Pészachi kántorkoncert és köszöntő: boldog ünnepet

2021. Március 25. / 18:19


Pészachi kántorkoncert és köszöntő: boldog ünnepet

Boldog és kóser pészachot kíván az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) az intézmény polgárainak és bará­tai­nak eb­ben a külö­nö­sen nehéz idő­szak­ban Vaj­da Ká­roly rek­tor kö­szön­tő­jé­vel és kántor­hall­ga­tó­ink, il­let­ve meste­re­ik ünne­pi éne­ké­vel.

A pészach most azért különösen aktuális számunkra, mert a szédereste egy közös­ség szüle­té­sé­nek tör­té­ne­tét me­sé­li el. Sze­ret­nénk, ha mind tud­nák és érez­nék, hogy az Egye­tem közös­sé­ge, hosszú ide­je tar­tó fizi­kai el­szi­ge­teltségünk el­le­né­re is él, az OR‑ZSE tovább­ra is kö­zös ott­ho­na mun­ka­tár­saink­nak, hall­ga­tóink­nak, bará­taink­nak és leen­dő ba­rá­taink­nak egya­ránt.

Most, hogy még nem lehetünk együtt, újabb ünnepi videóval szeretnénk boldog, kóser pészachot kíván­ni minden­ki­nek.

Vigyázzanak magukra, hogy minél előbb együtt lehessünk újra. Jövőre már együtt, jövőre az Egye­tem épüle­té­ben. Vár­juk, hogy mi­nél előbb láthas­suk egy­mást, vár­juk a ta­lál­ko­zást.

A rektori köszöntőt és az ünnep, a széder­es­te hí­res dalai­ból készí­tett kom­pozí­ción­kat.

Bol­dog ün­ne­pet!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Binjomin rabbi: Mikor érdemes beleállni a vitába?
Zsidó világ
A szorongás átka és a hit – Jó szombatot!