8. Pinhász 25,10–30,1

8. Pinhász 25,10–30,1

Szerző: Kácsor Zsolt

Num 25,10 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 25,11Pinchász, Áron pap fiának, Eleázárnak fia elfordította haragomat Izráel fiairól, midőn buzgalommal buzgólkodott érettem közöttük, hogy nem semmisítettem meg Izráel fiait haragomban.Num 25,12Azért mondd meg: Íme, én adom neki békeszövetségemet;Num 25,13legyen számára és ivadékai számára örökös papságnak szövetsége, azért, mert buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izráel fiai számára.Num 25,14A megölt izraelita férfiúnak neve, aki megöletett a midjánita nővel, volt Zimri, Szálu fia, Simeóni egyik atyai házának fejedelme.Num 25,15És a megölt midjánita nőnek neve: Kozbi, Cúr leánya, aki egyik atyai ház nemzetségének feje volt Midjánban.Num 25,16És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 25,17Szorongassátok a midjánitákat és verjétek le őket,Num 25,18mert szorongatóitok ők fondorlataikkal, amelyekkel fondorkodtak ellenetek a Peór dolgában és a nővérük Kozbi, Midján fejedelmének leánya dolgában, aki megöletett a csapás napján a Peórnak dolgában.Num 25,19És történt a csapás után,Num 26.Num 26,1hogy szólt az Örökkévaló Mózeshez és Eleázárhoz, Áron papnak a fiához, mondván:Num 26,2Vegyétek föl Izráel fiai egész községének számát, húsz évestől fölfelé atyáik háza szerint, mindenkit, aki hadbavonulhat Izráelben.Num 26,3És beszélt velük Mózes és Eleázár, a pap, Móáb síkságán, Jerihónál, a Jordán mellett, mondván:Num 26,4Vegyétek föl a nép számát húsz évestől fölfelé, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek és Izráel fiainak, akik kijöttek Egyiptom országából.Num 26,5Reúben, Izráel elsőszülöttje. Reúben fiai, Hanóktól a Hanóki család, Pallútól a Pallúi család;Num 26,6Hecróntól a Hecróni család, Karmitól a Karmi család.Num 26,7Ezek Reúbén családjai; és voltak, akiket megszámláltak, negyvenháromezer és hétszázharminc.Num 26,8Pallú fiai: Eliáb.Num 26,9Eliáb fiai: Nemúél, Dátán és Abirám; ez az a Dátán és Abirám, a csapat hivottai, akik lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Korách csapatában, midőn izgattak az Örökkévaló ellen;Num 26,10és a föld megnyitotta száját és elnyelte őket és Koráchot a csapat halálakor, midőn fölemésztette a tűz a kétszázötven férfiút és intőjelül lettek.Num 26,11De Korách fiai nem haltak meg.Num 26,12Simeón fiai családjaik szerint: Nemúéltől a Nemúéli család, Jámintól a Jámini család, Jákintól a Jákini család;Num 26,13Zerahtól a Zarhi család, Sáultól a Sáuli család.Num 26,14Ezek a Simeóni családjai; huszonkétezer és kétszáz.Num 26,15Gád fiai családjaik szerint; Cefóntól a Cefóni család, Haggitól a Haggi család, Súnitól a Súni család;Num 26,16Oznitól az Ozni család, Éritől az Éri család;Num 26,17Aródtól az Aródi család, Arélitől az Aréli család.Num 26,18Ezek Gád fiainak családjai, azok szerint, akik megszámláltattak, negyvenezer és ötszáz.Num 26,19Jehúda fiai: Ér és Ónán; és meghalt Ér és Ónán Kanaán országában.Num 26,20És voltak Jehúda fiai családjaik szerint Sélától a Séláni család, Perectől a Parci család, Zerahtól a Zarhi család.Num 26,21És Perec fiai voltak: Hecróntól a Hécróni család, Hámultól a Hámuli család.Num 26,22Ezek Jehúda családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hetvenhatezer és ötszáz.Num 26,23Jisszákár fiai családjaik szerint: Tólától a Tólái család, Puvvától a Púni család;Num 26,24Jásúbtól a Jásúbi család, Simróntól a Simróni család.Num 26,25Ezek Jisszákár családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvannégyezer és háromszáz.Num 26,26Zebúlon fiai családjaik szerint: Szeredtől a Szardi család, Élóntól az Élóni család, Jahleéltől a Jahleéli család.Num 26,27Ezek a Zebúlon családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvanezer és ötszáz.Num 26,28József fiai családjaik szerint: Menasse és Efráim.Num 26,29Menasse fiai: Mákirtól a Mákiri család és Mákir nemzette Gileádot; Gileádtól a Gileádi család.Num 26,30Ezek Gileád fiai: Iézertől az Iézeri család, Hélektől a Helki család;Num 26,31Aszriéltől az Aszriéli család, Sekemtől a Sikmi család;Num 26,32Semidától a Semidai család, Héfertől a Hefri család.Num 26,33És Celáfhád, Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és Celáfhád leányainak nevei: Mahla, Nóa, Hogla, Milka és Tirca.Num 26,34Ezek Menasse családjai; és azok, akik megszámláltattak, voltak ötvenkétezer és hétszázan.Num 26,35Ezek Efráim fiai családjaik szerint: Sútélahtól a Sútalhi család, Bekertől a Bakri család, Tahantól a Tahani család.Num 26,36És ezek Sútelah fiai: Érántól az Éráni család.Num 26,37Ezek Efráim fiainak családjai azok szerint, akik megszámláltattak, harminckétezer és ötszáz. Ezek József fiai családjaik szerint.Num 26,38Benjámin fiai családjaik szerint: Belától a Belai család, Asbéltól az Asbéli család, Ahirámtól az Ahirámi család;Num 26,39Sefúfámtól a Súfámi család, Húfámtól a Húfámi család.Num 26,40S voltak Bela fiai: Ard meg Naámán, az Ardi család, Naámántól a Naámi család.Num 26,41Ezek Benjámin fiai családjaik szerint; és azok, akik megszámláltattak, voltak negyvenötezer és hatszázan.Num 26,42Ezek Dán fiai családjaik szerint: Súhamtól a Súhami család; ezek Dán családjai családjaik szerint.Num 26,43A Suhámi minden családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvannégyezer és négyszáz.Num 26,44Ásér fiai családjaik szerint: Jimnától a Jimná család, Jisvitől a Jisvi család, Beriától a Berii család.Num 26,45Beria fiaitól: Hebertől a Hebri család, Malkiéltől a Malkiéli család.Num 26,46Ásér leányának neve pedig Szerah.Num 26,47Ezek Ásér fiainak családjai azok szerint, akik megszámláltattak, ötvenháromezer és négyszáz,Num 26,48Naftáli fiai családjaik szerint: Jahceéltől a Jahceéli család, Gúnitól a Gúni család.Num 26,49Jecertől a Jicri család, Sillémtől a Sillémi család.Num 26,50Ezek Naftáli családjai családjaik szerint; és azok, akik megszámláltattak, voltak negyvenötezer és négyszázan.Num 26,51Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszázezer és ezerhétszázharminc.Num 26,52És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 26,52Ezeknek osztassék el az ország birtokul a nevek száma szerint;Num 26,54A nagyobb számúnak adj nagyobb birtokot, a csekélyebb számúnak adj kisebb birtokot, mindenkinek aszerint adassék a birtoka, amint megszámláltattak.Num 26,55De sorshúzás útján osszák el az országot; atyáik törzseinek nevei szerint kapjanak birtokot.Num 26,56A sorshúzás útján osztassék el a birtok a nagyszámúak és a csekélyszámúak között.Num 26,57Ezek Lévi megszámláltjai családjaik szerint: Gersóntól a Gérsunni család, Keháttól a Keháti család, Meráritól a Merári család.Num 26,58Ezek Lévi családjai: a Libni család, a Hebróni család, a Mahli család, a Músi család, a Korhi család. És Kehát nemzette Amrámot.Num 26,59És Amrám feleségének neve Jókebed, Lévi leánya, aki született Lévinek Egyiptomban és szülte Amrámnak Áront és Mózest és Mirjámot, nővérüket.Num 26,60És született Áronnak Nádáb és Abihu, Eleázár és Itámár.Num 26,61És meghalt Nádáb és Abihu, midőn idegen tüzet vittek be az Örökkévaló színe elé.Num 26,62És azok, akik megszámláltattak, voltak huszonháromezren, minden férfi személy egy hónapostól fölfelé, mert ők nem számláltattak meg Izráel fiai között, minthogy nem adatott nekik birtok Izráel fiai között.Num 26,63Ezek, akiket megszámláltak Mózes és Eleázár, a pap, akik megszámlálták Izráel fiait Móáb síkságán Jerihóval szemben, a Jordánon innen.Num 26,64És ezek között nem volt senki, akiket Mózes és Áron, a pap, megszámlált; akik megszámlálták Izráel fiait Szinaj sivatagában;Num 26,65mert azt mondta az Örökkévaló róluk, hogy meg kell halniok a sivatagban és nem maradt közülök senki, csak Káléb, Jefúnne fia és Józsua, Nún fia.Num 27.Num 27,1És odaléptek Celáfhád leányai, aki Héfer fia, ez Gileád fia. Mákir fia, ez Menasse fia, József fiának, Menassénak családjából; ezek leányainak nevei: Mahla, Nóa, Hogla, Milka és Tirca.Num 27,2És odaálltak Mózes elé és Eleázár pap elé és a fejedelmek és az egész község elé a találkozás sátrának bejáratánál, mondván:Num 27,3Atyánk meghalt a sivatagban, de ő nem volt azoknak a csapatában, akik összesereglettek az Örökkévaló ellen, Korách csapatában, hanem a maga vétkében halt meg s fiai nem voltak.Num 27,4Miért vétessék el atyánk neve a családja közül, mivel nincs fia? Adj nekünk birtokot atyánk fivérei között.Num 27,5És odavitte Mózes ügyüket az Örökkévaló színe elé.Num 27,6És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 27,7Helyesen beszélnek Celáfhád leányai; igenis adj nekik birtokot atyjuk fivérei között és származtasd át atyjuk vagyonát reájuk.Num 27,8És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha valaki meghal és fia nincsen, akkor származtassátok át birtokát leányára.Num 27,9És ha nincs leánya, akkor adjátok örökségét fivéreinek.Num 27,10És ha nincsenek fivérei, akkor adjátok az örökséget atyja fivéreinek.Num 27,11És ha atyjának nincsenek fivérei, akkor adjátok az örökségét vérrokonának, aki a legközelebbi hozzá családjából, és örököljön utána. És legyen Izráel fiai számára jogi törvényül, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Num 27,12És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj fel erre az Abárim hegyre és nézd meg az országot, amelyet adtam Izráel fiainak.Num 27,13És miután láttad, te is be fogsz térni népeidhez, amint betért Áron testvéred,Num 27,14mivel engedetlenek voltatok parancsom iránt Cin sivatagában a község pörlekedései alkalmával, mikor engem megszentelni kellett volna a víznél szemük előtt. Ezek a pörlekedés vizei Kádésben, Cin sivatagában.Num 27,15És szólt Mózes az Örökkévalóhoz, mondván:Num 27,16Rendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a község fölé,Num 27,17aki vonuljon ki előttük és aki jöjjön be előttük, aki kivezesse és aki bevezesse őket, hogy ne legyen az Örökkévaló községe olyan, mint a juhnyáj, melynek nincs pásztora.Num 27,18És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Vedd magadhoz Józsuát, Nún fiát, a férfiút, akiben meg van a szellem, és tedd reá kezedet;Num 27,19és állítsd őt Eleázár pap elé és az egész község elé és adj neki parancsokat szemük előtt.Num 27,20És tedd őt fenséged részesévé, hogy hallgasson reá Izráel fiainak egész községe.Num 27,21És álljon Eleázár, a pap előtt, és kérdéseket intézzen hozzá az Úrim ítéletéről az Örökkévaló színe előtt; az ő parancsára vonuljanak ki és az ő parancsára jöjjenek be, ő maga és vele Izráel minden fia, az egész község.Num 27,22És úgy cselekedett Mózes, amint megparancsolta neki az Örökkévaló; vette Józsuát és odaállította Eleázár pap elé és az egész község elé;Num 27,23és reá tette két kezét és adott neki parancsokat, amint az Örökkévaló szólt Mózeshez.Num 28.Num 28,1És szólt az Örökkévaló Mózesnek, mondván:Num 28,2Parancsold meg Izráel fiainak és mondd nekik: Áldozatomat, kenyeremet égőáldozataim szerint, kellemes illatul számomra vegyétek gondotokba, hogy nekem bemutassátok a maga idejében.Num 28,3És mondd meg nekik: ez az a tűzáldozat, amelyet bemutattok az Örökkévalónak: egyéves juhokat, hibátlanokat, naponta kettőt állandó égőáldozatul.Num 28,4Az egyik juhot készítsd el reggel és a másik juhot készítsd el estefelé.Num 28,5És egy tized éfa lánglisztet lisztáldozatul, egy negyed hin törött olajjal keverve.Num 28,6Állandó égőáldozat ez, amint elkészítették a Szinaj hegyén, kellemes illatul, tűzáldozatul az Örökkévalónak.Num 28,7És öntőáldozat legyen egy negyed hin egy juhhoz; a szentélyben öntsd ki égőáldozatul a részegítő italt az Örökkévaló előtt.Num 28,8És a második juhot készítsd el estefelé, mint a reggeli lisztáldozatot és mint az öntőáldozata, készítsd el kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.Num 28,9És a szombat napján két juhot, egyéveseket, hibátlanokat, és két tized éfa lánglisztet lisztáldozatul, olajjal keverve, és annak öntőáldozatát.Num 28,10Szombati égőáldozat ez minden szombaton az állandó égőáldozat és öntőáldozata mellett.Num 28,11Hónapjaitok elején mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak: két fiatal tulkot és egy kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat;Num 28,12és három tized éfa lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy tulokhoz és két tized éfa lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy koshoz.Num 28,13És egy-egy tized lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy juhhoz. Égőáldozat az kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.Num 28,14Öntőáldozataik legyenek: egy fél hin bor egy tulokhoz, egy harmad hin a koshoz és egy negyed hin a juhhoz. Ez az újhold égőáldozata hónaponként az év hónapjai szerint.Num 28,15És egy kecskebak vétekáldozatul az Örökkévalónak; az állandó égőáldozat mellett készíttessék el és öntőáldozata.Num 28,16És az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján, peszach van az Örökkévalónak.Num 28,17És e hónap tizenötödik napján ünnep lesz, hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.Num 28,18Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek,Num 28,19és mutassatok be tűzáldozatul égőáldozatot az Örökkévalónak; két fiatal tulkot és egy kost és hét egyéves juhot, hibátlanok legyenek számotokra.Num 28,20És lisztáldozatuk: lángliszt olajjal keverve, három tizedet egy tulokhoz és két tizedet egy koshoz készítsetek el;Num 28,21egy-egy tizedet készíts el a hét juh mindegyikéhez.Num 28,22És egy bakot vétekáldozatul, hogy engesztelést szerezzen számotokra.Num 28,23A reggeli égőáldozaton kívül, amely az állandó égőáldozat számára való, készítsétek el ezeket.Num 28,24Ilyen módon készítsétek el naponta hét napon át a kellemes illatú tűzáldozat kenyerét az Örökkévalónak, az állandó égőáldozat és öntőáldozata mellett készíttessék el.Num 28,25És a hetedik napon szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Num 28,26A zsengék napján is, midőn bemutattok új lisztáldozatot az Örökkévalónak, heteitek ünnepén, szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Num 28,27Mutassatok be égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak; két fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot.Num 28,28és lisztáldozatuk lángliszt olajjal keverve, három tizedrész egy tulokhoz, két tizedrész egy koshoz.Num 28,29Egy tized egy-egy juhhoz a hét juh közül,Num 28,30egy kecskebakot, hogy engesztelést szerezzen számotokra.Num 28,31Az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán kívül készítsétek el, hibátlanok legyenek; és öntőáldozataikat.Num 29.Num 29,1A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek, a harsonariadás napja legyen számotokra.Num 29,2És készítsetek el égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat.Num 29,3És lisztáldozatul: lánglisztet olajjal keverve, háromtizedrészt egy tulokhoz, két tizedrészt a koshoz;Num 29,4és egy tizedrészt mindegyik juhhoz a hét juh közül.Num 29,5És egy kecskebakot vétekáldozatul, hogy engesztelést szerezzen számotokra.Num 29,6Az újhold égőáldozatán és lisztáldozatán és az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozataikon kívül törvényeik szerint kellemes italul legyen tűzáldozat az Örökkévalónak.Num 29,7És a hetedik hónap tizedikén szent gyülekezéstek legyen, sanyargassátok lelketeket, semmi munkát ne végezzetek.Num 29,8Mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak kellemes illatul: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, hibátlanok legyenek nektek,Num 29,9és lisztáldozatul: lángliszt olajjal keverve, három tizedrész egy tulokhoz, két tizedrész egy koshoz,Num 29,10egy-egy tizedrész mindegyik juhhoz a hét juh közül;Num 29,11Egy kecskebak vétekáldozatul az engesztelés vétekáldozatán és az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozataikon kívül.Num 29,12És a hetedik hónap tizenötödik napján szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek, ünnepet üljetek az Örökkévalónak hét napon át.Num 29,13És mutassatok be égőáldozatot, kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak: tizenhárom fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanok legyenek,Num 29,14és lisztáldozatuk lángliszt olajjal keverve, három tizedrészt mindegyik tulokhoz a tizenhárom tulok közül, két tizedrészt mindegyik koshoz a két kos közül,Num 29,15és egy tizedrészt mindegyik juhhoz a tizennégy juh közül.Num 29,16És egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,17A második napon áldozzatok tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat,Num 29,18és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest a törvény szerint.Num 29,19És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatain kívül.Num 29,20A harmadik napon tizenegy tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat,Num 29,21és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest a törvény szerint.Num 29,22És egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,23A negyedik napon tíz tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;Num 29,24lisztáldozatukat és öntőáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest a törvény szerint;Num 29,25és egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,26Az ötödik napon kilenc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat,Num 29,27és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest a törvény szerint,Num 29,28és egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,29A hatodik napon nyolc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;Num 29,30És lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest a törvény szerint;Num 29,31és egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatain kívül.Num 29,32A hetedik napon hét tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;Num 29,33és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest a törvény szerint;Num 29,34és egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,35A nyolcadik napon ünneplő gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.Num 29,36Mutassatok be égőáldozatot, kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak; egy tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat;Num 29,37lisztáldozatukat és öntőáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest, a törvény szerint.Num 29,38És egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatán kívül.Num 29,39Ezeket készítsétek el az Örökkévalónak ünnepeiteken, fogadalmaitokon és felajánlásaitokon kívül, égőáldozataitok, lisztáldozataitok, öntőáldozataitok és békeáldozataitok szerint.Num 30.Num 30,1És elmondta Mózes Izráel fiainak mind aszerint, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Élet + forma
Sóletfesztivál lesz Miskolcon
2023. Augusztus 30. / 13:28

Sóletfesztivál lesz Miskolcon