Ajánlattételi felhívás: „A Síp utca 12. szám alatti kóser étterem és élelmiszerbolt üzemeltetésére"

2022. Június 13. / 14:07


Ajánlattételi felhívás: „A Síp utca 12. szám alatti kóser étterem és élelmiszerbolt üzemeltetésére"

Ajánlattételi felhívás: „A Síp utca 12. szám alatti üzlethelyiség bérlete, kóser étterem és élelmiszerbolt üzemeltetése céljából” tárgyú versenyeztetési eljárásban.

Tisztelt Ajánlattevők! 

A jelen Ajánlattételi felhívás, továbbá a jelen felhívás elválaszthatatlan részét képező részletes pályázati anyag (amelynek átvételét az Ajánlatkérő a jelen felhívásban foglaltak szerint biztosítja) alapján ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre az alábbi versenyeztetési eljárás keretében.

1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

Ajánlatkérő Budapesti Zsidó Hitközségszékhelye: 1075 Budapest, Síp utca 12. Képviselője: dr. Kunos Péter, ügyvezető igazgató.

2.) A FELHÍVÁS TÁRGYA:

A Síp utca 12. szám alatti üzlethelyiség bérlete, kóser étterem, élelmiszerbolt üzemeltetése céljából.

3.) AZ ELJÁRÁS JOGCÍME

Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi felhívás közzétételével nyilvános eljárást kezdeményez saját eljárásrendje alapján a tárgyban. A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

4.) A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT, ÉS A MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS LEGFŐBB FELTÉTELEI

A beszerzés tárgya, amelynek feltételeire az ajánlattevő ajánlatának ki kell terjednie: 

▪ a Budapest VII. ker. Síp utca 12. szám alatti épületben, az épület kapujával szemben állva, attól jobb oldalt elhelyezkedő 152 m2 alapterületű, jelenleg a Kosher Deli étteremnek otthont adó üzlethelyiség (a továbbiakban: Ingatlan) bérbeadása a kóser előírások szerint működő, európai színvonalú étterem, cukrászda, élelmiszerbolt üzemeltetése céljából,

▪ az étterem működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök (a továbbiakban: tárgyi eszközök) bérbeadása,

▪ a bérleti szerződés megkötésének időpontjában meglévő árukészlet megvásárlása beszerzési áron.

A megkötendő szerződés időtartama: 

A jelen pályázat keretében az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel öt éves határozott időre szóló bérleti szerződést köt, amely bérleti szerződés tervezete a részletes pályázati anyagban található. Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával a bérleti szerződés tervezetét elfogadja, és tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a részletes pályázati anyagban megtalálható bérleti szerződés kerül megkötésre.

Az öt éves határozott időtartam alatt a bérleti szerződés (rendes) felmondással egyik fél részéről sem mondható fel; az öt éves határozott időtartam elteltével a felek közös megegyezése alapján van lehetőség a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására.

Bérleti díj, közüzemi díjak:

A bérlet időtartama alatt a nyertes ajánlattevő havi rendszerességgel, számla ellenében bérleti díj, és az ingatlan használatával összefüggő közüzemi szolgáltatások ellenértékének megfizetésére köteles. A havi bérleti díj összegére az Ajánlattevő köteles az ajánlatában az öt éves időszak alatt évenként emelkedő ajánlatot tenni. Az első évben elvárt minimális bérleti díjat a részletes pályázati anyag tartalmazza.

Kóserság, referencia:

Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az Ajánlattevő rendelkezzen étterem/cukrászda üzemeltetésében megfelelő szakmai tapasztalattal, amelyet a részletes pályázati anyag szerint igazolni köteles. A kóser étterem/cukrászda üzemeltetésében való tapasztalat, referencia a pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Az ajánlattevő pályázatában köteles kitérni arra, hogy milyen módon (milyen heksher szerint) kíván eleget tenni a kóser étterem üzemeltetésével kapcsolatos követelménynek.

Bérbeadó személye:

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a végleges bérleti szerződést az Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján az Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság kösse meg a nyertes ajánlattevővel.

5.) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A jelen versenyeztetési eljárásban az a természetes vagy jogi személy vehet részt az ajánlata benyújtásával, aki a jelen pályázati felhívásban foglaltak szerint a jelen felhívás elválaszthatatlan részét képező részletes pályázati anyagot igazolhatóan átvette.

A részletes pályázati anyag a pályázó személyazonosságának /jogképességének igazolását követően az alábbi időpontokban vehető át a Budapesti Zsidó Hitközség székhelyén a 1075 Budapest, Síp utca 12. szám alatti Portán:

 ▪ 2022. június 28. 8:00-17:00

▪ 2022. június 29. 8:00-17:00

▪ 2022. június 30. 8:00-17:00

A jelen pályázati felhívás nem teljeskörű, az Ajánlatkérő által megkötendő bérleti szerződésre vonatkozó részletes feltételeket, és egyéb az üzlethelyiség üzemeltetésével kapcsolatos részletes információkat a részletes pályázati anyag tartalmazza.

Az Ajánlatkérő a pályázati anyagot igazoltan átvevő potenciális ajánlattevők számára előzetesen meghatározott időpontban biztosítja a bérlet tárgyát képező üzlethelyiség bejárását, előzetes megtekintését, annak érdekében, hogy az ajánlattevők az üzlethelyiség adottságainak ismeretében készíthessék el ajánlatukat. A bejárás elmulasztásából, vagy a nem kellő körültekintésből eredő tévedésre vagy téves feltevésre az Ajánlattevő a későbbiekben alappal nem hivatkozhat.

A helyszíni bejárás időpontja Szántó Györggyel előzetesen egyezetetendő a + 36-30-619-6395 telefonszámon.

6.) AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI:

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő előzetesen meghatározott időpontban lehetőséget biztosít a benyújtott Ajánlattevőknek a tárgyalásra, amely tárgyalás eredményeként az Ajánlattevő 1 alkalommal jogosult a megtett ajánlatát módosítani.

Tárgyalás tartása esetén a végleges ajánlat beadására Ajánlatkérő szükség szerint további 10 (tíz) nap póthatáridőt adhat. Ebben az esetben az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a végleges ajánlat beadásának időpontjával áll be. Az esetleges tárgyaláson a cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy vehet részt.

7.) A KIZÁRÓ OKOK:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan természetes vagy jogi személy, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:

a) a részletes pályázati anyagot nem vette át, vagy az átvétel ténye nem igazolható,

b) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

c) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) a szolgáltatás nyújtásához a Magyarországon előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, étterem/cukrászda üzemeltetésében kellő tapasztalattal nem rendelkezik;

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni a részletes pályázati anyag mellékletét képező tartalom szerint.

8.) AZ ALKALMASSÁG KÖVETELMÉNYEI:

Az Ajánlattevőnek étterem, cukrászda üzemeltetésében szerzett tapasztalata, referencia és kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete.

Kóser étterem üzemeltetésében szerzett tapasztalat előnyt jelent.

9.) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:

Helye: Budapesti Zsidó Hitközség Ügyvezetői Igazgatói Titkárság (1075 Budapest, Síp utca 12. 3. emelet.)

Módja: Az ajánlatokat személyesen – zárt borítékban – munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között lehet beadni a fenti címen, illetőleg postai úton beküldeni, amely esetben az ajánlatoknak a fenti ajánlattételi határidő leteltéig be kell érkeznie a fenti címre.

A zárt borítékon kötelező feltüntetni az alábbiakat: „A Síp utca 12. szám alatti üzlethelyiség bérlete – pályázat”

Az ajánlatok a mellékelt adatlapok felhasználásával nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig. Azokat az ajánlatokat, amelyeket Ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejártát követően érkeznek be, Ajánlatkérő elkésettnek tekinti és az elbírálásból kizárja.

Az ajánlat benyújtásának végső határideje: 2022. július 15. napjának 12:00 órája, amely határidő anyagi jogi jellegű (a pályázatnak be kell érkeznie a fenti határidőig), és jogvesztő.

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatát módosíthatja, vagy visszavonhatja. A határidő lejártát követően azonban erre nincs lehetőség, kivéve, amennyiben az Ajánlatkérő a fentebb meghatározottak szerint az Ajánlattevővel tárgyalást tart.

10.) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI):

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az Ajánlattevő köteles annak egyszerű magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni.

11.) AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: Helye: Budapesti Zsidó Hitközség Jogi Képviseleti Irodája Osztály (1075 Budapest, Síp utca 12. 1. emelet. Időpontja: 2022. július 21. 10:00 óra). Az ajánlatok felbontásánál kizárólag az Ajánlatkérő lehet jelen.

12.) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS AZ ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 (harminc) nap. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok elbírálásának elhúzódása esetén az ajánlattevőket ajánlatuk további 10 (tíz) napra történő fenntartására kérje fel.

13./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában külön eredményhirdetést nem kíván tartani. Ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló értesítés megküldését követően haladéktalanul a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időpontban.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot a szerződéskötés megtagadására, továbbá, hogy a jelen ajánlattételi felhívást egyoldalúan, indoklás nélkül visszavonja, és az ajánlattételi eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A megkötendő bérleti szerződés a részletes pályázati anyag részét képezi, amelynek feltételeit az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával kifejezetten elfogad.

14.) RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA:

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít. Többváltozatú ajánlat nem tehető (ide nem értve a jelen felhívásban meghatározott opcionális ajánlatot).

15.) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE:

Az Ajánlatkérő által felállított öt főből álló bíráló bizottság az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatát az alábbi értékelési szempontok alapján értékeli:

A bírálat alapja az ajánlati ár (ajánlott bérleti díj összege), és az Ajánlattevő által az ajánlatban vállalt egyéb feltételek.

18.) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 

2022. június 15. Budapesti Zsidó Hitközség / Ajánlatkérő, képv.: dr. Kunos Péter, ügyvezető igazgató

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek