10. Mászé  33–36

10. Mászé 33–36

Szerző: Kácsor Zsolt

Num 33,1 Ezek Izráel fiainak vándorlásai, ahogy kivonultak Egyiptom országából seregeik szerint Mózes és Áron vezetésével.Num 33,2És fölírta Mózes állomásaikat vándorlásuk szerint az Örökkévaló parancsára. És ezek az ő vándorlásaik állomásaik szerint.Num 33,3Elindultak Ráamszészből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján, a peszach után való reggelen mentek ki Izráel fiai fölemelt kézzel, egész Egyiptom szeme előtt.Num 33,4És az egyiptomiak eltemették azokat, akiket sújtott az Örökkévaló közöttük, minden elsőszülöttet, és bálványaikon is ítéletet tett az Örökkévaló.Num 33,5Elindultak Izráel fiai Ráamszészből és táboroztak Szukkótban.Num 33,6Elindultak Szukkótból és táboroztak Étámban, amely a sivatag szélén van.Num 33,7Elindultak Étámból és visszafordultak Pi-Hahirót felé, ami Báal Cefón előtt van és táboroztak Migdól előtt.Num 33,8Elindultak Pi-Hahirótból és átmentek a tengeren a sivatagba; és mentek háromnapi úton Étám sivatagában és táboroztak Márában.Num 33,9Elindultak Márából és elérkeztek Élimbe; és Élimben volt tizenkét forrás és hetven pálma és táboroztak ott.Num 33,10Elindultak Élimből és táboroztak a Sás-tengernél.Num 33,11Elindultak a Sás-tengertől és táboroztak Szin sivatagában.Num 33,12Elindultak Szin sivatagából és elérkeztek Dofkába.Num 33,13Elindultak Dofkából és táboroztak Álúsban.Num 33,14Elindultak Álúsból és táboroztak Refidimben; és nem volt ott víz a nép számára, hogy igyék.Num 33,15Elindultak Refidimből és táboroztak a Szinaj sivatagában.Num 33,16Elindultak a Szinaj sivatagából és táboroztak Kibrót-Hatáavában.Num 33,17Elindultak Kibrót-Hatáavából és táboroztak Hacérótban.Num 33,18Elindultak Hacérótból és táboroztak Ritmában.Num 33,19Elindultak Ritmából és táboroztak Rimmón-Perecben.Num 33,20Elindultak Rimmón-Perecből és táboroztak Libnában.Num 33,21Elindultak Libnából és táboroztak Risszában.Num 33,22Elindultak Risszából és táboroztak Kehélátában.Num 33,23Elindultak Kehélátából és táboroztak Har-Séferben.Num 33,24Elindultak Har-Séferből és táboroztak Harádában.Num 33,25Elindultak Harádából és táboroztak Makhélótban.Num 33,26Elindultak Makhélóból és táboroztak Táhatban.Num 33,27Elindultak Táhatból és táboroztak Terahban.Num 33,28Elindultak Terahból és táboroztak Mitkában.Num 33,29Elindultak Mitkából és táboroztak Hasmónában.Num 33,30Elindultak Hasmónából és táboroztak Mószérótban.Num 33,31Elindultak Mószérótból és táboroztak Bené-Jáakánban.Num 33,32Elindultak Bené-Jáakánból és táboroztak Hór-Hagidgádban.Num 33,33Elindultak Hór-Hagidgádból és táboroztak Jotbátában.Num 33,34Elindultak Jotbátából és táboroztak Abrónában.Num 33,35Elindultak Abrónából és táboroztak Ecjón-Geberben.Num 33,36Elindultak Ecjón-Geberből és táboroztak Cin sivatagában: ez Kádés.Num 33,37Elindultak Kádésből és táboroztak a Hór hegyen, Edóm országának szélén.Num 33,38És Áron, a pap, fölment a Hór-hegyre az Örökkévaló parancsára és meghalt ott a negyvenedik évben, miután kivonultak Izráel fiai Egyiptom országából az ötödik hónapban, a hónap első napján.Num 33,39És Áron százhuszonhároméves volt, midőn meghalt a Hór-hegyen.Num 33,40És a kanaáni, Arád királya, aki lakott délen Kanaán országában, hallott Izráel fiai jöttéről.Num 33,41És ők elindultak a Hór-hegytől és táboroztak Calmónában.Num 33,42Elindultak Calmónából és táboroztak Punónban.Num 33,43Elindultak Punónból és táboroztak Óbótban.Num 33,44Elindultak Óbótból és táboroztak az abárimbeli Ijjimben, Móáb határán.Num 33,45Elindultak Ijjimből és táboroztak Dibón-Gádban.Num 33,46Elindultak Dibón-Gádból és táboroztak Almón-Diblátáimban.Num 33,47Elindultak Almón-Diblátáimból és táboroztak az Abárim hegyein, Nebó előtt.Num 33,48Elindultak az Abárim hegyeitől és táboroztak Móáb síkságain, Jerihónál, a Jordán mellett.Num 33,49És táboroztak a Jordán mellett Bet-Hájesimóttól Ábél-Hasittimig Móáb síkságain.Num 33,50És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain, Jerihóval szemben, a Jordán mellett, mondván;Num 33,51Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn átmentek a Jordánon Kanaán országába,Num 33,52űzzétek el magatok elől az ország lakóit mind és pusztítsátok el rajzos köveiket mind, öntött bálványképeiket pusztítsátok el mind és magaslataikat semmisítsétek meg mind.Num 33,53Foglaljátok el az országot és lakjatok benne, mert nektek adtam az országot, hogy bírjátok.Num 33,54És vegyétek birtokba az országot sorshúzás útján családjaitok szerint; a nagyobb számúnak adjatok nagyobb birtokot, a kisebb számúnak adjatok kisebb birtokot, ahogy a sors esik rája, az legyen az övé; atyáitok törzsei szerint vegyétek birtokba.Num 33,55De ha nem űzitek ki az ország lakóit magatok elől, akkor azok, akiket meghagytok közülük, tüskékké lesznek szemetekben és tövisekké oldalatokban és szorongatnak benneteket az országban, amelyben laktok.Num 33,56És lészen, hogy, amit gondoltam, hogy velük cselekszem, azt cselekszem majd veletek.Num 34.Num 34,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 34,2Parancsold meg Izráel fiainak és mondd nekik: Midőn bementek Kanaán országába, ez az az ország, amely nektek birtokul jut Kanaán országa határai szerint.Num 34,3Legyen a déli határszéletek Cin sivatagától Edóm oldalán és legyen a déli határotok a Sóstenger szélétől kelet felé.Num 34,4És a határotok elfordul Akrabbim hágójától délre, átvonul Cinig és a vége lesz Kádés-Barneától délre, eljut Hácár-Addárig és átmegy Acmónba.Num 34,5És elfordul a határ Acmóntól Egyiptom patakjáig és a vége lesz a tengernél.Num 34,6És a nyugati határon a Nagy-tenger legyen a határ; ez legyen a nyugati határotok.Num 34,7És ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől húzzatok vonalat a Hór-hegyig.Num 34,8A Hór-hegytől húzzatok vonalat Hamát felé. És a határ vége legyen Cedádnál,Num 34,9és eljut a határ Zifrónig és a vége lesz Hacar-Énánnál; ez legyen északi határotok.Num 34,10És húzzatok vonalat keleti határul Hacár-Énántól Sefámig.Num 34,11És lemegy a határ Séfámtól Ribláig. Ájintól keletre és lemegy a határ és érinti a Kinneret-tó oldalát kelet felől.Num 34,12És lemegy a határ a Jordánig és a vége legyen a Sós-tengernél. Ez legyen a tietek, országtok határai szerint köröskörül.Num 34,13És parancsolta Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az az ország, melyet birtokba vegyetek sorshúzás útján, amelyről megparancsolta az Örökkévaló, hogy adjátok a kilenc törzsnek és a fél törzsnek;Num 34,14mert megkapták Reúbén fiainak törzse atyáik háza szerint és Gád fiainak törzse atyáik háza szerint és Menasse fél törzse megkapták birtokukat;Num 34,15a két törzs és a fél törzs megkapta birtokát Jerihónál a Jordánon innen napkelet felé.Num 34,16És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 34,17Ezek azon férfiak nevei, akik felosztják köztetek az országot: Eleázár, a pap, és Józsua, Nún fia;Num 34,18És vegyetek egy-egy fejedelmet törzsenként, hogy felosszák az országot.Num 34,19És ezek a férfiak nevei: Jehúda törzséből Káléb, Jefunne fia;Num 34,20Simeón fiainak törzséből Sámuel, Ammihúd fia;Num 34,21Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia.Num 34,22Dán fiainak törzséből a fejedelem Bukki, Jogli fia;Num 34,23József fiai közül Menasse fiainak törzséből a fejedelem Hanniél, Éfód fia;Num 34,24Efráim fiainak törzséből a fejedelem Kemuél, Siftán fia;Num 34,25Zebúlon fiainak törzséből a fejedelem Elicáfán, Parnák fia;Num 34,26Jisszákár fiainak törzséből a fejedelem Paltiél, Azzán fia;Num 34,27Ásér fiainak törzséből a fejedelem Ahihúd, Selómi fia;Num 34,28Naftáli fiainak törzséből a fejedelem Pedahél, Ammihúd fia.Num 34,29Ezek azok, kiknek megparancsolta az Örökkévaló, hogy osszák szét a birtokot Izráel fiainak Kanaán országában.Num 35.Num 35,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain Jerihóval szemben, a Jordán mellett, mondván:Num 35,2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a levitáknak örök birtokukból városokat lakásra és legelőnek való földet városaik körül adjatok a levitáknak.Num 35,3És legyenek a városok övéik lakásul, legyenek legelőik, barmuk, jószáguk és minden állatuk számára.Num 35,4A városok legelői, melyeket a levitáknak adtok, legyenek a város falától kifelé ezer könyöknyire köröskörül.Num 35,5És mérjetek le a városon kívül a keleti oldalon kétezer könyöknyit és a déli oldalon kétezer könyöknyit és a nyugati oldalon kétezer könyöknyit és az északi oldalon kétezer könyöknyit; a város legyen középen. Ez legyen számukra a városok legelője.Num 35,6És a városok, amelyeket adtok a levitáknak: a hat menedékváros, amelyeket majd adtok, hogy odameneküljön a gyilkos és azonkívül adjatok negyvenkét várost.Num 35,7Az összes városok száma, amelyeket a levitáknak adtok, legyen negyvennyolc város, azokat adjátok és legelőiket.Num 35,8És a városokat illetőleg, amelyeket adtok Izráel fiainak birtokából, a sokból adjatok sokat, a kevésből adjatok keveset: mindegyik örök birtoka szerint, melyet kap, adjon városaiból a levitáknak.Num 35,9És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Num 35,10Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn átvonultok a Jordánon Kanaán országába,Num 35,11jelöljetek ki magatoknak városokat, menedékvárosokul számotokra, hogy odamenekülhessen a gyilkos, aki valakit tévedésből agyonüt.Num 35,12És legyenek ezek a városok számotokra menedékül a bosszuló rokonok elől, hogy meg ne haljon a gyilkos, míg a község elé nem áll ítélet végett.Num 35,13És a városok, melyeket adtok, hat menedék várostok legyen:Num 35,14három várost adjatok a Jordánon innen és három várost adjatok Kanaán országában; menedékvárosok legyenek ezek.Num 35,15Izráel fiainak és a jövevénynek és a közöttük élő zsellérnek legyen ez a hat város menedékül, hogy oda meneküljön bárki, aki agyonütött valakit tévedésből.Num 35,16De ha vaseszközzel ütötte meg és az meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.Num 35,17És ha kővel kezében, ami által meghalhat, ütötte meg és meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.Num 35,18Vagy ha faeszközzel kezében, ami által meghalhat, ütötte meg és meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.Num 35,19A vérbosszuló rokon maga ölje meg a gyilkost; ha rátalál, megölheti.Num 35,20És ha gyűlöletből taszítja meg, vagy dobott rá valamit leselkedve, és az meghalt,Num 35,21vagy ellenségeskedésből ütötte meg kezével, úgyhogy meghalt; ölessék meg az, aki megütötte, gyilkos az; a vérbosszuló rokon megölheti a gyilkost, amikor reátalál.Num 35,22De ha véletlenül, ellenségeskedés nélkül taszította meg, vagy dobott reá bármely eszközt leselkedés nélkül,Num 35,23vagy követ, amiáltal meghalhat, anélkül, hogy látná, reádobta és az meghalt, de nem volt ellensége és nem tört veszedelmére,Num 35,24akkor ítéljen a község a gyilkos és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint,Num 35,25és mentse meg a község a gyilkost a vérbosszuló rokontól és a község vitesse vissza az ő menedékvárosába, ahová menekült, és maradjon ott, míg meg nem hal a főpap, akit fölkentek a szent olajjal.Num 35,26Ha azonban kimegy a gyilkos menedékvárosának határából, ahová menekül,Num 35,27és reátalál a vérbosszuló rokon menedékvárosának határán kívül, és a vérbosszuló rokon meggyilkolja a gyilkost, nincs miatta vérbűne.Num 35,28Mert menedékvárosában kellett volna maradnia, míg meg nem hal a főpap; de a főpap halála után visszatérhet a gyilkos birtokának földjére.Num 35,29És ezek legyenek nektek jogi törvényül nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.Num 35,30Mindenki, aki agyonüt valakit, tanuk vallomása szerint öljék meg a gyilkost, de egy tanu ne legyen elég senki ellen, hogy halálra ítéljék.Num 35,31Ne fogadjatok el váltságdíjat a gyilkos lelkéért, aki el van ítélve halálra, hanem ölessék meg.Num 35,32És ne fogadjatok el váltságdíjat attól, aki menedékvárosába menekült, azért, hogy visszatérhessen és lakhassék országában, mielőtt a főpap meghal.Num 35,33És ne fertőzzétek meg az országot, amelyben vagytok, mert a vér megfertőzi az országot és az ország számára nincs engesztelés a vérért, amely ontatott benne, csak annak vérével, aki kiontotta.Num 35,34És meg ne tisztátalanítsd az országot, amelyben laktok, amelyben én lakozom, mert Én, az Örökkévaló, Izráel fiai között lakozom.Num 36.Num 36,1És az atyai házak fejei, Gileád fiainak családjából, aki Mákir, Menasse fiának a fia, József fiainak családjából, odajöttek és szóltak Mózes előtt és a fejedelmek, Izráel fiai atyai házainak fejei előtt.Num 36,2És mondták: Uramnak megparancsolta az Örökkévaló, hogy adják az országot birtokul sorshúzás útján Izráel fiainak. És uram parancsot kapott az Örökkévalótól, hogy adja Celáfhád testvérünk birtokát leányainak.Num 36,3És ha ezek Izráel valamely más törzsének fiai közül valakinek feleségévé lesznek, akkor elvonatik birtokuk atyáik birtokából és odakerül azon törzsnek a birtokához, amelyhez tartozni fognak és így elvonatik a nekünk sorsul jutott birtokból.Num 36,4És ha majd a jóbél lesz Izráel fiainál, akkor birtokuk hozzákerül azon törzs birtokához, amelyhez tartozni fognak és így elvonatik atyáink törzsének birtokából az ő birtokuk.Num 36,5És megparancsolta Mózes Izráel fiainak az Örökkévaló parancsára, mondván: Helyesen beszél József fiainak törzse.Num 36,6Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló Celáfhád leányai felől, mondván: Aki jónak tetszik szemükben, ahhoz menjenek feleségül, de csak atyjuk törzse családjából valóhoz menjenek feleségül.Num 36,7Így nem kerül át Izráel fiainak valamely birtoka egyik törzsből a másikba, mert Izráel fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének birtokához.Num 36,8És minden leány, aki birtokot örökölt Izráel fiainak bármely törzsében, atyja törzsének családjából valóhoz menjen feleségül azért, hogy örököljék Izráel fiai kiki őseinek birtokát.Num 36,9És hogy át ne kerüljön valamely birtok egyik törzsből egy másik törzsbe, mert Izráel fiainak törzsei ragaszkodjanak mindegyik a maga birtokához.Num 36,10Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek Celáfhád leányai,Num 36,11És Mahla, Tirca, Hogla, Milka és Nóa, Celáfhád leányai, nagybátyjáik fiainak feleségei lettek.Num 36,12Ők Menasse, József fiának fiai családjából valókhoz mentek feleségül, így maradt birtokuk atyjuk családja törzsében.Num 36,13Ezek a parancsolatok és törvények, melyeket parancsolt az Örökkévaló Mózes által Izráel fiainak Móáb síkságain, Jerihóval szemben, a Jordán mellett.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek