10. Behukotáj 26,3–27,34

10. Behukotáj 26,3–27,34

Lev 26,3 Ha törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megtartjátok és teljesítitek,

Lev 26,4 akkor én megadom esőzésteket a maga idejében és a föld megadja termését és a mező fája megadja gyümölcsét.

Lev 26,5 És a cséplés eléri nálatok a szüretet és a szüret eléri a vetést, eszitek majd kenyereteket jóllakásig és biztonságban laktok országtokban.

Lev 26,6 És békét adok az országban, lefeküsztök és senki sem fog fölriasztani; kipusztítom a vadállatokat az országból és kard nem jár végig országtokon.

Lev 26,7 Üldözni fogjátok ellenségeiteket és ők elesnek előttetek kard által.

Lev 26,8 Üldöznek majd öten közületek százat és százan közületek tízezret fognak üldözni, és ellenségeitek elesnek előttetek kard által.

Lev 26,9 És felétek fordulok és megszaporítlak benneteket és megsokasítlak benneteket és fenntartom szövetségemet veletek.

Lev 26,10 És enni fogtok régóta megtakarítottat, és a régit az új elől kitakarítjátok.

Lev 26,11 És elhelyezem hajlékomat köztetek és meg nem utál lelkem benneteket.

Lev 26,12 És járni fogok köztetek és én leszek Istenetek és ti lesztek az én népem.

Lev 26,13 Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy ne legyetek nekik szolgák és eltörtem jármotok cövekeit és járattalak benneteket felegyenesedve.

Lev 26,14 De ha nem hallgattok reám és nem teljesítitek mindezeket a parancsolatokat;

Lev 26,15 és ha törvényeimet megvetitek és ha intézkedéseimet megútálja lelketek, úgyhogy nem teljesítitek minden parancsolatomat, hanem megbontjátok szövetségemet,

Lev 26,16 én is ezt teszem veletek; rettenetességet küldök reátok: sorvadást és forró lázat, ami beteggé teszi a szemet és csüggedővé a lelket; hiába vetitek el a magvatokat, mert ellenségeitek eszik majd meg.

Lev 26,17 És arcomat ellenetek fordítom és vereséget szenvedtek ellenségeitek előtt; azok uralkodnak majd rajtatok, akik gyűlölnek és megfutamodtok, amikor senki sem üldöz benneteket.

Lev 26,18 És ha ezek után sem hallgattok reám, akkor tovább fenyítlek benneteket hétszeresen vétkeitek miatt.

Lev 26,19 Megtöröm hatalmatok gőgjét és egeteket vassá és földeteket érccé teszem.

Lev 26,20 És hiába vész kárba erőtök, nem adja meg földetek termését és a földnek fája nem adja meg gyümölcsét.

Lev 26,21 És ha ellenem jártok daccal és nem akartok hallgatni reám, akkor tovább hozok reátok csapást, hétszeresen, vétkeitek szerint.

Lev 26,22 És közétek eresztem a mező vadját és megfoszt benneteket gyermekeitektől, kiirtja barmotokat, megkevesbít benneteket és elhagyottak lesznek utaitok.

Lev 26,23 És ha ezek után sem hajlotok fenyítésemre és ha ellenem jártok daccal,

Lev 26,24 akkor én is ellenetek járok daccal és megverlek benneteket én is hétszersen vétkeitek miatt.

Lev 26,25 És hozok reátok kardot, amely megbosszulja szövetségemet és egybe kell gyűlnötök városaitokban és akkor dögvészt bocsátok közétek és át fogtok adatni az ellenség kezébe.

Lev 26,26 Amikor eltöröm nálatok a kenyér támaszát, tíz asszony süti majd kenyereteket egy kemencében és visszaadják kenyereteket súly szerint és esztek, de nem laktok jól.

Lev 26,27 És ha ti ezek után sem hallgattok reám és ellenem jártok daccal,

Lev 26,28 akkor ellenetek járok a dac hevével és megfenyítlek benneteket én is hétszeresen vétkeitek miatt.

Lev 26,29 Eszitek majd fiaitok húsát és leányaitok húsát eszitek.

Lev 26,30 Megsemmisítem magaslataitokat, kiirtom naposzlopaitokat és ráteszem hulláitokat bálványaitok hulláira és megútál lelkem benneteket.

Lev 26,31 És városaitokat romba döntöm és elpusztítom szentélyeiteket és nem fogom szagolni áldozataitok kellemes illatát.

Lev 26,32 Elpusztítom Én az országot és eliszonyodnak rajta ellenségeitek, akik benne laknak.

Lev 26,33 És elszórlak benneteket a népek közé és kardot rántok utánatok; országtok elpusztul és városaitok rommá lesznek.

Lev 26,34 Akkor lerója majd az ország a szombatjait, amíg elpusztulva marad és ti ellenségeitek országában lesztek; akkor majd nyugszik a föld és lerója szombatjait,

Lev 26,35 elpusztulása egész idején nyugszik majd, amennyit nem nyugodott szombatjaitokon, amikor laktatok rajta.

Lev 26,36 És akik megmaradnak közületek, azokra csüggedést küldök szívükbe ellenségeik országaiban; és egy elfújt falevél zöreje üldözi őket és megfutamodnak, amint futamodnak az emberek kard elől és elesnek, bár nincs üldöző.

Lev 26,37 És elbotlanak egyik a másikában, mint a kard elől futók, bár nincs üldöző és nem tudtok megállni ellenségeitek előtt.

Lev 26,38 És el fogtok veszni a népek között és fölemészt benneteket ellenségeitek országa.

Lev 26,39 És akik megmaradnak közületek, sínylenek bűnükben ellenségeitek országaiban és őseik bűnei miatt is sínylenek.

Lev 26,40 És ők bevallják bűnüket és őseik bűnét és vétküket, mellyel vétkeztek Ellenem és azt is, hogy daccal jártak Ellenem.

Lev 26,41 És ha Én is daccal jártam ellenük és ellenségeik országába hoztam őket, akkor megalázkodik körülmetéletlen szívük és leróják bűnük büntetését.

Lev 26,42 Akkor én megemlékezem szövetségemről Jákóbbal és szövetségemről Izsákkal és szövetségemről Ábrahámmal is megemlékezem és az országról is megemlékezem.

Lev 26,43 Az ország is elhagyatva lesz tőlük és lerója szombatjait, amíg elpusztultan hever nélkülük, ők leróják bűnüket, csakis azért, mert rendeleteimet megvetették és törvényeimet megútálta lelkük.

Lev 26,44 De mégis, amikor ellenségeik országában lesznek, nem vetem meg és nem útálom meg őket, hogy végkép megsemmisítsem őket és megbontsam szövetségemet velük, mert Én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük.

Lev 26,45 Hanem megemlékezem javukra őseik szövetségéről, akiket kivezettem Egyiptom országából a népek szeme előtt, hogy legyek az ő Istenük. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 26,46 Ezek a törvények, rendeletek és tanok, melyeket az Örökkévaló rendelt Önmaga és Izráel fiai között, a Szinaj hegyén Mózes által.

Lev 27,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 27,2 Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn valaki személyek becsült értékére vonatkozólag fogadalmat tesz az Örökkévalónak,

Lev 27,3 akkor legyen a férfiszemély becsült értéke húsz évestől hatvan évesig ötven sekel ezüst, a szent sekel szerint.

Lev 27,4 Ha pedig nőszemély, legyen a becsült érték harminc sekel.

Lev 27,5 És öt évestől húsz évesig legyen a férfiszemély becsült értéke húsz sekel, a nőé tíz sekel.

Lev 27,6 És egy hónapostól öt évesig legyen a férfiszemély becsült értéke öt sekel ezüst és a nő becsült értéke három sekel ezüst.

Lev 27,7 És hatvan évestől felfelé, ha férfiszemély, akkor legyen a becsült érték tizenöt sekel, a nőé pedig tíz sekel.

Lev 27,8 De ha szegényebb, mintsem adhatná a becsült értéket, akkor állítsák a pap elé és becsülje fel a pap, ahhoz képest, amint telik a fogadalomtevő vagyonából, becsülje fel a pap.

Lev 27,9 És ha barom az, amiből bemutatnak áldozatot az Örökkévalónak, minden, amit abból ad az Örökkévalónak, legyen szent.

Lev 27,10 Ne változtassa meg és ne cserélje ki a jót rosszal vagy a rosszat jóval; és ha mégis kicserélne barmot barommal, akkor mind a kettő, az és amire cserélte, legyen szent.

Lev 27,11 De ha bármely tisztátalan barom az, amelyből nem mutatnak be áldozatot az Örökkévalónak, állítsa a barmot a pap elé;

Lev 27,12 és a pap becsülje meg, akár jó, akár rossz, ahogy a pap megbecsüli, úgy legyen.

Lev 27,13 De ha meg akarja váltani, akkor toldja meg a megbecsült érték egy ötödével.

Lev 27,14 És ha valaki házát szenteli szentségül az Örökkévalónak, becsülje meg azt a pap, akár jó, akár rossz; és amint megbecsüli a pap, úgy legyen.

Lev 27,15 És ha az, aki házát szentelte és vissza akarja váltani, toldja hozzá a becslés összegének ötödét és legyen az övé.

Lev 27,16 És ha birtokának földjéből szentel valaki egy részt az Örökkévalónak, akkor legyen a becslés a vetéséhez képest: egy chómer árpának vetése ötven ezüst sekel.

Lev 27,17 Ha a jóbél évétől kezdve szenteli földjét, a becslés szerint maradjon.

Lev 27,18 De ha a jóbél után szenteli földjét, akkor számítsa neki a pap az árt a jóbél évéig hátralévő évekhez képest és az vonassék le a becslésből.

Lev 27,19 És ha vissza akarja váltani a földet az, aki szentelte, akkor toldja hozzá a becslés összegének ötödét és maradjon az övé.

Lev 27,20 De ha nem akarja visszaváltani a földet vagy ha eladta a földet más embernek, nem váltható vissza többé.

Lev 27,21 És legyen a föld, amikor felszabadul a jóbélben, szent az Örökkévalónak, mint az örökre szentelt föld; a papé legyen annak birtoklása.

Lev 27,22 És ha vásárolt földet, amely nem birtokának földjéből való, szentel az Örökkévalónak,

Lev 27,23 akkor számítsa neki a pap a becslés összegét a jóbél évéig és adja meg a becslés összegét azon a napon, szentségül az Örökkévalónak.

Lev 27,24 A jóbél évében térjen vissza a föld ahhoz, akitől vette, akinek birtoka az az országban.

Lev 27,25 Minden becslés legyen a szent sekel szerint: húsz géra legyen a sekel.

Lev 27,26 Csak az elsőszülöttet a barmok közül, amely mint elsőszülött adandó az Örökkévalónak, azt ne szentelje senki; akár ökör, akár bárány, az az Örökkévalóé.

Lev 27,27 Ha pedig tisztátalan baromból való, váltsa meg a becsértéken és toldja hozzá az ötödét; ha pedig nem váltja meg, adassék el becslés szerint.

Lev 27,28 Azonban semmi örökre felajánlott dolog, amit örökre szentel valaki az Örökkévalónak, abból, ami az övé, emberből, baromból vagy birtokának földjéből, ne adassék el és ne váltassék meg; minden örökre felajánlott dolog a legszentebb az Örökkévalónak.

Lev 27,29 Semmi szent tilalom alá vetett személy, aki örökre szent az emberek közül, nem váltható meg, ölessék meg.

Lev 27,30 Az ország minden tizede az ország vetéséből, a fának gyümölcséből az Örökkévalóé, szent az Örökkévalónak.

Lev 27,31 És ha valaki meg akar váltani valamit a tizedéből, ötödét toldja hozzá.

Lev 27,32 Marhának és juhfélének minden tizede, mindaz, ami átmegy a vessző alatt, a tizedik szent legyen az Örökkévalónak.

Lev 27,33 Ne válogassa meg jó-e, rossz-e, és ne cserélje el; ha pedig elcserélné, legyen az és amire kicserélte szent, nem váltható meg.

Lev 27,34 Ezek a parancsolatok, amelyeket az Örökkévaló parancsolt Mózesnek Izráel fiai részére a Szinaj hegyén.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek