.

Deut 28,49 Az Örökkévaló egy népet hoz reád messziről, a föld végéről, amely repül, mint a sas, egy népet, amelynek nem érted nyelvét,

Deut 28,50 keménytekintetű népet, amely nem nézi az aggastyánt és nem kegyelmez az ifjúnak;

Deut 28,51 fölemészti marháid szaporodását és földed gyümölcsét, míg el nem pusztulsz, úgyhogy nem hagy neked gabonát, mustot és olajat, barmaid fajzását és juhaid ellését, míg el nem veszít téged.

Deut 28,52 Ostromol téged minden kapudban, míg le nem dőlnek magas és megerősített falaid, amelyekben bízol, egész országodban; és ostromol téged minden kapudban, egész országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened adott neked.

Deut 28,53 És fölfalod saját testednek gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket adott neked az Örökkévaló, a te Istened, az ostromlottságban és szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged

Deut 28,54 A legelpuhultabb és legelkényeztetettebb férfi is közötted irígy szemmel néz testvérére és meghitt feleségére és gyermekeinek maradékára, akik még megmaradtak neki,

Deut 28,55 hogy ne adjon egyiknek se közülök gyermekeinek húsából, amelyet ő eszik, mert nem hagytak meg neki semmit az ostromlottságban és a szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged minden kapudban.

Deut 28,56 A leggyöngédebb és legjobban elkényeztetett nő közötted, aki meg nem kísérelte lába talpát a földre tenni kényeskedésből és elpuhultságból, irígy szemmel néz meghitt férjére, fiára és leányára,

Deut 28,57 és a méhmagzatra, amely testéből kiválik és gyermekeire, akiket szülni fog, mert titokban maga eszi meg őket, mindennek hiányában, az ostromlottságban és a szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged a te kapuidban.

Deut 28,58 Ha nem ügyelsz nagyon, hogy teljesítsd e tannak minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, hogy féljed ezt a fönséges és félelmetes Nevet, az Örökkévalót, a te Istenedet:

Deut 28,59 akkor feltűnően csodálatos csapásokat mér rád és magzataidra az Örökkévaló, nagy és tartós csapásokat, rossz és tartós betegségeket.

Deut 28,60 És visszatereli rád Egyiptom minden nyavalyáját, amelyektől féltél, és hozzád tapadnak;

Deut 28,61 sőt mind a betegséget és mind a csapást, amely nincs megírva a tannak e könyvében, azokat is reád hozza az Örökkévaló, míg el nem pusztulsz.

Deut 28,62 És csekély számmal fogtok megmaradni, ahelyett, hogy olyan számosak voltatok, mint az égnek csillagai; mivel nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára.

Deut 28,63 És lesz, hogy amint örvendett az Örökkévaló rajtatok, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, úgy fog örvendeni az Örökkévaló rajtatok, hogy elveszítsen és elpusztítson benneteket; és ki fogtok szakíttatni az országból, ahová bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 28,64 És elszór téged az Örökkévaló minden nép közé a föld egyik végétől a föld másik végéig, és szolgálsz majd ott más isteneket, amelyeket nem ismertél, sem te, sem őseid, fát és követ.

Deut 28,65 És azok között a népek között nem lesz pihenésed és nem lesz nyugvóhelye lábad talpának; hanem ad neked ott az Örökkévaló nyugtalan szívet és elepedő szemet és fájó lelket,

Deut 28,66 és életed bizonytalan lesz előtted és félelem fog el éjjel és nappal és nem hiszel az életedben.

Deut 28,67 Reggel azt mondod: bárcsak este volna! és este azt mondod: bárcsak reggel volna! Szíved félelme miatt, ahogyan félsz és a szemed előtt levő látvány miatt, amit látsz.

Deut 28,68 És visszavisz téged az Örökkévaló Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam neked: nem fogod többé látni azt; és el akarjátok adni magatokat ott ellenségeidnek szolgákul és szolgálókul, de nem lesz, aki megvegyen.

Deut 28,69 Ezek a szövetségnek szavai, amelyről megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, hogy kösse meg Izráel fiaival Móáb országában, azon a szövetségen kívül, amelyet kötött velük a Hórében.

Deut 29.

Deut 29,1 És Mózes szólította egész Izráelt és mondta nekik: Ti láttátok mindazt, amit az Örökkévaló tett szemetek előtt Egyiptom országában Fáraóval és minden szolgáival és egész országával;

Deut 29,2 a nagy megpróbáltatásokat, amelyeket szemeid láttak, azokat a nagy jeleket és csodatételeket,

Deut 29,3 de nem adott nektek az Örökkévaló szívet, hogy megértsétek, sem szemeket, hogy lássátok, sem füleket, hogy meghalljátok azokat, mind e mai napig.

Deut 29,4 És Én vezettelek benneteket negyven éven át a sivatagban, ruháitok nem koptak le rólatok és sarud nem kopott le lábadról,

Deut 29,5 nem ettetek kenyeret, nem ittatok bort és részegítő italt, hogy így megtudjátok: Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Deut 29,6 És mikor elérkeztetek erre a helyre, akkor kijött elénkbe háborúra Szihón, Hesbón királya és Óg, Básán királya és mi megvertük őket;

Deut 29,7 elvettük országukat és odaadtuk birtokul a Reúbéninek, a Gádinak és Menasse fél törzsének.

Deut 29,8 Őrizzétek meg tehát e szövetség szavait és tegyétek meg, hogy boldoguljatok mindenben, amit cselekedtek.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Izrael
Az EU izraeli telepeseket sújtott szankciókkal
Megemlékezések
Ma volna 75 éves Dunai Tamás színművész
Oktatás
OR-ZSE tanévzáró: „Éljenek a való világban!”