4. Besáláh 13,17–17,16

4. Besáláh 13,17–17,16

Szerző: Kácsor Zsolt

Ex 13,17 És történt, midőn szabadonbocsátotta Fáraó a népet, hogy az Isten nem vezérelte őket a Filiszteusok országa felé vezető úton, noha az közel volt, mert úgy mondta Isten: nehogy megbánja a nép, ha ütközetet lát és visszatérnének Egyiptomba.Ex 13,18És kerülő úton vezette Isten a népet, a sivatag útján a Sástengerhez és fölfegyverkezve vonultak ki Izráel fiai Egyiptom országából.Ex 13,19És Mózes magával vitte József csontjait, mivel József megeskette Izráel fiait, mondván: Meg fog emlékezni rólatok Isten és akkor vigyétek el magatokkal csontjaimat innen.Ex 13,20És elvonultak Szukkótból és táboroztak Étámban, a sivatag szélén.Ex 13,21És az Örökkévaló járt előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton és éjjel tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy mehessenek nappal és éjjel.Ex 13,22Nem mozdult el a felhőoszlop nappal és a tűzoszlop éjjel a nép elől.Ex 14. Ex 14,1És szólott az Örökkévaló Mózeshez következőképpen:Ex 14,2Szólj Izráel fiaihoz, forduljanak vissza és táborozzanak Pi-Háhirot előtt, Migdól és a tenger között; Báal Cefón előtt üssetek tábort, vele szemben a tenger mellett.Ex 14,3És Fáraó így fog szólani Izráel fiairól: Eltévedtek ők ebben az országban, bezárult rájuk a sivatag.Ex 14,4És én megkeményítem Fáraó szívét és űzőbe veszi őket és dicsőséget szerzek Fáraón és egész seregén és megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Örökkévaló; – és így is cselekedtek.Ex 14,5És hírül hozták Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép és megváltozott Fáraónak és szolgáinak szíve a nép iránt és szóltak: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izráelt a mi szolgálatunkból?Ex 14,6És befogatta szekerét és hadinépét magával vitte.Ex 14,7És vett hatszáz válogatott hadiszekeret és Egyiptom egész szekérhadát és válogatott vitézek voltak mindegyiken.Ex 14,8És az Örökkévaló megkeményítette Fáraó, Egyiptom királyának szívét és üldözőbe vette Izráel fiait, mert Izráel fiai kivonultak magasra emelt kézzel.Ex 14,9És üldözték őket az egyiptomiak Fáraónak minden lova, szekérhada, lovasai és serege és utól is érték őket, amint táboroztak a tengernél, Pi-Háhirotnál, Báal Cefón előtt.Ex 14,10És midőn Fáraó közeledett, Izráel fiai fölemelték szemüket és íme az egyiptomiak nyomulnak utánuk és féltek nagyon és fölkiáltottak Izráel fiai az Örökkévalóhoz.Ex 14,11És szóltak Mózeshez: Talán mert nincs elég sírhely Egyiptomban, azért hoztál ki bennünket, hogy meghaljunk a sivatagban? – Mit tettél velünk, hogy kivezettél Egyiptomból?Ex 14,12Nem azt mondottuk-e neked Egyiptomban, szólván: hagyj minket, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk az egyiptomiakat szolgálni, mint elveszni a sivatagban.Ex 14,13És szólott Mózes a néphez: Ne féljetek, álljatok nyugodtan és nézzétek az Örökkévaló segítségét, amit ma értetek cselekszik, mert amint ama láttátok az egyiptomiakat, nem fogjátok többé őket látni ezentúl soha!Ex 14,14Az Örökkévaló harcol érettetek, ti pedig hallgassatok!Ex 14,15És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Miért kiáltasz hozzám? – Szólt Izráel fiaihoz és induljanak!Ex 14,16Te pedig emeld fel botodat és nyujtsd ki karodat a tenger fölé és hasítsd ketté és Izráel fiai menjenek be a tengerbe száraz földön.Ex 14,17És én íme megkeményítem az egyiptomiak szívét és utánuk nyomulnak és dicsőséget szerzek Fáraón és egész seregén, szekérhadán és lovasain.Ex 14,18És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Örökkévaló, midőn dicsőséget szerzek Fáraón, szekérhadán és lovasain.Ex 14,19És elvonult Isten angyala, aki előbb Izráel tábora előtt haladt és ment mögöttük és elvonult a felhőoszlop előlük és megállott nyomukban.Ex 14,20És Egyiptom tábora és Izráel tábora közé került és ott volt a felhő és a sötétség; és az bevilágította az éjszakát és nem közeledett egyik tábor a másikhoz egész éjjel.Ex 14,21És kinyujtotta Mózes karját a tenger fölé és az Örökkévaló hatalmas keleti szélviharral megindította a tengert egész éjjel és szárazzá tette a tengert és meghasadtak a vizek.Ex 14,22És Izráel fiai bementek a tenger közepébe száraz földön és a vizek falként álltak mellettük jobbkezük felől és balkezük felől.Ex 14,23És az egyiptomiak üldözőbe vették őket és utánuk nyomultak Fáraó minden lova, szekérhada és lovasa, a tenger közepébe.Ex 14,24És történt reggeli őrváltás idején, hogy letekintett az Örökkévaló Egyiptom táborára tűz- és felhőoszlopban és összezavarta Egyiptom táborát.Ex 14,25És lehullatta hadiszekereinek kerekeit és nehézséggel vonszoltatta; és szólottak az egyiptomiak: meneküljünk Izráel elől, mert az Örökkévaló harcol értük az egyiptomiakkal.Ex 14,26És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Nyujtsd ki karodat a tenger fölé és térjenek vissza a vizek az egyiptomiakra, szekérhadukra és lovasaikra.Ex 14,27És kinyujtotta Mózes karját a tenger fölé és visszatért a tenger reggeltájban állandó helyére, az egyiptomiak pedig futottak feléje és az Örökkévaló az egyiptomiakat belesodorta a tenger közepébe.Ex 14,28És visszatértek a vizek és elborították a szekérhadat és a lovasokat Fáraó egész seregével, amely utánuk nyomult a tengerbe; nem maradt meg közülök egy sem.Ex 14,29De Izráel fiai szárazföldön vonultak át a tenger közepében és a víz falként állott mellettük jobbfelől és balfelől.Ex 14,30És megmentette az nap az Örökkévaló Izráelt az egyiptomiak kezéből és Izráel látta az egyiptomiakat holtan a tenger partján.Ex 14,31És meglátta Izráel a hatalmas kezet, amellyel cselekedett az Örökkévaló az egyiptomiakon és félte a nép az Örökkévalót és hitt az Örökkévalóban és Mózesben, az ő szolgájában.Ex 15. Ex 15,1Akkor énekelte Mózes Izráel fiaival ezt a dalt az Örökkévalónak és szóltak, mondván: Hadd énekeljek az Örökkévalónak, mivel oly fönségesen fönséges ő, ki a lovat és lovasát a tengerbe temette.Ex 15,2Az Örökkévaló az én erőm és én énekem és ő volt az én segítségem; ez az én Istenem, akit dicsőítek, atyám Istene, hadd magasztalom őt!Ex 15,3Az Örökkévaló a háború ura, Örökkévaló az ő neve!Ex 15,4Fáraó hadiszekereit és seregét a tengerbe döntötte, harcosainak színe-java a Sástengerbe fulladt.Ex 15,5A hullámok elborították őket, leszálltak a mélységekbe, mint a kő.Ex 15,6A te jobbkarod, ó Örökkévaló, fönséges az erőben, a te jobbkarod, ó Örökkévaló, darabokra zúzza az ellenséget.Ex 15,7A te fönséged nagyságában ledöntöd az ellened támadókat, szabadon engeded haragodat és elemészti őket, mint a polyvát.Ex 15,8Indulatod viharától felduzzadnak a vizek, megállanak, mint a gát, az ömlő hullámok, megdermednek a forgatagok a tenger szívében.Ex 15,9Így szól az ellenség: Űzőbe veszem őket, utólérem, zsákmányt osztok, betelik rajtuk a lelkem, kirántom kardomat és megsemmisíti őket karom.Ex 15,10Te azonban fuvallatoddal leheltél és elborította őket a tengerár, elsüllyedtek, mint az ólom a rengeteg vizekben.Ex 15,11Ki olyan, mint te, a hatalmasok között, ó Örökkévaló? Ki hozzád fogható, szentségben magasztos, dicsőségben félelmetes, csodaművelő?Ex 15,12Kinyujtottad jobbodat, elnyelte őket a föld.Ex 15,13Vezérelted kegyelmeddel ezt a népet, amelyet megváltottál; hatalmaddal terelted szentséged hajléka felé.Ex 15,14Hallották a népek és megrendülnek, remegés fogja el Peleset lakóit.Ex 15,15Akkor megriadtak Edóm törzsfői, Móáb hatalmasait iszonyat ragadja meg, elcsüggednek Kánaán minden lakosai.Ex 15,16Rájuk szakad rettegés és félelem, karod hatalma alatt elnémulnak, mint a kő, míg átvonul a te néped, ó Örökkévaló, míg átvonul ez a nép, amelyet magadnak szereztél.Ex 15,17Elviszed őket és elhelyezed őket örök birtokod hegyén, székhelyedre, melyet hajlékodul alkottál, ó Örökkévaló, a szentélybe Uram, amelyet emeltek kezeid.Ex 15,18Az Örökkévaló uralkodni fog mindörökké!Ex 15,19Mert Fáraó lovassága, szekérhadával és lovasaival behatolt a tengerbe és az Örökkévaló visszaterelte rájuk a tenger vizét, de Izráel fiai átmentek száraz földön a tenger közepén.Ex 15,20És kezébe vette Mirjám, a prófétanő, Áron nőtestvére a dobot és kimentek utána mind a nők dobokkal és körtáncokkal.Ex 15,21És dalba kezdett előttük Mirjám: Énekeljetek az Örökkévalónak, mert fönségesen fönséges ő, a lovat és lovasát a tenger mélyébe döntötte!Ex 15,22És útnak indította Mózes Izráelt a Sástengertől és elmentek Súr sivatagja felé és meneteltek három napon át a sivatagban és nem találtak vizet.Ex 15,23Majd elérkeztek Márába, de nem ihattak vizet Márában, mert keserű volt, ezért is nevezték a helyet Márának [Keserű].Ex 15,24És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván: mit igyunk?Ex 15,25És fölkiáltott ő az Örökkévalóhoz és az Örökkévaló mutatott neki egy fát és azt a vízbe dobta és édessé vált a víz; ott adott számára törvényt és rendelkezést és ugyanott próbára tette őket.Ex 15,26És szólott: Ha hallgatva hallgatsz Örökkévaló Istened hangjára és azt cselekszed, ami egyenes az ő szemei előtt és figyelsz parancsolataira és megőrzöd törvényeit mind, nem hozom reád a sok betegséget, melyekkel az egyiptomiakat sujtottam, mert én, az Örökkévaló vagyok a te gyógyítód.Ex 15,27És elérkeztek Élimbe, és ott volt tizenkét forrás és hetven pálma és ott tábort ütöttek a víz mellett.Ex 16. Ex 16,1És tovább vonultak Élimből és elérkezett egész Izráel gyülekezete Szin sivatagához, amely Élim és Szinaj között van, a második hónap tizenötödik napján Egyiptomból való kivonulásuk után.Ex 16,2És zúgolódott Izráel egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a sivatagban.Ex 16,3És szólottak hozzájuk Izráel fiai: Bár meghaltunk volna az Örökkévaló keze által Egyiptom országában, mikor ültünk a húsosfazék mellett, mikor kenyeret ehettünk jóllakásig, mert kihoztatok bennünket ebbe a sivatagba, hogy megöljétek ezt a nagy gyülekezetet éhhalállal.Ex 16,4És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Íme, én mint esőt hullatok nektek kenyeret az égből és ki fog menni a nép és szedni fog mindennap arra a napra valót, hogy ezzel próbára tegyem, vajjon fog-e járni az én törvényemben vagy nem?Ex 16,5És ha jön a hatodik nap, tartsák készletben, amit bevisznek és lesz az kétszerese annak, amit naponta szednek.Ex 16,6És szólott Mózes és Áron Izráel fiaihoz: Este meg fogjátok tudni, hogy az Örökkévaló vezetett ki benneteket Egyiptom országából.Ex 16,7És reggel meg fogjátok látni az Örökkévaló dicsőségét, amidőn meghallja zugolódástokat az Örökkévaló ellen, mert mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok?Ex 16,8És megmondta Mózes: Ez lesz majd, ha ad az Örökkévaló nektek este húst, hogy egyétek és reggel kenyeret, hogy jóllakjatok, amikor hallja az Örökkévaló a ti zúgolódástokat, amellyel ti ellene zúgolódtok, mert mik vagyunk mi? – Nem ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Örökkévaló ellen.Ex 16,9És mondta Mózes Áronnak: Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez: közeledjetek az Örökkévaló színe elé, mert meghallotta zúgolódástokat!Ex 16,10És történt, midőn Áron szólt Izráel egész gyülekezetéhez: megfordultak a sivatag felé és íme az Örökkévaló dicsősége megjelent a borulatban.Ex 16,11És szólt az Örökkévaló Mózeshez következőképpen:Ex 16,12Hallottam Izráel fiainak zúgolódását; hirdesd nekik, mondván: szürkület idején húst fogtok enni és reggel jóllakhattok kenyérrel, és megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek!Ex 16,13És történt este; fölszálltak a fürjek és elborították a táborhelyet, reggel pedig volt a harmat lerakódása a tábor körül.Ex 16,14És fölszállt a harmat lerakódása, íme a sivatag felületén valami finom pikkelyszerű volt, finom mint a zuzmara a földön.Ex 16,15És látták azt Izráel fiai és szólott egyik a másikhoz: Mi ez? – mert nem tudták mi az. És mondá nekik Mózes; ez a kenyér, melyet az Örökkévaló adott nektek eledelül.Ex 16,16Ez az, amiről Isten meghagyta, szedegessetek belőle, kiki étke szerint, fejenként egy ómerrel, a lelkek száma szerint vigyen mindenki azoknak, akik sátrában vannak.Ex 16,17És így cselekedtek Izráel fiai és szedegettek, egyik többet, a másik kevesebbet.Ex 16,18És megmérték ómerrel és nem volt többje annak, aki többet szedett és nem volt kevesebbje annak, aki kevesebbet szedett, mindenki annyit szedett, amennyit elfogyaszthat.Ex 16,19És szólott hozzájuk Mózes: senki se hagyjon belőle reggelre.Ex 16,20De nem hallgattak Mózesre és néhányan meghagytak belőle reggelre és férgessé vált és elbűzhödött; és megneheztelt rájuk Mózes.Ex 16,21És azután szedték azt reggelente, minden reggel kiki étke szerint; mikor pedig a nap melegen sütött, elolvadt.Ex 16,22És történt a hatodik napon, kétannyi kenyeret szedtek, két ómert egy személyre és eljöttek a gyülekezet fejedelmei mind és elmondták Mózesnek.Ex 16,23Ő pedig szólt hozzájuk: ez az, amit meghagyott az Örökkévaló; pihenő ünnep, szentséges szombat lesz holnap az Örökkévalónak; amit megsüttök, süssétek, amit megfőztök, főzzétek, ami fölös pedig megmarad, tegyétek el magatoknak megőrzésre reggelig.Ex 16,24És félretették reggelig, amint megparancsolta Mózes és nem romlott el és féreg nem volt rajta.Ex 16,25És szólott Mózes: fogyasszátok el ma, mert szombat a mai nap az Örökkévaló tiszteletére; a mai napon nem találhatjátok a mezőn.Ex 16,26Hat napon át szedhetitek, de a hetedik nap szombat, azon nem lesz.Ex 16,27És történt a hetedik napon, kimentek néhányan szedegetni, de nem találtak.Ex 16,28És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Meddig vonakodtok megtartani parancsolataimat és tanításaimat?Ex 16,29Látjátok, hogy az Örökkévaló adta nektek a szombatot, azért ad ő nektek két napi kenyeret a hatodik napon; maradjon mindenki a maga helyén és ne menjen ki senki helyéről a hetedik napon!Ex 16,30És erre pihenést tartott a nép a hetedik napon.Ex 16,31És elnevezte azt Izráel háza mannának, és az olyan volt, mint a koriandrum magva, fehér, az íze pedig olyan, mint a mézes lepényé.Ex 16,32És szólott Mózes: ez az, amit a Örökkévaló elrendelt: egy teli ómerrel legyen belőle megőrzésre következő nemzedékeitek számára, hogy lássák a kenyeret, amelyet enni adtam nektek a sivatagban, midőn kivezettelek titeket Egyiptom országából.Ex 16,33És szólott Mózes Áronhoz: Végy egy üvegedényt és tégy abba egy ómer mannát és helyezd el azt az Örökkévaló előtt megőrzésre késő nemzedékeitek számára.Ex 16,34Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy helyezte azt el Áron a bizonyság helye előtt megőrzésre.Ex 16,35Izráel gyermekei pedig negyven éven át ették a mannát, amíg elérkeztek a lakott földre; a mannát ették, amíg elérkeztek Kanaán országának határához.Ex 16,36Egy ómer pedig az éfának tizedrésze volt.Ex 17. Ex 17,1És Izráel fiainak egész gyülekezete Isten szava által rendelt meneteléseik során Szin sivatagjából tovább vonult és tábort ütött Refidimben, és nem volt a nép számára ivóvíz.Ex 17,2És pörbe szállt a nép Mózessel és szóltak: Adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És felelt nekik Mózes: Mit pörlekedtek vélem, mit kísértitek az Örökkévalót?Ex 17,3És szomjúságot szenvedett ott a nép vízre és zúgolódott ott a nép Mózes ellen és szólott: Miért hoztál fel bennünket Egyiptomból, hogy megöljetek engem és fiaimat és jószágaimat szomjúságban?Ex 17,4És felkiáltott Mózes az Örökkévalóhoz, mondván: Mit tegyek ezzel a néppel? Még kevés híja és megköveznek!Ex 17,5És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Lépj a nép elé és végy magaddal néhányat Izráel vénei közül és botodat, amellyel a folyamot sujtottad, vedd kezedbe és menj.Ex 17,6Íme, én ott állok előtted a sziklán Hórébnél és sujts a sziklára és ömleni fog belőle a víz és inni fog a nép; és így cselekedett Mózes Izráel vénei előtt.Ex 17,7És elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izráel fiainak pörlekedése és az Örökkévaló megkísértése miatt, midőn így szóltak: vajjon köztünk van-e hát az Örökkévaló avagy nincsen?Ex 17,8Ekkor jött Amálék és hadakozott Izráellel Refidimben.Ex 17,9És szólott Mózes Józsuához: Válogass ki nekünk férfiakat és menj, ütközz meg Amálékkal. Holnap én ott állok a domb tetején és Isten vesszeje kezemben lesz.Ex 17,10És Józsua úgy cselekedett, amint Mózes mondta neki, hogy szálljon szembe Amálékkal; és Mózes, Áron és Húr fölmentek a domb csúcsára.Ex 17,11És történt, midőn Mózes felemelte karját, akkor erősödött Izráel és midőn lebocsátotta karját, akkor erősödött Amálék.Ex 17,12És Mózes karjai nehezek voltak, ezért vettek egy követ és elhelyezték alatta és ő leült rája és Áron meg Húr támogatták karját, az egyik innen, a másik túlnan. És így két karja kitartott napszállatig.Ex 17,13És megverte Józsua Amálékot és népét a kard élével.Ex 17,14És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Írd fel ezt emlékezetül egy könyvbe és helyezd Józsua fülébe is, hogy el fogom törölni Amálék emlékét az ég alól.Ex 17,15És Mózes oltárt épített és elnevezte ezzel a névvel: Az Örökkévaló az én lobogóm!Ex 17,16És szólt: mivel kart emelt Isten trónja ellen, háborúja lesz az Örökkévalónak Amálék ellen nemzedékről nemzedékre!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Újévi rendezvénynek adott otthont a Dohány utcai zsinagóga
Zsidó világ
Mindenkire szükség lenne: a szukoti csokor midrása