6. Toldot 25,19–28,9

6. Toldot 25,19–28,9

Szerző: Kácsor Zsolt

Gen 25,19És ezek Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzette Izsákot.Gen 25,20Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arameus Betuél leányát, Paddan-Arámból, az arameus Lábán nővérét.Gen 25,21És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz felesége miatt, mivelhogy magtalan volt, és az Örökkévaló engedett fohászának, és viselős lett Rebeka, a felesége.Gen 25,22És a gyermekek tusakodtak a méhében és ő így szólt: „Ha így van, minek élek én?” És elment, hogy megkérdezze az Örökkévalót.Gen 25,23És mondta neki az Örökkévaló: „Két nemzet van a te méhedben, és két nép válik szét belsődből, az egyik nép erősebb lesz a másik népnél, s az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat”.Gen 25,24És midőn beteltek napjai, hogy szüljön, íme, ikrek voltak a méhében.Gen 25,25És kijött az első, vörös, egészen olyan, mint egy szőrös köpönyeg, és elnevezték Ézsaunak,Gen 25,26utána kijött testvére, kezével Ézsau sarkát tartva és elnevezték őt Jákóbnak. Izsák pedig hatvan éves volt, midőn születtek.Gen 25,27A fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász volt, a mező embere, Jákób pedig jámbor ember volt, sátorlakó.Gen 25,28Izsák szerette Ézsaut, mert szerette a vadat, Rebeka pedig Jákóbot szerette.Gen 25,29És Jákób főzeléket főzött, és Ézsau jött a mezőről és fáradt volt.Gen 25,30És szólt Ézsau Jákóbhoz: „Adj, kérlek, ennem ebből a vörös főzelékből, mert fáradt vagyok”. Ezért nevezték el Edómnak.Gen 25,31És felelt Jákób: „Add el hát nekem a mai napon elsőszülöttségedet”.Gen 25,32S szólt Ézsau: „Íme, én már a halál elé megyek, mire való nekem az elsőszülöttség?”Gen 25,33És szólt Jákób: „Esküdj meg előbb nekem”. És megesküdött neki, és eladta elsőszülöttségét Jákóbnak.Gen 25,34És Jákób adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket; ő evett, ivott, fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget.Gen 26. Gen 26,1És éhség volt az országban, az első éhségen kívül, amely Ábrahám idejében volt és Izsák elment Abimelek, filiszteus királyhoz Gerárba.Gen 26,2És megjelent neki az Örökkévaló és mondta: „Ne menj el Egyiptomba, lakjál abban az országban, amelyet majd mondok neked.Gen 26,3Tartózkodjál ebben az országban és veled leszek és megáldalak, mert neked és magzatodnak adom mindezeket az országokat, és megtartom az esküt, amelyet esküdtem atyádnak, Ábrahámnak.Gen 26,4És úgy megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak adom mindezeket az országokat, és a te ivadékaidban áldott lesz a föld minden nemzete,Gen 26,5mert Ábrahám hallgatott szavamra és követte figyelmeztetéseimet, parancsolataimat, törvényeimet, tanaimat”.Gen 26,6És letelepedett Izsák Gerárban.Gen 26,7És kérdezősködtek a hely lakói felesége felől és ő azt mondta: „Ő az én nővérem”, mert félt azt mondani: feleségem, nehogy – mondta ő –, megöljenek a hely lakói Rebeka miatt, mivel szép ábrázatú volt.Gen 26,8És történt, midőn már hosszabb ideig ott volt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon és látta, hogy Izsák játszadozik Rebekával, a feleségével.Gen 26,9És hivatta Abimelek Izsákot és szólt hozzá: „De hiszen feleséged ő; miért mondtad: ő az én nővérem?” És felelt neki Izsák: „Mert így mondtam, nehogy meghaljak miatta”.Gen 26,10És szólt Abimelek: „Mit műveltél velünk? Megtörténhetett volna, hogy a nép közül valaki feleségeddel hál és vétket hoztál volna reánk!”Gen 26,11És megparancsolta Abimelek az egész népnek, mondván: Aki hozzányúl ehhez a férfiúhoz és feleségéhez, meg kell halnia.Gen 26,12És vetett Izsák abban az országban és százszor annyi termett neki abban az évben, mert megáldotta az Örökkévaló.Gen 26,13És naggyá lett a férfiú, egyre nagyobb, míg igen naggyá lett.Gen 26,14Volt neki nyája és gulyája, nagy cselédsége, és megirígyelték őt a filiszteusok.Gen 26,15Mindazokat a kutakat, melyeket atyja szolgái Ábrahám idejében ástak, betömték a filiszteusok és megtöltötték földdel.Gen 26,16És Abimelek azt mondta Izsáknak: „Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb vagy, mint mi”.Gen 26,17El is ment onnan Izsák, táborozott Gerár völgyében és ott letelepedett.Gen 26,18És Izsák újra megásta azokat a kutakat, amelyeket atyja, Ábrahám idejében ástak, mert a filiszteusok Ábrahám halála után betömték őket, és azokat a neveket adta neki, amelyeken atyja nevezte őket.Gen 26,19És Izsák szolgái a völgyben ástak és ott élővíz kútfejére akadtak.Gen 26,20És Gerár pásztorai civakodtak Izsák pásztoraival, mondván: „miénk a víz”. És elnevezte a kutat Észeknek, mert veszekedtek vele.Gen 26,21És ástak egy másik kutat is és emiatt is civakodtak. És elnevezte ezt Szitnának.Gen 26,22És tovább vándorolt onnan és más kutat ásott, e miatt nem civakodtak és ezért elnevezte Rehóbótnak, mert az mondta: „Most tágas helyet adott nekünk a Örökkévaló és szaporodhatunk ebben az országban”.Gen 26,23Onnan felment Beér Sebába.Gen 26,24És megjelent neki az Örökkévaló ugyanazon éjjel és mondta: „Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene, ne félj, mert veled vagyok, megáldalak és megsokasítom magzatodat az én szolgám, Ábrahám kedvéért”.Gen 26,25És ő oltárt épített ott és szólította az Örökkévaló nevét, felütötte ott sátorát, és Izsák szolgái ott kutat ástak.Gen 26,26Ekkor elment hozzá Abimelek Gerárból és barátja, Ahuzat és Pikól, seregének kapitánya.Gen 26,27És szólt hozzájuk Izsák: „Miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem és elűztetek magatok közül?”Gen 26,28Ők pedig feleltek: „Jól láttuk, hogy az Örökkévaló veled volt és azt mondtuk: legyen eskü közöttünk, köztünk és közted, és kössünk szövetséget veled.Gen 26,29Te sem fogsz minket bántani, amint mi sem bántottunk téged és csak jót tettünk veled és elbocsátottunk békével. Te most az Örökkévaló áldottja vagy!”Gen 26,30Akkor adott nekik lakomát és ettek-ittak.Gen 26,31És fölkeltek kora reggel és megesküdtek egymásnak; ezután elbocsátotta Izsák őket és elmentek tőle békével.Gen 26,32És ugyanazon a napon történt, hogy Izsák szolgái jöttek és hírt hoztak neki a kút felől, melyet ástak és azt mondták neki: „Találtunk vizet”.Gen 26,33És elnevezte azt Sibeának; ezért a város neve Beér-Seba mind a mai napig.Gen 26,34Mikor Ézsau negyven éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hittita Beéri leányát és Boszmatot a hittita Élón leányát.Gen 26,35És lettek lelki keserűséggé Izsáknak és Rebekának.Gen 27. Gen 27,1És volt, midőn Izsák megöregedett és szemei elhomályosodtak, úgyhogy nem látott, magához szólította Ézsaut, idősebbik fiát és szólt hozzá: „Fiam!” Ő pedig felelt: „Itt vagyok!”Gen 27,2És szólt hozzá: „Lám, megöregedtem, nem tudom halálom napját.Gen 27,3Most tehát vedd fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre és ejts nekem vadat.Gen 27,4És készíts nekem ízletes ételt, ahogy szeretem és hozd el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged lelkem, mielőtt meghalok”.Gen 27,5És Rebeka hallotta, amint Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau elment a mezőre, hogy vadat ejtsen és elhozza.Gen 27,6És Rebeka szólt Jákóbhoz, fiához, mondván: „Íme, hallottam, amint atyád Ézsau testvéreddel beszélt, mondván:Gen 27,7‘Hozz nekem vadat és készíts nekem ízletes étket, hogy egyem; és megáldjalak az Örökkévaló előtt, mielőtt meghalok’.Gen 27,8Most pedig, fiam, hallgass szavamra, arra, amit én neked parancsolok.Gen 27,9Menj, kérlek, a nyájhoz és végy nekem onnan két jó kecskegödölyét, én elkészítem ízletes éteknek atyád számára, ahogy szereti.Gen 27,10Te aztán beviszed atyádnak, hogy egyék, és hogy megáldjon, mielőtt meghal”.Gen 27,11És szólt Jákób anyjához, Rebekához: „Csakhogy testvérem, Ézsau szőrös ember, én pedig simabőrű ember vagyok.Gen 27,12Hátha megtapogat atyám és ámítónak fog tartani, akkor átkot hozok magamra, nem áldást”.Gen 27,13És szólt hozzá anyja: „Reám jöjjön az átkod, fiam! Csak hallgass szavamra, menj, hozd el nekem”.Gen 27,14És elment, vette és elhozta anyjának; anyja pedig készített ízletes ételt, ahogy atyja szerette.Gen 27,15És elővette Rebeka Ézsaunak, nagyobbik fiának drága ruháit, melyek nála voltak a házban, és ráadta Jákóbra, az ő ifjabbik fiára.Gen 27,16És a kecskegödölyék bőrét rátette kezeire és sima nyakára.Gen 27,17És az ízletes ételt és a kenyeret, amelyet elkészített, odaadta fia, Jákób kezébe.Gen 27,18És ő bement atyjához és szólt: „Atyám!” Ez felelt: „Itt vagyok! Ki vagy te, fiam?”Gen 27,19És Jákób így szólt atyjához: „Én vagyok Ézsau, elsőszülötted; úgy cselekedtem, amint szóltál hozzám. Kelj föl, kérlek, ülj le és egyél vadamból, hogy megáldjon a lelked”.Gen 27,20És Izsák így szólt fiához: „Hogy van az, hogy ily hamar találtál, fiam?” És ő szólt: „Mert szerencsét adott az Örökkévaló, a te Istened”.Gen 27,21És szólt Izsák Jákóbhoz: „Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak, fiam, vajon te vagy-e valóban Ézsau fiam vagy nem”.Gen 27,22És Jákób közelebb lépett az atyjához, Izsákhoz; ő megtapogatta és így szólt: „A hang Jákób hangja, de a kezek Ézsau kezei”.Gen 27,23És nem ismerte föl őt, mert kezei olyanok voltak, mint fivérének, Ézsaunak kezei, szőrösek; így tehát megáldotta őt.Gen 27,24És szólt: „Te vagy az én Ézsau fiam?” És ő felelt: „Én vagyok”.Gen 27,25És szólt: „Nyújtsd ide közelebb, hadd egyem fiam vadjából, hogy megáldjon téged a lelkem!” És ő odanyújtotta neki és evett, hozott neki bort és ivott.Gen 27,26És szólt hozzá Izsák, az atyja: „Lépj közeleb és csókolj meg engem, fiam”.Gen 27,27Közelebb lépett és megcsókolta őt; ekkor megérezte ruháinak illatát és megáldotta őt. Így szólt: „Fiamnak illata olyan, mint a mező illata, melyet megáldott az Örökkévaló.Gen 27,28Bőségesen adjon neked az Isten az ég harmatából és a föld kövérségéből gabonát és bort.Gen 27,29Szolgáljanak téged népek és boruljanak le előtted nemzetek, légy úr testvéreid fölött és boruljanak le előtted anyád fiai, legyen átkozott, aki téged átkoz, és legyen áldott, aki téged áld.”Gen 27,30És történt, hogy amidőn Izsák elvégezte Jákób megáldását, és alig ment ki Jákób atyja, Izsák színe elől, megjött testvére, Ézsau a vadászatból.Gen 27,31Ő is készített ízletes ételt és elhozta atyjának; és így szólt atyjához: „Kelj föl atyám és egyél fiadnak vadjából, hogy megáldjon a lelked”.Gen 27,32És felelt neki atyja, Izsák: „Ki vagy te?” Ő pedig így szólt: „Én vagyok Ézsau, elsőszülött fiad”.Gen 27,33Erre Izsák nagyon megrémült és szólt: „Ki az akkor, aki vadat ejtett és elhozta nekem, és én ettem mindenből, mielőtt jöttél és megáldottam őt; és ő áldott is lesz”.Gen 27,34Amint Ézsau hallotta atyjának szavait, felkiáltott nagyon nagy és keserves kiáltással, és szólt atyjához: „Áldj meg engem is atyám!”Gen 27,35És ő azt mondta: „Eljött testvéred ravaszsággal és elvette a te áldásodat”.Gen 27,36Ő pedig így szólt: „Nem joggal nevezték-e őt el Jákóbnak, két ízben álnokul bánt el velem: elvette elsőszülöttségemet és most elvette áldásomat is”. És mondta: „Számomra nem tettél el áldást?”Gen 27,37És Izsák felelt és így szólt Ézsauhoz: „Bizony úrrá tettem meg őt feletted, és testvéreit mind szolgákul adtam néki, gabonával és musttal gyarapítottam őt; veled tehát mit tegyek fiam?” És Ézsau szólt atyjához: „Csak egy áldásod van-e neked, atyám? áldj meg engemet is, atyám”. És fölemelte Ézsau hangját és sírt.Gen 27,39És felelt atyja Izsák és így szólt hozzá: „Íme, messze a föld kövérségétől lesz lakóhelyedés felülről az ég harmata nélkül.Gen 27,40Kardod után élsz és testvéredet szolgálod: de eljön az idő, hogy te uralkodsz és lerázod igáját nyakadról.”Gen 27,41És meggyűlölte Ézsau Jákóbot áldása miatt, amellyel atyja megáldotta, és mondta Ézsau magában: Közelednek a gyásznapok atyám miatt, és akkor majd megölöm testvéremet, Jákóbot.Gen 27,42És hírül vitték Rebekának nagyobbik fiának, Ézsaunak szavait; és ő elhivatta kisebbik fiát, Jákóbot s szólt hozzá: „Íme, testvéred, Ézsau azzal vígasztalja magát, hogy meg akar ölni.Gen 27,43Most tehát, fiam, hallgass szavamra; Kelj fel, menekülj Lábán testvéremhez Háránba,Gen 27,44maradj nála egy ideig, amíg lecsillapodik testvéred indulata,Gen 27,45amíg elfordul tőled testvéred haragja és elfelejti, amit ellene elkövettél, akkor elküldök majd érted és elhozlak onnan. Miért fosztassam meg mindkettőtöktől egy napon?”Gen 27,46És Rebeka szólt Izsákhoz: „Meguntam az életemet Hét leányai miatt. Ha Jákób ilyen hittita leányt venne feleségül, amilyenek ezen ország leányai, akkor mi jót ad nekem az élet?”Gen 28. Gen 28,1És szólította Izsák Jákóbot és megáldotta őt: megparancsolta és mondta neki: „Ne végy feleséget Kanaán leányai közül;Gen 28,2kelj föl, menj Paddán-Arámba, anyád atyjának, Betuélnek házába és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak, anyád testvérének leányai közül.Gen 28,3A Mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg, hogy népek gyülekezetévé légy,Gen 28,4és adja neked Ábrahám áldását, neked és ivadékaidnak, hogy elfoglaljad az országot, ahol tartózkodtál, amelyet Isten Ábrahámnak adott.”Gen 28,5És Izsák elküldte Jákóbot és ő elment Paddán-Arámba, Lábánhoz, az arameus Betuél fiához, aki Rebekának, Jákób és Ézsau anyjának testvére volt.Gen 28,6És Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákóbot és elküldte őt Paddán-Arámba, hogy onnan vegyen magának feleséget; midőn megáldotta őt és megparancsolta neki, mondván: „Ne végy feleséget Kanaán leányai közül”,Gen 28,7és Jákób engedelmeskedett atyjának és anyjának és elment Paddán-Arámba.Gen 28,8Látta tehát Ézsau, hogy Kanaán leányai nem tetszettek atyjának, Izsáknak,Gen 28,9és Ézsau elment Ismáélhoz és elvette feleségei mellé feleségül Mahalátot, Ismáélnak, Ábrahám fiának leányát, Nebájót nővérét.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek