3. Ékev  7,12–11,25

3. Ékev 7,12–11,25

Deut 7,12 És lészen annak folytán, hogy hallgattok ezekre a rendeletekre és megőriztek és teljesítitek azokat, az Örökkévaló, a te Istened megőrzi számodra a szövetséget és a kegyelmet, amelyről esküt tett őseidnek,

Deut 7,13 és szeretni fog téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, amelyről megesküdött őseidnek, hogy neked adja.

Deut 7,14 Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és magtalan nő, sem meddő barmaid között.

Deut 7,15 És eltávolít az Örökkévaló tőled minden betegséget és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz, nem fogja rád hozni, hanem mind a te gyűlölőidre bocsátja.

Deut 7,16 És megemészted mind azokat a népeket, amelyeket az Örökkévaló, a te Istened eléd ad; ne szánja őket a szemed, nehogy szolgáljad az ő isteneiket, mert kelepce lesz az számodra.

Deut 7,17 Ha azt mondod szívedben: számosabbak ezek a népek nálamnál, hogy tudnám őket elűzni?

Deut 7,18 Ne félj tőlük. Emlékezzél meg arról, amit az Örökkévaló, a te Istened tett Fáraóval és egész Egyiptommal:

Deut 7,19 a nagy próbákról, amelyeket láttak szemeid, a jelekről és a csodákról, az erős kézről és a kinyujtott karról, amellyel kivezetett téged az Örökkévaló, a te Istened; így fog tenni az Örökkévaló, a te Istened mindazokkal a népekkel, amelyektől félsz.

Deut 7,20 És reájuk bocsátja az Örökkévaló, a te Istened a darázshadat, amíg el nem pusztulnak azok is, akik megmaradtak és akik elrejtőztek előled.

Deut 7,21 Ne rettegj tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened közötted van, a nagy és félelmetes Isten.

Deut 7,22 Majd elhajtja az Örökkévaló, a te Istened ezeket a népeket előled lassanként, nem semmisítheted meg őket gyorsan, nehogy elsokasodjék körülötted a mező vadja.

Deut 7,23 Eléd adja őket az Örökkévaló, a te Istened és szétszórja őket nagy szétszórással, míg el nem pusztulnak;

Deut 7,24 és királyaikat a kezedbe adja, hogy eltöröljed nevüket az ég alól; nem fog megállni előtted senki, míg végül elpusztítod őket.

Deut 7,25 Isteneik faragott képeit égessétek el tűzben, ne kívánd meg a rajtuk levő ezüstöt és aranyat és ne vedd el magadnak, nehogy kelepcébe kerülj általa, mert útálata az az Örökkévalónak, a te Istenednek.

Deut 7,26 És ne vigy be útálatot a te házadba, hogy átok alatt legyél, mint az; undorodva undorodjál tőle és útálva útáljad, mert átok alatt van.

Deut 8,1 Mindazt a parancsolatot, amelyet én neked a mai napon parancsolok, tartsátok meg, hogy megtegyétek, azért hogy éljetek és sokasodjatok, bemenjetek és elfoglaljátok az országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek.

Deut 8,2 Emlékezzél meg az egész útról, amelyen vezetett téged az Örökkévaló, a te Istened immár negyven év óta a sivatagban, azért, hogy szenvedni hagyjon és megpróbáljon téged, hogy tudva legyen, mi van a szívedben, vajjon megtartod-e parancsolatait vagy sem.

Deut 8,3 És szenvedni és éhezni hagyott téged, majd enned adta a mannát, amelyet nem ismertél és nem ismertek őseid, azért hogy tudassa veled, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem az Örökkévaló ajkának minden nyilatkozásán él az ember.

Deut 8,4 Ruhád nem kopott le rólad és lábad nem dagadt meg ebben a negyven évben.

Deut 8,5 Tudd meg tehát szívedben, hogy amint az ember fegyelmezi fiát, úgy fegyelmez téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 8,6 És tartsd meg az Örökkévaló, a te Istened parancsait, hogy járj az ő útjain és féld őt.

Deut 8,7 Mert az Örökkévaló, a te Istened bevisz téged egy jó országba, patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek országába, amelyek erednek a völgyekben és a hegyekben;

Deut 8,8 búza és árpa, szőlő, füge és granátalma országába, olajfa és méz országába;

Deut 8,9 olyan országba, amelyben nem tengődésben eszed kenyeredet, ahol nem lesz hiányod semmiben; olyan országba, amelynek köve vas és amelynek hegyeiből rezet vájhatsz.

Deut 8,10 És enni fogsz és jól fogsz lakni, és áldani fogod az Örökkévalót, a te Istenedet azért a jó országért, amelyet adott neked.

Deut 8,11 Vigyázz, nehogy elfelejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, meg nem tartva parancsolatait, rendeleteit és törvényeit, amelyeket neked a mai napon parancsolok;

Deut 8,12 nehogy midőn eszel és jóllakol, jó házakat építsz és lakni fogsz bennük,

Deut 8,13 és midőn marhád, juhod sokasodik: midőn ezüstöd és aranyad szaporodik és minden ami a tied, gyarapodik,

Deut 8,14 akkor fennhéjázó legyen szíved és elfelejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából;

Deut 8,15 aki téged vezetett a nagy és félelmetes sivatagban, tüzes kígyók és skorpiók között szomjú földön ahol nem volt víz; aki neked vizet fakasztott a kősziklából;

Deut 8,16 aki táplált téged a sivatagban a mannával, amelyet nem ismertek őseid, azért, hogy szenvedni hagyjon és megpróbáljon és végül javadra vezessen.

Deut 8,17 Nehogy azt mondjad szívedben: az én erőm és kezem hatalma szerezte nekem ezt a dús eredményt.

Deut 8,18 Hanem emlékezzél meg az Örökkévalóról, a te Istenedről, mert Ő az, aki neked erőt ad, hogy sikert arass, azért, hogy fenntartsa szövetségét, amelyről megesküdött őseidnek, úgy mint a mai napon.

Deut 8,19 És lészen, hogy ha elfelejted az Örökkévalót, a te Istenedet és idegen istenek után jársz, azokat szolgálod és leborulsz előttük: tanúságot teszek ma ellenetek, hogy bizony el fogtok veszni;

Deut 8,20 mint azok a népek, amelyeket az Örökkévaló elveszít előttetek, úgy fogtok elveszni, annak folytán, hogy nem hallgattatok az Örökkévaló, a ti Istenetek szavára.

Deut 9,1 Halljad Izráel! te át fogsz kelni a mai napon a Jordánon, hogy menj és birtokba végy nálad nagyobb és hatalmasabb nemzetektől nagy és égig megerősített városokat,

Deut 9,2 nagy és magas termetű néptől, az Anákim fiaitól, akiket ismersz és akikről hallottad: Ki állhat meg az Anák fiai előtt?

Deut 9,3 Tudd meg tehát a mai napon, hogy az Örökkévaló, a te Istened az, aki előtted halad, mint emésztő tűz; Ő fogja azokat elpusztítani és Ő fogja őket meghódolásra kényszeríteni előtted, és te elűzöd és elveszíted őket gyorsan, amint megmondta neked az Örökkévaló.

Deut 9,4 Ne mondd szívedben, amikor elűzi őket előled az Örökkévaló, a te Istened, mondván: Az én igazvoltomért hozott az Örökkévaló, hogy elfoglaljam ezt az országot; hanem e népek gonoszsága miatt űzi el őket előled az Örökkévaló.

Deut 9,5 Nem a te igazvoltodért és szíved egyenességeért mégy be, hogy elfoglald országukat, hanem e népek gonoszsága miatt űzi el őket előled az Örökkévaló, a te Istened, és hogy teljesítse azt az ígéretet, amelyre megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Deut 9,6 Tudd meg, hogy nem igazvoltodért adja neked az Örökkévaló, a te Istened ezt a jó országot, hogy elfoglaljad, mert kemény nyakú nép vagy.

Deut 9,7 Emlékezzél meg, ne felejtsd el, miképp haragítottad az Örökkévalót, a te Istenedet a sivatagban; attól a naptól kezdve, amelyen kimentél Egyiptom országából, amíg elérkeztetek erre a helyre, engedetlenek voltatok az Örökkévaló iránt.

Deut 9,8 A Hórében is megharagítottátok az Örökkévalót és fölgerjedt az Örökkévaló haragja ellenetek, hogy kiirtson titeket.

Deut 9,9 Midőn fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetségnek a tábláit, amelyet az Örökkévaló kötött veletek, ott maradtam a hegyen negyven nap és negyven éjjel, nem ettem kenyeret és nem ittam vizet.

Deut 9,10 És az Örökkévaló átadta nekem a két kőtáblát, Isten ujjával írottat és rajtuk mindazok az igék, amelyeket mondott nektek az Örökkévaló a hegyen, a tűz közepéből, a gyülekezés napján.

Deut 9,11 És történt negyven nap és negyven éj elmúltával, hogy átadta nekem az Örökkévaló a két kőtáblát, a szövetség tábláit.

Deut 9,12 És szólt hozzám az Örökkévaló: Kelj föl, menj le innen hamar, mert megromlott a te néped, amelyet kivezettél Egyiptomból; hamar letértek az útról, amelyet megparancsoltam nekik, készítettek maguknak öntött képet.

Deut 9,13 És szólt hozzám az Örökkévaló, mondván: Láttam ezt a népet és íme, kemény nyakú nép ez.

Deut 9,14 Tágíts tőlem, hogy elpusztítsam őket és eltöröljem nevüket az ég alól és téged tegyelek nála hatalmasabb és számra nagyobb nemzetté.

Deut 9,15 És megfordultam és lejöttem a hegyről és a hegy tűzben égett és a szövetség két táblája a két kezemen volt;

Deut 9,16 és láttam és íme, ti vétkeztetek az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen, készítettetek magatoknak ércből öntött borjút; hamar letértetek az útról, amelyet megparancsolt nektek az Örökkévaló.

Deut 9,17 És én megragadtam a két kőtáblát és ledobtam a két kezemről és összetörtem szemetek előtt.

Deut 9,18 És leborultam az Örökkévaló színe előtt, mint elsőízben negyven nap és negyven éjjel; nem ettem kenyeret és nem ittam vizet, minden bűnötök miatt, amelyet elkövettetek, cselekedvén azt, ami rossz az Örökkévaló szeme előtt, hogy Őt ingereljétek.

Deut 9,19 Mert féltem a haragtól és az indulattól, amellyel neheztelt az Örökkévaló reátok, hogy elpusztítson benneteket, és az Örökkévaló ezúttal is meghallgatott.

Deut 9,20 Áron ellen is fölgerjedt az Örökkévaló haragja nagyon, hogy elpusztítsa őt; és imádkoztam Áronért is ugyanakkor.

Deut 9,21 És vettem bűnötök alkotását, a borjúbálványt és elhamvasztottam tűzben és összezúztam nagyon apróra megőrölve, míg finom porrá nem mállott, és beleszórtam porát a patakba, amely lejön a hegyről.

Deut 9,22 És Tabeérában és Masszában és Kibrót-Hattáavában is fölgerjesztettétek az Örökkévaló haragját.

Deut 9,23 És amikor elküldött az Örökkévaló benneteket Kádés-Barnéából, mondván: menjetek föl és foglaljátok el az országot, amelyet nektek adok, akkor engedetlenek voltatok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsa iránt, nem hittetek neki és nem hallgattatok szavára.

Deut 9,24 Engedetlenkedők voltatok az Örökkévaló iránt, amióta ismerlek benneteket.

Deut 9,25 És én leborultam az Örökkévaló színe előtt azon negyven nap és negyven éjjel, amidőn leborultam; mert azt tervelte az Örökkévaló, hogy kipusztít benneteket.

Deut 9,26 És imádkoztam az Örökkévalóhoz és szóltam: Uram, Örökkévaló, ne pusztítsd el népedet és örökségedet, amelyet kiváltottál a Te nagyságoddal, amelyet kivezettél Egyiptomból erős kézzel.

Deut 9,27 Emlékezzél szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra, ne fordulj e nép makacssága, gonoszsága és bűne felé;

Deut 9,28 nehogy azt mondja az ország, ahonnan kivezettél bennünket: Mivel nem bírta az Örökkévaló őket bevinni az országba, amelyről szólt nekik, és mert gyűlölte őket, kivezette, hogy megölje őket a pusztában.

Deut 9,29 Holott ők mégis a Te néped és örökséged, amelyet kivezettél nagy erőddel és kinyujtott karoddal.

Deut 10,1 Abban az időben mondta nekem az Örökkévaló: Faragj ki magadnak két kőtáblát, olyanokat, mint az elsők voltak, és jöjj fel hozzám a hegyre és készíts magadnak egy ládát fából.

Deut 10,2 És Én felírom a táblákra az igéket, amelyek az első táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és helyezd el azokat a ládába.

Deut 10,3 És én készítettem ládát sittim-fából, kifaragtam két kőtáblát, olyanokat, mint az elsők voltak és fölmentem a hegyre és kezemben volt a két tábla.

Deut 10,4 És ráírta a táblákra az első írás szerint a tíz igét, amelyet mondott nektek az Örökkévaló a hegyen a tűz közepéből a gyülekezés napján, és átadta nekem azokat az Örökkévaló.

Deut 10,5 Megfordultam és lejöttem a hegyről, elhelyeztem a táblákat a ládába, amelyet készítettem, és ott voltak, amint megparancsolta nekem az Örökkévaló.

Deut 10,6 És Izráel fiai tovább vonultak Beérót-bené-Jáakánból Mószérába; ott halt meg Áron és ott temettetett el és átvette a papi szolgálatot fia, Eleázár helyette.

Deut 10,7 Onnan vonultunk tovább Gudgódába és Gudgódából Jotbába, patakokban dús vidékre.

Deut 10,8 Abban az időben elkülönítette az Örökkévaló a Lévi törzsét, hogy vigye az Örökkévaló szövetségének ládáját, hogy álljon az Örökkévaló színe előtt, hogy szolgálatát végezze és áldást osszon az Ő nevében mind e mai napig.

Deut 10,9 Ezért nem jutott Lévinek rész és örökség testvéreivel; az Örökkévaló az ő öröksége, amint szólt neki az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 10,10 És én a hegyen maradtam, mint az első időben negyven nap és negyven éjjel; és meghallgatott engem az Örökkévaló ekkor is; az Örökkévaló nem akart elveszteni téged.

Deut 10,11 És szólt hozzám az Örökkévaló: Kelj föl, menj, haladj a nép előtt, hogy bemenjenek és elfoglalják az országot, amelyről megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom.

Deut 10,12 És most, ó Izrael, mit kíván az Örökkévaló, a te Istened tőled? csak azt, hogy féld az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj mind az Ő útjain, hogy szeresd Őt és szolgáld az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel;

Deut 10,13 hogy tartsd meg az Örökkévaló parancsolatait és törvényeit, amelyeket én a mai napon neked parancsolok, a te javadra.

Deut 10,14 Íme az Örökkévalóé, a te Istenedé az ég és az egek minden boltja, a föld és minden ami rajta van.

Deut 10,15 Csak a ti őseiteket kedvelte meg az Örökkévaló és szerette őket és kiválasztotta utánuk magzataikat, benneteket, minden nép közül, mind e mai napig.

Deut 10,16 Messétek azért le szívetek burkolatát és ne legyetek többé keménynyakúak.

Deut 10,17 Mert az Örökkévaló, a ti Istenetek, a legfelsőbb hatalom és úr az urak fölött, a nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem tekint személyre és nem fogad el kedvezést.

Deut 10,18 Ő igazságot szerez az árvának és özvegynek és szereti a jövevényt, adva neki kenyeret és ruhát.

Deut 10,19 Szeressétek ti is a jövevényt, mert jövevények voltatok Egyiptom országában.

Deut 10,20 Az Örökkévalót, a te Istenedet féld, Őt szolgáld, Hozzá ragaszkodjál és nevére esküdjél.

Deut 10,21 Ő a te dicsőséged és Ő a te Istened, aki veled azokat a nagy és félelmetes dolgokat művelte, amelyeket szemeid láttak.

Deut 10,22 Hetven lélekkel mentek le őseid Egyiptomba és most olyanná tett téged az Örökkévaló, a te Istened, mint az ég csillagainak sokasága!

Deut 11,1 És szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, tartsd meg intézkedését, törvényeit, rendeleteit és parancsolatait minden időben.

Deut 11,2 És tudjátok meg a mai napon, hogy nem gyermekeitekhez szólok, akik nem ismerik és akik nem látták az Örökkévaló, a ti Istenetek fenyítő tetteit, az Ő nagyságát, erős kezét és kinyujtott karját,

Deut 11,3 jeleit cselekedeteit, amelyeket művelt Egyiptomban, Fáraón, Egyiptom királyán és egész országán;

Deut 11,4 és amit tett Egyiptom seregével, lovaival és szekérhadával, akikre rázúdította a Sástenger vizét, amikor üldöztek benneteket, és hogyan pusztította el őket az Örökkévaló mind e mai napig;

Deut 11,5 és amit tett veletek a sivatagban, míg el nem érkeztetek erre a helyre;

Deut 11,6 és amit tett Dátánnal és Abírámmal, Eliábnak Reúbén fiának fiaival; hogyan tátotta ki száját a föld és nyelte el őket és házaikat és sátraikat és minden élőlényt, amely hozzájuk tartozott, egész Izráel közepette.

Deut 11,7 De a ti szemetek látta az Örökkévalónak minden nagy tettét, amelyet művelt.

Deut 11,8 Tartsátok meg tehát mindazokat a parancsolatokat, amelyeket én neked ma parancsolok, azért, hogy erősek legyetek és bemenjetek és elfoglaljátok az országot, ahová indultok, hogy elfoglaljátok;

Deut 11,9 és azért, hogy hosszú életűek legyetek a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja és magzataiknak a tejjel-mézzel folyó országot.

Deut 11,10 Mert az ország, ahová bemégy, hogy elfoglaljad, nem olyan mint Egyiptom országa, ahonnan kivonultatok, ahol elvetetted magodat és öntözted lábad nyomán, mint a zöldséges kertet;

Deut 11,11 de az az ország, ahova bementek, hogy elfoglaljátok, hegyes-völgyes ország, az égnek esőjéből iszik vizet;

Deut 11,12 olyan ország, amelynek az Örökkévaló, a te Istened, gondját viseli, állandóan rajta van az Örökkévaló, a te Istenednek szeme, az év elejétől az év végéig.

Deut 11,13 És lészen, hogyha hallgatva hallgattok parancsolataimra, amelyeket ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket és szolgáljátok Őt egész szívetekkel és egész lelketekkel,

Deut 11,14 akkor megadom országotok esőjét a maga idejében, a korai esőt és a kései esőt, és begyüjtöd gabonádat, mustodat és olajodat.

Deut 11,15 És adok füvet meződön barmod számára, és enni fogsz és jól fogsz lakni.

Deut 11,16 Óvakodjatok, nehogy csábításnak engedjen szívetek és eltérjetek és szolgáljatok más isteneket és leboruljatok előttük;

Deut 11,17 és föllobbanjon az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen eső és a föld ne adja meg termését és elvesszetek csakhamar a jó ország színéről, amelyet az Örökkévaló nektek ad.

Deut 11,18 Tegyétek ezeket a szavaimat szívetekre és lelketekre, kössétek őket jelül kezetekre és legyenek homlokkötő gyanánt szemeitek között.

Deut 11,19 Tanítsátok ezekre gyermekeiteket, beszélve róluk, midőn házadban ülsz és midőn az úton jársz, midőn lefekszel és midőn fölkelsz.

Deut 11,20 És írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra,

Deut 11,21 hogy sokasodjanak napjaitok és gyermekeitek napjai a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja, mint az ég napjai a föld felett.

Deut 11,22 Mert ha szorgalmasan megtartjátok mind e parancsolatokat, amelyeket nektek parancsolok, hogy megtegyétek, szeretve az Örökkévalót, a ti Isteneteket, járva az Ő útjain és ragaszkodva Hozzá,

Deut 11,23 akkor elűzi az Örökkévaló mindezeket a népeket előletek és örökébe léptek nálatok nagyobb és hatalmasabb népeknek.

Deut 11,24 Minden hely, amelyre lábatok talpa lép, a tietek lesz: a sivatagtól és a Libánontól, a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól, egészen a nyugati tengerig lesz a határotok.

Deut 11,25 Nem fog megállni előttetek senki, tőletek való rettegést és félelmet ad majd az Örökkévaló, a ti Istenetek az egész országra, amelyre léptek, amint szólott hozzátok.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek