7. Trumá 25–27,19

7. Trumá 25–27,19

Szerző: Kácsor Zsolt

Ex 25,1 És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Ex 25,2Beszélj Izráel fiaihoz, hogy hozzanak nékem szent adományt, minden férfiútól, akit a szíve erre buzdít, fogadjátok el a nekem szóló szent adományt.Ex 25,3És ez legyen a szent adomány, amit tőlük elfogadtok: arany, ezüst és réz.Ex 25,4Kékbíbor, pirosbíbor, karmazsin, bisszus és kecskeszőr.Ex 25,5Pirosra festett kosbőrök, táhásbőrök és sittimfák.Ex 25,6Olaj világításra, illatos fűszerszámok a kenetolajhoz és a füstölőszerekhez.Ex 25,7Sóhamkövek és foglalni való kövek az éfód és melldísz számára.Ex 25,8És készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam!Ex 25,9Egészen úgy, amint én megmutatom neked a hajlék mintáját és minden fölszerelésének mintáját, akként készítsétek.Ex 25,10És készítsenek sittimfából ládát, két és fél könyök legyen a hossza, egy és fél könyök legyen a szélessége, egy és fél könyök a magassága.Ex 25,11És vond be tiszta arannyal, kívül és belül vond be és készíts reá aranypárkányt köröskörül.Ex 25,12És önts számára négy aranykarikát és erősítsd meg azt a négy sarkán, vagyis két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon.Ex 25,13És készíts rudakat sittimfából és vond be arannyal.Ex 25,14És illeszd a rudakat a karikákba a láda oldalán, hogy szállítható legyen a láda rajtuk.Ex 25,15A láda karikáiban maradjanak a rudak, ne legyenek eltávolítva onnan.Ex 25,16És helyezd el a ládába a bizonyságot, amelyet én neked átadok.Ex 25,17És készíts födelet tiszta aranyból, két és fél könyök legyen a hossza, egy és fél könyök a szélessége.Ex 25,18És készíts két kerúbot aranyból, vertművű munkával készítsd azokat, a födélnek két széle felől.Ex 25,19És készítsd az egyik kerúbot az innenső végén és a másik kerúbot a túlsó végén; a födélből kiverve készítsétek a kerúbokat mind a két szélén.Ex 25,20És legyenek a kerúbok kiterjesztett szárnyúak a magasság felé, betakarva szárnyaikkal a födelet, ábrázatukkal pedig egymás felé, de a födél felé is legyen irányítva a kerúbok arca.Ex 25,21És helyezd a födelet a ládára fölülről, a ládába pedig helyezd a bizonyságot, melyet néked átadok.Ex 25,22És ott fogok találkozni véled és onnan fogom elmondani néked, a födél tetejéről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak, mindazt, amit parancsolok általad Izráel gyermekeinek.Ex 25,23És készíts asztalt sittimfából; két könyök legyen a hossza, egy könyök a szélessége, másfél könyök a magassága.Ex 25,24És vond be tiszta arannyal és készíts számára aranypárkányt köröskörül.Ex 25,25És készíts számára tenyérnyi keretet köröskörül és a keretnek is készíts köröskörül aranypárkányt.Ex 25,26És készíts számára négy aranykarikát és helyezd el a karikákat a négy szögleten, mely a négy lábnak megfelel.Ex 25,27A kereten legyenek a karikák, hüvelyekül a rudaknak, hogy az asztal szállítható legyen.Ex 25,28És készítsd a rudakat sittimfából és vond be őket arannyal, hogy ezekkel vihessék az asztalt.Ex 25,29És készítsd el tálait, csészéit, kannáit és kancsóit, melyekkel áldozatot végeznek; tiszta aranyból készítsd azokat.Ex 25,30És helyezd el az asztalra színem elé állandóan a színkenyeret.Ex 25,31És készíts színarany lámpatartót, vertművű munkával készüljön a lámpás, törzse, csövei, kelyhei, bimbói és virágai egy darabból legyenek.Ex 25,32Hat cső induljon ki oldalaiból, három lámpatartó cső az egyik oldalból és három lámpatartó cső a másik oldalából.Ex 25,33Három mandulavirágalakú kehely legyen az egyik csövön, bimbó és virág és három mandulavirágalakú kehely a másik csövön, bimbó és virág; így legyen mind a hat csővel, amelyek kiágaznak a lámpásból.Ex 25,34És magán a lámpatartón négy mandulavirágalakú kehely legyen bimbóival és virágaival.Ex 25,35És minden két cső alatt bimbó legyen belőle magából és ismét bimbó a két cső alatt belőle magából és újra bimbó a két cső alatt belőle magából, így legyen mind a hat csővel, amely kiágazik a menórából.Ex 25,36Bimbóik és csöveik belőle magából legyenek, az egész egy vert mű legyen tiszta aranyból.Ex 25,37És készítsd el mécseseit, hetet és midőn felrakják mécseseit, világítsanak előtere felé.Ex 25,38És koppantói és hamvgyüjtői tiszta aranyból legyenek.Ex 25,39Egy kikkár színaranyból készítsék azt mindezen edényeivel együtt.Ex 25,40És lásd és készítsd el mintájuk szerint, amelyet bemutattak neked a hegyen.Ex 26.Ex 26,1És a hajlékot készítsd tíz szőnyeggel, sodrott bisszusból, kékbíbor, pirosbíbor és karmazsinfonálból, kerúbokkal mintázva szövőmunkával készítsd azokat.Ex 26,2Egy szőnyegnek hossza huszonnyolc könyök és mindegyik szőnyeg szélessége négy könyök; és ugyanegy mértéke legyen az összes szőnyegeknek.Ex 26,3Öt szőnyeg legyen összefűzve egymáshoz és ismét öt szőnyeg legyen összefűzve egymáshoz.Ex 26,4És készíts kékbíbor hurkokat az egyik szőnyeg szélére a szegélyen az összefűzés vonalán és hasonlókép készítsd a szélső szőnyeg szegélyén a másik összefűző vonalon.Ex 26,5Ötven hurkot készíts az egyik szőnyegen és ötven hurkot készíts azon a szőnyegszélen, amelyik a másik összefűző vonalon van; átellenesek legyenek a hurkok egymás irányában.Ex 26,6És készíts ötven aranykapcsot és kapcsold össze a szőnyegeket egymáshoz a kapcsokkal, hogy a hajlék eggyé váljon.Ex 26,7És készíts kecskeszőr szőnyegeket sátorul a hajlék fölé. Tizenegy szőnyeget készíts ezekből.Ex 26,8Mindegyik szőnyeg hossza harminc könyök és szélessége négy könyök, ilyen legyen egy szőnyeg és egyméretű legyen mind a tizenegy szőnyeg.Ex 26,9És fűzz össze öt szőnyeget külön és hat szőnyeget külön és a hatodik szőnyeget kétrétűen tedd fel a sátor előrésze fölé.Ex 26,10És készíts ötven hurkot az egyik szőnyeg szegélyére, amely szélső az összefűzésben s ötven hurkot a szőnyeg szélére a másik összefűzésnél.Ex 26,11És készíts ötven rézkapcsot és tedd be a kapcsokat a hurkokba és fűzd össze a sátort, hogy eggyé váljon.Ex 26,12És a fölösen maradó lefüggő rész a sátor szőnyegeiből, vagyis a fölösnek mutatkozó félszőnyeg nyúljon le a hajlék hátsó falán.Ex 26,13És a könyöknyi többlet innen is, túlnan is sátor szőnyegeinek hosszúságából nyúljon le a hajlék oldalán, innen is, túlnan is, hogy azt takarja.Ex 26,14És ezenfelül készíts takarót a sátor számára pirosra festett kosbőrökből és táhásbőr borítót legfölül.Ex 26,15És készítsd el a falideszkákat a szentély számára sittimfából, álló helyzetben.Ex 26,16Tíz könyök legyen egy deszka hossza és másfél könyök szélessége egy-egy deszkának.Ex 26,17Két beeresztő csapja legyen minden egyes deszkának, hozzáillő mindegyik a párjához, így tégy a hajlék összes deszkáival.Ex 26,18Így készítsd el a deszkákat a hajlék számára, húsz deszkát a déli szélen, a déli oldal felé.Ex 26,19És negyven ezüsttalapzatot készíts a húsz deszka alá, két talapzatot az egyik deszka alá, annak két csapja számára és két talapzatot a másik deszka alá, annak két csapja számára.Ex 26,20És a hajlék másik oldalfala számára az északi szélen szintén húsz deszkát.Ex 26,21És negyven talapzatukat ezüstből, vagyis két talapzatot az egyik deszka alá és két talapzatot a másik deszka alá.Ex 26,22És a hajlék hátsó fala számára a nyugati oldalon készíts hat deszkát.Ex 26,23És még két deszkát készíts a hajlék szögleteire a hátsó falon.Ex 26,24Legyenek kettősök alant és teljesen egybeilleszkedők legyenek fönt egy karikában; így legyen mindkettővel; a két sarok számára készüljenek.Ex 26,25Így legyen ott nyolc deszka és talapzataik ezüstből: tizenhat talapzat, két talapzat az egyik deszka alá és két talapzat a másik deszka alá.Ex 26,26És készíts átfutó reteszeket sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalfalának deszkái számára.Ex 26,27És öt reteszt a hajlék másik oldalfalának deszkái számára; és öt reteszt a hajlék fala deszkáinak számára a hátsó oldalon, nyugat felől.Ex 26,28Azonban a középső retesz a deszkák közepén fusson végig egyik széltől a másikig.Ex 26,29És a deszkákat vond be arannyal és gyűrűiket készítsd aranyból, hüvelyül a reteszeknek és a reteszeket is borítsd be arannyal.Ex 26,30És a hajlékot állítsd föl annak rendje szerint, amint megmutatták néked a hegyen.Ex 26,31És készíts kékbíborból és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból függönyt, szövöttművű munkával készítse azt kerúbokkal.Ex 26,32És helyezd azt négy arannyal borított, sittimfából készült oszlopra, horgaik is aranyból legyenek és négy ezüsttalapzaton nyugodjanak.Ex 26,33És helyezd a függönyt a kapcsok alá. És vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját. És válassza el a függöny számotokra a szent helyet a szentekszentjétől.Ex 26,34A födelet pedig helyezd a bizonyság ládája fölé a szentekszentjébe.Ex 26,35És az asztalt helyezd el a függönyön kívül és a menórát az asztallal szemközt, a hajléknak déli oldala felé, az asztalt pedig helyezd az északi oldalra.Ex 26,36És készíts takaró-függönyt a sátor bejárata számára kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, hímző munkával.Ex 26,37És készíts a takaró-függöny számára öt sittimfa-oszlopot és vond be ezeket arannyal és horgaik aranyból legyenek és önts számukra öt réztalapzatot.Ex 27.Ex 27,1És készítsd az oltárt sittimfából, öt könyök a hossza és öt könyök a szélessége, négyzetalakú legyen az oltár és három könyök legyen a magassága.Ex 27,2És készítsd az oltár szarvait a négy sarkára, vele egy darabból legyenek az oltár szarvai és vond be őket rézzel.Ex 27,3És készítsd el edényeit a lehamvazáshoz, lapátjait, medencéit, villáit és serpenyőit; összes edényeit rézből készítsd.Ex 27,4És készíts számára rácsozatot, hálószerű munkával rézből és a hálóra készíts négy gyűrűt rézből a négy végén.Ex 27,5És helyezd azt az oltár párkánya alá alulról és érjen a háló az oltár feléig.Ex 27,6És készíts rudakat az oltár számára, sittimfából készült rudakat és vond be őket rézzel.Ex 27,7És a rudak legyenek elhelyezve karikákban és legyenek a rudak az oltár két oldalán, midőn szállítják.Ex 27,8Táblákból, belül üregesen készítsd, amint megmutatták néked a hegyen, úgy készítsék.Ex 27,9És készítsd el a hajlék udvarát; a dél felőli oldalon legyenek szőttes vászonfalak az udvar számára sodrott bisszusból, száz könyök hosszúságban az egyik oldalon.Ex 27,10És oszlopai száma húsz legyen és talapzataik rézből szintén húsz, az oszlopok horgai és pántjai ezüstből legyenek.Ex 27,11És így az északi oldalon hosszában szőttes vásznakat száz könyök hosszúságban húsz oszloppal és húsz réztalapzattal. Az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.Ex 27,12És az udvar szélessége számára a nyugati szélen szőttes vásznak ötven könyöknyi szélességben tíz oszloppal és tíz talapzattal.Ex 27,13És az udvar szélessége a napkeleti oldalon ötven könyök.Ex 27,14Mégpedig tizenöt könyök szőttes vászon az egyik vállon, három oszloppal és három talapzattal.Ex 27,15És a másik vállon tizenöt könyök szőttes vászon, három oszloppal és három talapzattal.Ex 27,16És az udvar bejáratán legyen húsz könyök széles takarófüggöny kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, hímzőmunkával, négy oszloppal és négy talapzattal.Ex 27,17Az előudvar összes oszlopai köröskörül összepántolva ezüsttel, horgaik ezüstből és talapzataik rézből.Ex 27,18Az előudvar hossza száz könyök, szélessége ötven-ötven, magassága öt könyök, sodrott bisszusból és talapzataik rézből.Ex 27,19A hajlék minden szerszáma mindenféle szolgálat céljára, és összes szögei és az előudvar összes szögei is rézből legyenek.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek