9. Behár 25–26,2

9. Behár 25–26,2

Lev 25,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez a Szinaj hegyén, mondván:

Lev 25,2 Szólj Izráél fiaihoz és mondd nekik: Amidőn bementek az országba, melyet adok nektek, akkor tartson az ország szombatot az Örökkévalónak.

Lev 25,3 Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messed meg szőlődet és gyüjtsed be termését;

Lev 25,4 de a hetedik évben szombat nyugalma legyen az országban, szombat az Örökkévalónak: meződet ne vesd be és szőlődet ne messed meg.

Lev 25,5 Aratásod termését, ami magától nő, ne arasd le és metszetlen szőlőd bogyóit ne szüreteld le; szombati nyugalom éve legyen az országnak.

Lev 25,6 És az ország szombatjának termése legyen nektek eledelül neked, szolgádnak és szolgálódnak, béresednek és az idegennek, aki nálad tartózkodik,

Lev 25,7 és barmodnak és a vadnak, amely országodban van, legyen minden termés eledelül.

Lev 25,8 És számlálj magadnak hét szombatévet, hétszer hét évet, úgyhogy lesznek számodra a hét szombatévnek napjai negyvenkilenc év.

Lev 25,9 Akkor szólaltasd meg a harsona hangos riadását, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján; az engesztelés napján szólaltassátok meg a harsonát szerte egész országtokban.

Lev 25,10 És szenteljétek meg az ötvenedik évet, hirdessetek szabadságot az országban minden lakójának, jóbél legyen ez számotokra, hogy visszatérjen mindenki birtokába és mindenki közületek térjen vissza családjához.

Lev 25,11 Jóbél legyen az ötvenedik év számotokra; ne vessetek és ne arassátok le, ami magától terem és ne szüreteljétek le a metszetlen tőke szőlőjét.

Lev 25,12 Mert jóbél ez; szent legyen nektek, a mezőről egyétek annak termését.

Lev 25,13 A jóbél ez évében térjen vissza mindenki a birtokába,

Lev 25,14 és ha eladsz valamit felebarátodnak vagy veszel felebarátodtól, ne szorongassátok egyik a másikat.

Lev 25,15 A jóbél utáni évek száma szerint vedd meg felebarátodtól és a termés éveinek száma szerint adja el neked.

Lev 25,16 Az évek sokaságához képest sokasítsd vételárát és az évek kevés voltához képest kevesbítsd vételárát, mert a termések számát adja ő el neked.

Lev 25,17 Ne szorongassátok egyik a másikat és féld Istenedet, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 25,18 Tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet őrizzétek meg és tegyétek meg, hogy lakjatok biztonságban az országban.

Lev 25,19 És a föld megadja gyümölcsét és ehettek jóllakásig és rajta biztonságban lakhattok.

Lev 25,20 Ha pedig azt mondjátok: mit eszünk majd a hetedik évben? Íme, nem vetünk és nem gyüjtjük be termésünket.

Lev 25,21 Ekkor én áldásomat rendelem számotokra a hatodik évben, hogy meghozza a termést három évre.

Lev 25,22 És vetni fogtok a nyolcadik évben és esztek a régi termésből, a kilencedik évig; míg bejut annak a termése, a régiből esztek.

Lev 25,23 És a föld ne adassék el örökre, mert Enyém a föld; mert jövevények és zsellérek vagytok ti nálam.

Lev 25,24 És birtokotok egész országában visszaváltást engedjetek a föld számára.

Lev 25,25 Ha elszegényedik testvére és elád birtokából, akkor jöjjön rokona, aki legközelebb áll hozzá és váltsa vissza testvérének eladott birtokát.

Lev 25,26 De ha valakinek nincs senkije, de maga jó módba jut, hogy szerez annyit, amennyi elég a visszaváltására,

Lev 25,27 akkor számítsa eladásának éveit és térítse vissza a többletet annak az embernek, akinek eladta és térjen vissza birtokába.

Lev 25,28 De ha nem képes arra, hogy visszatéríthesse neki, akkor maradjon eladott birtoka annak a kezében, aki megvette, a jóbél évéig; és a jóbél évében felszabadul és ő visszatér birtokába.

Lev 25,29 Ha valaki elad egy lakóházat fallal kerített városban, visszaválthatja egy éven belül, miután eladta, egy teljes évig legyen meg a visszaváltás joga.

Lev 25,30 De ha nem váltja ki, míg eltelt egy teljes év, akkor marad a ház, amely fallal bíró városban van, véglegesen azé, aki megvette, nemzedékein át; nem szabadul fel a jóbélben.

Lev 25,31 De a házak oly falvakban, melyek nincsenek fallal körülvéve, az ország földjéhez számíttassanak; visszaváltás legyen számukra és a jóbélben felszabadulnak.

Lev 25,32 Azonban a leviták városai, a birtokukban levő városok házai, ezeket a leviták bármikor visszaválthatják.

Lev 25,33 És ha egy ember vásárol a levitától, a jóbélben felszabadul az eladott ház birtokának városában, mert a leviták városainak házai az ő birtokuk Izráél fiai között.

Lev 25,34 De városaik közlegelőjének földje ne adassék el, mert örök birtok az nekik.

Lev 25,35 Ha elszegényedik testvéred és lehanyatlik keze melletted, támogasd őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy élhessen melletted.

Lev 25,36 Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát és féld Istenedet, hogy élhessen testvéred melletted.

Lev 25,37 Pénzedet ne add neki kamatra és uzsorára ne add élelmiszeredet.

Lev 25,38 Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy adjam nektek Kanaán országát, hogy legyek a ti Istenetek.

Lev 25,39 És ha elszegényedik testvéred melletted és eladja magát neked, ne dolgoztass vele, mint dolgoztatnak a rabszolgával.

Lev 25,40 Mint béres, mint zsellér legyen nálad, a jóbél évéig szolgáljon nálad.

Lev 25,41 Akkor menjen ki tőled ő és gyermekei vele, hogy visszatérjen családjához és ősei birtokához térjen vissza.

Lev 25,42 Mert szolgáim ők, akiket kivezettem Egyiptom országából, ne adassanak el mint eladatnak rabszolgák.

Lev 25,43 Ne uralkodjál rajta szigorúsággal, hanem féld Istenedet.

Lev 25,44 És ami rabszolgáidat és szolganőidet illeti, akik nálad lesznek, azoktól a népektől, amelyek körülötted vannak, azoktól vehettek rabszolgát és rabszolganőt.

Lev 25,45 A zsellérek gyermekei közül is, akik nálatok tartózkodnak, azok közül vehettek és családjukból, amely nálatok van, akiket nemzettek országtokban, ezek legyenek a ti tulajdonotok.

Lev 25,46 És birtokba vehetitek azokat magatoknak, gyermekeitek számára utánatok, hogy örököljék tulajdon gyanánt örökre, azokkal végeztethettek nehéz munkát; de testvéreiteken, Izráel fiain, egyik a másikon ne uralkodjatok szigorúsággal.

Lev 25,47 Ha egy jövevény vagy zsellér nálad jó módba jut és testvéred elszegényedik mellette és eladja magát a jövevénynek, aki zsellér nálad vagy a jövevény ivadékának:

Lev 25,48 miután eladta magát, visszaváltás legyen számára; egy a testvérei közül váltsa vissza,

Lev 25,49 vagy nagybátyja vagy nagybátyjának fia váltsa vissza vagy valamelyik rokona a családjából váltsa vissza, vagy ha jómódhoz jut, maga váltsa vissza magát.

Lev 25,50 És számoljon le azzal, aki megvette, attól az évtől kezdve, amikor eladta magát neki a jóbél évéig és legyen eladásának ára az évek szerint; a béres napjai szerint legyen számítva.

Lev 25,51 Ha még sok év van hátra, azokhoz képest fizesse vissza a kiváltás vételének árából.

Lev 25,52 Ha pedig csak kevés marad az évekből a jóbél évéig, akkor számolja el neki; az évek számához képes fizesse vissza a váltság árát.

Lev 25,53 Mint az évről-évre szegődött béres, úgy legyen nála, ne uralkodjék rajta szigorúsággal a te szemed előtt.

Lev 25,54 De ha ilyenmódon nem váltották vissza, menjen ki a jóbél évében, ő és gyermekei vele.

Lev 25,55 Mert az én szolgáim Izráél fiai, szolgáim ők, akiket kivezettem Egyiptom országából. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 26,1 Ne készítsetek magatoknak bálványokat és faragott képeket, se oszlopot ne állítsatok fel magatoknak és rajzos követ ne helyezzetek el országtokban, hogy leboruljatok rája, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 26,2 Szombatjaimat őrizzétek meg és szentélyemet tiszteljétek. Én vagyok az Örökkévaló.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek