Szerdócz Ervin főrabbi II. Anaklétosz pápa legendájáról

2021. Szeptember 15. / 08:58


Szerdócz Ervin főrabbi II. Anaklétosz pápa legendájáról

– A zsidósághoz visszatért II. Anaklétosz pápa történetének valós nyomai vannak nagy ünnepi imáinkban. Ez nem lehet véletlen – tudhatjuk meg Szerdócz Ervin hetiszakasz-magyarázatóból. Az újpesti főrabbi a Háázinu ( הַאֲזִינוּ) hetiszakasz kapcsán ad áttekintést egy XII. században élt, különös sorsú (ellen)pápa legendájáról, ami már csak azért is aktuális, mert Róma jelenlegi püspöke éppen a napokban találkozott a magyar zsidóság képviselőivel.


A Talmud Hagiga 12b-ben tanuljuk, hogy a rabbik szerint tizenkét oszlopon áll a világ: „I-ten megállapította a népek határait Izrael fiainak száma szerint” (Mózes 5. könyve 32:8 a hetiszakaszból). Ahogy Izrael, tehát Jákob fiai tizenketten vannak, úgy a világ is tizenkét oszlopon áll. Mások szerint hét oszlopon áll, amint írva van: „kifaragta hét oszlopát” (Mislé 9:1). Viszont Rabbi Elázár ben Sámmuá azt mondja, hogy a világ egy oszlopon áll, amelynek neve: igaz ember; amint írva van: „az igaz ember a világ tartóoszlopa” (Mislé 10:25). 

Ros Hásáná második napjának liturgiájában az Él-Chánán náchlató szavakkal kezdődő ima szerzője Rabbi Simon Hágádol, a híres mainzi rabbi. A Melech Ámon szavakkal kezdődő másik ima sorainak kezdőbetűiből összeolvasható Rabbi Simon neve. „Ó, lenne osztályrészem hasonló drága fiaméhoz, Elchánánéhoz” – mondja az ima. 

De ki is volt Elchánán? S hogyan került rabbi és a fia az ünnepi liturgiába? 

Simon Hágádol rabbi és a fia, Elchanan, a XII. század tartóoszlopainak történetéről Adolf Jellinek (1821-1893) Bet ha-Midras gyűjteményében olvasható egy legenda. E szerint  1130-ban a zsidó származású Pierloni Petrus kardinálist pápának választották II. Anaklétosz néven. Korabeli dokumentumok írták róla, hogy „zsidó arcú” volt.

Simon Hágádol pedig a XII. században Mainz városának, a világ akkor egyik leghíresebb zsidó közösségének rabbija volt. Legnagyobb boldogsága egyetlen, rendkívüli értelmi képességű fia, Elchánán volt. A gyerek dadája – egy fanatikus katolikus asszony – annyira kötődött a fiúhoz, hogy ellopta az öt éves gyermeket. Előbb Merseille-be, majd Rómába vitte azzal a szándékkal, hogy egyházi méltóságot neveljen belőle. 

Elchánán mit sem tudott származásáról, képességeinek birtokában gyorsan haladt egyre feljebb az egyházi hierarchiában. Nevét Petrusra változtatta, és pappá, majd püspökké avatták. Tanulótársa, egyben versenytársa azt vágta szemébe, hogy nem tehetsége miatt halad egyre feljebb, hanem azért, mert zsidó, mert a mainzi rabbi fia… 

Harminc esztendővel később a mainzi rabbi fia már a kardinálisok között foglalt helyet, és a legközelebbi pápaválasztásnál Elchánánt, az akkori Petrust választották pápává II. Anaklétosz néven. 

Ekkor kezdett foglalkozni azzal, kik lehetettek igazi szülei. A történet különös fordulata az, hogy rendeletet küldött a mainzi püspöknek, hogy a zsidókat tiltsa el vallásuk gyakorlásától. Rabbi Simon e csapás után kérte a helyi püspököt: befolyásával hasson oda, hogy a rendeletet vonják vissza. De az nem tehetett semmit, mert a rendelet egyenesen a pápától jött. A püspök, aki a tudós Rabbi Simont nagyra becsülte, szeretett volna a zsidókon segíteni, azért azt tanácsolta, a rabbi forduljon a kérésével közvetlenül a pápához. 

Az akkor már 77 éves rabbi megfogadta a tanácsot, majd a püspök ajánlólevelével és két rabbival együtt útnak indult Rómába. Az ottani hitközség vezetői segítségével a mainzi zsidók küldöttsége rövidesen II. Anaklétosz pápa elé került. 

A pápa azzal fogadta őket: tévednek, ha azt hiszik, azért fordult rendeletével a mainzi zsidók ellen, mert kifogása volna ellenük. Kimondta, hogy a mainzi zsidó közösséget nagyra becsüli, éppen azért azt akarja, hogy hagyják el hitüket és vegyék fel a kereszténységet. 

A legenda szerint a pápa németül beszélt a német zsidókkal, míg Rabbi Simon Hágádol a pápai állam hivatalos nyelvén, latinul válaszolta:
– A zsidók hűségesen kitartamak Istenük mellett és inkább meghalnak, semhogy hitüktől eltántorodjanak. 

Ezután a pápa olyan kérdést tett fel Rabbi Simonnak, amelyről a kardinálisok és főurak azt hitték, hogy sarokba tudja vele szorítani a rabbit:
– Vagy-e olyan hű hitedhez rabbi, hogy még az ellen is tiltakoznál, hogy fiad pápa legyen?

A rabbi kitartóan folytatta érvelését: 
– Mielőtt pápává lenne, meg kellene tagadnia az Egyetlenegybe vetett hitét, márpedig ezzel a hittel nem ér fel az egész világ sem. Mi, zsidók, így a fiam is – ha volna –, egy percig sem gondolkodnának, hogy odaadjuk életünket hitünkért.

A pápa elkomorodott és intett környezetének, hagyják őt egyedül a rabbival. Amikor magukra maradtak, a pápa könnyes szemmel szólt a meglepetéstől remegő öregemberhez: 
– És én még azt akartam, hogy te térj az én hitemre! Atyám, igaz szent atyám, dicső, szent aggastyán! Én térek meg tehozzád. Fiad vagyok, az elveszett fiad, Elchanan!

Mi történt azután az apa és fiú között, ki tudhatja azt? 

Csak azt jegyezték fel, hogy fél évvel később, miután Rabbi Simon Rómában járt, a pápa nyomtalanul eltűnt. Mainzban pedig Rabbi Simon háza megszaporodott egy személlyel. Úgy tudta mindenki, az ismeretlen Jeruzsálemből jött. Nem fogadott senkit, nem járt el senkihez sem.

A zsidósághoz visszatért pápa történetének tehát valós nyomai vannak nagy ünnepi imáinkban. Ez nem lehet véletlen.

Mi igaz a történetből? Ezt senki sem tudja, de tény, hogy II. Anaklétosz pápa a történeti adatok szerint élt, viszont a pápák listája a XII. századtól II. Anaklétosz pápát már „ellenpápának” nevezi.

A szöveg versszakaszainak kezdőbetűiből összeolvasható a szerző neve és a különös „fiam, Elchánán”:
מלך בכלותך היום מעש אמנותך מדין הצלת מרקם בתמונתך
„Király, mikor e nap befejezted remekművedet, ítélet szigorától megmentetted azt, aki képmásodra jött létre.”  

A mondat első része érthető! I-ten, akit a nagy ünnepeken „Királynak” szólítunk, Király, aki visszavonhat minden végzetes sorsdöntést. De mit jelent ez: „ítélet szigorától megmentetted azt, aki képmásodra jött létre….” ? Elchánán! A hitéhez visszatért zsidó pápa, Elchánán! 

(A történet olvasható  Szabolcsi Lajos „A mainzi rabbi” novellájában is.)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek