1. Bámidbár 1–4,20 (Numeri)

1. Bámidbár 1–4,20 (Numeri)

Mózes negyedik könyve
héber és angol nyelven 
itt olvasható

NUMERI

„A számlálások ötöde”; azaz Mózes öt könyve közül az a könyv, ahol kétszer is szerepel a népszámlálás. Később a bevezető mondat negyedik szava alapján a Bemidbar („a sivatagban”) név lett általánossá a zsidó körökben. Ez a név valóban helyes tartalomjelző, mert ez a könyv a sivatagban eltöltött évtizedek eseményeit adja elő. Tehát idő és terület szempontjából jellemző. A Numeri név (arithmoi: számok), a Septuaginta, illetve a Vulgata útján honosodott meg a tudományos irodalomban. 

Tartalma. A Leviticussal ellentétben, amely majdnem teljes egészében törvényeket tartalmaz, Numeriben, miként Exodus könyvében, történelmi adatok törvényekkel váltakoznak. A könyv nagyobbik része az izraeliták viszontagságaival foglalkozik, melyeket sivatagi vándorlásaik alatt éltek át a kivonulástól kezdve a harmincnyolcadik év végéig, midőn a Szentföldre történt bevonulásuk előtt állanak. Numeri a sivatagi vándorlás fontosabb eseményeinek nemcsak krónikása, hanem magyarázza az eseményeket és kimutatja Isten hűséges őrködését népe fölött minden bajban és veszélyben, valamint az isteni ítélkezés komor szigorúságát lázadás és hűtlenség esetében. Beszámol továbbá Numeri könyve azokról a törvényekről és rendeletekről, amelyek a sivatagi vándorlás alatt adattak: a szentélyre, a táborra és az élet tisztaságára vonatkozó törvényekről; és oly polgári és politikai rendeletekről, amelyek képessé teszik az izraelitákat, hogy teljesítsék azt a feladatot, amit Isten nekik szánt. 

Beosztása.
1. I–X,10 azokat a törvényeket és rendeleteket tartalmazza, amelyeket Szinaj sivatagában kaptak: az első népszámlálást, a leviták kiválasztását, a féltékenység gyanújával kapcsolatos istenítélettel foglalkozó törvényeket, a názirságra, a menórára és a második peszachra vonatkozó törvényeket. Ez a rész foglalkozik az oltár felszerelésével és közli a papi áldást is.
2. X,11–XXI elmondja a vándorlás harmincnyolc évének eseményeit a Móábba való megérkezésig. Beszámol a Tabeéránál, a „vágyakozás sírjánál” lejátszódott eseményekről, a vének hetven tagú tanácsának kinevezéséről, Mirjám büntetéséről, a kémek kiküldéséről, Kórah lázadásáról, Mózes sorsáról és az emórita királyságok meghódításáról. Ebben a részben találhatók az imarojtra vonatkozó rendelkezések és a „vörös tehén” szertartásának törvénye.
3. XXII–XXXVI. fejezetek elmondják az utolsó eseményeket Móábban, Bileám tanúságát Izráel nagyságáról, Pinhász buzgóságát, Józsua kinevezését Mózes utódjául, a midjánita háborút és a letelepedést Kelet-Jordániában. Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan beszámol a második népszámlálásról, az ünnepi áldozatokról és fogadalmakról, az Egyiptomtól a Jordánig bejárt út állomásairól és megismerkedünk olyan törvényekkel, amelyek Kanaán küszöbön álló meghódításával vannak összefüggésben. Numerinak ez a része átmenet a Deuteronómiumhoz, Mózes ötödik könyvéhez.

Forrás: Mózes öt könyve és a haftarák, szerkesztette dr. Hertz J. H., a Brit Birodalom főrabbija. A magyar kiadást szerkesztették: dr. Hevesi Simon, dr. Guttmann Mihály, dr. Balassa József, dr. Lőwinger Sámuel, dr. Guttmann Henrik.


Num 1,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szinaj sivatagában, a találkozás sátrában, a második hónap első napján, a második évben, miután kimentek Egyiptom országából, mondván:

Num 1,2 Állítsátok össze Izráel fiai egész községének számát családjaik, atyáik háza szerint, a nevek számával, minden férfit fejenként.

Num 1,3 Húsz évestől fölfelé mindenkit, aki hadba vonulhat Izráelben, számláljátok meg őket seregeik szerint, te és Áron.

Num 1,4 És veletek legyen egy-egy férfiú törzsenként, mindegyik az ő atyái házának feje.

Num 1,5 És ezek a férfiak nevei, akik mellettetek álljanak: Reúbénből Elícúr, Sedéúr fia;

Num 1,6 Simeónból Selúmiél, Cúrísaddaj fia;Num 1,7Jehúdából Nahsón, Ammínádáb fia;

Num 1,8 Jisszákárból Netánél, Cúár fia;Num 1,9Zebúlonból Elíáb, Hélón fia;

Num 1,10 József fiaiból: Efráimból Elisámá, Ammíhúd fia; Menasséból Gamlíél, Pedácúr fia;

Num 1,11 Benjáminból Abídán, Gideóni fia;

Num 1,12 Dánból Ahíezer, Ammísaddaj fia;Num 1,13Ásérból Pageíél, Okrán fia;

Num 1,14 Gádból Eljászáf, Deúél fia;Num 1,15Naftálíból Ahírá, Énán fia.

Num 1,16 Ezek a község összehívottjai, atyáik törzseinek fejedelmei, Izráel ezreinek fejei ők.

Num 1,17 És Mózes és Áron vette ezeket a férfiakat, akik megneveztettek név szerint.

Num 1,18 És az egész községet egybegyüjtötték a második hónap első napján és jelentették származásukat családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé, fejenként.

Num 1,19 Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy számlálta meg őket Színaj sivatagában.

Num 1,20 És voltak Reúbén, Izráel elsőszülöttjének fiai, leszármazottjaik, családjaik szerint atyáik háza szerint, a nevek számával, fejenként, minden férfi, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,21 azok, akik megszámláltattak Reúbén törzséből voltak: negyvenhatezer és ötszáz.

Num 1,22 Simeón fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, azok akik megszámláltattak, a nevek számával, fejenként, minden férfi húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,23 azok, akik megszámláltattak, Simeón törzséből voltak: ötvenkilencezer és háromszáz.

Num 1,24 Gád fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,25 azok, akik megszámláltattak, Gád törzséből voltak: negyvenötezer és hatszázötven.

Num 1,26 Jehúda fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,27 azok, akik megszámláltattak, Jehúda törzséből voltak: hetvennégyezer és hatszáz.

Num 1,28 Jisszákár fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,29 azok, akik megszámláltattak, Jisszákár törzséből voltak: ötvennégyezer és négyszáz.

Num 1,30 Zebúlon fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,31 azok, akik megszámláltattak, Zebúlon törzséből voltak: ötvenhétezer és négyszáz.

Num 1,32 József fiaiból: Efráim fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,33 azok, akik megszámláltattak, Efráim törzséből voltak: negyvenezer és ötszáz.

Num 1,34 Menasse fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,35 azok, akik megszámláltattak, Menasse törzséből voltak: harminckétezer és kétszáz.

Num 1,36 Benjámin fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,37 azok, akik megszámláltattak, Benjámin törzséből voltak: harmincötezer és négyszáz.

Num 1,38 Dán fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,39 azok, akik megszámláltattak, Dán törzséből voltak: hatvankétezer és hétszáz.

Num 1,40 Ásér fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,41 azok, akik megszámláltattak, Ásér törzséből voltak: negyvenegyezer és ötszáz.

Num 1,42 Naftáli fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat,

Num 1,43 azok, akik megszámláltattak, Naftáli törzséből voltak: ötvenháromezer és négyszáz.

Num 1,44 Ezek a megszámláltak, akiket megszámlált Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú, egy-egy férfiú atyáik házából.

Num 1,45 És voltak Izráel fiai, mind, akiket megszámláltak atyáik háza szerint húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat Izráelben,

Num 1,46 voltak valamennyien, akiket megszámláltak: hatszázháromezer és ötszázötven.

Num 1,47 De a leviták atyáik törzse szerint nem számláltattak meg közöttük.

Num 1,48 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 1,49 Csak a Lévi törzsét ne számláld meg és összegüket ne vedd föl Izráel fiai között;

Num 1,50 hanem rendeld a levitákat a bizonyság hajléka fölé és összes edényei fölé és mind afölé, ami hozzávaló; ők vigyék a hajlékot és mind az edényeit és ők végezzék szolgálatát és a hajlék körül táborozzanak.

Num 1,51 És amikor útnak indul a hajlék, bontsák le a leviták, és amikor táborozik a hajlék, állítsák föl a leviták; és az idegen, aki közeledik, ölessék meg.

Num 1,52 És táborozzanak Izráel fiai, kiki a tábor helyén és kiki a zászlajánál seregeik szerint.

Num 1,53 A leviták pedig táborozzanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak községén; és a leviták teljesítsék a bizonyság hajlékának őrizetét.

Num 1,54 És Izráel fiai mind aszerint cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek.

Num 2.Num 2,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Num 2,2 Kiki a zászlajánál, atyáik házának jeleivel táborozzanak Izráel fiai; a találkozás sátrával szemben köröskörül táborozzanak.

Num 2,3 Azok, akik elől, kelet felől táboroznak: Jehúda táborának zászlajához tartozók, seregeik szerint; Jehúda fiainak fejedelme: Nahsón, Ammínádáb fia.

Num 2,4 Serege és akik megszámláltattak, voltak: hetvennégyezer és hatszáz.

Num 2,5 És mellette táboroznak Jisszákár törzse és Jisszákár fiainak fejedelme: Netánél, Cúár fia.

Num 2,6 Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvennégyezer és négyszáz.

Num 2,7 És Zebúlon törzse; zebúlon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.

Num 2,8 Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenhétezer és négyszáz.

Num 2,9 Mind , akik megszámláltattak Jehúda táborában, voltak: száznyolcvanhatezer és négyszáz; seregeik szerint ők elsőnek induljanak.

Num 2,10 A déli oldalon legyen Reúbén táborának zászlaja, seregeik szerint, Reúbén fiainak fejedelme: Elícúr, Sedéúr fia.Num 2,11Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenhatezer és ötszáz.

Num 2,12 A mellette táborozók legyenek Simeón törzse; Simeón fiainak fejedelme: Selúmiél, Cúrísaddaj fia.

Num 2,13 Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenkilencezer és háromszáz.

Num 2,14 És Gád törzse; Gád fiainak fejedelme: Eljászáf, Reúél fia.Num 2,15Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenötezer és hatszázötven.

Num 2,16 Mind, akik megszámláltattak Reúbén táborában, voltak: százötvenegyezer és négyszázötven; seregeik szerint; ők másodiknak induljanak.

Num 2,17 Azután induljon a találkozás sátra, a leviták tábora a táborok közepén; amint táboroznak, úgy induljanak, kiki a helyén, zászlaik szerint.

Num 2,18 Efráim táborának zászlaja seregeik szerint nyugat felől legyen; Efráim fiainak fejedelme Elisámá, Ammíhúd fia.

Num 2,19 Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenezer és ötszáz.

Num 2,20 És mellette legyen Menasse törzse; Menasse fiainak fejedelme Gamliél, Pedácúr fia.

Num 2,21 Serege és akik megszámláltattak, voltak: harminckétezer és kétszáz.

Num 2,22 És Benjámin törzse; Benjámin fiainak fejedelme: Abídán, Gideóni fia.

Num 2,23 Serege és akik megszámláltattak, voltak: harmincötezer és négyszáz.

Num 2,24 Mind, akik megszámláltattak Efráim táborában, voltak: száznyolcezer és száz; seregeik szerint; ők harmadiknak induljanak.

Num 2,25 Dán táborának zászlaja észak felől legyen, seregeik szerint; Dán fiainak fejedelme: Ahíezer, Ammísaddaj fia.

Num 2,26 Serege és akik megszámláltattak, voltak: hatvankétezer és hétszáz.

Num 2,27 És akik mellette táboroztak: Ásér törzse; Ásér fiainak fejedelme: Pageíél, Okrán fia.

Num 2,28 Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenegyezer és ötszáz.

Num 2,29 Naftáli törzse; Naftáli fiainak fejedelme Ahírá, Énán fia.

Num 2,30 Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenháromezer és négyszáz.

Num 2,31 Mind, akik megszámláltattak Dán táborában, voltak: százötvenhétezer és hatszáz; ők utolsónak induljanak zászlaik szerint.

Num 2,32 Ezek Izráel fiai, akik megszámláltattak atyáik háza szerint; a táboroknak mind a megszámláltjai, seregeik szerint voltak: hatszázháromezer és ötszázötven.

Num 2,33 De a leviták nem számláltattak meg Izráel fiai között, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Num 2,34 És úgy cselekedtek Izráel fiai, mind aszerint, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy táboroztak zászlaik szerint és úgy indultak, kiki családjai szerint, atyáik házai szerint.

Num 3.Num 3,1 És ezek Áron és Mózes nemzetségei azon a napon, amidőn az Örökkévaló Mózessel beszélt a Szinaj hegyen.

Num 3,2 És ezek Áron fiainak a nevei: az elsőszülött Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár.

Num 3,3 Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak nevei, akiket fölavattak, hogy papokká legyenek.

Num 3,4 És meghalt Nádáb és Abíhú az Örökkévaló színe előtt, midőn odavittek idegen tüzet az Örökkévaló színe elé, Szinaj sivatagában, és fiaik nem voltak; és Eleázár és Ítámár szolgált mint pap, atyjuk, Áron színe előtt.

Num 3,5 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 3,6 Hozd közelebb Lévi törzsét és állítsd őket Áron, a pap elé és szolgálják őt.

Num 3,7 Teljesítsék az ő őrizetét és az egész község őrizetét a találkozás sátra előtt, végezvén a hajlék szolgálatát.

Num 3,8 Őrizzék a találkozás sátrának minden edényét és Izráel fiainak őrizetét, végezvén a hajlék szolgálatát.

Num 3,9 És add a levitákat Áronnak és fiainak, ők teljesen átadatnak neki Izráel fiai részéről.

Num 3,10 És Áront és fiait rendeld arra, hogy teljesítsék papi tisztjüket; és az idegen, aki oda közeledik, ölessék meg.

Num 3,11 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 3,12 És én íme vettem a levitákat Izráel fiai közül az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött helyett Izráel fiai között, az enyémek legyenek a leviták.

Num 3,13 Mert enyém minden elsőszülött; amely napon megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom országában, megszenteltem magamnak minden elsőszülöttet, Izráelben, az embereket és barmokat; az enyéim legyenek. Én vagyok az Örökkévaló.

Num 3,14 És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szinaj sivatagában, mondván:

Num 3,15 Számláld meg Lévi fiait atyáik háza szerint, családjaik szerint, minden férfiszemélyt egy hónapostól fölfelé számláld meg őket.

Num 3,16 És Mózes megszámlálta őket az Örökkévaló számára, amint megparancsoltatott neki.

Num 3,17 Ezek voltak Lévi fiai, név szerint: Gérsón, Kehát és Merári.

Num 3,18 És ezek Gérsón fiainak nevei, családjaik szerint: Libní és Simeí.

Num 3,19 Kehát fiai családjaik szerint: Amrám és Jichár, Hebrón és Uzziél.

Num 3,20 És Merári fiai családjaik szerint: Mahlí és Músí. Ezek Lévi családjai, atyáik háza szerint.

Num 3,21 Gérsónból: a Libní család és a Simeí család; ezek a gersóniak családjai.

Num 3,22 Akik megszámláltattak minden férfiszemély száma szerint egy hónapostól fölfelé, a megszámláltak voltak: hétezer és ötszáz.

Num 3,23 A gérsóniak családjai a hajlék mögött táborozzanak nyugat felől.

Num 3,24 A gérsóniak atyjuk házának fejedelme legyen Eljászáf, Láél fia.

Num 3,25 És Gérsón fiainak feladata legyen a találkozás sátrában a hajlék és a sátor és a borítója és a találkozás sátra bejáratának takarója

Num 3,26 és az udvar vásznai és az udvar bejáratának takarója, amely a hajlék és az oltár körül van és ennek a kötelei minden szolgálata számára.

Num 3,27 És Kehátból lett az Amrámi család, a Jichári család, a Hebróni család és az Uzziéli család; ezek a kehátiak családjai.

Num 3,28 Minden férfiszemély száma szerint egy hónapostól fölfelé voltak: nyolcezer és hatszáz, a szentély őrizetének őrzői.

Num 3,29 Kehát fiainak családjai táborozzanak a hajlék oldalán dél felől.

Num 3,30 A kehátiak családjai atyjuk házának fejedelme legyen Elicáfán, Uzziél fia.

Num 3,31 És feladatuk legyen a láda, az asztal, a lámpás, az oltárok és a szent edények, amelyekkel szolgálatot végeznek, a takaró és minden szolgálata.

Num 3,32 És a leviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áronnak, a papnak fia; az ő felügyelete alatt legyen a szentély őrzői.

Num 3,33 És Meráriból lett a Mahli család és a Músi család; ezek a meráriak családjai.

Num 3,34 Akik megszámláltattak minden férfiszemély számával egy hónapostól fölfelé: hatezer és kétszáz.

Num 3,35 A meráriak családjai atyjuk házának fejedelme legyen Cúríél, Abíhajil fia; ők a hajlék oldalán táborozzanak észak felől.

Num 3,36 És a Merári fiaira bízott feladat: a hajlék deszkái, reteszei, oszlopai, talpai és minden edénye és egész szolgálata;

Num 3,37 az udvar oszlopai köröskörül és talpaik, szögeik és köteleik.

Num 3,38 És akik a hajlék előtt kelet felől táboroznak, a találkozás sátra előtt napkelet felől, azok legyenek Mózes és Áron és fiai, akik teljesítik a szentély őrizetét Izráel fiainak őrizete gyanánt; és az idegen, aki oda közeledik, ölessék meg.

Num 3,39 Mind a leviták, akik megszámláltattak, akiket Mózes és Áron megszámlált az Örökkévaló parancsára, családjaik szerint, minden férfiszemély egy hónapostól fölfelé voltak: huszonkétezer.

Num 3,40 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Számlálj meg minden férfi elsőszülöttet Izráel fiaiból, egy hónapostól fölfelé és vedd föl neveik számát.

Num 3,41És vedd föl a levitákat számomra – én vagyok az Örökkévaló – minden elsőszülöttért Izráel fiai között és a leviták barmait minden elsőszülöttért Izráel fiainak barmai közül.

Num 3,42 És Mózes megszámlált, amint megparancsolta neki az Örökkévaló, minden elsőszülöttet Izráel fiai között.

Num 3,43 És volt minden férfi elsőszülött a nevek szerint egy hónapostól fölfelé, akik megszámláltattak: huszonkétezer és kétszázhetvenhárom.

Num 3,44 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 3,45 Vedd a levitákat minden elsőszülött helyett Izráel fiai közül és a leviták barmát az ő barmuk helyett, hogy az enyéim legyenek a leviták. Én vagyok az Örökkévaló.

Num 3,46 És megváltásul azért a kétszázhetvenháromért, ahányan többen vannak Izráel fiainak elsőszülöttei, mint a leviták,

Num 3,47 végy öt-öt sékelt, fejenként a szent sékel szerint vegyed, húsz géra egy sékel.

Num 3,48 És add a pénzt Áronnak és fiainak megváltásul azért, akik többen vannak közöttük.

Num 3,49 És vette Mózes a megváltás pénzét azoktól, akik többen voltak, mint a leviták megváltottjai.

Num 3,50 És Izráel fiainak elsőszülöttjeitől vette a pénzt; háromszázhatvanötöt meg ezret a szent sékel szerint.

Num 3,51 És Mózes odaadta a megváltás pénzét Áronnak és fiainak az Örökkévaló parancsa szerint, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Num 4.Num 4,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Num 4,2 Vedd föl Lévi fiai közül Kehát fiainak számát, családjaik szerint, atyáik háza szerint,

Num 4,3 harmincévestől fölfelé egészen ötvenévesig mindenkit, aki szolgálatba lép, hogy munkát végezzen a találkozás sátrában.

Num 4,4 Ez Kehát fiainak szolgálata a találkozás sátrában a szentekszentje körül:

Num 4,5 Amikor elindul a tábor, Áron és fiai menjenek be és vegyék le a takaró függönyt és födjék be vele a bizonyság ládáját,

Num 4,6 és tegyenek rá táhásbőr borítót és terítsenek rá egy teljesen kék-bíbor ruhát felülről és helyezzék bele rúdjait.

Num 4,7 És a színkenyér asztalára terítsenek egy kék-bíbor ruhát és tegyék rá a tálakat, a csészéket, a kancsókat és az öntő áldozatra való kannákat és az örök kenyér rajta legyen.

Num 4,8 És terítsenek rá karmazsin ruhát, födjék be táhásbőr borítóval és helyezzék bele rúdjait.

Num 4,9 És vegyenek egy két-bíbor ruhát és födjék be a világító lámpást és mécseseit, hamvszedőit és serpenyőit és mind az olajos edényeit, amelyekkel szolgálatát végzik.

Num 4,10 És tegyék be azt és mind az edényeket egy táhásbőr borítóba és tegyék egy póznára.

Num 4,11 És az arany oltárra terítsenek kék-bíbor ruhát és födjék be táhásbőr borítóval és helyezzék bele a rúdjait.

Num 4,12 És vegyék mind a szolgálati edényeket, amelyekkel szolgálatot végeznek a szentélyben és tegyék be egy kék-bíbor ruhába és födjék be táhásbőr borítóval és tegyék a póznára.

Num 4,13 Tisztítsák meg az oltárt a hamutól és terítsenek rá egy piros-bíbor ruhát;

Num 4,14 tegyék rá mind az edényeket, amelyekkel szolgálatot végeznek rajta; a serpenyőket, a villákat, a lapátokat és medencéket, az oltárnak minden edényét és terítsenek rá táhásbőr borítót és helyezzék bele rúdjait.

Num 4,15 És midőn Áron és fiai elvégezték, hogy befödjék a szentélyt és a szentély minden edényét a tábor indulásakor, azután jöjjenek Kehát fiai, hogy vigyék, de ne nyúljanak a szent dolgokhoz, hogy meg ne haljanak. Ezek Kehát fiainak vinnivalói a találkozás sátrában.

Num 4,16 És Eleázárnak, Áron fiának tisztsége legyen a világító olaj, a fűszeres füstölőszer, az örök lisztáldozat és a kenőolaj; az egész hajlék felügyelete és mindené, ami benne van, a szentély minden edénye.

Num 4,17 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Num 4,18 Ne engedjétek kipusztulni Kehát családjainak törzsét a leviták közül,

Num 4,19 hanem azt tegyétek velük, hogy életben maradjanak és meg ne haljanak, midőn odalépnek a szentekszentjéhez; Áron és fiai jöjjenek be és helyezzék el őket mindegyiket a maga szolgálatához és vinnivalójához,

Num 4,20 de ne menjenek be, hogy lássák, midőn eltakarják a szent dolgokat, mert meghalnának.

mazsihisz icon

Címkék

Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Izrael
Római kori márványrakományt találtak Izraelben
Zsidó világ
Ma este ránk köszönt Sávuot, a Törvényadás ünnepe
Közösségi szolgálat
JadbeJad 2023 - Újra indul a támogatási program