Pályázati felhívás a Mazsihisz Szeretetkórház vezetői posztjára

2021. Január 06. / 13:25


Pályázati felhívás a Mazsihisz Szeretetkórház vezetői posztjára

Az alábbiakban közöljük a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) pályázati kiírását a Szeretetkórház intézményvezetői posztjára. A dokumentum után az előző igazgató, dr. Deutsch Zsuzsa felmentésének körülményeiről, hátteréről szóló összefoglalónkat olvashatják.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (székhely: 1075 Budapest, Síp utca 12.), a továbbiakban: MAZSIHISZ, a vezetői munkakör betöltésére pályázatot hirdet Mazsihisz Szeretetkórház (székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 53.) intézményvezetői feladatainak munkaviszony  keretében történő ellátására. 

Munkáltató:  Az intézményvezető felett a munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a MAZSIHISZ mint a Szeretetkórház alapítója gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Munkakör: intézményvezető, főigazgató. 
A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 
A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan:  A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését követően, a döntést követő 10 napon belül. 

Az intézményvezető feladata:  Az önálló belső egyházi jogi személyként működő intézmény teljes munkaidőben vezető állású munkavállalóként történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi, ellenőrzi és fejleszti a vezetése alatt álló intézményt, gyakorolja az intézmény munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően teljesüljenek.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok:
- Az intézmény Alapító Okiratának 7.2 pontjában meghatározott feladatok ellátásával történő önálló vezetése, szakmai és gazdasági működésének önálló tervezése, szervezése, továbbá: munkatársak esetében a fenntartó hozzájárulásával, amennyiben az intézmény alapító okirata szerint kötelező úgy a munkahelyek pályázati úton történő betöltése,
- az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
- az alapító /fenntartó/ irányításával részvétel az intézmény egészségügyi struktúrájának átalakításában és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén,
- a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és az alapító /fenntartó/ elé terjesztése jóváhagyásra, a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályozások elkészítése és kiadása,
- az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos fejlesztése és értékelése,
- a stratégiai terv és az azon alapuló költségvetési terv kidolgozása és jóváhagyásra benyújtása a fenntartó felé,
- az alapító /fenntartó/ által jóváhagyott költségvetés keretein belül az intézmény működéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
- az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
- az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
- a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel (valamint nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,
- a minőségirányítási rendszer működtetése,
- az ellátásszervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, a társintézményekkel, a szociális ellátással,
- a belső ellenőrzés megszervezése,
- az intézmény tevékenysége elleni panaszok megvizsgálása és ügyintézése, az alapító /fenntartó/ tájékoztatása,
támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek munkáját,
- az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: 
Az orvosszakmai vezető munkabére a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint, az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 
- orvostudományi egyetemi szintű végzettség,
- legfeljebb 60 éves életkor,
- legalább ötéves vezetői gyakorlat,
- két idegen nyelv felsőfokú ismerete,
- minimum két orvosi szakvizsga megléte,
- a geriátriai szakvizsga megléte vagy a geriátriai szakvizsga 3 éven belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalás,
- büntetlen előélet,
- a zsidó vallás iránti elkötelezettség és alapvető ismeretek. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény értelmében az orvosszakmai vezető egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy az orvosszakmai vezető ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben történő ellátását.  Az orvosszakmai vezetői munkaviszony az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok másolatai,
- a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes fényképes, szakmai adatlap,
- motivációs levél,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- több típusú kórházban vezetői tapasztalat,
- az előírtnál több orvosi szakvizsga megléte,
- válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
- széleskörű informatikai ismeretek,
- járványkezelés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 
A megjelenést követő 30 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2021. január 6.
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, valamint a MAZSIHISZ honlapján. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójának kunos.peter@mazsihisz.hu  e-mail címére, legkésőbb a benyújtási határidő napján, 2021. február 10.-e 14 óráig. Fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nyertes pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság többségi döntéssel választja ki.  

A pályázat elbírálásának határideje:  A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatban a  MAZSIHISZ Szeretetkórház honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni, illetve az intézmény műszaki-gazdasági igazgatójánál, Valastyán Lászlónál 06/30/9000-751 telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázat kiírója megsemmisíti.  

Budapest, 2021. január 06. 

Dr. Kunos Péter
MAZSIHISZ
ügyvezető igazgató

korhaz.jpg

Dr. Deutsch Zsuzsa felmentése: miért most, miért így?

A szélesebb magyar zsidó közvéleményben nagy hullámokat vetett,  hogy a súlyos betegsége miatt gyógykezelés alatt álló dr. Deutsch Zsuzsát, a Mazsihisz Szeretetkórházának vezetőjét a fenntartó fölmentette tisztségéből. Cikkünkben a felmentés hátterét kívánjuk megvilágítani annak érdekében, hogy közösségünk tagjai az előzmények, tények és indokok ismeretében tisztábban láthassanak az ügyben.

„Tekintettel arra, hogy igazgató asszony munkavégzésében továbbra is akadályoztatva van és a kórház előtt álló új feladatok új vezetést kívánnak meg, a főigazgatói poszt betöltésére a Mazsihisz pályázatot ír ki. Dr. Deutsch Zsuzsa évtizedes gerontológiai szaktudására a Mazsihisz továbbra is számít. Vezetőségi ülésén ezt Heisler András elnök egyértelműen kinyilvánította, amit vezetőtársai véleményükkel megerősítettek."

Ezt az idézetet az ügy iránt érdeklődők a Mazsihisz.hu által közzétett közleményben már olvashatták, most a téma hátterét azért kívánjuk megvilágítani, mert sokan hiányos információk alapján alakítottak ki vélemény, mások pedig – érzelmileg érthetően – szélsőségesen elfogult módon ítélték meg az ügyet, figyelmen kívül hagyva objektív tényeket. Harmadrészt nem kevesen vannak azok, akik a Deutsch-ügyet beleillesztették a Heisler András Mazsihisz-elnök ellen folyó lejárató kampányba.

MIÉRT MOST, MIÉRT ÍGY?

Először is lássuk, hogy mivel érvelnek azok, akik vitatják a Mazsihisz döntését. Azt állítják: dr. Deutsch Zsuzsa korábban a vezetés tudomására hozta, hogy szándékában áll felgyógyulása után visszatérni a kórház élére. Nem állt szándékában közös megegyezéssel távozni a kórházigazgatói posztról, így támogatói úgy vélik: helyesebb lett volna, ha a Mazsihisz vezetése megvárja a gyógykezelés végét, majd az igazgatónővel egyeztetve dönt a továbbiakról.

A Mazsihisznek azonban azt kellett mérlegelnie: a 14 éve  nyugdíjazott, de az intézményt 20 éve vezető dr. Deutsch Zsuzsa rajta kívül álló körülmények, egészségügyi okok miatt sajnálatos módon hónapok óta nem tudott teljes értékű munkát végezni a kórház élén. Súlyosbította a helyzetet a koronavírus-járvány, amelynek kezelése egész embert kívánó munka, így a vírushelyzetben és a jelenleg folyó szakmai fejlesztési munkálatokban a kórház megfelelő működtetése és a betegellátás zavartalansága elsődleges szempont. 

Egy kórházban nemhogy a teljes intézményt, de egy osztályt sem lehet vezetni napi pár órás home office körülmények között, ráadásul éppen ezekben a hónapokban zajlik a kórház több milliárdos szakmai fejlesztése, ami ugyancsak egész embert kíván. Nem lehet elvárni egy betegséggel küszködő, szabadságon lévő igazgatónőtől, hogy egyszerre lásson el három feladatot: szakmailag vezesse a kórházat, irányítsa a vírus elleni védekezést és koordinálja a kórházban több milliárdból zajló szakmai fejlesztést.

A vezetés szerint nem lehet a fenntartót méltánytalan bánásmóddal vádolni, hiszen dr. Deutsch Zsuzsa nagyon régen, már 14 éve nyugdíjba ment, és ez idő alatt végig igazgatóként dolgozott. Az igazgatónő nagy érdeme, hogy vezetés alatt az intézményt geriátriai oktatókórházzá minősítették, ám sajnos hónapok óta nem tudott érdemi munkát végezni, és félő volt, hogy ez a kórház működését fogja veszélyeztetni. 

Ráadásul a Szeretetkórházban a XXI. századi követelményeknek megfelelően már meg kellett volna történnie a digitális adminisztrációra való átállásnak is. A Mazsihisz vezetése szerint ezzel a feladattal csak olyan vezetőt lehet megbízni, aki életkora és ezirányú szaktudása révén le tud vezényelni egy ilyen volumenű feladatot.

MILYEN ELŐZMÉNYEI VOLTAK A FELMENTÉSNEK?

A Mazsihisz vezetése a kórházvezetői kérdéssel megvárta a zsidó ünnepek végét, és hanuka után foglalkozott az üggyel. A hanuka december 18-án ért véget, rá négy napra, december 21-én  a Mazsihisz vezetőségi ülést tartott, amelyen részt vett Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke is. Ezen az ülésen szóba került a kórház ügye, és az volt az általános vélemény, hogy vezetőváltásra van szükség. A kórház ideiglenes vezetésével megbízott dr. Shemesh Assaf  – speciális infektológiai szaktudással rendelkező orvosként – képes volt a pandémiás helyzet kezelésére, és felkészültsége, vezetési tapasztalatai alapján képesnek mutatkozik a digitális átállás lebonyolítására és a fejlesztések koordinálására. 

Az említett ülésen a vezetőség egyhangúan azt szerette volna, ha az igazgatónő közös megegyezéssel, a távozását önként felajánlva távozik, Mester Tamás BZSH-elnök fel is ajánlotta, hogy közvetít a vezetőség és az igazgatónő fia, dr. Rosta Márton között. Mester Tamás december 22-én telefonon beszélt Rosta Mártonnal, és közölte vele: a kórház ügye téma volt a 21-i vezetőségi ülésen, és kérte Rosta Mártont, hogy beszéljen édesanyjával a további elképzeléseiről. Ugyanebben a témában beszélt telefonon dr. Deutsch Zsuzsával dr. Kunos Péter ügyvezető is, aki jelezte neki: azt tartaná a legjobb megoldásnak, ha közös megegyezés születne. 

Ezen egyeztetési előzmények alapján meglepetésként érte a Mazsihisz vezetését, hogy dr. Rosta Márton petíciót indított ellenük, azt pedig súlyos hátbatámadásnak értékelték, hogy az ügy miatt méltatlan stílusban gyalázkodtak a Mazsihisszel szemben. Időközben egy ellenpetíció is szerveződött az igazgatónőt kritizálva. A fenntartó szerint a rendkívüli körülmények szorításában cselekedni kellett, elsősorban a kórház és a betegek érdekeit kellett szem előtt tartani, s mivel az igazgatónő a közös megegyezésbe nem ment bele, nem tudtak tovább várni. A kórház működtetése azonnali és gyors intézkedéseket követelt, az új intézményvezetőre kiírt pályázat (mint föntebb olvashatják) a mai napon már meg is jelent.

(Illusztráció: a kórház fejlesztésének látványterve)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek