8. Tecávé 27,20–30,10

8. Tecávé 27,20–30,10

Mózes második könyve
héber és angol nyelven
 itt olvasható

Ex 27,20 És te hagyd meg Izráel fiainak, hogy hozzanak eléd világítás céljára tört, tiszta olajat, hogy örökmécsest gyújtsanak vele.

Ex 27,21 A találkozás sátorában, kívül a függönyön, mely a bizonyságot takarja, rendezzék el azt Áron és fiai; estétől reggelig legyen az Örökkévaló színe előtt; örök szabály legyen ez nemzedékeik számára Izráel fiai részéről.

Ex 28.Ex 28,1 És te engedd magad elé járulni fivéredet Áront és fiait vele, Izráel fiainak köréből, hogy pappá avasd nékem őket, Áront, Nádábot és Abihút, Eleázárt és Itámárt, Áron fiait.

Ex 28,2 És készíts szent ruhákat fivérednek, Áronnak méltóságra és fényes díszül.

Ex 28,3 És te szólj mind a bölcs szívűekhez, akiket megtöltöttem a bölcsesség szellemével és azok készítsék Áron ruháit, hogy föl legyen szentelve és pappá legyen avatva nékem.

Ex 28,4 Ezek a ruhák, amelyeket készítsenek: Melldísz, éfód, köpeny és szegélyes szövésű köntös, süveg és öv és készítsék el a szent ruhákat fivéred, Áron és fiai számára, hogy papokká legyenek avatva nekem.

Ex 28,5 És ők vegyék át az aranyat, a kékbíbort, a pirosbíbort, a karmazsint és a bisszust.

Ex 28,6 És készítsék az éfódot aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból szövött munkával.

Ex 28,7 Két összeilleszthető vállrésze legyen a két szélén, hogy összekapcsoltassék.

Ex 28,8 És kapcsolórészének szövése, mely rajta van, hasonló művű és belőle magából legyen, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.

Ex 28,9 És végy két ónixkövet és vésd rájuk Izráel fiainak neveit.

Ex 28,10 Hat nevet az egyik kőre és a többi hat nevet a másik kőre, születésük szerint.

Ex 28,11 Kőmetsző munkával, pecsétvéséssel vésd ki a két követ Izráel fiainak neveivel, körülvéve aranyszegéllyel készítsd azokat.

Ex 28,12 És helyezd a két követ az éfód vállrészeire emlékkövekül Izráel fiainak és viselje Áron az ő neveiket az Örökkévaló színe előtt két vállán emlékezetül.

Ex 28,13 És készíts aranyfoglalatokat.

Ex 28,14 És két láncot tiszta aranyból, egymásba öltve készítsd azokat kötélfonás munkájával és erősítsd a kötélszerű láncokat a foglalatokra.

Ex 28,15 És készítsd a törvénytevő melldíszt szövőmunkával, az éfód készítése szerint készítsed, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból készítsed el azt.

Ex 28,16 Négyzetalakú legyen és kétrétű, arasznyi hosszú és arasznyi szélességű.

Ex 28,17 És foglalj bele kitöltő köveket, négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd.

Ex 28,18 A második sor karbunkulus, zafír és türkiz.

Ex 28,19 A harmadik sor opál, achát és ametiszt.

Ex 28,20 És a negyedik sor berill, onix és jáspis; arannyal keretelve legyenek foglalataikban.

Ex 28,21 És a kövek legyenek Izráel fiainak neve szerint tizenkettő, neveik szerint, pecsétvéséssel mindegyiknek a nevére a tizenkét törzs számára.

Ex 28,22 És készíts a melldíszre egymásba öltött láncokat kötélfonó munkával, tiszta aranyból.

Ex 28,23 És készíts a melldíszre két aranygyűrűt és erősítsd a két gyűrűt a melldísz két szélére.

Ex 28,24 És illeszd a két aranyfonatot a két gyűrűbe a melldísz szélen.Ex 28,25A két fonatnak két végét pedig erősítsd a két szegélyre és csatold az éfód két vállrészére annak előrészén.

Ex 28,26 Ugyancsak készíts két aranygyűrűt és erősítsd azokat a melldísz két végének szélére, amely az éfód irányában van befelé.

Ex 28,27 És készíts még két aranygyűrűt és erősítsd azokat az éfód két vállrészére alulról, előrésze felől, kapcsolásával szemben, az éfód összefűzése fölött.

Ex 28,28 És hurkolják a melldíszt gyűrűinél fogva az éfód gyűrűibe kékbíbor zsinórral, hogy nyugodjék az éfód összefűzésén és ne mozduljon el a melldísz az éfódról.

Ex 28,29 És viselje Áron Izráel fiainak neveit a törvénytevő melldíszben szíve fölött, midőn belép a szentélybe, emlékezetül az Örökkévaló előtt mindenkor.

Ex 28,30 És helyezd a törvénytevő melldíszbe az Úrim-ot és a Tummim-ot és legyenek Áron szíve fölött, midőn az Örökkévaló színe elé lép, viselje Áron Izráel fiainak ügyét az Örökkévaló előtt állandóan szíve fölött.

Ex 28,31 És készítsd az éfódnak köpenyét teljesen kékbíborból.

Ex 28,32 És legyen fejének nyílása középütt, nyílásának szegélye legyen köröskörül takácsmunkával, olyan legyen rajta, mint a páncéling pereme, hogy el ne szakadjon.

Ex 28,33 És készíts alsó szegélyeire kékbíbor, pirosbíbor és karmazsin gránátalmákat, alsó szegélyein köröskörül és aranycsengetyűk legyenek közöttük köröskörül.

Ex 28,34 Aranycsengetyű és gránátalma, aranycsengetyű és gránátalma legyen a köpeny alsó szegélyein köröskörül.

Ex 28,35 És legyen Áronon szolgálattevés alkalmára és hallassék hangja, midőn belép a szentélybe, az Örökkévaló színe elé és midőn távozik, hogy meg ne haljon.

Ex 28,36 És készíts aranylemezt tiszta színaranyból és vésd rá pecsétgyűrűvéséssel: „Szent az Örökkévalónak!”

Ex 28,37 És erősítsd kékbíbor szalagra és legyen a süvegen, a süveg előoldalán legyen.

Ex 28,38 És legyen Áron homloka fölött és viselje Áron a felelősséget a szentségekért, melyeket Izráel fiai szentelnek mind az ő szent adományaik felajánlásával és legyen az ő homlokán állandóan, hogy kegyet nyerjen számukra az Örökkévaló előtt.

Ex 28,39 És szegélyezd a köntöst bisszussal és készíts bisszus-süveget és övet is készíts hímzőmunkával.

Ex 28,40 És Áron fiainak készíts köntösöket és készíts nekik öveket és magas süvegeket készíts számukra méltóságra és dísz gyanánt.

28,41 És öltöztesd be azokba testvéredet Áront és fiait vele és kend föl őket és töltsd meg kezüket és szentelt meg őket, hogy pap szolgálatot teljesítsenek előttem.

Ex 28,42 És készíts számukra gyolcs alsóruhákat, hogy eltakarják csupaszságukat, ágyékuktól combjukig érjenek.

Ex 28,43 És legyenek Áronon és fiain, midőn belépnek a találkozás sátorába vagy midőn odalépnek az oltárhoz, hogy szolgálatot teljesítsenek a szentélyben és ne vegyenek bűnt magukra, nehogy meghaljanak; örök törvény ez számára és ivadékai számára utána.

Ex 29,1 És ez az eljárás, amit végezz velük, hogy fölszenteld őket papi szolgálatra előttem: Végy egy fiatal tulkot és két hibátlan kost.

Ex 29,2 Továbbá kovásztalan kenyeret és kovásztalan lepényeket olajjal keverve és kovásztalan kalácsokat megkenve olajjal, tiszta búza lánglisztből készítsd azokat.

Ex 29,3 És helyezd azokat egy kosárba és mutasd be azokat a kosárban és a tulkot és a két kost.

Ex 29,4 És Áront és fiait léptesd a találkozás sátorának ajtajához és fürösztesd meg őket vízben.

Ex 29,5 Azután vedd a ruhákat és öltöztesd Áront a köntösbe és az éfód köpenyébe és add rá az éfódot és melldíszt és övezd őt át az éfód fűzőjével.

Ex 29,6 És helyezd a süveget fejére és illeszd a szent koronát a süvegre.

Ex 29,7 És vedd a kenet olaját és öntsd fejére és kend föl őt.

Ex 29,8 És léptesd közelebb fiait és öltöztesd őket köntösökbe.

Ex 29,9 És csatolj rájuk övet, Áronra és fiaira és erősíts fejükre magas süvegeket és legyen papságuk örök törvényül nekik és avasd fel hivatásukra Áron kezét és fiainak kezét.

Ex 29,10 És vezettesd a tulkot a találkozás sátora elé és támasszák Áron és fiai kezüket a tulok fejére.

Ex 29,11 És vágd le a tulkot az Örökkévaló előtt a találkozás sátorának bejáratánál.

Ex 29,12 És végy a tulok véréből és adj az oltár szarvaira ujjaddal és mind a vért öntsd az oltár aljára.

Ex 29,13 És vedd az egész zsírt, amely takarja a belső részeket és a hártyát a májon és a két vesét és a hájat, amely rajtuk van és hagyd füstben felszállani az oltáron.

Ex 29,14A tuloknak húsát pedig és bőrét és hulladékát hamvasszad el tűzben a táboron kívül; vétekáldozat az.

Ex 29,15 És az egyik kost vedd és Áron és fiai támasszák kezüket a kos fejére.

Ex 29,16 És vágd le a kost és vegyed vérét és hintsd azt az oltáron köröskörül.

Ex 29,17 És a kost tagold fel tagjaira, füröszd meg belső részeit és lábszárait és helyezd ezeket tagjaira és fejére.

Ex 29,18 És égesd el az egész kost az oltáron, égőáldozatul az Örökkévalónak; kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.

Ex 29,19 És vedd a másik kost és támasszák Áron és fiai kezüket a kos fejére.

Ex 29,20 És vágd le a kost és végy véréből és adj belőle Áronnak és fiainak jobbfülük cimpájára és jobbkezük hüvelykujjára és jobblábuk hüvelykujjára és hintsd a vért az oltárra köröskörül.

Ex 29,21 És végy az oltáron levő vérből és a kenet olajából és hints Áronra és ruháira, fiaira és fiainak ruháira véle, hogy szentté legyen ő és ruhái és fiai és fiainak ruhái véle.

Ex 29,22 És vedd a kosból a kövérséget és a farkrészt és a beleket borító zsírt és a máj hártyáját és a két vesét és a hájat, ami rajtuk van és a jobb lapockát, mivelhogy beiktatásnak kosáldozata az,

Ex 29,23 és egy egész kenyeret, egy olajos kalácsot és egy lepényt a kovásztalan kenyerek kosarából, mely az Örökkévaló előtt van.

Ex 29,24 És helyezd mindazt Áron tenyerére és fiainak tenyerére és lengesd szertartásos lengetéssel az Örökkévaló előtt.

Ex 29,25 És vedd át ezeket kezükből és égesd el az oltáron az égőáldozat fölött kellemes illatul az Örökkévaló színe előtt, tűzáldozat ez az Örökkévalónak.

Ex 29,26 És vedd a szegyet az iktatás kosából, amely Ároné és lengesd azt az Örökkévaló előtt és legyen az neked osztályrészül.

Ex 29,27 És szenteld meg a lengetésre szolgáló szegyet és a fölajánlásra szolgáló lapockát, amelyet lengettek és fölajánlottak az iktatás kosából, abból, amely Ároné és abból, amely fiaié.

Ex 29,28 És legyen az Áronnak és fiainak örök osztályrészeül Izráel fiaitól, mert felajánlott adomány az; és felajánlott adomány legyen mindenkor Izráel fiaitól békeáldozatok után, felajánlott adományuk az Örökkévalónak.

Ex 29,29 És a szent ruhák, amelyek Áronéi, fiait illessék utána, hogy fölkenjék őket és beiktassák őket azokban.

Ex 29,30 Hét napon át öltse fel őket a pap, aki helyébe lép fiai közül, midőn belép a találkozás sátorába, hogy szolgálatot teljesítsen a szentélyben.

Ex 29,31 Az iktatás kosát pedig vedd és főzd meg húsát szent helyen.

Ex 29,32 És fogyasszák el Áron és fiai a kos húsát és a kenyeret, mely a kosárban van a találkozás sátorának kapujában.

Ex 29,33 És egyék meg azt, amivel engesztelés végeztetett, hogy beiktassák és fölszenteljék őket, de idegen ne igyék belőle, mert szentség az.

Ex 29,34 És ha reggelig megmarad valami az iktatás húsából és a kenyérből, égesd el a maradékot tűzben, ne egyék azt, mivel szentség az.

Ex 29,35 És cselekedj Áronnal és fiaival eképpen mindenben úgy, amint meghagytam neked, hét napon át iktasd őket.

Ex 29,36 És vétekáldozati tulkot is mutass be naponta engesztelés céljára, ezzel tisztísd az oltárt, midőn engesztelést hozol reá és kend föl, hogy megszenteljed.

Ex 29,37 Hét napon át végezz engesztelő szertartást az oltáron és szenteld föl és legyen az oltár a legszentebb; mindenki, aki az oltárt érinti, legyen szent.

Ex 29,38 És ez legyen, amit bemutatsz az oltáron: esztendős bárány, kettő naponta, állandóan.

Ex 29,39 Az egyik bárányt mutasd be reggel és a másik bárányt mutasd be alkonyatkor.

Ex 29,40 És egy tized lánglisztet megkeverve egy negyed hin tört olajjal, öntőáldozatul pedig negyed hin bort egy bárány után.

Ex 29,41 A másik bárányt készítsd el alkonyatkor, a reggeli lisztáldozat és annak öntőáldozata szerint járj el vele, kellemes illatul tűzáldozatként az Örökkévalónak.

Ex 29,42 Állandó égőáldozat legyen nemzedékeiteknek a találkozás sátorának bejáratában az Örökkévaló előtt, ahol találkozom veletek, hogy beszéljek hozzád ott.

Ex 29,43 És találkozásom lesz ott Izráel fiaival, hogy megszenteltessék a sátor dicsfényem által.

Ex 29,44 És megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt; és Áront és fiait megszentelem, hogy papi szolgálatot teljesítsenek nekem.

Ex 29,45 És lakozni fogok Izráel fiai között és Istenük leszek.

Ex 29,46 És megtudják, hogy én az Örökkévaló vagyok az ő Istenük, aki kivezettem őket Egyiptom országából, hogy lakozzam közöttük, én, az Örökkévaló, az ő Istenük.

Ex 30,1 És készíts oltárt füstölőszer elégetésére, sittimfából készítsd azt.

Ex 30,2 Egy könyök legyen hossza, egy könyök szélessége, négyzetalakú legyen és két könyök a magassága; oltárszarvai egy darabból legyenek vele.

Ex 30,3 És vond be azt tiszta arannyal, tetőfelületét és oldalait köröskörül és oltárszarvait és készíts reá aranypárkányt köröskörül.

Ex 30,4 És két aranygyűrűt készíts reá párkányán alul, két oldalfalára készítsd kétfelől és szolgáljanak hüvelyül a rudaknak, hogy szállíthassák velük.

Ex 30,5 És készítsd a rudakat sittimfából és vond be arannyal.

Ex 30,6 És helyezd a függöny elé, amely a bizonyság ládájánál van, a födél előtt, mely a bizonyság fölött van, ahol találkozom veled.

Ex 30,7 És füstölögtessen azon Áron füstölő fűszerszámot reggelenként, midőn rendbehozza a mécseket, füstölögtesse azt.

Ex 30,8 És midőn estefelé meggyújtja Áron a mécseket, engedje füstjét felszállani; állandó füstölőszer legyen az az Örökkévaló előtt, nemzedékeiteken át.

Ex 30,9 Ne mutassatok be rajta idegen füstölőszert és égő- vagy lisztáldozatot, és italáldozatot ne öntsetek reá.

Ex 30,10 És Áron végezzen az oltár szarvainál engesztelést egyszer az évben, az engesztelő vétekáldozat vérével, egyszer az évben szerezzen engesztelést nemzedékeitek számára; Szentségek szentsége az Örökkévalónak az!

* * *

MAGYARÁZATOK A HETISZAKASZHOZ

A láthatatlan Mózes és Isten titkos közelsége

A mostani hetiszakaszban nem szerepel Mózes neve, a most hétfőn és kedden felolvasandó Eszter könyvében Istené nem szerepel. Hogyan teremt ez a két hiány valamit, ami nagyon is jelen van?

A Tóra egyetlen hetiszakasza a Tecávé, vagyis a mostani, amelyben nem szerepel Mózesnek a neve egyszer sem.

A papokról van szó, vagyis Mózes öccséről, Áronról és az ő utódairól. Mózes nem kell most és ide. De mégis úgy kezdődik a hetiszakasz, hogy „te parancsold meg”, vagyis hangsúlyozza, hogy Mózes az, akihez a Jóisten beszél. Úgy kell jelen lennie, hogy ne látszon háttéremberként.

Talán így van jelen a Seregek Ura is az Eszter könyvében – erre jut a rabbinikus értelmezés. A rémes összevisszaságban, a véres események környékén, ott, ahol nehéz észrevenni. Akkor különösen nehéz, ha valaki azzal, amit tesz, nem hívja fel rá a figyelmet. A hetiszakaszban Mózes, aki azért válik szerényen észlelhetetlenné, hogy a papokra és rajtuk keresztül Istenre lehessen figyelni, ezen dolgozik a színfalak mögött. És így az Eszter könyve ijesztő, kiszámíthatatlan világában is jelen van Isten.

Amikor Mordeháj nem hajol meg Hámán előtt, azért teszi, mert tudja, „egyedül Istené a dicsőség”. Tanúskodik a láthatatlan Isten mellett a hűségével. Amikor Eszter királyné dacol az életveszéllyel és belép a király termeibe, bátorsága révén belép a világba Isten. 

Amikor nem azt csináljuk, ami rövid távon jól jönne nekünk, amikor az érdekeink ellenében dolgozunk, amikor nem azt tesszük, ami logikus, okos, de érzéketlen, közönyös és gyáva, akkor teremtünk valami levezethetetlent. Valamit, ami az egó perspektívájából nem magyarázható. Beengedjük Istent a világba, ha tetszik, olyankor építünk Szentélyt neki.

Ahhoz, hogy ő felismerhető legyen, a mi egónknak el kell tűnnie, háttérbe kell vonulnia. Ha körbenézünk anélkül, hogy a jelenségek összességét aszerint mérlegelnénk, mire jó, vagyis mire használható számunkra, észrevehető, hogy nem nekünk jó elsősorban, hanem önmagában. A madárdaltól, a futó záportól a lepke röptéig, amely akkor szép – ahogy Süsü, a sárkány helyesen megállapítja – ha békén hagyjuk.

A Megilat Eszter azt jelenti, Eszter-tekercs. Eszter neve azonban az ásztir igével is összeköthető, azt jelenti, hogy „elrejtőzik", a megilá szóban pedig benne van a legálot, a „felfedez, feltár" héber kifejezése. Ha akarod, a Megilat Eszter azt jelenti – hívja fel a figyelmet a hagyományra hivatkozva Lisa Grant –, hogy „az elrejtőző felfedezése, megértése".

Annak, aki képes rá nyugodtan figyelni, az Isten léte feltárul teremtményein keresztül a legszebb, legkivételesebb, vagy akár a leghétköznapibb pillanatokban is.

Forrás: Mazsihisz.hu

* * *

Radnóti Zoltán: Amikor otthon vagy, és amikor úton

Tudtad, hogy van egy ősi zsidó legenda, miszerint 36 igaz (lámed-váv cádik) ember miatt tud fennmaradni a világ? Ezen emberek jóságukkal, tisztaságukkal, magyarán az életükkel ellensúlyozniuk kell mindenki más rosszaságát és vétkeit.

Nem tudjuk, hogy egy párizsi koldus-e vagy Jeruzsálem főrabbija, ám azt tudjuk, hogy ők közöttünk élnek. És ők sem tudják, kik is ők valójában, hanem csak önmagukat adják, és működnek közre a köztünk és az Örökkévaló között fennálló kapcsolat fenntartásában. Sőt, az is lehet, hogy Te vagy és lehet, hogy én.

És akkor most beszéljünk magunkról! 

Emberek vagyunk. Ez azt jelenti, vállunkat felelősség nyomja, amiről sohasem szabad megfelejtkezniük. Felelősség és kötelesség. Te fejben tudod tartani a feladataidat? Mindig? Milyen segítséget veszel hozzá igénybe? 

A Tórában olvassuk, hogy a főpapot a köntöse szélén lévő aranycsengettyűk hangja emlékeztette, valójában ki is ő és milyen felelőssége van. Isten pontosan tudta, az angyal, az angyal és az ember, az ember… 

Amikor éppen sétálok vagy csöndben ülök, esetleg vezetek, akkor fel szoktam magamnak tenni a kérdést, megfelelően érzem-e át a felelősségemet a feladataimért? 

Amikor rabbi lettem és nem sebész, akkor részben arra tettem fel az életem, hogy egy nagyon egyszerű dolgot kell megtanítanom: vajon, tudod-e, hogy a zsidóságodban mi a dolgod? Megcsörren-e a csengő a köntösöd szélein? Naponta? Hetente? Havonta? 

Szoktam azon gondolkodni, kinek is tartozom mindezzel? A zsidós feladataimért? Mi történne, ha egy napon nem raknék tefilint vagy ennék egy pickszalámis szendvicset?  A világban semmi sem változna. Legfeljebb énbennem. 

Ezek pontosan ugyanolyan döntések, minthogy valakit megdicsérünk-e vagy éppen ellenkezőleg. Ettől a világban nem változik meg semmi, csak kettőnk között. Igen, valami megváltozik… Valaki bízott bennem, és holnap már esetleg nem. 

Így lettem felelős a zsidóság megmaradásáért. Nemcsak én, hanem mindenki! Erre az érzésre életünk kicsiny részletei állandóan emlékeztetnek minket, ha hagyjuk, és ha ilyen kicsiny, zsidós részletekkel töltjük meg az éltünket térben és időben. Betűk, színek, ízek, döntések, megszentelt pillanatok. Olyan kicsi részletekkel akár, mint egy köntös alsó szegélyének kicsiny díszítése. Ügyeljünk a részletekre! Gondoltad volna, hogy ez is zsidós dolog?

Forrás: Radnóti Zoltán főrabbi (Bét Sálom) hírlevelei

* * *

Szerdócz Ervin: „Fekete tűzzel fehér tűzre..."

„…hozzanak neked világítás céljára...” ( II.M.27/20.)

Ráv Jákov Mose Charlap  (1882-1951), a jeruzsálemi Sáéréi Heszed negyed rabbija a Talmud bölcseire hivatkozva tette fel a kérdést: „stennek szüksége van az emberek szolgálatára? Jó cselekedeteink igazolják” Istent? A válasz: természetesen Istennek nincs szüksége semmilyen igazolásra. A Teremtő viszont nyilván artja az emberek jócselekedeteit.

„Aki olajbogyóval álmodik, remélheti, hogy a Tóra fényének részese lesz.” (Talmud Brachot 3). „Az olajbogyó a szerény életmód, a kevéssel való beérés jelképe." Így aztán ha valaki olajbogyóról álmodik, szerény életről álmodik, s biztos lehet abban, hogy „részese lesz a Tóra fényének”. (Talmud Bráchot.59.)

Történet a bölcs harisnyaszövőről

Egyszer Eliezer ben Izrael  rabbi, a haszidizmus alapítója – akit Báál Sém Tov  néven ismer a világ – úton volt, és néhány napra megszállt egy városban. Reggel szokása szerint még imádkozás előtt pipára gyújtott és kitekintett az ablakon. Mit látott? Egy ember ment el az ablak előtt, kezében tálesz és tfilin. Amikor jobban megfigyelte, látta, hogy az ember olyan természetes ünnepélyességgel lépdel, mintha az ég kapuja felé vinnék lábai.

A rabbi megkérdezte házigazdájától, hogy ki ez az ember. A házigazda elmondta, hogy a helyi harisnyaszövő, aki furcsa teremtmény, télen-nyáron nap nap után korán reggel elmegy a város zsinagógájába imádkozni, és elmondjanaz imát, akár van minjen, akár nincs. Elmondja egymagában is, nem várja meg, hogy együtt legyen az ima elmondásához szükséges tíz férfi. Erre Eliezer ben Izrael rabbi kérte házigazdáját, hívja be az embert, hogy beszéljen vele. A házigazda ekkor azt mondta, hogy ez az ember egy „mesüge” (kicsit bolond), ezt mindenki tudja róla, s nem szakítaná meg az útját, még ha mindjárt maga a császár hívatná, akkor sem. 

Ima után Eliezer ben Izrael rabbi megkért egy embert, menjen el a harisnyaszövőhöz, s kérje meg, hogy hozzon neki négy-öt pár harisnyát. Nemsokára meg is jelent az ember és eléje tette a megrendelt, hófehér színű, gyapjúból készült harisnyapárokat.

– Mit kérsz egy pár harisnyáért? – kérdezte Izrael rabbi.

– Húsz kopejkát – válaszolta az ember.

– Ha mindet megveszem, engedsz az árból? – tudakolta a rabbi.

– Ha engednék az árból, mindjárt annyit kértem volna! – hangzott a válasz.

A rabbi kifizette a harisnyák árát, majd azt kérdezte: 

– Barátom! Egyébként mi mással foglalkozol?

A harisnyaszövő, mintha nem értené a kérdést, ránézett Báál Sém Tovra és azt felelte:

– Nem foglalkozom semmi mással. Csinálom a harisnyákat… Ez a mesterségem.

A rabbi nem hagyta magát és így folytatta: 

– Akkor mondd el, kérlek, hogyan csinálod?

– Egyszerű! – magyarázta amaz. – Addig dolgozom, amíg elkészül negyven- ötven pár. Ekkor előveszek egy teknőt, teszek bele forró vizet és hamuzsírt. Fogom a harisnyákat, beleteszem őket a vízbe, és addig keverem, facsarom, amíg olyan lesznek, amilyennek lenniük kell: hófehérek.

– És mondd, hogyan árulod a harisnyákat? 

– Én nem járok el vásárokba. A kereskedők jönnek hozzám és megvásárolják az árumat. Ők szerzik be számomra a jófajta gyapjút is. Én megfizetem fáradságukat. Csak most, a te tiszteletedre hagytam el a házamat.

– És ha korán ébredsz, mit csinálsz, mielőtt imádkozni mégy?

– Akkor is harisnyákat csinálok.

– És szoktál zsoltárokat mondani?

– Azokat a zsoltárokat mondom – felelte az ember –, amiket kívülről tudok, s mondogatom magamban munka közben…

Mikor a harisnyaszövő elment, így szólt Báál Sém Tov:

– Most értettem meg, hogy mit jelent: : „hozzanak neked”. Ez alatt azt kell érteni, hogy ha a Tórát követed, az veled lesz... Nálad marad, hogy neked világítson.

Majd hozzátette: „Isten mécsese nem alszik ki!” Sámuel prófétát láttam előbb abban az emberben. Ott láttam az Örökkévaló templomában, ott, ahol Isten ládája volt (I.Smuel.3/3.). „…hogy örökmécsest gyújtsanak vele.” (uo. 27/20.) „A te fényedben nézzük a fényt” (Zsolt.36/ 10). „Mivel írták a Tórát? Fekete tűzzel, fehér tűzre” (Midrás Tehuma).

Ez a szerény harisnyaszövő – mint egykor Noé galambja, csőrében az olajfaággal – fényt hoz a világnak, a szentély olajmécsesének fényét.

Forrás: Mazsihisz.hu

mazsihisz icon

Címkék

Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek