11. Vezot háveráhá 33–34,12

11. Vezot háveráhá 33–34,12

Szerző: Kácsor Zsolt

Deut 33,1És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izráel fiait halála előtt.Deut 33,2És szólt:Az Örökkévaló a Szinajról jött,És fölsugárzott feléjük Széir tájáról,Felragyogott Párán hegye felőlÉs feljött a szentség tízezrei közül,Jobbjában lángtörvénnyel számukra.Deut 33,3Kedveli a népeket,Minden szentjei a Te kezedben vannak.És azok leborulnak lábaidnál,Átvesznek igéidből.Deut 33,4A Törvény ez, mit Mózes parancsolt nekünk,Örökségül Jákób gyülekezetének.Deut 33,5És király lett Jesúrúnban,Midőn összegyűltek a nép fejedelmei,Együtt Izráel összes törzsei.Deut 33,6Éljen Reúbén és meg ne haljon és ne legyen embereinek száma csekély.Deut 33,7És ezt Jehúdáról: És szólt: Halljad, Örökkévaló, Jehúda szavát és vidd őt népéhez; bár karja küzd magáért, Te légy segítségül támadói ellen.Deut 33,8És Léviről mondta: Tummimod és Úrimod kegyes férfiúdat illeti, akit megkísértettél Masszában, akivel pörbe szálltál Meriba vizénél.Deut 33,9Aki azt mondja atyjáról és anyjáról: nem láttam őt soha, aki nem ismerte testvéreit és fiairól nem vett tudomást, hanem megőrzik igédet és óvják szövetségedet.Deut 33,10Tanítják törvényeidet Jákóbnak és tanodat Izráelnek; füstölőszert helyeznek színed elé és teljes égőáldozatot oltárodra.Deut 33,11Áldd meg, Örökkévaló, az ő erejét és keze művét fogadd kegyesen; zúzd derékon azokat, akik ellene támadnak és akik gyűlölik, fel ne kelhessenek!Deut 33,12Benjáminról mondta: Az Örökkévaló kedveltje, biztonságban lakozik mellette; oltalmával fedezi minden időben, míg vállai között otthont talál.Deut 33,13És Józsefről mondta: Az Örökkévalótól áldott az ő országa az ég édes nedűjével, a harmattal és az alant elterülő mélység árjával.Deut 33,14És a nap érlelte ízes gyümölccsel és a holdfénytől sarjadó zamatos terméssel.Deut 33,15És az ős bércek ormairól az örök halmok zamatos kincsével.Deut 33,16És a földnek édes drágaságaival és bőségével, és a Csipkebokorban Lakozónak kegyével szálljon József fejére, a testvérei között koszorúzottnak feje tetejére.Deut 33,17Elsőszülött tulka csupa méltóság, bölényszarvak az ő szarvai, velük népeket öklel, mind együtt a föld széléig; ezek Efráim tízezrei és ezek Menassé ezrei.Deut 33,18És Zebúlonról mondta: Örvendezz Zebúlon kimeneteledkor és Jisszákár sátraidban.Deut 33,19A népeket a hegyre hívják, ott áldoznak igaz áldozatokat, mert a tengerek bőségét szívják és a fövénynek lappangó kincseit.Deut 33,20És Gádról mondta: Áldott legyen, aki kitágította Gád határát! Oroszlánként tanyázik és széttépi a kart és a koponyát!Deut 33,21A földnek elejét nézte ki magának, mert ott van elrejtve a törvényhozó örök helyrésze; és vonult a nép fejeivel, az Örökkévaló igazságát végrehajtotta és törvénytevését Izráellel,Deut 33,22És Dánról mondta: Dán ifjú oroszlán, amely előtör a Básánból.Deut 33,23És Naftáliról mondta: Naftáli jóllakva a kegyelemmel és telve az Örökkévaló áldásával, a tengert és a déli tájt vedd birtokodba.Deut 33,24És Ásérről mondta: Áldott a fiúk közül Ásér, legyen kedveltje testvéreinek és fürössze olajban lábát.Deut 33,25Vas és érc legyen a te lábad sarúja és ameddig napjaid, tartson ki erőd.Deut 33,26Nincsen olyan, mint az Isten, ó Jesúrún, aki az egeken száguld segítségedre és fönségében a fellegeken.Deut 33,27Menedék az örök Isten és alulról látható örökké tartó karja, elűzte előled az ellenséget és mondta: pusztítsd el azt!Deut 33,28Így lakott Izráel biztonságban, egymagában Jákób kútfeje, a gabona és bor országában, amelynek ege is harmatot csepegtet.Deut 33,29Boldog vagy Izráel! Ki olyan, mint te, az Örökkévalóban megváltott nép, aki segítséged pajzsa és aki fenséged kardja? Hizelegni fognak neked ellenségeid és te büszkén jársz magaslataikon.Deut 34.Deut 34,1És fölment Mózes Móáb síkjairól Nebó hegyére, a Piszga csúcsára, amely Jerihó átellenében van. És látnia engedte az Örökkévaló az egész országot: Gileádot Dánig,Deut 34,2az egész Naftálit és Efráim és Menasse országát, Jehúda egész országát a nyugati tengerig;Deut 34,3és a déli vidéket és a környéket, Jerihó, a pálmák városának völgyét egészen Cóarig.Deut 34,4És mondta neki az Örökkévaló: Ez az az ország, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mondván: magzatodnak adom; engedtem látnod azt szemeddel, de oda nem mehetsz be.Deut 34,5És meghalt Mózes, az Örökkévaló szolgája ott. Móáb országában az Örökkévaló parancsa szerint.Deut 34,6És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben és senki sem tudta sírját egész e mai napig.Deut 34,7És Mózes százhúszéves volt, midőn meghalt; nem homályosodott el szeme és nem fogyott meg ereje.Deut 34,8És megsiratták Izráel fiai Mózest Móáb síkságain harminc napon át, és leteltek Mózes gyászsiratásának napjai.Deut 34,9És Józsua, Nún fia tele volt a bölcsesség szellemével; mert Mózes rátette kezét és hallgattak reá Izráel fiai és úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Deut 34,10És nem támadt próféta többé Izráelben olyan, mint Mózes, akit az Örökkévaló ismert színről-színre:Deut 34,11mindazokban a jelekben és csodákban, amelyekkel az Örökkévaló küldte, hogy végezze Egyiptom országában Fáraón és minden szolgáin és egész országán,Deut 34,12és mindabban a hatalmas cselekedetben és nagy félelmetességben, amit Mózes végbevitt egész Izráel szeme előtt.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Megújították a rabbiparcellát a Kozma utcai zsidó temetőben
Zsidó világ
A testetlenség anyaga: Jom Kipuri övcsat
2023. Szeptember 22. / 14:31

A testetlenség anyaga: Jom Kipuri övcsat

Mazsihisz hírek
Már kapható az új, 5784-es naptár – vegyék, vigyék, forgassák!