4. Seláh lehá 13–15

4. Seláh lehá 13–15

Num 13,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 13,2 Küldj el férfiakat, hogy kikémleljék Kanaán országát, amelyet én Izráel fiainak adok; egy-egy férfiút küldjetek atyáik törzséből, mindazt, aki fejedelem közöttük.

Num 13,3 És elküldte őket Mózes Párán sivatagából az Örökkévaló parancsára; mindnyájan olyan férfiak, akik Izráel fiainak fejei.

Num 13,4 És ezek voltak a neveik: Reúbén törzséből Sammúa, Zakkúr fia;

Num 13,5 Simeón törzséből Sáfát, Hóri fia;

Num 13,6 Jehúda törzséből Káléb, Jefunne fia;

Num 13,7 Jisszákár törzséből Jigeál, József fia;

Num 13,8 Efráim törzséből Hóséa, Nún fia;

Num 13,9 Benjámin törzséből Palti, Ráfú fia;

Num 13,10 Zebúlon törzséből Gaddiél, Szódi fia;

Num 13,11 József törzséből: Menasse törzséből Gaddi, Szúszi fia;

Num 13,12 Dán törzséből Ammiél, Gemalli fia;

Num 13,13 Ásér törzséből Szetúr, Mikáél fia.

Num 13,14 Naftáli törzséből Nahbi, Vofszi fia;

Num 13,15 Gád törzséből Geúél, Máki fia. 

Num 13,16 Ezek a férfiak nevei, akiket Mózes elküldött kikémlelni az országot. És elnevezte Mózes Hóséát, Nún fiát Jehósuának.

Num 13,17 És elküldte Őket Mózes, hogy kémleljék ki Kanaán országát; és mondta nekik: „Menjetek föl erre a déli vidéken és menjetek föl a hegyek közé,

Num 13,18 és nézzétek meg az országot, milyen az és milyen a rajta lakó nép, vajjon erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok;

Num 13,19 

és milyen az ország, amelyben laknak, vajjon jó-e vagy rossz; és milyenek a városok, amelyekben laknak, vajjon táborokban vagy várakban;

Num 13,20 és milyen a föld, vajjon kövér-e vagy sovány; van-e benne fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok az ország gyümölcséből.” Az idő akkor a szőlő zsengéjének ideje volt.

Num 13,21 És fölmentek és kikémlelték az országot Cin sivatagától Rehóbig, Hamát felé.

Num 13,22 Fölmentek a déli vidéken és eljutottak Hebrónig; és ott voltak Ahimán, Sésaj és Talmaj, Anák gyermekei. Hebrón hét évvel előbb épült, mint az egyiptomi Cóan.

Num 13,23 És eljutottak az Eskól-völgyig és levágtak onnan egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel és vitték azt ketten egy póznán és [hoztak még] gránátalmát és fügét.

Num 13,24 Ezt a helyet neveték Eskól-völgynek a szőlőfürt miatt, amelyet ott levágtak Izráel fiai.

Num 13,25 És visszatértek az ország kikémleléséből negyven nap múlva.

Num 13,26 És mentek és eljöttek Mózeshez és Áronhoz és Izráel fiainak egész községéhez Párán sivatagába, Kádésba; és hoztak nekik feleletet és az egész községnek és megmutatták nekik az ország gyümölcsét.

Num 13,27 És elbeszélték neki és mondták: Bementünk az országba, amelybe küldtél bennünket és csakugyan tejjel-mézzel folyó az, és ez a gyümölcse.

Num 13,28 Csakhogy hatalmas a nép, amely az országban lakik és a városok erősítve vannak, igen nagyok és Anák szülöttjeit is láttuk ott.

Num 13,29 Amálék lakik a déli részen, a hitti, a jebuszi és az emóri lakik a hegységben és a kanaáni lakik a tengernél és a Jordán partján.

Num 13,30 És Káléb csitította a népet, amely Mózes ellen zúgolódott és mondta: bizony fölmegyünk és elfoglaljuk, mert mi legyőzzük őket.

Num 13,31 De a férfiak, akik vele együtt mentek, azt mondták: Nem bírunk a nép ellen menni, mert erősebb, mint mi.

Num 13,32 És rossz hírét terjesztették az országnak, amelyet kikémleltek, Izráel fiai előtt, mondván: az ország, amelybe mentünk, hogy kikémleljük, lakóit fölemésztő ország és mind a nép, melyet benne láttunk, hatalmas termetű emberek.

Num 13,33 És ott láttuk az óriásokat, Anák fiait, az óriások nemzetségéből; olyanok voltunk a mi szemünkben, mint a sáskák és ugyanolyanok voltunk az ő szemükben.

Num 14,1 Erre az egész község fölemelte és hallatta hangját és sírt a nép azon éjjel.

Num 14,2 És zúgolódtak Mózes és Áron ellen Izráel fiai mind és az egész község szólt hozzájuk: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom országában! Vagy bárcsak meghaltunk volna ebben a sivatagban!

Num 14,3 Minek is visz bennünket az Örökkévaló abba az országba, hogy elessünk kard által, feleségeink és gyermekeink martalékká legyenek; nem jobb volna-e nekünk visszatérni Egyiptomba?

Num 14,4 És mondták egyik a másikának: Válasszunk vezért és térjünk vissza Egyiptomba.

Num 14,5 És Mózes és Áron arcukra borultak Izráel fiai községének egész gyülekezete előtt.

Num 14,6 És Józsua, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, azok közül, akik kikémlelték az országot, megszaggatták ruháikat,

Num 14,7 és szóltak Izráel fiainak egész községéhez, mondván: Az ország, amelyen végigmentünk, hogy kikémleljük, igen nagyon jó ország.

Num 14,8 Ha kedvel bennünket az Örökkévaló, elvisz bennünket ebbe az országba és nekünk adja azt a tejjel-mézzel folyó országot.

Num 14,9 Csak az Örökkévaló ellen föl ne lázadjatok és ne féljetek az ország népétől, mert a mi kenyerünk lesznek ők; árnyékuk eltávozott tőlük és az Örökkévaló velünk van, ne féljetek tőlük!

Num 14,10 De az egész község mondta, hogy megkövezi őket kövekkel. És megjelent az Örökkévaló dicsősége a találkozás sátrában Izráel összes fiainak.

Num 14,11 És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Meddig gyaláz még engem ez a nép és meddig nem hisznek bennem mindazon jelek mellett, amelyeket köztük műveltem?

Num 14,12 Megverem dögvésszel és megsemmisítem őket és majd téged teszlek nagyobb és hatalmasabb nemzetté, mint ő.

Num 14,13 És Mózes mondta az Örökkévalónak: De meghallják az egyiptomiak, akik közül fölhoztad hatalmaddal ezt a népet,

Num 14,14 és elmondják ez ország lakóinak: Hallották, hogy Te, az Örökkévaló e nép között vagy, aki színről-színre megjelent, Te, az Örökkévaló, és felhőd áll fölöttük és felhőoszlopban jársz előttük nappal és tűzoszlopban éjjel.

Num 14,15 Ha megölnéd ezt a népet, mint egy embert, akkor szólnának a nemzetek, amelyek hallották híredet, mondván:

Num 14,16 Mivel nem bírta az Örökkévaló elvinni ezt a népet az országba, amelyet esküvel ígért nekik, lemészárolta őket a sivatagban.

Num 14,17 És most, hadd bizonyuljon nagynak az Úr hatalma, amint szóltál, mondván:

Num 14,18 az Örökkévaló türelmesen elnéző, nagy a kegyelemben, megbocsátja a bűnt, az elpártolást; de teljes fölmentést nem ad; megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadiziglen és negyediziglen is.

Num 14,19 Bocsásd meg, kérlek, e nép bűnét szereteted nagysága szerint és amint megbocsátottál e népnek Egyiptomtól egész mostanig.

Num 14,20 És szólt az Örökkévaló: Megbocsátok a te szavad szerint.

Num 14,21 Azonban, ahogy élek és ahogy tele van az Örökkévaló dicsőségével az egész föld,

Num 14,22 bizony, mindazok a férfiak, akik látták dicsőségemet és jeleimet, melyeket műveltem Egyiptomban és a sivatagban és mégis megkísértettek engem immár tízszer és nem hallgattak szavamra,

Num 14,23 azok nem fogják látni az országot, amelyet esküvel ígértem őseiknek. És nem fogják látni mind, akik engem káromoltak.

Num 14,24 De szolgám, Káléb, mivel más szellem vezette és teljesen követett engem, őt elviszem az országba, ahová elment és az ő magzatja birni fogja azt.

Num 14,25 Az amáléki és a kanaáni a völgyben lakik: azért holnap forduljatok meg és vonuljatok a sivatagba, a Sástenger felé.

Num 14,26 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Num 14,27 Meddig [engedjem meg] e gonosz községnek, hogy ellenem zúgolódjanak? Hallottam Izráel fiainak zúgolódását, mellyel ellenem zúgolódnak.

Num 14,28 Mond meg nekik: Ahogy élek, úgymond az Örökkévaló, bizony, amint szóltatok fülem előtt, akképpen cselekszem veletek.

Num 14,29 Ebben a sivatagban esnek el holttesteitek;és összes megszámláltjaitok teljes számban, húsz évestől fölfelé, akik zúgolódtak ellenem,

Num 14,30 bizony, ti nem fogtok bemenni az országba, amelyről fölemeltem kezemet, hogy titeket abba elhelyezzelek; kivéve Káléb, Jefunne fia és Józsua, Nún fia.

Num 14,31 De gyermekeitek, akikről azt mondjátok, hogy martalékká lesznek, azokat beviszem és ők megismerik az országot, melyet ti megvetettetek.

Num 14,32 De a ti holttesteitek elhullanak ebben a sivatagban.

Num 14,33 És gyermekeitek vándorok lesznek a sivatagban negyven évig és viselik hűtlenségteket, míg holttesteitek el nem enyésznek a sivatagban.

Num 14,34 A napok száma szerint, amíg kikémleltétek az országot, negyven nap, minden napért egy év, viselitek majd bűneiteket negyven évig, hogy érezzétek az én elfordulásomat.

Num 14,35 Én, az Örökkévaló beszéltem; bizony ezt cselekszem az egész gonosz községgel, akik összegyülekeztek ellenem; ebben a sivatagban legyen a végük és ott haljanak meg.

Num 14,36 És azok a férfiak, akiket elküldött Mózes, hogy kikémleljék az országot és akik visszatérvén, zúgolódásra bírták ellene az egész községet, rossz hírt terjesztve az országról,

Num 14,37 azok a férfiak, akik az ország rossz hírét terjesztették, meghaltak a csapás alatt az Örökkévaló színe előtt.

Num 14,38 De Józsua, Nún fia és Káléb, Jefunne fia életben maradtak a férfiak közül, akik elmentek, hogy kikémleljék az országot.

Num 14,39 És elmondta Mózes e szavakat Izráel minden fiának és gyászolt a nép nagyon.

Num 14,40 És fölkeltek kora reggel és fölmentek a hegy tetejére, mondván: Itt vagyunk, fölmegyünk arra a helyre, melyet az Örökkévaló mondott, mert vétkeztünk.

Num 14,41 És mondta Mózes: Miért akarjátok megszegni az Örökkévaló parancsát? Hisz az nem sikerülhet.

Num 14,42 Ne menjetek föl, mert nincs az Örökkévaló köztetek, nehogy vereséget szenvedjetek ellenségeitek előtt.

Num 14,43 Mert az amáléki és a kanaáni vannak előttetek és ti elestek kard által, mert elfordultatok az Örökkévalótól; nem is lesz az Örökkévaló veletek.

Num 14,44 De ők makacskodtak, hogy fölmennek a hegy tetejére; de az Örökkévaló szövetségének ládája és Mózes nem mozdultak a táborból.

Num 14,45 És leszállt az amáléki és a kanaáni, akik azon a hegyen laktak, és megverték és megtörték őket Hormáig.

Num 15,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 15,2 Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn bementek lakóhelyeitek országába, melyet adok nektek,

Num 15,3 és tűzáldozatot akartok készíteni az Örökkévalónak, égőáldozatot vagy vágóáldozatot fogadalomból vagy felajánlásul, vagy az ünnepeiteken, hogy kellemes illatú legyen az Örökkévalónak, a baromból vagy a juhféléből,

Num 15,4 akkor hozzon az, aki áldozatát hozza az Örökkévalónak lisztáldozatul egy tized éfa lánglisztet keverve egy negyed hin olajjal.

Num 15,5 És bort öntőáldozatul egy negyed hint mutass be az égőáldozat mellett vagy a vágóáldozatnál egy juhhoz.

Num 15,6 Vagy a koshoz készíts lisztáldozatul két tized éfa lánglisztet, keverve egy harmad hin olajjal.

Num 15,7 És öntőáldozatul mutass be egy harmad hin bort, kellemes illatul az Örökkévalónak.

Num 15,8 És midőn bemutatsz egy fiatal tulkot égőáldozatul vagy vágóáldozatul, fogadalomból vagy békeáldozatul az Örökkévalónak,

Num 15,9 akkor hozzon a fiatal tulok mellett lisztáldozatul három tized éfa lánglisztet, keverve egy fél hin olajjal;

Num 15,10 és öntőáldozatul mutass be egy fél hin bort, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Num 15,11 Ekképpen történjék minden egyes barommal vagy minden egyes kossal, vagy a báránnyal a juhokból vagy a kecskékből.

Num 15,12 A szám szerint, amennyit bemutattok, akképpen tegyetek mindegyikkel számuk szerint.

Num 15,13 Minden bennszülött ilyen módon készítse ezeket, hogy hozzon kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak.

Num 15,14 És ha idegen tartózkodik nálatok, vagy akárki van köztetek nemzedékeiteken át és be akar mutatni kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak, amint ti teszitek, úgy tegye ő is.

Num 15,15 A gyülekezetre nézve egy törvény legyen nektek és a köztetek tartózkodó jövevénynek; örök törvény nemzedékeiteken át; amilyenek ti vagytok, olyan legyen a jövevény az Örökkévaló előtt.

Num 15,16 Egy törvény és egy megítélés legyen számotokra és a jövevény számára, aki nálatok tartózkodik.

Num 15,17 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 15,18 Szólj Izráel fiaihoz és mond meg nekik: Amikor bementek az országba, ahová beviszlek benneteket,

Num 15,19 akkor legyen, hogy midőn esztek az ország kenyeréből, adjatok adományt az Örökkévalónak.

Num 15,20 Tésztátok elsejéből kalácsot adjatok adományul, mint a szérű adományát, úgy adjátok ezt is.

Num 15,21 Tésztátok elsejéből adjatok az Örökkévalónak adományt nemzedékeiteken át.

Num 15,22 És ha tévedtek és nem teszitek meg mind e parancsolatokat, melyeket mondott az Örökkévaló Mózesnek,

Num 15,23 mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló nektek Mózes által, attól a naptól kezdve, midőn az Örökkévaló megparancsolta és azon túl nemzedékeiteken át:

Num 15,24 és lészen, ha tévedésből történt a dolog és elkerülte a község figyelmét, akkor mutasson be az egész község egy fiatal tulkot égőáldozatnak, kellemes illatul az Örökkévalónak, és lisztáldozatát és öntőáldozatát az előírás szerint és egy kecskebakot vétekáldozatnak.

Num 15,25 És szerezzen a pap engesztelést Izráel fiai egész községe számára és megbocsáttatik nekik, mert tévedés volt és ők elhozták áldozatukat, tűzáldozatul az Örökkévalónak és vétekáldozatukat az Örökkévaló színe elé, tévedésük miatt.

Num 15,26 És megbocsáttatik Izráel fiai egész községének és a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik, mert az egész népnek tévedésül számít.

Num 15,27 És ha egyes személy vétkezik tévedésből, akkor hozzon egyéves kecskét vétekáldozatul.

Num 15,28 És a pap szerezzen engesztelést a tévedő lélekre, aki tévedésből vétkezett az Örökkévaló színe előtt, hogy engesztelést szerezzen számára és megbocsáttatik neki.

Num 15,29 A bennszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik, egy törvénye legyen a tévedésből cselekvő számára.

Num 15,30 De az a személy, aki fölemelt kézzel cselekszik, akár bennszülött, akár jövevény, az az Örökkévalót káromolja, irtassék ki az a személy népe közül.

Num 15,31 Mert megvetette az Örökkévaló szavát és parancsolatát megszegte, irtassék ki az a személy, bűne rajta van.

Num 15,32 És midőn Izráel fiai a sivatagban voltak, találtak egy férfiút, amint fát szedegetett szombat napján.Num 15,33És odavitték őt azok, akik rajta érték, hogy fát szedegetett, Mózeshez és Áronhoz és az egész községhez.

Num 15,34 És őrizet alá helyezték őt, mert nem volt eldöntve, mi történjék vele.

Num 15,35 És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Ölessék meg az a férfiú kövezze meg őt kövekkel az egész község a táboron kívül.

Num 15,36 És kivezette őt az egész község a táboron kívül és megkövezték őt kövekkel és meghalt; amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Num 15,37 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Num 15,38 Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtot ruháik szögleteire nemzedékeiken át és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára kék-bíbor zsinórt.

Num 15,39 És legyen számotokra néző rojt, hogy megnézzétek és emlékezzetek az Örökkévalónak minden parancsolatára és tegyétek meg azokat, hogy ne keressetek utat saját szívetek és saját szemetek után, amelyek után ti gyakran vétkeztek,

Num 15,40 hogy emlékezzetek és megtegyétek parancsolataimat és szentek legyetek Isteneteknek.

Num 15,41 Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kultúra
Bokor Gabriella: Modigliani és a nők
2024. Június 28. / 11:39

Bokor Gabriella: Modigliani és a nők

Mazsihisz hírek
May Golan izraeli miniszter a Mazsihisz székházában
Megemlékezések
Ma öt éve halt meg Horváth Ádám rendező