A Magyar Zsidó Kongresszuson megalakult bizottságok működési szabályzata

2008. November 14. / 15:29


A Magyar Zsidó Kongresszuson megalakult bizottságok működési szabályzata

(Elfogadta az MZSK elnökség 2009. január 7.-i ülése)


Alapelvek:

1. A bizottságok megalakulása és tevékenysége a biztosítéka annak, hogy a Kongresszus folyamatos üléseinek hiányában is folyamatosan napirenden lehet tartani, meg lehet vitatni és szükség esetén állásfoglalásokat lehet kialakítani a magyarországi zsidóságot érdeklő és érintő kérdésekben.
2. A bizottságok tevékenysége biztosítékot nyújthat arra, hogy az előzőekben írt kérdésekben, a bizottsági tagok felkészültsége és szakértők bevonása révén körültekintő és megalapozott álláspontok alakuljanak ki.
3. A bizottságok kereteket nyújthatnak ahhoz, hogy a Kongresszushoz ez idáig nem csatlakozott zsidó szervezetek és szervezetektől független személyiségek álláspontja is megvitatásra kerüljön, nyilvánosságot kapjon.
4. A bizottságok állásfoglalásai, véleményei, javaslatai - a kisebbségi véleményekkel együtt - a Kongresszus elé kerülnek, ahol azokat megtárgyalják, és döntést hoznak.

A bizottságok feladatai és hatásköre:
1. Működési területükkel összefüggésben folyamatosan figyelemmel kísérik a zsidó közélet eseményeit, a zsidó szervezetek tevékenységét, kezdeményezéseit, a magyarországi zsidóság érdekeit. Tapasztalataikról, véleményükről, álláspontjukról rendszeresen tájékoztatják a Kongresszust, annak szervezeteit, és szükség esetén a nyilvánosságot.
2. Kezdeményezik a működési területükön a lehető legteljesebb információáramlást, információ cserét, az egységes programkínálat megvalósítását.
3. Állásfoglalásaikkal segítik a működési területüket érintő kezdeményezések, új programok megvalósulását, a zsidó szervezetek és intézmények közötti együttműködést.
4. Javaslatokat dolgoznak ki a működési területeket érintő pályázatok kiírására és lebonyolítására, különböző források felkutatására, és felhasználására.
5. Működési tevékenységükkel összefüggésben képviselik a hazai - és nemzetközi fórumokon a magyar zsidó közösség érdekeit.

A bizottságok létrejötte, szervezete és működése:
1. A Bizottságok általában 5-11 személyből állnak, az ülésen tanácskozási joggal részt vesz az elnökség egy tagja. A tagokra a Kongresszus valamennyi tagszervezete ajánlhat egy-egy személyt, akár saját tagjai sorából vagy támogatói, partneri - köréből. A bizottsági tagok legalább a felét a nem hitközségi csoportok jelöltjei körül kell megválasztani.
Az ajánláshoz szükséges az illető személy elfogadó nyilatkozata, szakmai tevékenységének rövid leírása, amelynek alapján kiválasztásáról dönteni lehet. Az ajánlások figyelembe vételével az adott területért felelős elnökségi tag tesz javaslatot a Kongresszusnak a bizottság tagjaira, a bizottságok összetételéről a Kongresszus szavazással dönt. A bizottság tagjait 2 éves időtartamra választják meg.
2. A bizottság tagjai és tisztségviselői díjazásban nem részesülnek.
3. A bizottság első ülésén választja meg elnökét és szükség esetén tisztségviselőit, határozza meg ügyrendjét.
4. A bizottság első ülését a Kongresszus elnöksége hívja össze azt követően az elnök. Az ülések összehívását, a napirend megjelölésével kezdeményezheti bármelyik tag legalább két másik tag ajánlásával, a Kongresszus bármelyik tagszervezete két másik szervezet ajánlásával és bármelyik zsidó szervezet a Kongresszus három tagszervezetének ajánlásával.
5. A bizottság üléseinek helyét, időpontját és napirendjét a meghívók kiküldésével egy időben, de legalább két héttel korábban nyilvánosságra kell hozni, akként, hogy arról valamennyi tagszervezetet értesíteni kell.
6. A bizottságok évente legalább három alkalommal üléseznek.
7. A bizottság ülései nyilvánosak. Azokon a Kongresszus bármelyik tagszervezetének képviselője tanácskozási joggal részt vehet. A bizottság elnöke és tagjai jogosultak szakértőket, szakembereket az érintett zsidó szervezetek képviselőit külön is felkérni és meghívni.
8. A bizottság állásfoglalásait a szavazati jogú tagok egyszerű többségének szavazatával hozza.
9. A bizottság működéséhez szükséges technikai feltételeket a MAZSIHISZ biztosítja.


A Kongresszus elnöksége:

Dr. Feldmájer Péter elnök, Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató

Dr. Kardi Judit (Magyarországi Cionista Szövetség), Gordon Gábor (Élet Menete Alapítvány), Horovitz Tamás (Debreceni Zsidó Hitközsége), Kirschner Péter (Magyar Zsidó Kulturális Egyesület), Radó Ákos (B’nai B’rith Budapest Páholy), Streit Sándor (Budapeti Zsidó Hitközség) alelnökök

A Magyar Zsidó Kongresszus megalakult bizottságai és elnökei:

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek