2. Veethánán  3,23–7,11

2. Veethánán 3,23–7,11

Szerző: Kácsor Zsolt

Deut 3,23 És esdekeltem az Örökkévalóhoz abban az időben, mondván:Deut 3,24Uram, Örökkévaló, Te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet; mert van-e Isten az égben és a földön, aki tudna cselekedni a Te tetteid és hatalmas cselekedeteid szerint?Deut 3,25Hadd keljek át, kérlek, és hadd lássam azt a szép országot, amely a Jordánon túl van, azt a szép hegységet és a Libánónt.Deut 3,26De haragra lobbant ellenem az Örökkévaló miattatok és nem hallgatott meg; és szólott hozzám az Örökkévaló: Elég legyen! Ne szólj Hozzám többé ebben a dologban.Deut 3,27Menj föl a Piszga csúcsára, emeld föl szemedet nyugatra, északra, délre és keletre és tekintsd meg szemeddel; mert nem fogsz átmenni ezen a Jordánon.Deut 3,28És adj parancsokat Józsuának, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog áthaladni e nép előtt és ő adja majd birtokukba az országot, amelyet látni fogsz.Deut 3,29És ott tanyáztunk a völgyben, Bét-Peór átellenében.Deut 4.Deut 4,1És most Izráel, hallgass a törvényekre és rendeletekre, amelyekre tanítalak benneteket, hogy megtegyétek, hogy éljetek és bemenve elfoglaljátok az országot, amelyet az Örökkévaló, őseitek Istene ad nektek.Deut 4,2Ne tegyetek hozzá az igéhez, amelyet parancsolok nektek és ne vegyetek el belőle, hogy megtartsátok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, amelyeket én meghagyok nektek.Deut 4,3Szemetek látta, mit cselekedett az Örökkévaló Báal-Peór miatt: hogy minden férfit, aki a Báal-Peór után járt, elpusztított az Örökkévaló, a te Istened, közüled;Deut 4,4és ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a mai napon.Deut 4,5Íme, megtanítottalak titeket a törvényekre és rendeletekre, amint megparancsolta nekem az Örökkévaló, az én Istenem, hogy e szerint cselekedjetek az országban, ahová bementek, hogy elfoglaljátok.Deut 4,6Őrizzétek és tegyétek meg, mert az a ti bölcsességtek és értelmességtek a népek szemében, akik hallják majd mind e törvényeket, és azt fogják mondani, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!Deut 4,7Mert melyik az a nagy nemzet, amelyhez Isten olyan közel van, mint hozzánk az Örökkévaló, a mi Istenünk, valahányszor hozzá fölkiáltunk?Deut 4,8És melyik az a nagy nemzet, amelynek oly igazságos törvényei és rendelkezései vannak, mint ez az egész tan, amelyet én elétek adok a mai napon?Deut 4,9Csak vigyázz magadra és őrizd lelkedet gondosan, nehogy elfelejtsd a dolgokat, amelyeket szemed látott és nehogy eltávozzanak szívedből egész életeden át; hanem ismertesd meg azokat gyermekeiddel és gyermekeid gyermekeivel;Deut 4,10azt a napot, amelyen az Örökkévaló, a te Istened előtt álltál a Hórében, amikor azt mondta nekem az Örökkévaló: Gyüjtsd egybe nekem a népet és Én hallatom velük szavaimat, hogy megtanuljanak Engemet félni az egész idő alatt, amíg a földön élnek, és fiaikat is megtanítsák erre.Deut 4,11És közelebb jöttetek és álltatok a hegy alján; és a hegy tűzben lángolt az ég szívéig sötétség, felhő és sűrű köd alatt.Deut 4,12És szólt hozzátok az Örökkévaló a tűz közepéből; szavaknak hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csakis hangot hallottatok.Deut 4,13És kijelentette nektek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, hogy tegyétek: a tíz igét; és ráírta azokat két kőtáblára.Deut 4,14És megparancsolta nekem az Örökkévaló abban az időben, hogy tanítsalak benneteket törvényekre és rendeletekre, hogy megtegyétek azokat az országban, ahová bementek, hogy birtokba vegyétek.Deut 4,15Vigyázzatok tehát nagyon magatokra; mert nem láttatok semmi alakot, amely napon szólt hozzátok az Örökkévaló a Hórében a tűz közepéből,Deut 4,16nehogy megromoljatok és faragott képet készítsetek magatoknak, bármely bálvány alakját, hímnek vagy nőnek képmását;Deut 4,17bármely állat képmását, amely a földön van, bármely szárnyas madár képmását, amely repül az égen;Deut 4,18bárminek képmását, ami csúszó-mászó a földön, bármely hal képmását, amely a vízben van, a föld alatt;Deut 4,19nehogy fölemeljed szemedet az ég felé és midőn látod a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek egész seregét, megbotolj és leborulj előttük, hogy szolgálnád azokat, amiket az Örökkévaló, a te Istened részül osztott minden népnek, az egész ég alatt.Deut 4,20De titeket vett az Örökkévaló és kivezetett benneteket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy legyetek az Ő öröke, tulajdon népe, amint van ezen a napon.Deut 4,21De az Örökkévaló megneheztelt reám miattatok és megesküdött, hogy nem megyek át a Jordánon és hogy nem megyek be a jó országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened, ad neked örökségül;Deut 4,22hanem meg kell halnom ebben az országban, nem megyek át a Jordánon, de ti átmentek és elfoglaljátok azt a jó országot.Deut 4,23Vigyázzatok magatokra, nehogy elfelejtsétek az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetségét, amelyet veletek kötött és készítenétek magatoknak faragott képet, bárminek az alakját, amit eltiltott neked az Örökkévaló, a te Istened.Deut 4,24Mert az Örökkévaló, a te Istened, emésztő tűz, féltve őrködő Isten.Deut 4,25Ha majd gyermekeid és unokáid lesznek és megkorosodtatok már az országban és megromolnátok és készítenétek faragott képet, bárminek az alakját, és azt cselekednétek, ami rossz az Örökkévaló, a te Istened szemében, az ő bosszantására:Deut 4,26tanukúl hívom ellenetek a mai napon az eget és a földet, hogy el fogtok veszni hamar abból az országból, ahova bementek a Jordánon át, hogy birtokba vegyétek; nem lesztek benne hosszú életűek, hanem ki fogtok irtatni onnan.Deut 4,27És elszór benneteket az Örökkévaló a népek közé és csekély számban maradtok a nemzetek között, ahova elvezet benneteket az Örökkévaló.Deut 4,28És ott szolgáltok majd isteneket, emberek kezének művét, fát és követ, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak.Deut 4,29És onnan fogod keresni az Örökkévalót, a te Istenedet és meg is találod, ha keresed őt egész szíveddel és egész lelkeddel.Deut 4,30Ha nagy nyomorúságban leszel és elérnek téged mindezek a dolgok az idők végén és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az Ő szavára:Deut 4,31bizony irgalmas Isten az Örökkévaló, a te Istened; nem hagy el téged és nem pusztít el téged és nem felejti el őseidnek szövetségét, amelyről megesküdött nekik.Deut 4,32Mert kérdezd csak az elmúlt időket, amelyek előtted voltak, vajon azon nap óta, midőn Isten embert teremtett a földön és az ég egyik végétől az ég másik végéig, történt-e ilyen nagy dolog vagy hallható volt-e ilyesmi?Deut 4,33Vajon hallotta-e valaha egy nép, amint szól Isten a tűz közepéből, úgy, amint te hallottad és életben maradt?Deut 4,34Vagy megkísérlette-e Isten, hogy elmegy és vesz magának egy nemzetet a többi nemzet közül próbákkal, jelekkel és csodákkal, háborúval és erős kézzel és kinyujtott karral és nagy, félelmetes tettekkel, aminőket veletek tett az Örökkévaló, a ti Istenetek Egyiptomban szemed láttára?Deut 4,35Teneked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy ő az Örökkévaló, az Isten; nincs kívüle más.Deut 4,36Az égből hallatta veled hangját, hogy oktasson téged és a földön láttatta veled nagy tüzét és szavait hallottad a tűz közepéből.Deut 4,37És azért, mert szerette őseidet, kiválasztotta magzataikat utánuk és kivezetett téged az Ő jelenlétével, a maga nagy erejével Egyiptomból,Deut 4,38hogy elűzzön náladnál nagyobb és hatalmasabb népeket előled, hogy elhozzon téged és odaadja neked országukat örökségül, amint van ezen a napon.Deut 4,39Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alant, nincs más!Deut 4,40És tartsd meg törvényeit és parancsolatait, amelyeket Én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad és hogy hosszú életed legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, minden időkig.Deut 4,41Akkor elkülönített Mózes három várost, a Jordán másik partján napkelet felé;Deut 4,42hogy oda meneküljön a gyilkos, aki nem szándékosan öli meg felebarátját, nem is gyűlölte őt sem tegnap, sem tegnapelőtt, hogy meneküljön e városok egyikébe és életben maradjon:Deut 4,43Becert a sivatagban, a síkföldön, a Reúbén törzsétől, Rámótot Gileádban a Gád törzsétől és Gólánt Básánban a Menasse törzsétől.Deut 4,44És ez az a törvény, amelyet Mózes Izráel fiai elé adott.Deut 4,45Ezek a bizonyságok, a törvények és rendeletek, amelyeket Mózes előadott Izráel fiainak, midőn kivonultak Egyiptomból;Deut 4,46a Jordánon innen a völgyben, Bét-Peór átellenében, Szihónnak, az Emóri királyának országában, aki Hesbónban lakott, akit megvertek Mózes és Izráel fiai, midőn kivonultak Egyiptomból.Deut 4,47És elfoglalták országát és Ógnak, Básán királyának országát, az Emóri két királyáét, amely a Jordánon innen van, napkelet felé.Deut 4,48Aróértól kezdve, mely az Arnón patak partján van, egész Szión hegyéig, amely a Hermónnal azonos,Deut 4,49és az egész síkföldet a Jordánon innen, keletre, egész a sík tengeréig, a Piszga lejtői alján.Deut 5.Deut 5,1És hívta Mózes egész Izráelt és szólott hozzájuk: Halljad Izráel a törvényeket és rendeleteket, amelyeket előadok ma fületek hallatára; tanuljátok meg és őrizzétek meg őket, hogy megtegyétek.Deut 5,2Az Örökkévaló, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hórében.Deut 5,3Nem atyáinkkal kötötte az Örökkévaló ezt a szövetséget, hanem mi velünk, akik ma itt vagyunk, mindnyájan életben.Deut 5,4Színről színre beszélt az Örökkévaló veletek a hegyen, a tűz közepéből,Deut 5,5míg én ott álltam az Örökkévaló közt és ti köztetek abban az időben, hogy jelentsem nektek az Örökkévaló igéjét, mert féltetek a tűztől és nem mentetek fel a hegyre, mondván:Deut 5,6Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.Deut 5,7Ne legyenek neked idegen Isteneid színem előtt.Deut 5,8Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van.Deut 5,9Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadíziglen és negyedíziglen azokon, akik Engem gyűlölnek;Deut 5,10és kegyelmet gyakorolok ezredíziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.Deut 5,11Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az Ő nevét.Deut 5,12Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened.Deut 5,13Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat.Deut 5,14A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem ökröd, sem szamarad, sem bármely barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van, hogy nyugodjék szolgád és szolgálónőd, éppúgy mint te magad.Deut 5,15És emlékezzél meg arról, hogy szolga voltál Egyiptom országában és az Örökkévaló, a te Istened kivezetett téged onnan erős kézzel és kinyujtott karral; azért parancsolta meg neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtartsad a szombat napját.Deut 5,16Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy hosszú életű légy és hogy jó dolgod legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.Deut 5,17Ne ölj. Ne légy házasságtörő. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.Deut 5,18Ne kívánd felebarátod feleségét. Ne kívánd felebarátod házát, mezejét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!Deut 5,19Ezeket az igéket mondta az Örökkévaló egész gyülekezetetek előtt a hegyen a tűz, a felhő és a sűrű köd közepéből, hangos szóval, amelyet nem követett semmi egyéb, és felírta ezeket két kőtáblára és átadta nekem.Deut 5,20És történt, hogy midőn hallottátok a hangot a sötétségből, míg a hegy tűzben égett, odaléptetek hozzám mind a törzseitek fejei és véneitek;Deut 5,21és mondtátok: Íme, megmutatta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk, dicsőségét és nagyságát és hallottuk hangját a tűzből; a mai napon láttuk, hogy Isten beszélhet az emberrel és az életben marad.Deut 5,22De most miért haljunk meg? Mert megemészthet bennünket ez a nagy tűz; ha még tovább is hallgatjuk az Örökkévaló, a mi Istenünk szavát, akkor meghalunk.Deut 5,23Mert hol van még olyan halandó, aki hallotta volna az élő Isten hangját, mint mi, amint beszélt a tűzből, és életben maradt?Deut 5,24Lépj te oda és halljad mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk mond, és te mondd el nekünk mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk szól hozzád, és mi meghalljuk és megtesszük.Deut 5,25És az Örökkévaló meghallgatta szavaitok hangját, amikor szóltatok hozzám; és mondta nekem az Örökkévaló: Hallottam e nép szavainak hangját, amelyek hozzád szóltak; helyesen mondták mindazt, amit mondtak.Deut 5,26Bárcsak ilyen szívük volna, mint most, hogy félnének Engem és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jó dolguk legyen nekik és fiaiknak örökké.Deut 5,27Menj, mondd nekik: Térjetek vissza sátraitokba.Deut 5,28Te pedig maradj itt nálam és elmondom neked mind a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, amelyekre őket tanítsad, hogy megtegyék az országban, amelyet Én nekik adok, hogy birtokba vegyék.Deut 5,29Vigyázzatok tehát arra, hogy úgy cselekedjetek, amint megparancsolta az Örökkévaló, a ti Istenetek, ne térjetek el tőle se jobbra, se balra.Deut 5,30Járjatok mindenben azon az úton, amelyet megparancsolt az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy életben maradjatok, jó dolgotok legyen és hosszú életűek legyetek az országban, amelyet majd birtokba vesztek.Deut 6.Deut 6,1Ez a parancsolat, a törvények és rendeletek, amelyeket megparancsolt az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy tanítsalak benneteket, hogy gyakoroljátok az országban, ahova mentek, hogy elfoglaljátok,Deut 6,2azért, hogy féld az Örökkévalót, a te Istenedet, megtartva minden törvényét és parancsolatát, amelyet neked meghagyok, te, fiad és fiadnak fia, életed minden napján és azért, hogy hosszú életű lehess.Deut 6,3Halljad tehát Izráel és vigyázz, hogy teljesítsd azért, hogy jó dolgod legyen és hogy megsokasodjatok nagyon, amint megígérte neked az Örökkévaló, őseitek Istene, a tejjel-mézzel folyó országban.Deut 6,4Halljad Izráel, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!Deut 6,5Szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel.Deut 6,6És legyenek ezek az igék, amelyeket neked ma parancsolok, a szíveden;Deut 6,7és jól tanítsd meg ezekre gyermekeidet és beszélj róluk, midőn ülsz házadban és midőn jársz az úton, midőn lefekszel és midőn fölkelsz.Deut 6,8És kösd ezeket jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között;Deut 6,9és írd őket házad ajtófélfáira és kapuidba.Deut 6,10És lészen, midőn bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyről megesküdött őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja: nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél,Deut 6,11és házakat telve minden jóval, amelyeket nem te töltöttél meg, és kivájt kutakat, amelyeket nem te vájtál ki, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, és enni fogsz és jól fogsz lakni;Deut 6,12vigyázz, nehogy elfelejtsd az Örökkévalót, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.Deut 6,13Az Örökkévalót, a te Istenedet féld, Őt szolgáld és nevére esküdjél!Deut 6,14Ne járjatok más Istenek után azon népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak.Deut 6,15Mert féltve őrködő Isten az Örökkévaló, a te Istened, közepetted, nehogy föllobbanjon ellened az Örökkévaló, a te Istened haragja és nehogy elpusztítson a föld színéről.Deut 6,16Ne kísértsétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, amint megkísértettétek Masszában.Deut 6,17Gondosan tartsátok meg az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, bizonyságait és törvényeit, amelyeket neked megparancsolt.Deut 6,18Tedd azt, ami helyes és jó az Örökkévaló szeme előtt, hogy jó dolgod legyen és bemenj és elfoglald azt a jó országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek,Deut 6,19hogy elűzze minden ellenségedet előled, amint megmondta az Örökkévaló.Deut 6,20Ha majd kérdezi tőled fiad a jövőben, mondván: Mik azok a bizonyságok, törvények és rendeletek, amelyeket megparancsolt nektek az Örökkévaló, a mi Istenünk?Deut 6,21akkor mondd fiadnak: Szolgái voltunk Fáraónak Egyiptomban, de erős kézzel kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból,Deut 6,22és az Örökkévaló csodajeleket és csodatetteket végzett, nagyokat és végzeteseket Egyiptomban Fáraón és egész házán, szemünk előtt;Deut 6,23és kivezetett bennünket onnan, azért, hogy elhozzon bennünket, hogy nekünk adja az országot, amelyről megesküdött őseinknek.Deut 6,24És megparancsolta nekünk az Örökkévaló, hogy teljesítsük mind e törvényeket, hogy féljük az Örökkévalót, a mi Istenünket, azért, hogy jó dolgunk legyen minden időben, hogy életben tartson bennünket, úgy mint e mai napon.Deut 6,25És érdemül lesz nekünk, ha vigyázunk arra, hogy megtegyük mind e parancsolatokat az Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt, amint megparancsolta nekünk.Deut 7.Deut 7,1Midőn az Örökkévaló, a te Istened, bevisz téged az országba, ahová jössz, hogy elfoglaljad, és elhajt sok népet előled, a hittit, a girgásit, az emórit, a kanaánit, a perizzit, a hivvit és a jebúszit, hét népet, számosabbat és hatalmasabbat náladnál,Deut 7,2és midőn eléd adja őket az Örökkévaló, a te Istened és legyőzöd őket, akkor zárd ki őket teljesen a közösségből, ne köss velük szövetséget és ne kegyeld őket.Deut 7,3Ne házasodjál velük össze, leányodat ne add fiának és leányát ne vedd el fiadnak,Deut 7,4mert eltéríti Tőlem fiadat, úgyhogy idegen isteneket szolgálnak és akkor majd föllobban az Örökkévaló haragja ellenetek és elpusztít hamarosan.Deut 7,5Hanem így tegyetek velük: oltáraikat romboljátok le, oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok le és faragott képeiket égessétek el tűzben.Deut 7,6Mert szent népe vagy az Örökkévalónak, a te Istenednek, téged választott ki az Örökkévaló, a te Istened, hogy légy tulajdon népévé mind a népek közül, amelyek a föld színén vannak.Deut 7,7Nem azért kedvelt meg és választott ki az Örökkévaló titeket, mert számosabbak vagytok, mint más népek, hiszen ti a legkevesebben vagytok mind a népek között;Deut 7,8hanem, mivel szeret benneteket az Örökkévaló és mivel meg akarja tartani az esküt, amelyet őseiteknek esküdött, azért vezetett ki az Örökkévaló benneteket erős kézzel és azért váltott meg téged a rabszolgaság házából, Fáraónak, Egyiptom királyának kezéből.Deut 7,9Tudd meg, hogy az Örökkévaló, a te Istened, Ő az Isten; a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmet azoknak, akik őt szeretik és követik parancsolatait, ezer nemzedékig,Deut 7,10és megfizet azoknak, akik gyűlölik, mindegyiknek személy szerint, hogy elveszítse őt; nem késlekedik azzal szemben, aki gyűlöli, hanem neki magának fizeti meg.Deut 7,11Tartsd meg tehát a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, amelyeket neked ma parancsolok, hogy megtegyed.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek